Brahmanaspati Suktam in Kannada

॥ Brahmanaspati Suktam Kannada Lyrics ॥

॥ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿ ಸೂಕ್ತಮ್ ॥
(ಋ|ವೇ|2|23|1)
ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಹವಾಮಹೇ
ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ ।
ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒
ಆ ನ॑: ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑: ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥

(ಋ|ವೇ|1|18|1)
ಸೋ॒ಮಾನಂ॒ ಸ್ವರ॑ಣಂ ಕೃಣು॒ಹಿ ಬ್ರ᳚ಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ।
ಕ॒ಕ್ಷೀವ॑ನ್ತಂ॒ ಯ ಔ॑ಶಿ॒ಜಃ ॥ 1 ॥
ಯೋ ರೇ॒ವಾನ್ ಯೋ ಅ॑ಮೀವ॒ಹಾ ವ॑ಸು॒ವಿತ್ ಪು॑ಷ್ಟಿ॒ವರ್ಧ॑ನಃ ।
ಸ ನ॑: ಸಿಷಕ್ತು॒ ಯಸ್ತು॒ರಃ ॥ 2 ॥
ಮಾ ನ॒: ಶಂಸೋ॒ ಅರ॑ರುಷೋ ಧೂ॒ರ್ತಿಃ ಪ್ರಣ॒ಙ್ ಮರ್ತ್ಯ॑ಸ್ಯ ।
ರಕ್ಷಾ᳚ ಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ॥ 3 ॥
ಸ ಘಾ᳚ ವೀ॒ರೋ ನ ರಿ॑ಷ್ಯತಿ॒ ಯಮಿನ್ದ್ರೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑: ।
ಸೋಮೋ᳚ ಹಿ॒ನೋತಿ॒ ಮರ್ತ್ಯ᳚ಮ್ ॥ 4 ॥
ತ್ವಂ ತಂ ಬ್ರ᳚ಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ॒ ಸೋಮ॒ ಇನ್ದ್ರ॑ಶ್ಚ॒ ಮರ್ತ್ಯ᳚ಮ್ ।
ದಕ್ಷಿ॑ಣಾ ಪಾ॒ತ್ವಂಹ॑ಸಃ ॥ 5 ॥

(ಋ|ವೇ|1|40|1)
ಉತ್ತಿ॑ಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ದೇವ॒ಯನ್ತ॑ಸ್ತ್ವೇಮಹೇ ।
ಉಪ॒ ಪ್ರ ಯ᳚ನ್ತು ಮ॒ರುತ॑: ಸು॒ದಾನ॑ವ॒ ಇನ್ದ್ರ॑ ಪ್ರಾ॒ಶೂರ್ಭ॑ವಾ॒ ಸಚಾ᳚ ॥ 6 ॥
ತ್ವಾಮಿದ್ಧಿ ಸ॑ಹಸಸ್ಪುತ್ರ॒ ಮರ್ತ್ಯ॑ ಉಪಬ್ರೂ॒ತೇ ಧನೇ᳚ ಹಿ॒ತೇ ।
ಸು॒ವೀರ್ಯಂ᳚ ಮರುತ॒ ಆ ಸ್ವಶ್ವ್ಯಂ॒ ದಧೀ᳚ತ॒ ಯೋ ವ॑ ಆಚ॒ಕೇ ॥ 7 ॥
ಪ್ರೈತು॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॒: ಪ್ರ ದೇ॒ವ್ಯೇ᳚ತು ಸೂ॒ನೃತಾ᳚ ।
ಅಚ್ಛಾ᳚ ವೀ॒ರಂ ನರ್ಯಂ᳚ ಪ॒ಙ್ಕ್ತಿರಾ᳚ಧಸಂ ದೇ॒ವಾ ಯ॒ಜ್ಞಂ ನ॑ಯನ್ತು ನಃ ॥ 8 ॥
ಯೋ ವಾ॒ಘತೇ॒ ದದಾ᳚ತಿ ಸೂ॒ನರಂ॒ ವಸು॒ ಸ ಧ॑ತ್ತೇ॒ ಅಕ್ಷಿ॑ತಿ॒ ಶ್ರವ॑: ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಇಳಾಂ᳚ ಸು॒ವೀರಾ॒ಮಾ ಯ॑ಜಾಮಹೇ ಸು॒ಪ್ರತೂ॑ರ್ತಿಮನೇ॒ಹಸ᳚ಮ್ ॥ 9 ॥
ಪ್ರ ನೂ॒ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮನ್ತ್ರಂ᳚ ವದತ್ಯು॒ಕ್ಥ್ಯ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ನಿನ್ದ್ರೋ॒ ವರು॑ಣೋ ಮಿ॒ತ್ರೋ ಅ॑ರ್ಯ॒ಮಾ ದೇ॒ವಾ ಓಕಾಂ᳚ಸಿ ಚಕ್ರಿ॒ರೇ ॥ 10 ॥
ತಮಿದ್ವೋ᳚ಚೇಮಾ ವಿ॒ದಥೇ॑ಷು ಶಂ॒ಭುವಂ॒ ಮನ್ತ್ರಂ᳚ ದೇವಾ ಅನೇ॒ಹಸ᳚ಮ್ ।
ಇ॒ಮಾಂ ಚ॒ ವಾಚಂ᳚ ಪ್ರತಿ॒ಹರ್ಯ॑ಥಾ ನರೋ॒ ವಿಶ್ವೇ᳚ದ್ವಾ॒ಮಾ ವೋ᳚ ಅಶ್ನವತ್ ॥ 11 ॥
ಕೋ ದೇ᳚ವ॒ಯನ್ತ॑ಮಶ್ನವ॒ಜ್ಜನಂ॒ ಕೋ ವೃ॒ಕ್ತಬ॑ರ್ಹಿಷಮ್ ।
ಪ್ರಪ್ರ॑ ದಾ॒ಶ್ವಾನ್ಪ॒ಸ್ತ್ಯಾ᳚ಭಿರಸ್ಥಿತಾನ್ತ॒ರ್ವಾವ॒ತ್ ಕ್ಷಯಂ᳚ ದಧೇ ॥ 12 ॥
ಉಪ॑ ಕ್ಷ॒ತ್ರಂ ಪೃ᳚ಞ್ಚೀ॒ತ ಹನ್ತಿ॒ ರಾಜ॑ಭಿರ್ಭ॒ಯೇ ಚಿ॑ತ್ಸುಕ್ಷಿ॒ತಿಂ ದ॑ಧೇ ।
ನಾಸ್ಯ॑ ವ॒ರ್ತಾ ನ ತ॑ರು॒ತಾ ಮ॑ಹಾಧ॒ನೇ ನಾರ್ಭೇ᳚ ಅಸ್ತಿ ವ॒ಜ್ರಿಣ॑: ॥ 13 ॥

(ಋ|ವೇ|2|23|1)
ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ ।
ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒ ಆ ನ॑: ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑: ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥ 14 ॥
ದೇ॒ವಾಶ್ಚಿ॑ತ್ತೇ ಅಸುರ್ಯ॒ ಪ್ರಚೇ॑ತಸೋ॒ ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ ಯ॒ಜ್ಞಿಯಂ᳚ ಭಾ॒ಗಮಾ᳚ನಶುಃ ।
ಉ॒ಸ್ರಾ ಇ॑ವ॒ ಸೂರ್ಯೋ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷಾ ಮ॒ಹೋ ವಿಶ್ವೇ᳚ಷಾ॒ಮಿಜ್ಜ॑ನಿ॒ತಾ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಮಸಿ ॥ 15 ॥
ಆ ವಿ॒ಬಾಧ್ಯಾ᳚ ಪರಿ॒ರಾಪ॒ಸ್ತಮಾಂ᳚ಸಿ ಚ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷ್ಮನ್ತಂ॒ ರಥ॑ಮೃ॒ತಸ್ಯ॑ ತಿಷ್ಠಸಿ ।
ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ ಭೀ॒ಮಮ॑ಮಿತ್ರ॒ದಮ್ಭ॑ನಂ ರಕ್ಷೋ॒ಹಣಂ᳚ ಗೋತ್ರ॒ಭಿದಂ᳚ ಸ್ವ॒ರ್ವಿದ᳚ಮ್ ॥ 16 ॥
ಸು॒ನೀ॒ತಿಭಿ॑ರ್ನಯಸಿ॒ ತ್ರಾಯ॑ಸೇ॒ ಜನಂ॒ ಯಸ್ತುಭ್ಯಂ॒ ದಾಶಾ॒ನ್ನ ತಮಂಹೋ᳚ ಅಶ್ನವತ್ ।
ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ದ್ವಿಷ॒ಸ್ತಪ॑ನೋ ಮನ್ಯು॒ಮೀರ॑ಸಿ॒ ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಮಹಿ॒ ತತ್ ತೇ᳚ ಮಹಿತ್ವ॒ನಮ್ ॥ 17 ॥
ನ ತಮಂಹೋ॒ ನ ದು॑ರಿ॒ತಂ ಕುತ॑ಶ್ಚ॒ನ ನಾರಾ᳚ತಯಸ್ತಿತಿರು॒ರ್ನ ದ್ವ॑ಯಾ॒ವಿನ॑: ।
ವಿಶ್ವಾ॒ ಇದ॑ಸ್ಮಾದ್ಧ್ವ॒ರಸೋ॒ ವಿ ಬಾ᳚ಧಸೇ॒ ಯಂ ಸು॑ಗೋ॒ಪಾ ರಕ್ಷ॑ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ॥ 18 ॥
ತ್ವಂ ನೋ᳚ ಗೋ॒ಪಾಃ ಪ॑ಥಿ॒ಕೃದ್ವಿ॑ಚಕ್ಷ॒ಣಸ್ತವ॑ ವ್ರ॒ತಾಯ॑ ಮ॒ತಿಭಿ॑ರ್ಜರಾಮಹೇ ।
ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಯೋ ನೋ᳚ ಅ॒ಭಿ ಹ್ವರೋ᳚ ದ॒ಧೇ ಸ್ವಾ ತಂ ಮ॑ರ್ಮರ್ತು ದು॒ಚ್ಛುನಾ॒ ಹರ॑ಸ್ವತೀ ॥ 19 ॥
ಉ॒ತ ವಾ॒ ಯೋ ನೋ᳚ ಮ॒ರ್ಚಯಾ॒ದನಾ᳚ಗಸೋಽರಾತೀ॒ವಾ ಮರ್ತ॑: ಸಾನು॒ಕೋ ವೃಕ॑: ।
ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಅಪ॒ ತಂ ವ॑ರ್ತಯಾ ಪ॒ಥಃ ಸು॒ಗಂ ನೋ᳚ ಅ॒ಸ್ಯೈ ದೇ॒ವವೀ॑ತಯೇ ಕೃಧಿ ॥ 20 ॥
ತ್ರಾ॒ತಾರಂ᳚ ತ್ವಾ ತ॒ನೂನಾಂ॑ ಹವಾಮ॒ಹೇಽವ॑ಸ್ಪರ್ತರಧಿವ॒ಕ್ತಾರ॑ಮಸ್ಮ॒ಯುಮ್ ।
ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ ದೇವ॒ನಿದೋ॒ ನಿ ಬ॑ರ್ಹಯ॒ ಮಾ ದು॒ರೇವಾ॒ ಉತ್ತ॑ರಂ ಸು॒ಮ್ನಮುನ್ನ॑ಶನ್ ॥ 21 ॥
ತ್ವಯಾ᳚ ವ॒ಯಂ ಸು॒ವೃಧಾ॑ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ಸ್ಪಾ॒ರ್ಹಾ ವಸು॑ ಮನು॒ಷ್ಯಾ ದ॑ದೀಮಹಿ ।
ಯಾ ನೋ᳚ ದೂ॒ರೇ ತ॒ಳಿತೋ॒ ಯಾ ಅರಾ᳚ತಯೋ॒ಽಭಿ ಸನ್ತಿ॑ ಜಂ॒ಭಯಾ॒ ತಾ ಅ॑ನ॒ಪ್ನಸ॑: ॥ 22 ॥
ತ್ವಯಾ᳚ ವ॒ಯಮು॑ತ್ತ॒ಮಂ ಧೀ᳚ಮಹೇ॒ ವಯೋ॒ ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಪಪ್ರಿ॑ಣಾ॒ ಸಸ್ನಿ॑ನಾ ಯು॒ಜಾ ।
ಮಾ ನೋ᳚ ದು॒:ಶಂಸೋ᳚ ಅಭಿದಿ॒ಪ್ಸುರೀ॑ಶತ॒ ಪ್ರ ಸು॒ಶಂಸಾ᳚ ಮ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ತಾರಿಷೀಮಹಿ ॥ 23 ॥
ಅ॒ನಾ॒ನು॒ದೋ ವೃ॑ಷ॒ಭೋ ಜಗ್ಮಿ॑ರಾಹ॒ವಂ ನಿಷ್ಟ॑ಪ್ತಾ॒ ಶತ್ರುಂ॒ ಪೃತ॑ನಾಸು ಸಾಸ॒ಹಿಃ ।
ಅಸಿ॑ ಸ॒ತ್ಯ ಋ॑ಣ॒ಯಾ ಬ್ರ᳚ಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಉ॒ಗ್ರಸ್ಯ॑ ಚಿದ್ದಮಿ॒ತಾ ವೀ᳚ಳುಹ॒ರ್ಷಿಣ॑: ॥ 24 ॥
ಅದೇ᳚ವೇನ॒ ಮನ॑ಸಾ॒ ಯೋ ರಿ॑ಷ॒ಣ್ಯತಿ॑ ಶಾ॒ಸಾಮು॒ಗ್ರೋ ಮನ್ಯ॑ಮಾನೋ॒ ಜಿಘಾಂ᳚ಸತಿ ।
ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಮಾ ಪ್ರಣ॒ಕ್ ತಸ್ಯ॑ ನೋ ವ॒ಧೋ ನಿ ಕ᳚ರ್ಮ ಮ॒ನ್ಯುಂ ದು॒ರೇವ॑ಸ್ಯ॒ ಶರ್ಧ॑ತಃ ॥ 25 ॥
ಭರೇ॑ಷು॒ ಹವ್ಯೋ॒ ನಮ॑ಸೋಪ॒ಸದ್ಯೋ॒ ಗನ್ತಾ॒ ವಾಜೇ᳚ಷು॒ ಸನಿ॑ತಾ॒ ಧನಂ᳚ಧನಮ್ ।
ವಿಶ್ವಾ॒ ಇದ॒ರ್ಯೋ ಅ॑ಭಿದಿ॒ಪ್ಸ್ವೋ॒ 3 ಮೃಧೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ವಿ ವ॑ವರ್ಹಾ॒ ರಥಾ᳚ಁ ಇವ ॥ 26 ॥
ತೇಜಿ॑ಷ್ಠಯಾ ತಪ॒ನೀ ರ॒ಕ್ಷಸ॑ಸ್ತಪ॒ ಯೇ ತ್ವಾ᳚ ನಿ॒ದೇ ದ॑ಧಿ॒ರೇ ದೃ॒ಷ್ಟವೀ᳚ರ್ಯಮ್ ।
ಆ॒ವಿಸ್ತತ್ ಕೃ॑ಷ್ವ॒ ಯದಸ॑ತ್ ತ ಉ॒ಕ್ಥ್ಯಂ 1 ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ವಿ ಪ॑ರಿ॒ರಾಪೋ᳚ ಅರ್ದಯ ॥ 27 ॥
ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಅತಿ॒ ಯದ॒ರ್ಯೋ ಅರ್ಹಾ॑ದ್ದ್ಯು॒ಮದ್ವಿ॒ಭಾತಿ॒ ಕ್ರತು॑ಮ॒ಜ್ಜನೇ᳚ಷು ।
ಯದ್ದೀ॒ದಯ॒ಚ್ಛವ॑ಸ ಋತಪ್ರಜಾತ॒ ತದ॒ಸ್ಮಾಸು॒ ದ್ರವಿ॑ಣಂ ಧೇಹಿ ಚಿ॒ತ್ರಮ್ ॥ 28 ॥
ಮಾ ನ॑: ಸ್ತೇ॒ನೇಭ್ಯೋ॒ ಯೇ ಅ॒ಭಿ ದ್ರು॒ಹಸ್ಪ॒ದೇ ನಿ॑ರಾ॒ಮಿಣೋ᳚ ರಿ॒ಪವೋಽನ್ನೇ᳚ಷು ಜಾಗೃ॒ಧುಃ ।
ಆ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮೋಹ॑ತೇ॒ ವಿ ವ್ರಯೋ᳚ ಹೃ॒ದಿ ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ನ ಪ॒ರಃ ಸಾಮ್ನೋ᳚ ವಿದುಃ ॥ 29 ॥
ವಿಶ್ವೇ᳚ಭ್ಯೋ॒ ಹಿ ತ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನೇಭ್ಯ॒ಸ್ಪರಿ॒ ತ್ವಷ್ಟಾಜ॑ನ॒ತ್ಸಾಮ್ನ॑:ಸಾಮ್ನಃ ಕ॒ವಿಃ ।
ಸ ಋ॑ಣ॒ಚಿದೃ॑ಣ॒ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದ್ರು॒ಹೋ ಹ॒ನ್ತಾ ಮ॒ಹ ಋ॒ತಸ್ಯ॑ ಧ॒ರ್ತರಿ॑ ॥ 30 ॥
ತವ॑ ಶ್ರಿ॒ಯೇ ವ್ಯ॑ಜಿಹೀತ॒ ಪರ್ವ॑ತೋ॒ ಗವಾಂ᳚ ಗೋ॒ತ್ರಮು॒ದಸೃ॑ಜೋ॒ ಯದ᳚ಙ್ಗಿರಃ ।
ಇನ್ದ್ರೇ॑ಣ ಯು॒ಜಾ ತಮ॑ಸಾ॒ ಪರೀ᳚ವೃತಂ॒ ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ನಿರ॒ಪಾಮೌ᳚ಬ್ಜೋ ಅರ್ಣ॒ವಮ್ ॥ 31 ॥
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಸ್ಪತೇ॒ ತ್ವಮ॒ಸ್ಯ ಯ॒ನ್ತಾ ಸೂ॒ಕ್ತಸ್ಯ॑ ಬೋಧಿ॒ ತನ॑ಯಂ ಚ ಜಿನ್ವ ।
ವಿಶ್ವಂ॒ ತದ್ಭ॒ದ್ರಂ ಯದವ᳚ನ್ತಿ ದೇ॒ವಾ ಬೃ॒ಹದ್ವ॑ದೇಮ ವಿ॒ದಥೇ॑ ಸು॒ವೀರಾ᳚: ॥ 32 ॥

(ಋ|ವೇ|2|24|1)
ಸೇಮಾಮ॑ವಿಡ್ಢಿ॒ ಪ್ರಭೃ॑ತಿಂ॒ ಯ ಈಶಿ॑ಷೇ॒ಽಯಾ ವಿ॑ಧೇಮ॒ ನವ॑ಯಾ ಮ॒ಹಾ ಗಿ॒ರಾ ।
ಯಥಾ᳚ ನೋ ಮೀ॒ಢ್ವಾನ್ತ್ಸ್ತವ॑ತೇ॒ ಸಖಾ॒ ತವ॒ ಬೃಹ॑ಸ್ಪತೇ॒ ಸೀಷ॑ಧ॒: ಸೋತ ನೋ᳚ ಮ॒ತಿಮ್ ॥ 33 ॥
ಯೋ ನನ್ತ್ವಾ॒ನ್ಯನ॑ಮ॒ನ್ನ್ಯೋಜ॑ಸೋ॒ತಾದ॑ರ್ದರ್ಮ॒ನ್ಯುನಾ॒ ಶಮ್ಬ॑ರಾಣಿ॒ ವಿ ।
ಪ್ರಾಚ್ಯಾ᳚ವಯ॒ದಚ್ಯು॑ತಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॒ರಾ ಚಾವಿ॑ಶ॒ದ್ವಸು॑ಮನ್ತಂ॒ ವಿ ಪರ್ವ॑ತಮ್ ॥ 34 ॥
ತದ್ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ದೇ॒ವತ॑ಮಾಯ॒ ಕರ್ತ್ವ॒ಮಶ್ರ॑ಥ್ನನ್ ದೃ॒ಳಹಾವ್ರ॑ದನ್ತ ವೀಳಿ॒ತಾ ।
ಉದ್ಗಾ ಆ᳚ಜ॒ದಭಿ॑ನ॒ದ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ವ॒ಲಮಗೂ᳚ಹ॒ತ್ತಮೋ॒ ವ್ಯ॑ಚಕ್ಷಯ॒ತ್ ಸ್ವ॑: ॥ 35 ॥
ಅಶ್ಮಾ᳚ಸ್ಯಮವ॒ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಮಧು॑ಧಾರಮ॒ಭಿ ಯಮೋಜ॒ಸಾತೃ॑ಣತ್ ।
ತಮೇ॒ವ ವಿಶ್ವೇ᳚ ಪಪಿರೇ ಸ್ವ॒ರ್ದೃಶೋ᳚ ಬ॒ಹು ಸಾ॒ಕಂ ಸಿ॑ಸಿಚು॒ರುತ್ಸ॑ಮು॒ದ್ರಿಣ᳚ಮ್ ॥ 36 ॥
ಸನಾ॒ ತಾ ಕಾ ಚಿ॒ದ್ಭುವ॑ನಾ॒ ಭವೀ᳚ತ್ವಾ ಮಾ॒ದ್ಭಿಃ ಶ॒ರದ್ಭಿ॒ರ್ದುರೋ᳚ ವರನ್ತ ವಃ ।
ಅಯ॑ತನ್ತಾ ಚರತೋ ಅ॒ನ್ಯದ᳚ನ್ಯ॒ದಿದ್ಯಾ ಚ॒ಕಾರ॑ ವ॒ಯುನಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑: ॥ 37 ॥
ಅ॒ಭಿ॒ನಕ್ಷ᳚ನ್ತೋ ಅ॒ಭಿ ಯೇ ತಮಾ᳚ನ॒ಶುರ್ನಿ॒ಧಿಂ ಪ॑ಣೀ॒ನಾಂ ಪ॑ರ॒ಮಂ ಗುಹಾ᳚ ಹಿ॒ತಮ್ ।
ತೇ ವಿ॒ದ್ವಾಂಸ॑: ಪ್ರತಿ॒ಚಕ್ಷ್ಯಾನೃ॑ತಾ॒ ಪುನ॒ರ್ಯತ॑ ಉ॒ ಆಯ॒ನ್ತದುದೀ᳚ಯುರಾ॒ವಿಶ॑ಮ್ ॥ 38 ॥
ಋ॒ತಾವಾ᳚ನಃ ಪ್ರತಿ॒ಚಕ್ಷ್ಯಾನೃ॑ತಾ॒ ಪುನ॒ರಾತ॒ ಆ ತ॑ಸ್ಥುಃ ಕ॒ವಯೋ᳚ ಮ॒ಹಸ್ಪ॒ಥಃ ।
ತೇ ಬಾ॒ಹುಭ್ಯಾಂ॑ ಧಮಿ॒ತಮ॒ಗ್ನಿಮಶ್ಮ॑ನಿ॒ ನಕಿ॒: ಷೋ ಅ॒ಸ್ತ್ಯರ॑ಣೋ ಜ॒ಹುರ್ಹಿ ತ᳚ಮ್ ॥ 39 ॥
ಋ॒ತಜ್ಯೇ᳚ನ ಕ್ಷಿ॒ಪ್ರೇಣ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॒ರ್ಯತ್ರ॒ ವಷ್ಟಿ॒ ಪ್ರ ತದ॑ಶ್ನೋತಿ॒ ಧನ್ವ॑ನಾ ।
ತಸ್ಯ॑ ಸಾ॒ಧ್ವೀರಿಷ॑ವೋ॒ ಯಾಭಿ॒ರಸ್ಯ॑ತಿ ನೃ॒ಚಕ್ಷ॑ಸೋ ದೃ॒ಶಯೇ॒ ಕರ್ಣ॑ಯೋನಯಃ ॥ 40 ॥
ಸ ಸಂ᳚ನ॒ಯಃ ಸ ವಿ॑ನ॒ಯಃ ಪು॒ರೋಹಿ॑ತ॒: ಸ ಸುಷ್ಟು॑ತ॒: ಸ ಯು॒ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑: ।
ಚಾ॒ಕ್ಷ್ಮೋ ಯದ್ವಾಜಂ॒ ಭರ॑ತೇ ಮ॒ತೀ ಧನಾಽಽದಿತ್ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ತಪತಿ ತಪ್ಯ॒ತುರ್ವೃಥಾ᳚ ॥ 41 ॥
ವಿ॒ಭು ಪ್ರ॒ಭು ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಮೇ॒ಹನಾ᳚ವತೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತೇ᳚: ಸುವಿ॒ದತ್ರಾ॑ಣಿ॒ ರಾಧ್ಯಾ॑ ।
ಇ॒ಮಾ ಸಾ॒ತಾನಿ॑ ವೇ॒ನ್ಯಸ್ಯ॑ ವಾ॒ಜಿನೋ॒ ಯೇನ॒ ಜನಾ᳚ ಉ॒ಭಯೇ᳚ ಭುಞ್ಜ॒ತೇ ವಿಶ॑: ॥ 42 ॥
ಯೋಽವ॑ರೇ ವೃ॒ಜನೇ᳚ ವಿ॒ಶ್ವಥಾ᳚ ವಿ॒ಭುರ್ಮ॒ಹಾಮು॑ ರ॒ಣ್ವಃ ಶವ॑ಸಾ ವ॒ವಕ್ಷಿ॑ಥ ।
ಸ ದೇ॒ವೋ ದೇ॒ವಾನ್ಪ್ರತಿ॑ ಪಪ್ರಥೇ ಪೃ॒ಥು ವಿಶ್ವೇದು॒ ತಾ ಪ॑ರಿ॒ಭೂರ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑: ॥ 43 ॥
ವಿಶ್ವಂ᳚ ಸ॒ತ್ಯಂ ಮ॑ಘವಾನಾ ಯು॒ವೋರಿ॒ದಾಪ॑ಶ್ಚ॒ನ ಪ್ರ ಮಿ॑ನನ್ತಿ ವ್ರ॒ತಂ ವಾ॑ಮ್ ।
ಅಚ್ಛೇ᳚ನ್ದ್ರಾಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೀ ಹ॒ವಿರ್ನೋಽನ್ನಂ॒ ಯುಜೇ᳚ವ ವಾ॒ಜಿನಾ᳚ ಜಿಗಾತಮ್ ॥ 44 ॥
ಉ॒ತಾಶಿ॑ಷ್ಠಾ॒ ಅನು॑ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ॒ ವಹ್ನ॑ಯಃ ಸ॒ಭೇಯೋ॒ ವಿಪ್ರೋ᳚ ಭರತೇ ಮ॒ತೀ ಧನಾ᳚ ।
ವೀ॒ಳು॒ದ್ವೇಷಾ॒ ಅನು॒ ವಶ॑ ಋ॒ಣಮಾ᳚ದ॒ದಿಃ ಸ ಹ॑ ವಾ॒ಜೀ ಸ॑ಮಿ॒ಥೇ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑: ॥ 45 ॥
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತೇ᳚ರಭವದ್ಯಥಾವ॒ಶಂ ಸ॒ತ್ಯೋ ಮ॒ನ್ಯುರ್ಮಹಿ॒ ಕರ್ಮಾ᳚ ಕರಿಷ್ಯ॒ತಃ ।
ಯೋ ಗಾ ಉ॒ದಾಜ॒ತ್ಸ ದಿ॒ವೇ ವಿ ಚಾ᳚ಭಜನ್ ಮ॒ಹೀವ॑ ರೀ॒ತಿಃ ಶವ॑ಸಾಸರ॒ತ್ಪೃಥ॑ಕ್ ॥ 46 ॥
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಸ್ಪತೇ ಸು॒ಯಮ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಶ್ವಹಾ᳚ ರಾ॒ಯಃ ಸ್ಯಾ᳚ಮ ರ॒ಥ್ಯೋ॒ 3 ವಯ॑ಸ್ವತಃ ।
ವೀ॒ರೇಷು॑ ವೀ॒ರಾಁ ಉಪ॑ ಪೃಙ್ಧಿ ನ॒ಸ್ತ್ವಂ ಯದೀಶಾ᳚ನೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವೇಷಿ॑ ಮೇ॒ ಹವ॑ಮ್ ॥ 47 ॥
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಸ್ಪತೇ॒ ತ್ವಮ॒ಸ್ಯ ಯ॒ನ್ತಾ ಸೂ॒ಕ್ತಸ್ಯ॑ ಬೋಧಿ॒ ತನ॑ಯಂ ಚ ಜಿನ್ವ ।
ವಿಶ್ವಂ॒ ತದ್ಭ॒ದ್ರಂ ಯದವ᳚ನ್ತಿ ದೇ॒ವಾ ಬೃ॒ಹದ್ವ॑ದೇಮ ವಿ॒ದಥೇ᳚ ಸು॒ವೀರಾ᳚: ॥ 48 ॥

(ಋ|ವೇ|2|25|1)
ಇನ್ಧಾ᳚ನೋ ಅ॒ಗ್ನಿಂ ವ॑ನವದ್ವನುಷ್ಯ॒ತಃ ಕೃ॒ತಬ್ರ᳚ಹ್ಮಾ ಶೂಶುವದ್ರಾ॒ತಹ᳚ವ್ಯ॒ ಇತ್ ।
ಜಾ॒ತೇನ॑ ಜಾ॒ತಮತಿ॒ ಸ ಪ್ರ ಸ॑ರ್ಸೃತೇ॒ ಯಂಯಂ॒ ಯುಜಂ᳚ ಕೃಣು॒ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑: ॥ 49 ॥
ವೀ॒ರೇಭಿ॑ರ್ವೀ॒ರಾನ್ವ॑ನವದ್ವನುಷ್ಯ॒ತೋ ಗೋಭೀ᳚ ರ॒ಯಿಂ ಪ॑ಪ್ರಥ॒ದ್ಬೋಧ॑ತಿ॒ ತ್ಮನಾ᳚ ।
ತೋ॒ಕಂ ಚ॒ ತಸ್ಯ॒ ತನ॑ಯಂ ಚ ವರ್ಧತೇ॒ ಯಂಯಂ॒ ಯುಜಂ᳚ ಕೃಣು॒ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑: ॥ 50 ॥
ಸಿನ್ಧು॒ರ್ನ ಕ್ಷೋದ॒: ಶಿಮೀ᳚ವಾಁ ಋಘಾಯ॒ತೋ ವೃಷೇ᳚ವ॒ ವಧ್ರೀಂ᳚ರ॒ಭಿ ವ॒ಷ್ಟ್ಯೋಜ॑ಸಾ ।
ಅ॒ಗ್ನೇರಿ॑ವ॒ ಪ್ರಸಿ॑ತಿ॒ರ್ನಾಹ॒ ವರ್ತ॑ವೇ॒ ಯಂಯಂ॒ ಯುಜಂ᳚ ಕೃಣು॒ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑: ॥ 51 ॥
ತಸ್ಮಾ᳚ ಅರ್ಷನ್ತಿ ದಿ॒ವ್ಯಾ ಅ॑ಸ॒ಶ್ಚತ॒: ಸ ಸತ್ವ॑ಭಿಃ ಪ್ರಥ॒ಮೋ ಗೋಷು॑ ಗಚ್ಛತಿ ।
ಅನಿ॑ಭೃಷ್ಟತವಿಷಿರ್ಹ॒ನ್ತ್ಯೋಜ॑ಸಾ॒ ಯಂಯಂ॒ ಯುಜಂ॑ ಕೃಣು॒ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑: ॥ 52 ॥
ತಸ್ಮಾ॒ ಇದ್ವಿಶ್ವೇ॑ ಧುನಯನ್ತ॒ ಸಿನ್ಧ॒ವೋಽಚ್ಛಿ॑ದ್ರಾ॒ ಶರ್ಮ॑ ದಧಿರೇ ಪು॒ರೂಣಿ॑ ।
ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಸು॒ಮ್ನೇ ಸು॒ಭಗ॒: ಸ ಏ᳚ಧತೇ॒ ಯಂಯಂ॒ ಯುಜಂ᳚ ಕೃಣು॒ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑: ॥ 53 ॥

(ಋ|ವೇ|2|26|1)
ಋ॒ಜುರಿಚ್ಛಂಸೋ᳚ ವನವದ್ವನುಷ್ಯ॒ತೋ ದೇ᳚ವ॒ಯನ್ನಿದದೇ᳚ವಯನ್ತಮ॒ಭ್ಯ॑ಸತ್ ।
ಸು॒ಪ್ರಾ॒ವೀರಿದ್ವ॑ನವತ್ಪೃ॒ತ್ಸು ದು॒ಷ್ಟರಂ॒ ಯಜ್ವೇದಯ॑ಜ್ಯೋ॒ರ್ವಿ ಭ॑ಜಾತಿ॒ ಭೋಜ॑ನಮ್ ॥ 54 ॥
ಯಜ॑ಸ್ವ ವೀರ॒ ಪ್ರ ವಿ॑ಹಿ ಮನಾಯ॒ತೋ ಭ॒ದ್ರಂ ಮನ॑: ಕೃಣುಷ್ವ ವೃತ್ರ॒ತೂರ್ಯೇ᳚ ।
ಹ॒ವಿಷ್ಕೃ॑ಣುಷ್ವ ಸು॒ಭಗೋ॒ ಯಥಾಸ॑ಸಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತೇ॒ರವ॒ ಆ ವೃ॑ಣೀಮಹೇ ॥ 55 ॥
ಸ ಇಜ್ಜನೇ᳚ನ॒ ಸ ವಿ॒ಶಾ ಸ ಜನ್ಮ॑ನಾ॒ ಸ ಪು॒ತ್ರೈರ್ವಾಜಂ᳚ ಭರತೇ॒ ಧನಾ॒ ನೃಭಿ॑: ।
ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಯಃ ಪಿ॒ತರ॑ಮಾ॒ವಿವಾ᳚ಸತಿ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾಮ॑ನಾ ಹ॒ವಿಷಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ᳚ಮ್ ॥ 56 ॥
ಯೋ ಅ॑ಸ್ಮೈ ಹ॒ವ್ಯೈರ್ಘೃ॒ತವ॑ದ್ಭಿ॒ರವಿ॑ಧ॒ತ್ ಪ್ರ ತಂ ಪ್ರಾ॒ಚಾ ನ॑ಯತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑: ।
ಉ॒ರು॒ಷ್ಯತೀ॒ಮಂಹ॑ಸೋ॒ ರಕ್ಷ॑ತೀ ರಿ॒ಷೋಂ॒3ಽಹೋಶ್ಚಿ॑ದಸ್ಮಾ ಉರು॒ಚಕ್ರಿ॒ರದ್ಭು॑ತಃ ॥ 57 ॥

(ಋ|ವೇ|7|97|3)
ತಮು॒ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ॒ ನಮ॑ಸಾ ಹ॒ವಿರ್ಭಿ॑: ಸು॒ಶೇವಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿಂ᳚ ಗೃಣೀಷೇ ।
ಇನ್ದ್ರಂ॒ ಶ್ಲೋಕೋ॒ ಮಹಿ॒ ದೈವ್ಯ॑: ಸಿಷಕ್ತು॒ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೋ ದೇ॒ವಕೃ॑ತಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ᳚ ॥ 58 ॥

(ಋ|ವೇ|7|97|9)
ಇ॒ಯಂ ವಾಂ᳚ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ಸುವೃ॒ಕ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾ᳚ಯ ವ॒ಜ್ರಿಣೇ᳚ ಅಕಾರಿ ।
ಅ॒ವಿ॒ಷ್ಟಂ ಧಿಯೋ᳚ ಜಿಗೃ॒ತಂ ಪುರಂ᳚ಧೀರ್ಜಜ॒ಸ್ತಮ॒ರ್ಯೋ ವ॒ನುಷಾ॒ಮರಾ᳚ತೀಃ ॥ 59 ॥

(ಋ|ವೇ|10|155|2)
ಚ॒ತ್ತೋ ಇ॒ತಶ್ಚ॒ತ್ತಾಮುತ॒: ಸರ್ವಾ᳚ ಭ್ರೂ॒ಣಾನ್ಯಾ॒ರುಷೀ᳚ ।
ಅ॒ರಾ॒ಯ್ಯಂ᳚ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ॒ ತೀಕ್ಷ್ಣ॑ಶೃಙ್ಗೋದೃ॒ಷನ್ನಿ॑ಹಿ ॥ 60 ॥
ಅ॒ದೋ ಯದ್ದಾರು॒ ಪ್ಲವ॑ತೇ॒ ಸಿನ್ಧೋ᳚: ಪಾ॒ರೇ ಅ॑ಪೂರು॒ಷಮ್ ।
ತದಾ ರ॑ಭಸ್ವ ದುರ್ಹಣೋ॒ ತೇನ॑ ಗಚ್ಛ ಪರಸ್ತ॒ರಮ್ ॥ 61 ॥

(ಋ|ವೇ|ಖಿ|10|128|12)
ಅಗ್ನಿ॒ರ್ಯೇನ॑ ವಿ॒ರಾಜ॑ತಿ ಸೂ॒ರ್ಯೋ᳚ ಯೇನ ವಿ॒ರಾಜ॑ತಿ ।
ವಿ॒ರಾಜ್ಯೇ᳚ನ ವಿರಾ॒ಜತಿ ತೇನಾ॒ಸ್ಮಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಸ್ಪತೇ ವಿ॒ರಾ॑ಜ ಸಮಿಧಂ॒ ಕು॑ರು ॥ 62 ॥

(ಋ|ವೇ|6|75|17)
ಯತ್ರ॑ ಬಾ॒ಣಾಃ ಸ॒ಮ್ಪತ᳚ನ್ತಿ ಕುಮಾ॒ರಾ ವಿ॑ಶಿ॒ಖಾ ಇ॑ವ ।
ತತ್ರಾ᳚ ನೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॒ರದಿ॑ತಿ॒: ಶರ್ಮ॑ ಯಚ್ಛತು ವಿ॒ಶ್ವಾಹಾ॒ ಶರ್ಮ॑ ಯಚ್ಛತು ॥ 63 ॥

(ಋ|ವೇ|10|164|4)
ಯದಿ॑ನ್ದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇಽಭಿದ್ರೋ॒ಹಂ ಚರಾ᳚ಮಸಿ ।
ಪ್ರಚೇ᳚ತಾ ನ ಆಙ್ಗಿರ॒ಸೋ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತಾಂ ಪಾ॒ತ್ವಂಹ॑ಸಃ ॥ 64 ॥

(ಋ|ವೇ|10|112|9)
ನಿ ಷು ಸೀ᳚ದ ಗಣಪತೇ ಗ॒ಣೇಷು॒ ತ್ವಾಮಾ᳚ಹು॒ರ್ವಿಪ್ರ॑ತಮಂ ಕವೀ॒ನಾಮ್ ।
ನ ಋ॒ತೇ ತ್ವತ್ಕ್ರಿ॑ಯತೇ॒ ಕಿಂ ಚ॒ನಾರೇ ಮ॒ಹಾಮ॒ರ್ಕಂ ಮ॑ಘವಞ್ಚಿ॒ತ್ರಮ॑ರ್ಚ ॥ 65 ॥

(ಋ|ವೇ|10|60|12)
ಅ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಹಸ್ತೋ॒ ಭಗ॑ವಾನ॒ಯಂ ಮೇ॒ ಭಗ॑ವತ್ತರಃ ।
ಅ॒ಯಂ ಮೇ॑ ವಿ॒ಶ್ವಭೇ᳚ಷಜೋ॒ಽಯಂ ಶಿ॒ವಾಭಿ॑ಮರ್ಶನಃ ॥ 66 ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Vedasukta » Brahmanaspati Suktam in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Brahmanaspati Suktam in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top