967 Names of Sri Pratyangira – Sahasranamavali Stotram in Kannada

॥ Pratyangira Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ತ್ವತ್ಪುರಃಸರಮ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪರಮಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಸುಸಿದ್ಧಯೇ ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠೇ ಯಃ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ।
ಪರಾಭವೋ ನ ಚಾಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಭಾಯಾಂ ವಾಸನೇ ರಣೇ ॥

ತಥಾ ತುಷ್ಟಾ ಭವೇದ್ದೇವೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಸ್ಯ ಪಾಠತಃ ।
ಯಥಾ ಭವತಿ ದೇವೇಶಿ ಸಾಧಕಃ ಶಿವ ಏವ ಹಿ ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾಜಪೇಯಸ್ಯ ಕೋಟಯಃ ।
ಸಕೃತ್ಪಾಠೇನ ಜಾಯನ್ತೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಯತ್ಪರಾ ಭವೇತ್ ॥

ಭೈರವೋಽಸ್ಯ ಋಷಿಶ್ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ದೇವಿ ಸಮೀರಿತಾ ।
ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ವಿನಿಯೋಗಃ ಸ್ಯಾತ್ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿ ಹೇತವೇ ॥

ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸಂಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿದಾ ಭವೇತ್ ।
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪಠೇದ್ದೇವೀಂ ಯದೀಛೇದಾತ್ಮನೋ ಹಿತಮ್ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಆಶಾಮ್ಬರಾ ಮುಕ್ತಕಚಾ ಘನಚ್ಛವಿರ್ಧ್ಯೇಯಾ ಸಚರ್ಮಾಸಿಕರಾ ವಿಭೂಷಣಾ ।
ದಂಷ್ಟ್ರೋಗ್ರವಕ್ತ್ರಾ ಗ್ರಸಿತಾಹಿತಾ ತ್ವಯಾ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಶಂಕರತೇಜಸೇರಿತಾ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಸಹಸ್ರನಾಮಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ,
ಭೈರವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ದೇವತಾ,
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ
ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಯರ್ಥೇ ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ನಾಮಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಅಥ ನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ । ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ । ಸೇವ್ಯಾಯೈ । ಶಿರಸಾಯೈ । ಶಶಿಶೇಖರಾಯೈ ।
ಸಮಾಽಸಮಾಯೈ । ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ । ಸಮಸ್ತಸುರಶೇಮುಷ್ಯೈ । ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಜನನ್ಯೈ ।
ಸಮದಾಯೈ । ಸಿನ್ಧುಸೇವಿನ್ಯೈ । ಶಮ್ಭುಸೀಮನ್ತಿನ್ಯೈ । ಸೋಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ।
ವಸುಧಾರಸಾಯೈ । ರಸಾಯೈ । ರಸವತ್ಯೈ । ವೇಲಾಯೈ । ವನ್ಯಾಯೈ । ವನಮಾಲಿನ್ಯೈ ।
ವನಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । 20

ಓಂ ವನಚರ್ಯೈ ನಮಃ । ವನ್ಯೈ । ವನವಿನೋದಿನ್ಯೈ । ವೇಗಿನ್ಯೈ । ವೇಗದಾಯೈ ।
ವೇಗಬಲಾಯೈ । ಸ್ಥಾನಬಲಾಧಿಕಾಯೈ । ಕಲಾಯೈ । ಕಲಾಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಕೌಲ್ಯೈ ।
ಕೋಮಲಾಯೈ । ಕಾಲಕಾಮಿನ್ಯೈ । ಕಮಲಾಯೈ । ಕಮಲಾಸ್ಯಾಯೈ । ಕಮಲಸ್ಥಾಯೈ ।
ಕಲಾವತ್ಯೈ । ಕುಲೀನಾಯೈ । ಕುಟಿಲಾಯೈ । ಕಾನ್ತಾಯೈ । ಕೋಕಿಲಾಯೈ ನಮಃ । 40

ಓಂ ಕುಲಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೀರಕೇಲ್ಯೈ । ಕಲಾಯೈ । ಕಾಲ್ಯೈ । ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ।
ಕಾಲಿಕಾಯೈ । ಕೇಶಿನ್ಯೈ । ಕುಶಾವರ್ತಾಯೈ । ಕೌಶಾಮ್ಬ್ಯೈ । ಕೇಶವಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಕಾಶ್ಯೈ । ಕಾಶಾಪಹಾಯೈ । ಕಾಂಶೀಸಂಕಾಶಾಯೈ । ಕೇಶದಾಯಿನ್ಯೈ । ಕುಂಡಲ್ಯೈ ।
ಕುಂಡಲೀಸ್ಥಾಯೈ । ಕುಂಡಲಾಂಗದಮಂಡಿತಾಯೈ । ಕುಶಾಪಾಶ್ಯೈ । ಕುಮುದಿನ್ಯೈ ।
ಕುಮುದಪ್ರೀತಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 60

ಓಂ ಕುನ್ದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕುನ್ದರುಚ್ಯೈ । ಕುರಂಗಮದಮೋದಿನ್ಯೈ ।
ಕುರಂಗನಯನಾಯೈ । ಕುನ್ದಾಯೈ । ಕುರುವೃನ್ದಾಭಿನನ್ದಿನ್ಯೈ । ಕುಸುಮ್ಭಕುಸುಮಾಯೈ ।
ಕಿಂಚಿತ್ಕ್ವಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಕಾಯೈ । ಕಟವೇ । ಕಠೋರಾಯೈ । ಕರಣಾಯೈ । ಕಂಠಾಯೈ ।
ಕೌಮುದ್ಯೈ । ಕಮ್ಬುಕಂಠಿನ್ಯೈ । ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ । ಕಪಟಿನ್ಯೈ । ಕಠಿನ್ಯೈ ।
ಕಾಲಕಂಠಿಕಾಯೈ । ಕಿಬ್ರುಹಸ್ತಾಯೈ । ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ । 80

ಓಂ ಕುರುನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಕುಂಜರಸ್ಥಾಯೈ । ಕುಂಜರತಾಯೈ ।
ಕುಮ್ಭಿಕುಮ್ಭಸ್ತನದ್ವಯಾಯೈ । ಕುಮ್ಭಿಕಾಯೈ । ಕರಭೋರವೇ । ಕದಲೀದಲಶಾಲಿನ್ಯೈ ।
ಕುಪಿತಾಯೈ । ಕೋಟರಸ್ಥಾಯೈ । ಕಂಕಾಲ್ಯೈ । ಕನ್ದಶೇಖರಾಯೈ ।
ಏಕಾನ್ತವಾಸಿನ್ಯೈ । ಕಿಂಚಿತ್ಕಮ್ಪಮಾನಶಿರೋರುಹಾಯೈ । ಕಾದಮ್ಬರ್ಯೈ ।
ಕದಮ್ಬಸ್ಥಾಯೈ । ಕುಂಕುಮ್ಯೈ । ಪ್ರೇಮಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಕುಟುಮ್ಬಿನ್ಯೈ ।
ಪ್ರಿಯಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಕ್ರತವೇ ನಮಃ । ಕ್ರತುಕರ್ಯೈ । ಕ್ರಿಯಾಯೈ । ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ । ಕೃತ್ತಿಕಾಯೈ ।
ಕಾರ್ತಿಕೇಯಪ್ರವರ್ತ್ತಿನ್ಯೈ । ಕಾಮಪತ್ನ್ಯೈ । ಕಾಮಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ।
ಕಾಮವನ್ದಿತಾಯೈ । ಕಾಮರೂಪಾಯೈ । ಕಾಮಗತ್ಯೈ । ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಕಾಮಮೋಹಿತಾಯೈ ।
ಖಡ್ಗಿನ್ಯೈ । ಖೇಚರ್ಯೈ । ಖಂಜಾಯೈ । ಖಂಜರೀಟೇಕ್ಷಣಾಯೈ । ಖಲಾಯೈ ।
ಖರಗಾಯೈ ನಮಃ । 120

ಓಂ ಖರನಾಸಾಯೈ ನಮಃ । ಖರಾಸ್ಯಾಯೈ । ಖೇಲನಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಖರಾಂಶವೇ ।
ಖೇಟಿನ್ಯೈ । ಖರಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಖಲಖಂಡಿನ್ಯೈ । ವಿಖ್ಯಾತ್ಯೈ ।
ಖಂಡಿತಾಯೈ । ಖಂಡವ್ಯೈ । ಸ್ಥಿರಾಯೈ । ಖಂಡಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಖಂಡಖಾದ್ಯಾಯೈ ।
ಸೇನ್ದುಖಂಡಾಯೈ । ಖಂಜನ್ಯೈ । ಗಂಗಾಯೈ । ಗೋದಾವರ್ಯೈ । ಗೌರ್ಯೈ ।
ಗೋಮತ್ಯೈ । ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ । 140

ಓಂ ಗಯಾಯೈ ನಮಃ । ಗವೇ । ಗಜ್ಯೈ । ಗಗನಾಯೈ । ಗಾರುಡ್ಯೈ । ಗರುಡಧ್ವಜಾಯೈ ।
ಗೀತಾಯೈ । ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಗೋತ್ರಾಯೈ । ಗೋತ್ರಕ್ಷಯಕರ್ಯೈ । ಗದಾಯೈ ।
ಗಿರಿಭೂಪಾಲದುಹಿತಾಯೈ । ಗೋಗಾಯೈ । ಗೋಕುಲವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ಘನಸ್ತನ್ಯೈ ।
ಘನರುಚಯೇ । ಘನೋರವೇ । ಘನನಿಃಸ್ವನಾಯೈ । ಘೂತ್ಕಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಘೂತಕರ್ಯೈ ನಮಃ । 160

ಓಂ ಘುಘೂಕಪರಿವಾರಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಘಂಟಾನಾದಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಘಂಟಾಯೈ ।
ಘನಾಯೈ । ಘೋಟಪ್ರವಾಹಿನ್ಯೈ । ಘೋರರೂಪಾಯೈ । ಘೋರಾಯೈ । ಘೂನೀಪ್ರೀತ್ಯೈ ।
ಘನಾಂಜನ್ಯೈ । ಘೃತಾಚ್ಯೈ । ಘನಮುಷ್ಟ್ಯೈ । ಘಟಾಯೈ । ಘಂಟಾಯೈ ।
ಘಟಾಮೃತಾಯೈ । ಘಟಾಸ್ಯಾಯೈ । ಘಟಾನಾದಾಯೈ । ಘಾತಪಾತನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಚಂಚರೀಕಾಯೈ । ಚಕೋರ್ಯೈ । ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ । 180

ಓಂ ಚೀರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಚಾತುರ್ಯೈ । ಚಪಲಾಯೈ । ಚಾರವೇ । ಚಲಾಯೈ ।
ಚೇಲಾಯೈ । ಚಲಾಚಲಾಯೈ । ಚತವೇ । ಚಿರನ್ತನಾಯೈ । ಚಾಕಾಯೈ । ಚಿಯಾಯೈ ।
ಚಾಮೀಕರಚ್ಛವ್ಯೈ । ಚಾಪಿನ್ಯೈ । ಚಪಲಾಯೈ । ಚಮ್ಪವೇ । ಚಿತ್ತಚಿನ್ತಾಮಣ್ಯೈ ।
ಚಿತಾಯೈ । ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಮಯ್ಯೈ । ಚಂಚಚ್ಚೌರಾಯೈ ।
ಚಾಪಚಮತ್ಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಚಕ್ರವರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಧವೇ । ಚಕ್ರಾಯೈ । ಚಕ್ರಾಂಗಾಯೈ ।
ಚಕ್ರಮೋದಿನ್ಯೈ । ಚೇತಶ್ಚರ್ಯೈ । ಚಿತ್ತವೃತ್ತ್ಯೈ । ಚೇತಾಯೈ ।
ಚೇತನಾಪ್ರದಾಯೈ । ಚಾಮ್ಪೇಯ್ಯೈ । ಚಮ್ಪಕಪ್ರೀತ್ಯೈ । ಚಂಡ್ಯೈ ।
ಚಂಡಾಲವಾಸಿನ್ಯೈ । ಚಿರಂಜೀವಿತದಾಚಿತ್ತಾಯೈ । ತರುಮೂಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ಛುರಿಕಾಯೈ । ಛತ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಛಿದ್ರಾಯೈ । ಛೇದಕರ್ಯೈ ।
ಛಿದಾಯೈ ನಮಃ । 220

ಓಂ ಛುಚ್ಛುನ್ದರೀಪಲಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ । ಛುನ್ದರೀಭನಿಭಸ್ವನಾಯೈ । ಛಲಿನ್ಯೈ ।
ಛಲವಚ್ಛಿನ್ನಾಯೈ । ಛಿಟಿಕಾಯೈ । ಛೇಕಕೃತೇ । ಛದ್ಮಿನ್ಯೈ । ಛಾನ್ದಸ್ಯೈ ।
ಛಾಯಾಯೈ । ಛಾಯಾಕೃತೇ । ಛಾದಯೇ । ಜಯಾಯೈ । ಜಯದಾಯೈ । ಜಾತ್ಯೈ ।
ಜೃಮ್ಭಿನ್ಯೈ । ಜಾಮಲಾಯುತಾಯೈ । ಜಯಾಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಜಾಯಾಯೈ । ಜಾಪ್ಯಾಯೈ ।
ಜಾಪ್ಯಜಗಜ್ಜನ್ಯೈ ನಮಃ । 240

ಓಂ ಜಮ್ಬೂಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಜಯಸ್ಥಾಯೈ । ಜಂಗಮಾಯೈ । ಜಂಗಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಜನ್ತವೇ । ಜನ್ತುಪ್ರಧಾನಾಯೈ । ಜರತ್ಕರ್ಣಾಯೈ । ಜರದ್ಗವಾಯೈ । ಜಾತೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಜೀವನಸ್ಥಾಯೈ । ಜೀಮೂತಸದೃಶಚ್ಛವಯೇ । ಜನ್ಯಾಯೈ । ಜನಹಿತಾಯೈ ।
ಜಾಯಾಯೈ । ಜಮ್ಭಜಮ್ಭಿಲಶಾಲಿನ್ಯೈ । ಜವದಾಯೈ । ಜವವದ್ವಾಹಾಯೈ । ಜಮಾನ್ಯೈ ।
ಜ್ವರಹಾಯೈ । ಜ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 260

ಓಂ ಝಂಝಾನೀಲಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಝಂಝಾಝಣತ್ಕಾರಕರಾಚಲಾಯೈ ।
ಝಿಂಟೀಶಾಯೈ । ಝಸ್ಯಕೃತೇ । ಝಮ್ಪಾಯೈ । ಯಮತ್ರಾಸನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಟಂಕಾರಸ್ಥಾಯೈ । ಟಂಕಧರಾಯೈ । ಟಂಕಾರಕಾರಣಾಯೈ । ಟಸ್ಯೈ । ಠಕುರಾಯೈ ।
ಠೀಕೃತ್ಯೈ । ಠಿಂಠೀರವಸನಾವೃತಾಯೈ । ಠಂಠಾನೀಲಮಯ್ಯೈ । ಠಂಠಾಯೈ ।
ಠಣತ್ಕಾರಕರಾಯೈ । ಠಸಾಯೈ । ಡಾಕಿನ್ಯೈ । ಡಾಮರಾಯೈ ।
ಡಿಂಡಿಮಧ್ವನಿನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 280

ಓಂ ಢಕ್ಕಾಪ್ರಿಯಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ । ಢಕ್ಕಾಯೈ । ತಪಿನ್ಯೈ । ತಾಪಿನ್ಯೈ । ತರುಣ್ಯೈ ।
ತುನ್ದಿಲಾಯೈ । ತುನ್ದಾಯೈ । ತಾಮಸ್ಯೈ । ತಪಃಪ್ರಿಯಾಯೈ । ತಾಮ್ರಾಯೈ । ತಾಮ್ರಾಮ್ಬರಾಯೈ ।
ತಾಲ್ಯೈ । ತಾಲೀದಲವಿಭೂಷಣಾಯೈ । ತುರಂಗಾಯೈ । ತ್ವರಿತಾಯೈ । ತೋತಾಯೈ ।
ತೋತಲಾಯೈ । ತಾದಿನ್ಯೈ । ತುಲಾಯೈ । ತಾಪತ್ರಯಹರಾಯೈ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ । ತಾಲಕೇಶ್ಯೈ । ತಮಾಲಿನ್ಯೈ । ತಮಾಲದಲವಚ್ಛಾಯಾಯೈ ।
ತಾಲಸ್ವನವತ್ಯೈ । ತಮ್ಯೈ । ತಾಮಸ್ಯೈ । ತಮಿಸ್ರಾಯೈ । ತೀವ್ರಾಯೈ ।
ತೀವ್ರಪರಾಕ್ರಮಾಯೈ । ತಟಸ್ಥಾಯೈ । ತಿಲತೈಲಾಕ್ತಾಯೈ । ತಾರಿಣ್ಯೈ ।
ತಪನದ್ಯುತ್ಯೈ । ತಿಲೋತ್ತಮಾಯೈ । ತಿಲಕಕೃತೇ । ತಾರಕಾಧೀಶಶೇಖರಾಯೈ ।
ತಿಲಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ । ತಾರಾಯೈ । ತಾರಕೇಶಕುಟುಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 320

ಓಂ ಸ್ಥಾಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ಥಿತಿಕರ್ಯೈ । ಸ್ಥಲಸ್ಥಾಯೈ । ಸ್ಥಲವರ್ಧಿನ್ಯೈ ।
ಸ್ಥಿತ್ಯೈ । ಸ್ಥೈರ್ಯಾಯೈ । ಸ್ಥವಿಷ್ಠಾಯೈ । ಸ್ಥಾವತ್ಯೈ । ಸ್ಥೂಲವಿಗ್ರಹಾಯೈ ।
ದನ್ತಿನ್ಯೈ । ದಂಡಿನ್ಯೈ । ದೀನಾಯೈ । ದರಿದ್ರಾಯೈ । ದೀನವತ್ಸಲಾಯೈ । ದೇವ್ಯೈ ।
ದೇವವಧ್ವೈ । ದೈತ್ಯದಮಿನ್ಯೈ । ದನ್ತಭೂಷಣಾಯೈ । ದಯಾವತ್ಯೈ ।
ದಮವತ್ಯೈ ನಮಃ । 340

ಓಂ ದಮದಾಯೈ ನಮಃ । ದಾಡಿಮಸ್ತನ್ಯೈ । ದನ್ದಶೂಕನಿಭಾಯೈ । ದೈತ್ಯದಾರಿಣ್ಯೈ ।
ದೇವತಾಽಽನನಾಯೈ । ದೋಲಾಕ್ರೀಡಾಯೈ । ದಯಾಲವೇ । ದಮ್ಪತ್ಯೈ । ದೇವತಾಮಯ್ಯೈ ।
ದಶಾಯೈ । ದೀಪಸ್ಥಿತಾಯೈ । ದೋಷಾಯೈ । ದೋಷಹಾಯೈ । ದೋಷಕಾರಿಣ್ಯೈ । ದುರ್ಗಾಯೈ ।
ದುರ್ಗಾರ್ತಿಶಮನ್ಯೈ । ದುರ್ಗಮಾಯೈ । ದುರ್ಗವಾಸಿನ್ಯೈ । ದುರ್ಗನ್ಧನಾಶಿನ್ಯೈ ।
ದುಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 360

ಓಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನಶಮಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ದುರ್ವಾರಾಯೈ । ದುನ್ದುಭಿಧ್ವಾನಾಯೈ ।
ದೂರಗಾಯೈ । ದೂರವಾಸಿನ್ಯೈ । ದರದಾಯೈ । ದರಹಾಯೈ । ದಾತ್ರ್ಯೈ । ದಯಾದಾಯೈ ।
ದುಹಿತಾಯೈ । ದಶಾಯೈ । ಧುರನ್ಧರಾಯೈ । ಧುರೀಣಾಯೈ । ಧೌರೇಯ್ಯೈ ।
ಧನದಾಯಿನ್ಯೈ । ಧೀರಾಯೈ । ಅಧೀರಾಯೈ । ಧರಿತ್ರ್ಯೈ । ಧರ್ಮದಾಯೈ ।
ಧೀರಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ । 380

ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ । ಧಮಿನ್ಯೈ । ಧೂರ್ತಾಯೈ । ಧೂರ್ತಪರಿಗ್ರಹಾಯೈ ।
ಧೂಮವರ್ಣಾಯೈ । ಧೂಮಪಾನಾಯೈ । ಧೂಮಲಾಯೈ । ಧೂಮಮೋದಿನ್ಯೈ । ನಲಿನ್ಯೈ ।
ನನ್ದನ್ಯೈ । ನನ್ದಾನನ್ದಿನ್ಯೈ । ನನ್ದಬಾಲಿಕಾಯೈ । ನವೀನಾಯೈ । ನರ್ಮದಾಯೈ ।
ನರ್ಮ್ಯೈ । ನೇಮ್ಯೈ । ನಿಯಮನಿಶ್ಚಯಾಯೈ । ನಿರ್ಮಲಾಯೈ । ನಿಗಮಾಚರಾಯೈ ।
ನಿಮ್ನಗಾಯೈ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ನಗ್ನಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ನಿಮ್ಯೈ । ನಾಲಾಯೈ । ನಿರನ್ತರಾಯೈ । ನಿಘ್ನ್ಯೈ ।
ನಿರ್ಲೇಪಾಯೈ । ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ । ನತ್ಯೈ । ನೀಲಗ್ರೀವಾಯೈ । ನಿರೀಹಾಯೈ ।
ನಿರಂಜನಜನ್ಯೈ । ನವ್ಯೈ । ನವನೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ । ನಾರ್ಯೈ । ನರಕಾರ್ಣವತಾರಿಣ್ಯೈ ।
ನಾರಾಯಣ್ಯೈ । ನಿರಾಕಾರಾಯೈ । ನಿಪುಣಾಯೈ । ನಿಪುಣಪ್ರಿಯಾಯೈ । ನಿಶಾಯೈ ನಮಃ । 420

ಓಂ ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ನರೇನ್ದ್ರಸ್ಥಾಯೈ । ನಮಿತಾಯೈ । ನಮಿತಾಪ್ಯೈ ।
ನಿರ್ಗುಂಡಿಕಾಯೈ । ನಿರ್ಗುಂಡಾಯೈ । ನಿರ್ಮಾಂಸಾಯೈ । ನಾಸಿಕಾಭಿಧಾಯೈ । ಪತಾಕಿನ್ಯೈ ।
ಪತಾಕಾಯೈ । ಪಲಪ್ರೀತ್ಯೈ । ಯಶಶ್ವಿನ್ಯೈ । ಪೀನಾಯೈ । ಪೀನಸ್ತನಾಯೈ ।
ಪತ್ನ್ಯೈ । ಪವನಾಶನಶಾಯಿನ್ಯೈ । ಪರಾಯೈ । ಪರಾಯೈಕಲಾಯೈ । ಪಾಕಾಯೈ ।
ಪಾಕಕೃತ್ಯರತ್ಯೈ ನಮಃ । 440

ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಪವನಸ್ಥಾಯೈ । ಸುಪವನಾಯೈ । ತಾಪಸ್ಯೈ ।
ಪ್ರೀತಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ಪಶುವೃದ್ಧಿಕರ್ಯೈ । ಪುಷ್ಟ್ಯೈ । ಪೋಷಣ್ಯೈ ।
ಪುಷ್ಪವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ಪುಷ್ಪಿಣ್ಯೈ । ಪುಸ್ತಕಕರಾಯೈ । ಪುನ್ನಾಗತಲವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ಪುರನ್ದರಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಪ್ರೀತ್ಯೈ । ಪುರಮಾರ್ಗನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಪೇಶಾಯೈ । ಪಾಶಕರಾಯೈ ।
ಪಾಶಬನ್ಧಹಾಯೈ । ಪಾಂಶುಲಾಯೈ । ಪಶವೇ ನಮಃ । 460

ಓಂ ಪಟಾಯೈ ನಮಃ । ಪಟಾಶಾಯೈ । ಪರಶುಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಪಾಶಿನ್ಯೈ । ಪಾಪಘ್ನ್ಯೈ ।
ಪತಿಪತ್ನ್ಯೈ । ಪತಿತಾ । ಅಪತಿತಾಯೈ । ಪಿಶಾಚ್ಯೈ । ಪಿಶಾಚಘ್ನ್ಯೈ ।
ಪಿಶಿತಾಶನತೋಷಿತಾಯೈ । ಪಾನದಾಯೈ । ಪಾನಪಾತ್ರಾಯೈ । ಪಾನದಾನಕರೋದ್ಯತಾಯೈ ।
ಪೇಷಾಯೈ । ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯೈ । ಪೀಯೂಷಾಯೈ । ಪೂರ್ಣಾಯೈ । ಪೂರ್ಣಮನೋರಥಾಯೈ ।
ಪತದ್ಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ । 480

ಓಂ ಪತದ್ಗಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಪೌನಃಪುಣ್ಯ್ಯೈ । ಪುರಾಯೈ । ಪಂಕಿಲಾಯೈ ।
ಪಂಕಮಗ್ನಾಯೈ । ಪಾಮೀಪಾಯೈ । ಪಂಜರಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಪಂಚಮಾಯೈ ।
ಪಂಚಯಾಮಾಯೈ । ಪಂಚತಾಯೈ । ಪಂಚಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಪಂಚಮುದ್ರಾಯೈ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಯೈ । ಪಿಂಗಲಾಯೈ । ಪಿಂಗಲೋಚನಾಯೈ । ಪ್ರಿಯಂಗುಮಂಜರ್ಯೈ ।
ಪಿಂಡ್ಯೈ । ಪಂಡಿತಾಯೈ । ಪಾಂಡುರಪ್ರಭಾಯೈ । ಪ್ರೇತಾಸನಾಯೈ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಲುಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಪಾಂಡುಘ್ನ್ಯೈ । ಪೀತಸಾಪಹಾಯೈ । ಫಲಿನ್ಯೈ ।
ಫಲದಾತ್ರ್ಯೈ । ಫಲಶ್ರ್ಯೈ । ಫಣಿಭೂಷಣಾಯೈ । ಫೂತ್ಕಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಸ್ಫಾರಾಯೈ । ಫುಲ್ಲಾಯೈ । ಫುಲ್ಲಾಮ್ಬುಜಾಸನಾಯೈ । ಫಿರಂಗಹಾಯೈ ।
ಸ್ಫೀತಮತ್ಯೈ । ಸ್ಫಿತ್ಯೈ । ಸ್ಫೀತಿಕರ್ಯೈ । ವನಮಾಯಾಯೈ । ಬಲಾರಾತ್ಯೈ ।
ಬಲಿನ್ಯೈ । ಬಲವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ವೇಣುವಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 520

ಓಂ ವನಚರ್ಯೈ ನಮಃ । ವೀರಾಯೈ । ಬೀಜಮಯ್ಯೈ । ವಿದ್ಯಾಯೈ । ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯೈ ।
ವಿದ್ಯಾಬೋಧಿನ್ಯೈ । ವೇದದಾಯಿನ್ಯೈ । ಬುಧಮಾತಾಯೈ । ಬುದ್ಧಾಯೈ । ವನಮಾಲಾವತ್ಯೈ ।
ವರಾಯೈ । ವರದಾಯೈ । ವಾರುಣ್ಯೈ । ವೀಣಾಯೈ । ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಾಯೈ ।
ವಿನೋದಿನ್ಯೈ । ವಿನೋದಸ್ಥಾಯೈ । ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ । ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯೈ ।
ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 540

ಓಂ ವೈದ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಾಯೈ ನಮಃ । ವಿವಶಾಯೈ । ವಿಶ್ವವಿಶ್ರುತಾಯೈ । ವಿತನ್ದ್ರಾಯೈ ।
ವಿಹ್ವಲಾಯೈ । ವೇಲಾಯೈ । ವಿರಾವಾಯೈ । ವಿರತ್ಯೈ । ವರಾಯೈ । ವಿವಿಧಾರ್ಕಕರಾಯೈ ।
ವೀರಾಯೈ । ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠ್ಯೈ । ಬಿಮ್ಬವತ್ಸಲಾಯೈ । ವಿನ್ಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ವೀರವನ್ದ್ಯಾಯೈ ।
ವರ್ಯೈ । ಯಾನಪರಾಯೈ । ವಿದೇ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯೈ । ವೈದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 560

ಓಂ ವೇದಸ್ಯ ವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ವಿರೋಧವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ವನ್ಧ್ಯಾಯೈ ।
ವನ್ಧ್ಯಾಬನ್ಧನಿವಾರಿಣ್ಯೈ । ಭಗಿನ್ಯೈ । ಭಗಮಾಲಾಯೈ । ಭವಾನ್ಯೈ ।
ಭಯಭಾವಿನ್ಯೈ । ಭೀಮಾಯೈ । ಭೀಮಾನನಾಯೈ । ಭೈಮ್ಯೈ । ಭಂಗುರಾಯೈ ।
ಭೀಮದರ್ಶನಾಯೈ । ಭಿಲ್ಲ್ಯೈ । ಭಲ್ಲಧರಾಯೈ । ಭೀರವೇ । ಭೇರುಂಡ್ಯೈ ।
ಭಿಯೇ । ಭಯಾಪಹಾಯೈ । ಭಗಸರ್ಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 580

ಓಂ ಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗರೂಪಾಯೈ । ಭಗಾಲಯಾಯೈ । ಭಗಾಸನಾಯೈ ।
ಭಗಾಮೋದಾಯೈ । ಭೇರೀಭಂಕಾರರಂಜಿನ್ಯೈ । ಭೀಷಣಾಯೈ । ಭೀಷಣಾರಾವಾಯೈ ।
ಭಗವತ್ಯೈ । ಭೂಷಣಾಯೈ । ಭಾರದ್ವಾಜ್ಯೈ । ಭೋಗದಾತ್ರ್ಯೈ । ಭವಘ್ನ್ಯೈ ।
ಭೂತಿಭೂಷಣಾಯೈ । ಭೂತಿದಾಯೈ । ಭೂಮಿದಾತ್ರ್ಯೈ । ಭೂಪತಿತ್ವಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ।
ಭ್ರಮರ್ಯೈ । ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ । ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಭೂಪಾಲಮುಕುಟಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಮತ್ತಾಯೈ । ಮನೋಹರಮನಾಯೈ । ಮಾನಿನ್ಯೈ ।
ಮೋಹನ್ಯೈ । ಮಹ್ಯೈ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಮದಕ್ಷೀಬಾಯೈ । ಮದೀಯಾಯೈ ।
ಮದಿರಾಲಯಾಯೈ । ಮದೋದ್ಧತಾಯೈ । ಮತಂಗಸ್ಥಾಯೈ । ಮಾಧವ್ಯೈ । ಮಧುಮಾದಿನ್ಯೈ ।
ಮೇಧಾಯೈ । ಮೇಧಾಕರ್ಯೈ । ಮೇಧ್ಯಾಯೈ । ಮಧ್ಯಾಯೈ । ಮಧ್ಯವಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ।
ಮದ್ಯಪಾಯೈ ನಮಃ । 620

ಓಂ ಮಾಂಸಲಾಯೈ ನಮಃ । ಮತ್ಸ್ಯಮೋದಿನ್ಯೈ । ಮೈಥುನೋದ್ಧತಾಯೈ । ಮುದ್ರಾಯೈ ।
ಮುದ್ರಾವತ್ಯೈ । ಮಾತಾಯೈ । ಮಾಯಾಯೈ । ಮಹಿಮಮನ್ದಿರಾಯೈ । ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ । ಮಹಾಮಾರ್ಯೈ । ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಮಹಾದೇವವಧ್ವೈ ।
ಮಾನ್ಯಾಯೈ । ಮಧುರಾಯೈ । ವೀರಮಂಡಲಾಯೈ । ಮೇದಸ್ವಿನ್ಯೈ । ಮೀಲದಶ್ರಿಯೇ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ । ಮಂಡಪಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 640

ಓಂ ಮಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಮದಿರಾಗಮಗರ್ವಿತಾಯೈ । ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ । ಮುಂಡಮಾಲಾಯೈ ।
ಮಾಲಾಯೈ । ಮಾಲಾವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ । ಮಾತಂಗಿನ್ಯೈ । ಮಾತಂಗ್ಯೈ । ಮತಂಗತನಯಾಯೈ ।
ಮಧುಸ್ರವಾಯೈ । ಮಧುರಸಾಯೈ । ಮಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಯಾಮಿನ್ಯೈ ।
ಯಾಮಿನೀನಾಥಭೂಷಾಯೈ । ಯಾವಕರಂಜಿತಾಯೈ । ಯವಾಂಕುರಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಮಾಯಾಯೈ ।
ಯವನ್ಯೈ । ಯವನಾಧಿಪಾಯೈ । ಯಮಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ । 660

ಓಂ ಯಮಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಯಜ್ಞಾಯೈ । ಯಜ್ವಾಯೈ ।
ಯಜುರ್ಯಜ್ವಾಯೈ । ಯಶೋನಿಕರಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಪ್ರದಾಯೈ । ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ।
ಯಜ್ಞಕರ್ಮಕರ್ಯೈ । ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ । ಯಕಾರಸ್ಥಾಯೈ । ಯೂಪಸ್ತಮ್ಭನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ರಂಜಿತಾಯೈ । ರಾಜಪತ್ನ್ಯೈ । ರಮಾಯೈ । ರೇಖಾಯೈ । ರವೇರಣ್ಯೈ । ರಜೋವತ್ಯೈ ।
ರಜಶ್ಚಿತ್ರಾಯೈ । ರಜನ್ಯೈ ನಮಃ । 680

ಓಂ ರಜನೀಪತ್ಯೈ ನಮಃ । ರಾಗಿಣ್ಯೈ । ರಾಜ್ಯನ್ಯೈ । ರಾಜ್ಯಾಯೈ । ರಾಜ್ಯದಾಯೈ ।
ರಾಜ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ರಾಜನ್ವತ್ಯೈ । ರಾಜನೀತ್ಯೈ । ರಜತವಾಸಿನ್ಯೈ । ರಮಣ್ಯೈ ।
ರಮಣೀಯಾಯೈ । ರಾಮಾಯೈ । ರಾಮಾವತ್ಯೈ । ರತ್ಯೈ । ರೇತೋವತ್ಯೈ । ರತೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ।
ರೋಗಹೃತೇ । ರೋಗಕಾರಿಣ್ಯೈ । ರಂಗಾಯೈ । ರಂಗವತ್ಯೈ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ರಾಗಾಯೈ ನಮಃ । ರಾಗಜ್ಞಾಯೈ । ರಾಗಕೃತೇ । ರಣಾಯೈ । ರಂಜಿಕಾಯೈ ।
ಅರಂಜಿಕಾಯೈ । ರಂಜಾಯೈ । ರಂಜಿನ್ಯೈ । ರಕ್ತಲೋಚನಾಯೈ ।
ರಕ್ತಚರ್ಮಧರಾಯೈ । ರಂಜಾಯೈ । ರಕ್ತಸ್ಥಾಯೈ । ರಕ್ತವಾದಿನ್ಯೈ । ರಮ್ಭಾಯೈ ।
ರಮ್ಭಾಫಲಪ್ರೀತ್ಯೈ । ರಮ್ಭೋರವೇ । ರಾಘವಪ್ರಿಯಾಯೈ । ರಂಗಭೃತೇ ।
ರಂಗಮಧುರಾಯೈ । ರೋದಸ್ಯೈ ನಮಃ । 720

ಓಂ ರೋದಸೀಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ । ರೋಧಕೃತೇ । ರೋಧಹನ್ತ್ರ್ಯೈ । ರೋಗಭೃತೇ ।
ರೋಗಶಾಯಿನ್ಯೈ । ವನ್ದ್ಯೈ । ವದಿಸ್ತುತಾಯೈ । ಬನ್ಧಾಯೈ । ಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮಾಧರಾಯೈ ।
ವನ್ದೀತ್ರಾಯೈ । ವನ್ದಿತಾಯೈ । ಮಾತ್ರೇ । ವಿನ್ದುರಾಯೈ । ವೈನ್ದವ್ಯೈ । ವಿಧಾಯೈ ।
ವಿಂಕ್ಯೈ । ವಿಂಕಪಲಾಯೈ । ವಿಂಕಾಯೈ । ವಿಂಕಸ್ಥಾಯೈ ।
ವಿಂಕವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ । 740

ಓಂ ವದ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಲಗ್ನಾಯೈ । ವಿಪ್ರಾಯೈ । ವಿಧ್ಯೈ । ವಿಧಿಕರ್ಯೈ । ವಿಧಾಯೈ ।
ಶಂಖಿನ್ಯೈ । ಶಂಖವಲಯಾಯೈ । ಶಂಖಮಾಲಾವತ್ಯೈ । ಶಮ್ಯೈ ।
ಶಂಖಪಾತ್ರಾಶಿನ್ಯೈ । ಶಂಖಾಯೈ । ಅಶಂಖಾಯೈ । ಶಂಖಗಲಾಯೈ ।
ಶಶ್ಯೈ । ಶಂವ್ಯೈ । ಶರಾವತ್ಯೈ । ಶ್ಯಾಮಾಯೈ । ಶ್ಯಾಮಾಂಗ್ಯೈ ।
ಶ್ಯಾಮಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ । 760

ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಶ್ಮಶಾನಾಯೈ । ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಲಭೂಷಣಾಯೈ ।
ಶಮದಾಯೈ । ಶಮಹನ್ತ್ರ್ಯೈ । ಶಾಕಿನ್ಯೈ । ಶಂಕುಶೇಖರಾಯೈ । ಶಾನ್ತ್ಯೈ ।
ಶಾನ್ತಿಪ್ರದಾಯೈ । ಶೇಷಾಯೈ । ಶೇಷಸ್ಥಾಯೈ । ಶೇಷದಾಯಿನ್ಯೈ । ಶೇಮುಷ್ಯೈ ।
ಶೋಷಿಣ್ಯೈ । ಶೀರ್ಯೈ । ಶೌರ್ಯೈ । ಶೌರ್ಯಾಯೈ । ಶರಾಯೈ । ಶಿರ್ಯೈ ।
ಶಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ । 780

ಓಂ ಶಾಪಹಾನೀಶಾಯೈ ನಮಃ । ಶಮ್ಪಾಯೈ । ಶಪಥದಾಯಿನ್ಯೈ । ಶೃಂಗಿಣ್ಯೈ ।
ಶೃಂಗಪಲಭುಜೇ । ಶಂಕರ್ಯೈ । ಈಶಂಕರ್ಯೈ । ಶಂಕಾಯೈ ।
ಶಂಕಾಪಹಾಯೈ । ಸಂಸ್ಥಾಯೈ । ಶಾಶ್ವತ್ಯೈ । ಶೀತಲಾಯೈ । ಶಿವಾಯೈ ।
ಶಿವಸ್ಥಾಯೈ । ಶವಭುಕ್ತಾಯೈ । ಶವವರ್ಣಾಯೈ । ಶಿವೋದರ್ಯೈ । ಶಾಯಿನ್ಯೈ ।
ಶಾವಶಯನಾಯೈ । ಶಿಂಶಪಾಯೈ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಶಿಶುಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಶವಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ । ಶೈವಾಯೈ । ಶಂಕರಾಯೈ ।
ಶಿಶಿರಾಯೈ । ಶಿರಾಯೈ । ಶವಕಾಂಚ್ಯೈ । ಶವಶ್ರೀಕಾಯೈ । ಶವಮಾಲಾಯೈ ।
ಶವಾಕೃತ್ಯೈ । ಶಯನ್ಯೈ । ಶಂಕುವಾಯೈ । ಶಕ್ತ್ಯೈ । ಶನ್ತನವೇ ।
ಶೀಲದಾಯಿನ್ಯೈ । ಸಿನ್ಧವೇ । ಸರಸ್ವತ್ಯೈ । ಸಿನ್ಧುಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಸುನ್ದರಾನನಾಯೈ ।
ಸಾಧ್ವೈ ನಮಃ । 820

ಓಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರ್ಯೈ । ಸಿದ್ಧಾಯೈ । ಸಿದ್ಧಸರಸ್ವತ್ಯೈ ।
ಸನ್ತತ್ಯೈ । ಸಮ್ಪದಾಯೈ । ಸಮ್ಪದೇ । ಸಂವಿದೇ । ಸರತಿದಾಯಿನ್ಯೈ । ಸಪತ್ನ್ಯೈ ।
ಸರಸಾಯೈ । ಸಾರಾಯೈ । ಸರಸ್ವತಿಕರ್ಯೈ । ಸ್ವಧಾಯೈ । ಸರಃಸಮಾಯೈ ।
ಸಮಾನಾಯೈ । ಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ । ಸಮಸ್ತದಾಯೈ । ಸಮಿದ್ಧಾಯೈ । ಸಮದಾಯೈ ನಮಃ । 840

ಓಂ ಸಮ್ಮಾಯೈ ನಮಃ । ಸಮ್ಮೋಹಾಯೈ । ಸಮದರ್ಶನಾಯೈ । ಸಮಿತ್ಯೈ । ಸಮಿಧಾಯೈ ।
ಸೀಮಾಯೈ । ಸವಿತ್ರ್ಯೈ । ಸವಿಧಾಯೈ । ಸತ್ಯೈ । ಸವತಾಯೈ । ಸವನಾದಾರಾಯೈ ।
ಸಾವನಾಯೈ । ಸಮರಾಯೈ । ಸಮ್ಯೈ । ಸಿಮಿರಾಯೈ । ಸತತಾಯೈ । ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ।
ಸಘ್ರೀಚ್ಯೈ । ಸಹಾಯಿನ್ಯೈ । ಹಂಸ್ಯೈ ನಮಃ । 860

ಓಂ ಹಂಸಗತ್ಯೈ ನಮಃ । ಹಂಸಾಯೈ । ಹಂಸೋಜ್ಜ್ವಲನಿಚೋಲುಯುಜೇ । ಹಲಿನ್ಯೈ ।
ಹಲದಾಯೈ । ಹಾಲಾಯೈ । ಹರಶ್ರಿಯಾಯೈ । ಹರವಲ್ಲಭಾಯೈ । ಹೇಲಾಯೈ ।
ಹೇಲಾವತ್ಯೈ । ಹೇಷಾಯೈ । ಹ್ರೇಷಸ್ಥಾಯೈ । ಹ್ರೇಷವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ಹನ್ತಾಯೈ ।
ಹನ್ತಾಯೈ । ಹತಾಯೈ । ಹತ್ಯಾಯೈ । ಹಾಹನ್ತತಾಪಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಹಂಕಾರ್ಯೈ ।
ಹನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ । 880

ಓಂ ಹಂಕಾಯೈ ನಮಃ । ಹೀಹಾಯೈ । ಹಾತಾಯೈ । ಹತಾಹತಾಯೈ । ಹೇಮಪ್ರದಾಯೈ ।
ಹಂಸವತ್ಯೈ । ಹಾರ್ಯೈ । ಹಾತರಿಸಮ್ಮತಾಯೈ । ಹೋರ್ಯೈ । ಹೋತ್ರ್ಯೈ । ಹೋಲಿಕಾಯೈ ।
ಹೋಮಾಯೈ । ಹೋಮಾಯ । ಹವಿಷೇ । ಹರಯೇ । ಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಹರಿಣೀನೇತ್ರಾಯೈ ।
ಹಿಮಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಲಮ್ಬೋದರ್ಯೈ । ಲಮ್ಬಕರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಲಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಲಮ್ಬವಿಗ್ರಹಾಯೈ । ಲೀಲಾಯೈ । ಲೋಲಾವತ್ಯೈ । ಲೋಲಾಯೈ ।
ಲಲನ್ಯೈ । ಲಾಲಿತಾಯೈ । ಲತಾಯೈ var ಲೋಕಾಯೈ । ಲಲಾಮಲೋಚನಾಯೈ ।
ಲೋಚ್ಯಾಯೈ । ಲೋಲಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಲಕ್ಷಣಾಯೈ । ಲಲಾಯೈ । ಲಮ್ಪತ್ಯೈ । ಲುಮ್ಪತ್ಯೈ ।
ಲಮ್ಪಾಯೈ । ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಯೈ । ಲಲನ್ತಿನ್ಯೈ । ಲನ್ತಿಕಾಯೈ । ಲಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 920

ಓಂ ಲಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ । ಲಘಿಮಾಯೈ । ಲಘುಮಧ್ಯಮಾಯೈ । ಲಘೀಯಸ್ಯೈ ।
ಲಘುದಯ್ಯೈ । ಲೂತಾಯೈ । ಲೂತಾನಿವಾರಿಣ್ಯೈ । ಲೋಮಭೃತೇ । ಲೋಮ್ನೇ । ಲೋಪ್ತಾಯೈ ।
ಲುಲುತ್ಯೈ । ಲುಲುಸಂಯತ್ಯೈ । ಲುಲಾಯಸ್ಥಾಯೈ । ಲಹರ್ಯೈ । ಲಂಕಾಪುರಪುರನ್ದರ್ಯೈ ।
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಯೈ । ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಯೈ । ಲಕ್ಷಾಯೈ ।
ಬಲಮತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 940

ಓಂ ಕ್ಷುಣ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷುಪಾಯೈ । ಕ್ಷಣಾಯೈ । ಕ್ಷೀಣಾಯೈ । ಕ್ಷಮಾಯೈ ।
ಕ್ಷಾನ್ತ್ಯೈ । ಕ್ಷಣಾವತ್ಯೈ । ಕ್ಷಾಮಾಯೈ । ಕ್ಷಾಮೋದರ್ಯೈ । ಕ್ಷೀಮಾಯೈ ।
ಕ್ಷೌಮಭೃತೇ । ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂಗನಾಯೈ । ಕ್ಷಯಾಯೈ । ಕ್ಷಯಕರ್ಯೈ ।
ಕ್ಷೀರಾಯೈ । ಕ್ಷೀರದಾಯೈ । ಕ್ಷೀರಸಾಗರಾಯೈ । ಕ್ಷೇಮಂಕರ್ಯೈ । ಕ್ಷಯಕರ್ಯೈ ।
ಕ್ಷಯದಾಯೈ ನಮಃ । 960

ಓಂ ಕ್ಷಣದಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷತ್ಯೈ । ಕ್ಷುರನ್ತ್ಯೈ । ಕ್ಷುದ್ರಿಕಾಯೈ । ಕ್ಷುದ್ರಾಯೈ ।
ಕ್ಷುತ್ಕ್ಷಾಮಾಯೈ । ಕ್ಷರಪಾತಕಾಯೈ ನಮಃ । 967

– Chant Stotra in Other Languages -967 Names of Pratyangira:
1000 Names of Sri Pratyangira – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

967 Names of Sri Pratyangira – Sahasranamavali Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top