108 Names of Sudarsana in English

॥ 108 Names of Sudarsana English Lyrics ॥

om sri sudarsanaya namah
cakra rajaya namah
tejo vyuhaya namah
maha dyutaya namah
sahasra bahave namah
diptangaya namah
arunaksaya namah
pratapavate namah
anekaditya samkasaya namah
prordhva jvala bhiranjitaya namah ॥ 10 ॥

saudamani sahasrabhaya namah
mani kundala sobhitaya namah
panca bhuta mano rupaya namah
sat konantara samsthitaya namah
haranta karanodbhuta rosa bhisana vigrahaya namah
haripani lasat padma vihara ramanoharaya namah
srikara rupaya namah
sarva jnanaya namah
sarvaloka arcita prabhave namah
catur dasa sahasraraya namah ॥ 20 ॥

catur veda mayaya namah
analaya namah
bhakta candramasa jyotise namah
bhava rogavinasakaya namah
rephatmakaya namah
makaratmane namah
rakso srug bhusitangakaya namah
sarvadaitya grivanala vibhedana maha gajaya namah
jvalakaraya namah ॥ 30 ॥

bhima karmane namah
trilocanaya namah
nila vartmane namah
nitya sukhaya namah
nirmala sriyai namah
niranjanaya namah
rakta malyambara dharaya namah
rakta candana bhusitaya namah
rajo gunakrte namah
suraya namah ॥ 40 ॥

raksasa kula mohanaya namah
nitya ksema karaya namah
prajnaya namah
pasanda janakhandanaya namah
narayana jnanuvarthine namah
naigamanta prakasakaya namah
bali mandanadordanda khandanaya namah
vijayakrtaye namah
mitra bhavine namah
sarva mayaya namah ॥ 50 ॥

tamo vidhvamsanaya namah
rajas sattva tamodhvartine namah
tri gunatmane namah
triloka dhrte namah
hari maya gunopethaya namah
avyayaya namah
aksara rupa bhaje namah
paramatmane namah
paramajyotise namah
panca krtya parayanaya namah ॥ 60 ॥

jnana sakta bal aisvarya virya namah
teja prabhamayaya namah
sadasat paramaya namah
purnaya namah
vamayaya namah
vardhaya namah
acyutaya namah
jivaya namah
haraye namah
hamsa rupaya namah
pancasat pitarupakaya namah ॥ 70 ॥

matrka mandal adhyaksaya namah
madhu dhvamsine namah
mano mayaya namah
buddhi rupaya namah
citta saksine namah
saraya namah
hamsaksara dvayaya namah
mantra yantra prabhavaya namah
mantra yantramayaya namah
vibhave namah ॥ 80 ॥

srastre namah
kriyas pataye namah
suddhaya namah
mantre namah
bhoktre namah
trivikramaya namah
nirayudhaya namah
asamrambhaya namah
sarva yudha samanvitaya namah
mkara rupaya namah ॥ 90 ॥

purnatmane namah
mkarat sadhya bhanjanaya namah
aimkaraya namah
vag pradaya namah
vagmine namah
srim kar aisvarya vardhanaya namah
klim kar mohan akaraya namah
hum phat ksobhanakrtaye namah
indrarcita mano vegaya namah
dharani bhara nasakaya namah
viraradhyaya namah ॥ 100 ॥

visva rupaya namah
vaisnavaya namah
visnu bhakti dayakaya namah
satya vrataya namah
satya paraya namah
satya dharma anusangakaya namah
narayana krpa vyuha teja cakraya namah
sri sudarsanaya namah ॥ 108 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *