Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram in Kannada

॥ Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಆಶ್ರಯಾಷ್ಟಕಮ್ ॥
ಗಿರಿಚರಂ ಕರುಣಾಮೃತ ಸಾಗರಂ
ಪರಿಚರಂ ಪರಮಂ ಮೃಗಯಾಪರಮ್ ।
ಸುರುಚಿರಂ ಸುಚರಾಚರಗೋಚರಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಮೀಶ್ವರಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 1 ॥

ಪ್ರಣತಸಂಚಯಚಿನ್ತಿತ ಕಲ್ಪಕಂ
ಪ್ರಣತಮಾದಿಗುರುಂ ಸುರಶಿಲ್ಪಕಮ್ ।
ಪ್ರಣವರಂಜಿತ ಮಂಜುಳತಲ್ಪಕಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಮೀಶ್ವರಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 2 ॥

ಅರಿಸರೋರುಹಶಂಖಗದಾಧರಂ
ಪರಿಘಮುದ್ಗರಬಾಣಧನುರ್ಧರಮ್ ।
ಕ್ಷುರಿಕ ತೋಮರ ಶಕ್ತಿಲಸತ್ಕರಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಮೀಶ್ವರಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 3 ॥

ವಿಮಲಮಾನಸ ಸಾರಸಭಾಸ್ಕರಂ
ವಿಪುಲವೇತ್ರಧರಂ ಪ್ರಯಶಸ್ಕರಮ್ ।
ವಿಮತಖಂಡನ ಚಂಡಧನುಷ್ಕರಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಮೀಶ್ವರಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 4 ॥

ಸಕಲಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತ ಪಾದುಕಂ
ಸಕೃದುಪಾಸಕ ಸಜ್ಜನಮೋದಕಮ್ ।
ಸುಕೃತಭಕ್ತಜನಾವನ ದೀಕ್ಷಕಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಮೀಶ್ವರಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 5 ॥

ಶರಣಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಪರಾಯಣಂ
ಚರಣವಾರಿಧರಾತ್ಮರಸಾಯನಮ್ ।
ವರಕರಾತ್ತವಿಭೂತಿ ವಿಭೂಷಣಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಮೀಶ್ವರಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 6 ॥

ಮೃಗಮದಾಂಗಿತ ಸತ್ತಿಲಕೋಜ್ವಲಂ
ಮೃಗಗಣಾಕಲಿತಂ ಮೃಗಯಾಕುಲಮ್ ।
ಮೃಗವರಾಸನಮದ್ಭುತ ದರ್ಶನಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಮೀಶ್ವರಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 7 ॥

ಗುರುವರಂ ಕರುಣಾಮೃತ ಲೋಚನಂ
ನಿರುಪಮಂ ನಿಖಿಲಾಮಯಮೋಚನಮ್ ।
ಪುರುಸುಖಪ್ರದಮಾತ್ಮನಿದರ್ಶನಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಮೀಶ್ವರಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 8 ॥

ಆಶ್ರಯಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Sri Ayyappa Stotram » Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *