55 Names of Vastu in English

॥ 55 Names of Vastu English Lyrics ॥

om vastu purusaya namah
maha kayaya namah
krsnangaya namah
arunaksaya namah
vastraikadharanaya namah
dvi bahave namah
vajra dehaya namah
surasurakaraya namah
eka vaktraya namah
barbarangaya namah ॥ 10 ॥

durdharaya namah
vibhrasma sisiroruhaya namah
aisanya sthita mastakaya namah
krudhaya namah
kurpari krta janu dvayaya namah
krtanjali putaya namah
kalyanaya namah
adhovaktraya namah
siva netrodbhavaya namah
ghora rupaya namah ॥ 20 ॥

vastu sastradhipataye namah
catuh sasthi mandaladhyaksaya namah
dharani sutaya namah
bali priyaya namah
rakta kesaya namah
vastumandala
madhya gaya namah
vastu devaya namah
trailokya raksakaya namah
tratre namah ॥ 30 ॥

varadaya ।
vancitartha pradaya namah
bhaktanam abhayan karaya namah
bhakta vatsalaya namah
subhaya ।
homarcana pritaya namah
prabhave namah
udumbara samit priyaya namah
maricyanna priyamanasaya namah
dik palaka paribhusitaya namah ॥ 40 ॥

grha nirmana sahayakaya namah
grha dosanivartakaya namah
kulisayudha bhusanaya namah
krsna vastra dharaya namah
ayur bala yasodaya namah
masa bali priyaya namah
dirgha netraya namah
nidra priyaya namah
daridrya haranaya namah
sukhasayana daya namah ॥ 50 ॥

saubhagya daya namah
vastos pataye namah
sarvagama stutaya namah
sarva mangalaya namah
vastu purusaya namah ॥ 55 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *