108 Names of Surya Bhagawan in English – Surya Bhagavan Namavali

॥ Planet Sun Namavali | Different Names of Suryadeva॥

om arunaya namah namah ।
saranyaya namah ।
karuna rasa sindhave namah ।
asamana balaya namah ।
artaraksakaya namah ।
adityaya namah ।
adibhutaya namah ।
akhilagama vedine namah ।
acyutaya namah ॥ 10 ॥

akhilajnaya namah ।
anantaya namah ।
inaya namah ।
visva rupaya namah ।
ijyaya namah ।
indraya namah ।
bhanave namah ।
indiramandiraptaya namah ।
vandaniyaya namah ।
isaya namah ॥ 20 ॥

suprasannaya namah ।
susilaya namah ।
su varcase namah ।
vasu pradaya namah ।
vasave namah ।
vasudevaya namah ।
ujvalaya namah ।
ugra rupaya namah ।
urdhva kaya namah ।
vivasvate namah ॥ 30 ॥

udhyat kirana jalaya namah ।
hrsikesaya namah ।
urjasvalaya namah ।
viraya namah ।
nirjaraya namah ।
jayaya namah ।
urudvayabhava vinirmukta nija sarathaye namah ।
rsi vandyaya namah ।
rugg hantre namah ।
rksa cakracalaya namah ॥ 40 ॥

rjusva bhavacittaya namah ।
nitya stutyaya namah ।
rkara matrka varna rudaya namah ।
ujvala tejase namah ।
rksadhi natha mitraya namah ।
puskaraksaya namah ।
lupta dantaya namah ।
santaya namah ।
kantidaya namah ।
ghanaya namah ॥ 50 ॥

kanat kanaka bhusaya namah ।
svadyaya namah ।
lunitakhila daityaya namah ।
satyananda svarupine namah ।
apavarga pradaya namah ।
arta saranyaya namah ।
ekakine namah ।
bhagavate namah ।
srsti sthityanta karine namah ।
gunatmane namah ॥ 60 ॥

ghrnbhrte namah ।
brhate namah ।
brahmane namah ।
aisvarya daya namah ।
sarvaya namah ।
harid asvaya namah ।
sauraye namah ।
dasa dik samprakasaya namah ।
bhakta vasyaya namah ।
jas karaya namah ॥ 70 ॥

jayine namah ।
jagatananda hetave namah ।
janma mrtyu jara vyadhi varjitaya namah ।
ucca sthanasamarudharatha sthaya namah ।
asuraraye namah ।
kamaniya karaya namah ।
abja vallabhaya namah ।
antarbahir prakasaya namah ।
acintyaya namah ।
atmarudine namah ॥ 80 ॥

acyutaya namah ।
amaresaya namah ।
parasmai jyotise namah ।
ahas karaya namah ।
ravaye namah ।
haraye namah ।
paramatmane namah ।
tarunaya namah ।
varenyaya namah ।
grahanam pataye namah ॥ 90 ॥

bhaskaraya namah ।
adi madhyanta rahitaya namah ।
saukhya pradaya namah ।
sakala jagatam pataye namah ।
suryaya namah ।
kavaye namah ।
narayanaya namah ।
paresaya namah ।
tejorudaya namah ।
srim hiranya garbhaya namah ॥ 100 ॥

hrim sapat karaya namah ।
aim istartha daya namah ।
anu prasannaya namah ।
srimate namah ।
sreyase namah ।
bhakta koti saukhya pradayine namah ।
dipta murtaye namah ।
nikhilagana vedyaya namah ॥ 108 ॥

nityanandaya

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *