Avadhutashtakam In English

॥ Avadhutashtakam English Lyrics ॥

॥ avadhūtastakam svamīśukadevastutiḥ ca ॥
sri paramatmane namah ॥

atha paramahamsa siromani-avadhuta-srisvamisukadevastutih
nirvasanam nirakanksam sarvadosavivarjitam ।
niralambam niratankam hyavadhutam namamyaham ॥ 1 ॥

nirmamam nirahankaram samalostasmakancanam ।
samaduhkhasukham dhiram hyavadhutam namamyaham ॥ 2 ॥

avinasinamatmanam hyekam vijnaya tatvatah ।
vitaragabhayakrodham hyavadhutam namamyaham ॥ 3 ॥

naham deho na me deho jivo nahamaham hi cit ।
evam vijnaya santustam hyavadhutam namamyaham ॥ 4 ॥

samastam kalpanamatram hyatma muktah sanatanah ।
iti vijnaya santustam hyavadhutam namamyaham ॥ 5 ॥

jnanagnidagdhakarmanam kamasankalpavarjitam ।
heyopadeyahinam tam hyavadhutam namamyaham ॥ 6 ॥

vyamohamatraviratau svarupadanamatratah ।
vitasokam nirayasam hyavadhutam namamyaham ॥ 7 ॥

atma brahmeti niscitya bhavabhavau ca kalpitau ।
udasinam sukhasinam hyavadhutam namamyaham ॥ 8 ॥

svabhavenaiva yo yogi sukham bhogam na vanchati ।
yadrcchalabhasantustam hyavadhutam namamyaham ॥ 9 ॥

naiva nindaprasamsabhyam yasya vikriyate manah ।
atmakridam mahatmanam hyavadhutam namamyaham ॥ 10 ॥

nityam jagradavasthayam svapnavadyo’vatisthate ।
niscintam cinmayatmanam hyavadhutam namamyaham ॥ 11 ॥

dvesyam nasti priyam nasti nasti yasya subhasubham ।
bhedajnanavihinam tam hyavadhutam namamyaham ॥ 12 ॥

See Also  Sri Vidyatirtha Ashtakam In Malayalam

jadam pasyati no yastu jagat pasyati cinmayam ।
nityayuktam gunatitam hyavadhutam namamyaham ॥ 13 ॥

yo hi darsanamatrena pavate bhuvanatrayam ।
pavanam jangamam tirtham hyavadhutam namamyaham ॥ 14 ॥

niskalam niskriyam santam nirmalam paramamrtam ।
anantam jagadadharam hyavadhutam namamyaham ॥ 15 ॥

॥ iti avadhutastakam samaptam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Avadhutashtakam Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil