Atharvashira Upanishad in Odia

॥ Atharvashira Upanishad Odia Lyrics ॥

॥ ଅଥର୍ୱଶିରୋପନିଷତ୍ ଶିବାଥର୍ୱଶୀର୍ଷଂ ଚ ॥

ଅଥର୍ୱବେଦୀୟ ଶୈବ ଉପନିଷତ୍ ॥

ଅଥର୍ୱଶିରସାମର୍ଥମନର୍ଥପ୍ରୋଚବାଚକମ୍ ।
ସର୍ୱାଧାରମନାଧାରଂ ସ୍ୱମାତ୍ରତ୍ରୈପଦାକ୍ଷରମ୍ ॥

ଓଁ ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣେଭିଃ ଶୃଣୁୟାମ ଦେବା
ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେମାକ୍ଷଭିର୍ୟଜତ୍ରାଃ ।
ସ୍ଥିରୈରଙ୍ଗୈସ୍ତୁଷ୍ଟୁବାଂସସ୍ତନୂଭି-
ର୍ୱ୍ୟଶେମ ଦେବହିତଂ ଯଦାୟୁଃ ॥

ସ୍ୱସ୍ତି ନ ଇନ୍ଦ୍ରୋ ବୄଦ୍ଧଶ୍ରବାଃ
ସ୍ୱସ୍ତି ନଃ ପୂଷା ବିଶ୍ୱବେଦାଃ ।
ସ୍ୱସ୍ତି ନସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ୟୋ ଅରିଷ୍ଟନେମିଃ
ସ୍ୱସ୍ତି ନୋ ବୃହସ୍ପତିର୍ଦଧାତୁ ॥

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ॥

ଓଁ ଦେବା ହ ବୈ ସ୍ୱର୍ଗଂ ଲୋକମାୟଂସ୍ତେ ରୁଦ୍ରମପୃଚ୍ଛନ୍କୋ
ଭବାନିତି । ସୋଽବ୍ରବୀଦହମେକଃ ପ୍ରଥମମାସଂ ବର୍ତାମି ଚ
ଭବିଶ୍ୟାମି ଚ ନାନ୍ୟଃ କଶ୍ଚିନ୍ମତ୍ତୋ ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ଇତି ।
ସୋଽନ୍ତରାଦନ୍ତରଂ ପ୍ରାବିଶତ୍ ଦିଶଶ୍ଚାନ୍ତରଂ ପ୍ରାବିଶତ୍
ସୋଽହଂ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟୋଽହଂ ବ୍ୟକ୍ତାବ୍ୟକ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମାବ୍ରହ୍ମାହଂ ପ୍ରାଞ୍ଚଃ
ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଚୋଽହଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚ ଉଦଞ୍ଚୋହଂ
ଅଧଶ୍ଚୋର୍ଧ୍ୱଂ ଚାହଂ ଦିଶଶ୍ଚ ପ୍ରତିଦିଶଶ୍ଚାହଂ
ପୁମାନପୁମାନ୍ ସ୍ତ୍ରିୟଶ୍ଚାହଂ ଗାୟତ୍ର୍ୟହଂ ସାବିତ୍ର୍ୟହଂ
ତ୍ରିଷ୍ଟୁବ୍ଜଗତ୍ୟନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଚାହଂ ଛନ୍ଦୋଽହଂ ଗାର୍ହପତ୍ୟୋ
ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନିରାହବନୀୟୋଽହଂ ସତ୍ୟୋଽହଂ ଗୌରହଂ
ଗୌର୍ୟହମୃଗହଂ ଯଜୁରହଂ ସାମାହମଥର୍ୱାଙ୍ଗିରସୋଽହଂ
ଜ୍ୟେଷ୍ଠୋଽହଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠୋଽହଂ ବରିଷ୍ଠୋଽହମାପୋଽହଂ ତେଜୋଽହଂ
ଗୁହ୍ୟୋହଂଅରଣ୍ୟୋଽହମକ୍ଷରମହଂ କ୍ଷରମହଂ ପୁଷ୍କରମହଂ
ପବିତ୍ରମହମୁଗ୍ରଂ ଚ ମଧ୍ୟଂ ଚ ବହିଶ୍ଚ
ପୁରସ୍ତାଜ୍ଜ୍ୟୋତିରିତ୍ୟହମେବ ସର୍ୱେଭ୍ୟୋ ମାମେବ ସ ସର୍ୱଃ ସମାଂ ଯୋ
ମାଂ ବେଦ ସ ସର୍ୱାନ୍ଦେବାନ୍ୱେଦ ସର୍ୱାଂଶ୍ଚ ବେଦାନ୍ସାଙ୍ଗାନପି
ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣୈଶ୍ଚ ଗାଂ ଗୋଭିର୍ବ୍ରାହ୍ମାଣାନ୍ବ୍ରାହ୍ମଣେନ
ହବିର୍ହବିଷା ଆୟୁରାୟୁଷା ସତ୍ୟେନ ସତ୍ୟଂ ଧର୍ମେଣ ଧର୍ମଂ
ତର୍ପୟାମି ସ୍ୱେନ ତେଜସା ।
ତତୋ ହ ବୈ ତେ ଦେବା ରୁଦ୍ରମପୃଚ୍ଛନ୍ ତେ ଦେବା ରୁଦ୍ରମପଶ୍ୟନ୍ ।
ତେ ଦେବା ରୁଦ୍ରମଧ୍ୟାୟନ୍ ତତୋ ଦେବା ଊର୍ଧ୍ୱବାହବୋ ରୁଦ୍ରଂ ସ୍ତୁବନ୍ତି ॥ ୧ ॥

ଓଁ ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମା ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୧ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ ଯଶ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୨ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଶ୍ଚ ସ୍କନ୍ଦସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୩ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଶ୍ଚେନ୍ଦ୍ରସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୪ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଶ୍ଚାଗ୍ନିସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୫ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଶ୍ଚ ବାୟୁସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୬ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଶ୍ଚ ସୂର୍ୟସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୭ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଶ୍ଚ ସୋମସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୮ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟେ ଚାଷ୍ଟୌ ଗ୍ରହାସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୯ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟେ ଚାଷ୍ଟୌ ପ୍ରତିଗ୍ରହାସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ ଭୂସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୧୧ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ ଭୁବସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୧୨ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ ସ୍ୱସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୧୩ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ ମହସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୧୪ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟା ଚ ପୃଥିବୀ ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୧୫ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚାନ୍ତରିକ୍ଷଂ ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୧୬ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟା ଚ ଦ୍ୟୌସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୧୭ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟାଶ୍ଚାପସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୧୮ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ ତେଜସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୧୯ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଶ୍ଚ କାଲସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଶ୍ଚ ଯମସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୨୧ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଶ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁସ୍ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୨୨ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚାମୃତଂ ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୨୩ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚାକାଶଂ ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୨୪ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱଂ ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୨୫ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟାଚ୍ଚ ସ୍ଥୂଲଂ ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୨୬ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୨୭ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ ଶୁକ୍ଲଂ ତସ୍ମୈ ନମୋନମଃ ॥ ୨୮ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ କୃଷ୍ଣଂ ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୨୯ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ କୃତ୍ସ୍ନଂ ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ ସତ୍ୟଂ ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୩୧ ॥

ଯୋ ବୈ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଭଗବାନ୍ୟଚ୍ଚ ସର୍ୱଂ ତସ୍ମୈ ବୈ ନମୋନମଃ ॥ ୩୨ ॥ ॥ ୨ ॥

ଭୂସ୍ତେ ଆଦିର୍ମଧ୍ୟଂ ଭୁବଃ ସ୍ୱସ୍ତେ ଶୀର୍ଷଂ ବିଶ୍ୱରୂପୋଽସି ବ୍ରହ୍ମୈକସ୍ତ୍ୱଂ ଦ୍ୱିଧା
ତ୍ରିଧା ବୃଦ୍ଧିସ୍ତଂ ଶାନ୍ତିସ୍ତ୍ୱଂ ପୁଷ୍ଟିସ୍ତ୍ୱଂ ହୁତମହୁତଂ ଦତ୍ତମଦତ୍ତଂ
ସର୍ୱମସର୍ୱଂ ବିଶ୍ୱମବିଶ୍ୱଂ କୃତମକୃତଂ ପରମପରଂ ପରାୟଣଂ ଚ ତ୍ୱମ୍ ।
ଅପାମ ସୋମମମୃତା ଅଭୂମାଗନ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରବିଦାମ ଦେବାନ୍ ।
କିଂ ନୂନମସ୍ମାନ୍କୃଣବଦରାତିଃ କିମୁ ଧୂର୍ତିରମୃତଂ ମାର୍ତ୍ୟସ୍ୟ ।
ସୋମସୂର୍ୟପୁରସ୍ତାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମଃ ପୁରୁଷଃ ।
ସର୍ୱଂ ଜଗଦ୍ଧିତଂ ବା ଏତଦକ୍ଷରଂ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ
ସୌମ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ଗ୍ରାହ୍ୟମଗ୍ରାହ୍ୟେଣ ଭାବଂ ଭାବେନ ସୌମ୍ୟଂ
ସୌମ୍ୟେନ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ସୂକ୍ଷ୍ମେଣ ବାୟବ୍ୟଂ ବାୟବ୍ୟେନ ଗ୍ରସତି ସ୍ୱେନ
ତେଜସା ତସ୍ମାଦୁପସଂହର୍ତ୍ରେ ମହାଗ୍ରାସାୟ ବୈ ନମୋ ନମଃ ।
ହୃଦିସ୍ଥା ଦେବତାଃ ସର୍ୱା ହୃଦି ପ୍ରାଣାଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତାଃ ।
ହୃଦି ତ୍ୱମସି ଯୋ ନିତ୍ୟଂ ତିସ୍ରୋ ମାତ୍ରାଃ ପରସ୍ତୁ ସଃ । ତସ୍ୟୋତ୍ତରତଃ ଶିରୋ
ଦକ୍ଷିଣତଃ ପାଦୌ ଯ ଉତ୍ତରତଃ ସ ଓଙ୍କାରଃ ଯ ଓଙ୍କାରଃ ସ ପ୍ରଣବଃ
ଯଃ ପ୍ରଣବଃ ସ ସର୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯଃ ସର୍ୱବ୍ୟାପୀ ସୋଽନନ୍ତଃ
ଯୋଽନନ୍ତସ୍ତତ୍ତାରଂ ଯତ୍ତାରଂ ତତ୍ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ତଚ୍ଛୁକ୍ଲଂ
ଯଚ୍ଛୁକ୍ଲଂ ତଦ୍ୱୈଦ୍ୟୁତଂ ଯଦ୍ୱୈଦ୍ୟୁତଂ ତତ୍ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯତ୍ପରଂ
ବ୍ରହ୍ମ ସ ଏକଃ ଯ ଏକଃ ସ ରୁଦ୍ରଃ ଯ ରୁଦ୍ରଃ ଯୋ ରୁଦ୍ରଃ ସ ଈଶାନଃ ଯ
ଈଶାନଃ ସ ଭଗବାନ୍ ମହେଶ୍ୱରଃ ॥ ୩ ॥

ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତ ଓଙ୍କାରୋ ଯସ୍ମାଦୁଚ୍ଚାର୍ୟମାଣ ଏବ
ପ୍ରାଣାନୂର୍ଧ୍ୱମୁତ୍କ୍ରାମୟତି ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଓଙ୍କାରଃ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ପ୍ରଣବଃ ଯସ୍ମାଦୁଚ୍ଚାର୍ୟମାଣ ଏବ
ଋଗ୍ୟଜୁଃସାମାଥର୍ୱାଙ୍ଗିରସଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟଃ ପ୍ରଣାମୟତି
ନାମୟତି ଚ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ପ୍ରଣବଃ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ସର୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯସ୍ମାଦୁଚ୍ଚାର୍ୟମାଣ ଏବ
ସର୍ୱାଂଲୋକାନ୍ୱ୍ୟାପ୍ନୋତି ସ୍ନେହୋ ଯଥା ପଲଲପିଣ୍ଡମିବ
ଶାନ୍ତରୂପମୋତପ୍ରୋତମନୁପ୍ରାପ୍ତୋ ବ୍ୟତିଷକ୍ତଶ୍ଚ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ସର୍ୱବ୍ୟାପୀ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେଽନନ୍ତୋ ଯସ୍ମାଦୁଚ୍ଚାର୍ୟମାଣ ଏବ
ତିର୍ୟଗୂର୍ଧ୍ୱମଧସ୍ତାଚ୍ଚାସ୍ୟାନ୍ତୋ ନୋପଲଭ୍ୟତେ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେଽନନ୍ତଃ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ତାରଂ ଯସ୍ମାଦୁଚ୍ଚାରମାଣ ଏବ
ଗର୍ଭଜନ୍ମବ୍ୟାଧିଜରାମରଣସଂସାରମହାଭୟାତ୍ତାରୟତି ତ୍ରାୟତେ
ଚ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ତାରମ୍ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଶୁକ୍ଲଂ ଯସ୍ମାଦୁଚ୍ଚାର୍ୟମାଣ ଏବ କ୍ଲନ୍ଦତେ
କ୍ଲାମୟତି ଚ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଶୁକ୍ଲମ୍ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ଯସ୍ମାଦୁଚ୍ଚାର୍ୟମାଣ ଏବ ସୂକ୍ଷ୍ମୋ ଭୂତ୍ୱା
ଶରୀରାଣ୍ୟଧିତିଷ୍ଠତି ସର୍ୱାଣି ଚାଙ୍ଗାନ୍ୟମିମୃଶତି ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ସୂକ୍ଷ୍ମମ୍ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ବୈଦ୍ୟୁତଂ ଯସ୍ମାଦୁଚ୍ଚାର୍ୟମାଣ ଏବ ବ୍ୟକ୍ତେ
ମହତି ତମସି ଦ୍ୟୋତୟତି ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ବୈଦ୍ୟୁତମ୍ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯସ୍ମାତ୍ପରମପରଂ ପରାୟଣଂ ଚ
ବୃହଦ୍ବୃହତ୍ୟା ବୃଂହୟତି ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଏକଃ ଯଃ ସର୍ୱାନ୍ପ୍ରାଣାନ୍ସଂଭକ୍ଷ୍ୟ
ସଂଭକ୍ଷଣେନାଜଃ ସଂସୃଜତି ବିସୃଜତି ତୀର୍ଥମେକେ ବ୍ରଜନ୍ତି
ତୀର୍ଥମେକେ ଦକ୍ଷିଣାଃ ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଚ ଉଦଞ୍ଚଃ
ପ୍ରାଞ୍ଚୋଽଭିବ୍ରଜନ୍ତ୍ୟେକେ ତେଷାଂ ସର୍ୱେଷାମିହ ସଦ୍ଗତିଃ ।
ସାକଂ ସ ଏକୋ ଭୂତଶ୍ଚରତି ପ୍ରଜାନାଂ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତ ଏକଃ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ରୁଦ୍ରଃ ଯସ୍ମାଦୃଷିଭିର୍ନାନ୍ୟୈର୍ଭକ୍ତୈର୍ଦ୍ରୁତମସ୍ୟ
ରୂପମୁପଲଭ୍ୟତେ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ରୁଦ୍ରଃ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଈଶାନଃ ଯଃ ସର୍ୱାନ୍ଦେବାନୀଶତେ
ଈଶାନୀଭିର୍ଜନନୀଭିଶ୍ଚ ପରମଶକ୍ତିଭିଃ ।
ଅମିତ୍ୱା ଶୂର ଣୋ ନୁମୋ ଦୁଗ୍ଧା ଇବ ଧେନବଃ । ଈଶାନମସ୍ୟ ଜଗତଃ
ସ୍ୱର୍ଦୃଶମୀଶାନମିନ୍ଦ୍ର ତସ୍ଥିଷ ଇତି ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଈଶାନଃ ।
ଅଥ କସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଭଗବାନ୍ମହେଶ୍ୱରଃ ଯସ୍ମାଦ୍ଭକ୍ତା ଜ୍ଞାନେନ
ଭଜନ୍ତ୍ୟନୁଗୃହ୍ଣାତି ଚ ବାଚଂ ସଂସୃଜତି ବିସୃଜତି ଚ
ସର୍ୱାନ୍ଭାବାନ୍ପରିତ୍ୟଜ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନେନ ଯୋଗେଶ୍ୱୈର୍ୟେଣ ମହତି ମହୀୟତେ
ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଭଗବାନ୍ମହେଶ୍ୱରଃ । ତଦେତଦ୍ରୁଦ୍ରଚରିତମ୍ ॥ ୪ ॥

ଏକୋ ହ ଦେବଃ ପ୍ରଦିଶୋ ନୁ ସର୍ୱାଃ ପୂର୍ୱୋ ହ ଜାତଃ ସ ଉ ଗର୍ଭେ ଅନ୍ତଃ ।
ସ ଏବ ଜାତଃ ଜନିଷ୍ୟମାଣଃ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଜନାସ୍ତିଷ୍ଠତି ସର୍ୱତୋମୁଖଃ ।
ଏକୋ ରୁଦ୍ରୋ ନ ଦ୍ୱିତୀୟାୟ ତସ୍ମୈ ଯ ଇମାଂଲ୍ଲୋକାନୀଶତ ଈଶନୀଭିଃ ।
ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଜନାସ୍ତିଷ୍ଠତି ସଂଚୁକୋଚାନ୍ତକାଲେ ସଂସୃଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱା
ଭୁବନାନି ଗୋପ୍ତା ।
ଯୋ ଯୋନିଂ ଯୋନିମଧିତିଷ୍ଠତିତ୍ୟେକୋ ଯେନେଦଂ ସର୍ୱଂ ବିଚରତି ସର୍ୱମ୍ ।
ତମୀଶାନଂ ପୁରୁଷଂ ଦେବମୀଡ୍ୟଂ ନିଚାୟ୍ୟେମାଂ ଶାନ୍ତିମତ୍ୟନ୍ତମେତି ।
କ୍ଷମାଂ ହିତ୍ୱା ହେତୁଜାଲାସ୍ୟ ମୂଲଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ସଞ୍ଚିତଂ ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱା ତୁ ରୁଦ୍ରେ ।
ରୁଦ୍ରମେକତ୍ୱମାହୁଃ ଶାଶ୍ୱତଂ ବୈ ପୁରାଣମିଷମୂର୍ଜେଣ
ପଶବୋଽନୁନାମୟନ୍ତଂ ମୃତ୍ୟୁପାଶାନ୍ ।
ତଦେତେନାତ୍ମନ୍ନେତେନାର୍ଧଚତୁର୍ଥେନ ମାତ୍ରେଣ ଶାନ୍ତିଂ ସଂସୃଜନ୍ତି
ପଶୁପାଶବିମୋକ୍ଷଣମ୍ ।
ଯା ସା ପ୍ରଥମା ମାତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମଦେବତ୍ୟା ରକ୍ତା ବର୍ଣେନ ଯସ୍ତାଂ
ଧ୍ୟାୟତେ ନିତ୍ୟଂ ସ ଗଚ୍ଛେତ୍ବ୍ରହ୍ମପଦମ୍ ।
ଯା ସା ଦ୍ୱିତୀୟା ମାତ୍ରା ବିଷ୍ଣୁଦେବତ୍ୟା କୃଷ୍ଣା ବର୍ଣେନ
ଯସ୍ତାଂ ଧ୍ୟାୟତେ ନିତ୍ୟଂ ସ ଗଚ୍ଛେଦ୍ୱୈଷ୍ଣବଂ ପଦମ୍ । ଯା ସା
ତୃତୀୟା ମାତ୍ରା ଈଶାନଦେବତ୍ୟା କପିଲା ବର୍ଣେନ ଯସ୍ତାଂ
ଧ୍ୟାୟତେ ନିତ୍ୟଂ ସ ଗଚ୍ଛେଦୈଶାନଂ ପଦମ୍ ।
ଯା ସାର୍ଧଚତୁର୍ଥୀ ମାତ୍ରା ସର୍ୱଦେବତ୍ୟାଽବ୍ୟକ୍ତୀଭୂତା ଖଂ
ବିଚରତି ଶୁଦ୍ଧା ସ୍ଫଟିକସନ୍ନିଭା ବର୍ଣେନ ଯସ୍ତାଂ ଧ୍ୟାୟତେ
ନିତ୍ୟଂ ସ ଗଚ୍ଛେତ୍ପଦମନାମୟମ୍ ।
ତଦେତଦୁପାସୀତ ମୁନୟୋ ବାଗ୍ୱଦନ୍ତି ନ ତସ୍ୟ ଗ୍ରହଣମୟଂ ପନ୍ଥା
ବିହିତ ଉତ୍ତରେଣ ଯେନ ଦେବା ଯାନ୍ତି ଯେନ ପିତରୋ ଯେନ ଋଷୟଃ
ପରମପରଂ ପରାୟଣଂ ଚେତି ।
ବାଲାଗ୍ରମାତ୍ରଂ ହୃଦୟସ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ବିଶ୍ୱଂ ଦେବଂ ଜାତରୂପଂ ବରେଣ୍ୟମ୍ ।
ତମାତ୍ମସ୍ଥଂ ଯେନୁ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଧୀରାସ୍ତେଷାଂ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତି ନେତରେଷାମ୍ ।
ଯସ୍ମିନ୍କ୍ରୋଧଂ ଯାଂ ଚ ତୃଷ୍ଣାଂ କ୍ଷମାଂ ଚାକ୍ଷମାଂ ହିତ୍ୱା
ହେତୁଜାଲସ୍ୟ ମୂଲମ୍ ।
ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ସଂଚିତଂ ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱା ତୁ ରୁଦ୍ରେ ରୁଦ୍ରମେକତ୍ୱମାହୁଃ ।
ରୁଦ୍ରୋ ହି ଶାଶ୍ୱତେନ ବୈ ପୁରାଣେନେଷମୂର୍ଜେଣ ତପସା ନିୟନ୍ତା ।
ଅଗ୍ନିରିତି ଭସ୍ମ ବାୟୁରିତି ଭସ୍ମ ଜଲମିତି ଭସ୍ମ ସ୍ଥଲମିତି ଭସ୍ମ
ବ୍ୟୋମେତି ଭସ୍ମ ସର୍ୱଂହ ବା ଇଦଂ ଭସ୍ମ ମନ ଏତାନି
ଚକ୍ଷୂଂଷି ଯସ୍ମାଦ୍ୱ୍ରତମିଦଂ ପାଶୁପତଂ ଯଦ୍ଭସ୍ମ ନାଙ୍ଗାନି
ସଂସ୍ପୃଶେତ୍ତସ୍ମାଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ତଦେତତ୍ପାଶୁପତଂ ପଶୁପାଶ ବିମୋକ୍ଷଣାୟ ॥ ୫ ॥

ଯୋଽଗ୍ନୌ ରୁଦ୍ରୋ ଯୋଽପ୍ସ୍ୱନ୍ତର୍ୟ ଓଷଧୀର୍ୱୀରୁଧ ଆବିବେଶ । ଯ ଇମା
ବିଶ୍ୱା ଭୁବନାନି ଚକ୍ଲୃପେ ତସ୍ମୈ ରୁଦ୍ରାୟ ନମୋଽସ୍ତ୍ୱଗ୍ନୟେ ।
ଯୋ ରୁଦ୍ରୋଽଗ୍ନୌ ଯୋ ରୁଦ୍ରୋଽପ୍ସ୍ୱନ୍ତର୍ୟୋ ଓଷଧୀର୍ୱୀରୁଧ ଆବିବେଶ ।
ଯୋ ରୁଦ୍ର ଇମା ବିଶ୍ୱା ଭୁବନାନି ଚକ୍ଲୃପେ ତସ୍ମୈ ରୁଦ୍ରାୟ ନମୋନମଃ ।
ଯୋ ରୁଦ୍ରୋଽପ୍ସୁ ଯୋ ରୁଦ୍ର ଓଷଧୀଷୁ ଯୋ ରୁଦ୍ରୋ ବନସ୍ପତିଷୁ । ଯେନ
ରୁଦ୍ରେଣ ଜଗଦୂର୍ଧ୍ୱଂଧାରିତଂ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱିଧା ତ୍ରିଧା ଧର୍ତା
ଧାରିତା ନାଗା ଯେଽନ୍ତରିକ୍ଷେ ତସ୍ମୈ ରୁଦ୍ରାୟ ବୈ ନମୋନମଃ ।
ମୂର୍ଧାନମସ୍ୟ ସଂସେବ୍ୟାପ୍ୟଥର୍ୱା ହୃଦୟଂ ଚ ଯତ୍ ।
ମସ୍ତିଷ୍କାଦୂର୍ଧ୍ୱଂ ପ୍ରେରୟତ୍ୟବମାନୋଽଧିଶୀର୍ଷତଃ ।
ତଦ୍ୱା ଅଥର୍ୱଣଃ ଶିରୋ ଦେବକୋଶଃ ସମୁଜ୍ଝିତଃ ।
ତତ୍ପ୍ରାଣୋଽଭିରକ୍ଷତି ଶିରୋଽନ୍ତମଥୋ ମନଃ ।
ନ ଚ ଦିବୋ ଦେବଜନେନ ଗୁପ୍ତା ନ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷାଣି ନ ଚ ଭୂମ ଇମାଃ ।
ଯସ୍ମିନ୍ନିଦଂ ସର୍ୱମୋତପ୍ରୋତଂ ତସ୍ମାଦନ୍ୟନ୍ନ ପରଂ କିଞ୍ଚନାସ୍ତି ।
ନ ତସ୍ମାତ୍ପୂର୍ୱଂ ନ ପରଂ ତଦସ୍ତି ନ ଭୂତଂ ନୋତ ଭବ୍ୟଂ ଯଦାସୀତ୍ ।
ସହସ୍ରପାଦେକମୂର୍ଧ୍ନା ବ୍ୟାପ୍ତଂ ସ ଏବେଦମାବରୀବର୍ତି ଭୂତମ୍ ।
ଅକ୍ଷରାତ୍ସଂଜାୟତେ କାଲଃ କାଲାଦ୍ୱ୍ୟାପକ ଉଚ୍ୟତେ ।
ବ୍ୟାପକୋ ହି ଭଗବାନ୍ରୁଦ୍ରୋ ଭୋଗାୟମନୋ ଯଦା ଶେତେ ରୁଦ୍ରସ୍ତଦା ସଂହାର୍ୟତେ ପ୍ରଜାଃ ।
ଉଚ୍ଛ୍ୱାସିତେ ତମୋ ଭବତି ତମସ ଆପୋଽପ୍ସ୍ୱଙ୍ଗୁଲ୍ୟା ମଥିତେ
ମଥିତଂ ଶିଶିରେ ଶିଶିରଂ ମଥ୍ୟମାନଂ ଫେନଂ ଭବତି ଫେନାଦଣ୍ଡଂ
ଭବତ୍ୟଣ୍ଡାଦ୍ବ୍ରହ୍ମା ଭବତି ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବାୟୁଃ ବାୟୋରୋଙ୍କାରଃ
ଓଁକାରାତ୍ସାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ର୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ର୍ୟା ଲୋକା ଭବନ୍ତି ।
ଅର୍ଚୟନ୍ତି ତପଃ ସତ୍ୟଂ ମଧୁ କ୍ଷରନ୍ତି ଯଦ୍ଭୁବମ୍ ।
ଏତଦ୍ଧି ପରମଂ ତପଃ ।
ଆପୋଽଜ୍ୟୋତୀ ରସୋଽମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱରୋ ନମ ଇତି ॥ ୬ ॥

ଯ ଇଦମଥର୍ୱଶିରୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୋଽଧୀତେ ଅଶ୍ରୋତ୍ରିୟଃ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟୋ ଭବତି
ଅନୁପନୀତ ଉପନୀତୋ ଭବତି ସୋଽଗ୍ନିପୂତୋ ଭବତି ସ ବାୟୁପୂତୋ
ଭବତି ସ ସୂର୍ୟପୂତୋ ଭବତି ସ ସର୍ୱେର୍ଦେବୈର୍ଜ୍ଞାତୋ ଭବତି ସ
ସର୍ୱୈର୍ୱେଦୈରନୁଧ୍ୟାତୋ ଭବତି ସ ସର୍ୱେଷୁ ତୀର୍ଥେଷୁ ସ୍ନାତୋ
ଭବତି ତେନ ସର୍ୱୈଃ କ୍ରତୁଭିରିଷ୍ଟଂ ଭବତି ଗାୟତ୍ର୍ୟାଃ
ଷଷ୍ଟିସହସ୍ରାଣି ଜପ୍ତାନି ଭବନ୍ତି ଇତିହାସପୁରାଣାନାଂ
ରୁଦ୍ରାଣାଂ ଶତସହସ୍ରାଣି ଜପ୍ତାନି ଭବନ୍ତି ।
ପ୍ରଣବାନାମୟୁତଂ ଜପ୍ତଂ ଭବତି । ସ ଚକ୍ଷୁଷଃ ପଙ୍କ୍ତିଂ ପୁନାତି ।
ଆ ସପ୍ତମାତ୍ପୁରୁଷୟୁଗାନ୍ପୁନାତୀତ୍ୟାହ ଭଗବାନଥର୍ୱଶିରଃ
ସକୃଜ୍ଜପ୍ତ୍ୱୈବ ଶୁଚିଃ ସ ପୂତଃ କର୍ମଣ୍ୟୋ ଭବତି ।
ଦ୍ୱିତୀୟଂ ଜପ୍ତ୍ୱା ଗଣାଧିପତ୍ୟମବାପ୍ନୋତି ।
ତୃତୀୟଂ ଜପ୍ତ୍ୱୈବମେବାନୁପ୍ରବିଶତ୍ୟୋଂ ସତ୍ୟମୋଂ ସତ୍ୟମୋଂ ସତ୍ୟମ୍ ॥ ୭ ॥

ଓଁ ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣେଭିରିତି ଶାନ୍ତିଃ ॥

॥ ଇତ୍ୟଥର୍ୱଶିରୋପନିଷତ୍ସମାପ୍ତା ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Atharvashira Upanishad Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *