Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram in Malayalam

॥ Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram Malayalam Lyrics ॥

॥ ആശ്രയാഷ്ടകം ॥

ഗിരിചരം കരുണാമൃത സാഗരം
പരിചരം പരമം മൃഗയാപരം ।
സുരുചിരം സുചരാചരഗോചരം
ഹരിഹരാത്മജമീശ്വരമാശ്രയേ ॥ 1 ॥

പ്രണതസഞ്ചയചിന്തിത കല്‍പകം
പ്രണതമാദിഗുരും സുരശില്‍പകം ।
പ്രണവരഞ്ജിത മഞ്ജുളതല്‍പകം
ഹരിഹരാത്മജമീശ്വരമാശ്രയേ ॥ 2 ॥

അരിസരോരുഹശംഖഗദാധരം
പരിഘമുദ്ഗരബാണധനുര്‍ധരം ।
ക്ഷുരിക തോമര ശക്തിലസത്കരം
ഹരിഹരാത്മജമീശ്വരമാശ്രയേ ॥ 3 ॥

വിമലമാനസ സാരസഭാസ്കരം
വിപുലവേത്രധരം പ്രയശസ്കരം ।
വിമതഖണ്ഡന ചണ്ഡധനുഷ്കരം
ഹരിഹരാത്മജമീശ്വരമാശ്രയേ ॥ 4 ॥

സകലലോക നമസ്കൃത പാദുകം
സകൃദുപാസക സജ്ജനമോദകം ।
സുകൃതഭക്തജനാവന ദീക്ഷകം
ഹരിഹരാത്മജമീശ്വരമാശ്രയേ ॥ 5 ॥

ശരണകീര്‍തന ഭക്തപരായണം
ചരണവാരിധരാത്മരസായനം ।
വരകരാത്തവിഭൂതി വിഭൂഷണം
ഹരിഹരാത്മജമീശ്വരമാശ്രയേ ॥ 6 ॥

മൃഗമദാങ്ഗിത സത്തിലകോജ്വലം
മൃഗഗണാകലിതം മൃഗയാകുലം ।
മൃഗവരാസനമദ്ഭുത ദര്‍ശനം
ഹരിഹരാത്മജമീശ്വരമാശ്രയേ ॥ 7 ॥

ഗുരുവരം കരുണാമൃത ലോചനം
നിരുപമം നിഖിലാമയമോചനം ।
പുരുസുഖപ്രദമാത്മനിദര്‍ശനം
ഹരിഹരാത്മജമീശ്വരമാശ്രയേ ॥ 8 ॥

ആശ്രയാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Sri Ayyappa Stotram » Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil

Ashraya Ashtakam Ayyappa Stotram in Malayalam
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top