Dattatreya Panjara Stotram in English

॥ Dattatreya Panjara Stotram English Lyrics ॥

॥ 12 Namas Of Datta ॥
Om Namo Bhagwathe, Dathathreyaya, Maha Gambheeraya, Vaikunda vasaya, Sankha chakra,
gadha soola dharine, Venu nadhaya, Dushta samharaya, Sishta paripalakaya, Narayanasthra Dharine, Chith roopaya ॥ 1 ॥

Brahma Jnana, Brahma maha vakyaya, sakala karma nirmithaya, sachidanandatya, sakala loka sancharanaaya,
sakala devatha vaseekaranaaya, sakala Raja Vaseekaranaya, Sakala Yoga Vaseekaranaya, Lakshmi aiswarya sampath karaya ॥ 2 ॥

Mama Mathru, Pithru, sathi Sahodhara, puthra, pouthradhivrudhikaaraya. Kudodhaka kalasa poojaya,
Ashta dala padma peedaya, Bindhu madhye Lakshmi nivasaya, Ashta dala bandhanaya,
Chathur dwara bandhanaya, Rik Yajus Sama Atharvana Pranava samedhaya ॥ 3 ॥

Udatha anudatha swaritha prachayaya, Gayatri Savithri Saraswathi Devathaya,
Avadhoothachara mayaya, Ajabha Gayathri samedhaya ॥ 4 ॥

Sakala sampathkaraya, Para manthra, para yanthra parath thanthra uchdanaya,
Athma manthra, Athma yanthra Athma Thanthra samrakshanaya
sadho chith Sakala Madha sthapithaya, sad guru dathathreyaya, Namo nama ॥ 5 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *