Devi Mahatmyam Devi Kavacham in Tamil

॥ Devi Mahatmyam Devi Kavacham Tamil Lyrics ॥

ஓம் னமஶ்சண்டிகாயை

ன்யாஸஃ
அஸ்ய ஶ்ரீ சம்டீ கவசஸ்ய – ப்ரஹ்மா றுஷிஃ – அனுஷ்டுப் சம்தஃ ।
சாமும்டா தேவதா – அம்கன்யாஸோக்த மாதரோ பீஜம் – னவாவரணோ மம்த்ரஶக்திஃ – திக்பம்த தேவதாஃ தத்வம் – ஶ்ரீ ஜகதம்பா ப்ரீத்யர்தே ஸப்தஶதீ பாடாம்கத்வேன ஜபே வினியோகஃ ॥

ஓம் னமஶ்சம்டிகாயை

மார்கண்டேய உவாச ।
ஓம் யத்குஹ்யம் பரமம் லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம் ன்றுணாம் ।
யன்ன கஸ்யசிதாக்யாதம் தன்மே ப்ரூஹி பிதாமஹ ॥ 1 ॥

ப்ரஹ்மோவாச ।
அஸ்தி குஹ்யதமம் விப்ர ஸர்வபூதோபகாரகம் ।
தேவ்யாஸ்து கவசம் புண்யம் தச்ச்றுணுஷ்வ மஹாமுனே ॥ 2 ॥

ப்ரதமம் ஶைலபுத்ரீ ச த்விதீயம் ப்ரஹ்மசாரிணீ ।
த்றுதீயம் சன்த்ரகண்டேதி கூஷ்மாண்டேதி சதுர்தகம் ॥ 3 ॥

பஞ்சமம் ஸ்கன்தமாதேதி ஷஷ்டம் காத்யாயனீதி ச ।
ஸப்தமம் காலராத்ரீதி மஹாகௌரீதி சாஷ்டமம் ॥ 4 ॥

னவமம் ஸித்திதாத்ரீ ச னவதுர்காஃ ப்ரகீர்திதாஃ ।
உக்தான்யேதானி னாமானி ப்ரஹ்மணைவ மஹாத்மனா ॥ 5 ॥

அக்னினா தஹ்யமானஸ்து ஶத்ருமத்யே கதோ ரணே ।
விஷமே துர்கமே சைவ பயார்தாஃ ஶரணம் கதாஃ ॥ 6 ॥

ன தேஷாம் ஜாயதே கிஞ்சிதஶுபம் ரணஸங்கடே ।
னாபதம் தஸ்ய பஶ்யாமி ஶோகதுஃகபயம் ன ஹி ॥ 7 ॥

யைஸ்து பக்த்யா ஸ்ம்றுதா னூனம் தேஷாம் வ்றுத்திஃ ப்ரஜாயதே ।
யே த்வாம் ஸ்மரன்தி தேவேஶி ரக்ஷஸே தான்னஸம்ஶயஃ ॥ 8 ॥

ப்ரேதஸம்ஸ்தா து சாமுண்டா வாராஹீ மஹிஷாஸனா ।
ஐன்த்ரீ கஜஸமாரூடா வைஷ்ணவீ கருடாஸனா ॥ 9 ॥

மாஹேஶ்வரீ வ்றுஷாரூடா கௌமாரீ ஶிகிவாஹனா ।
லக்ஷ்மீஃ பத்மாஸனா தேவீ பத்மஹஸ்தா ஹரிப்ரியா ॥ 10 ॥

ஶ்வேதரூபதரா தேவீ ஈஶ்வரீ வ்றுஷவாஹனா ।
ப்ராஹ்மீ ஹம்ஸஸமாரூடா ஸர்வாபரணபூஷிதா ॥ 11 ॥

இத்யேதா மாதரஃ ஸர்வாஃ ஸர்வயோகஸமன்விதாஃ ।
னானாபரணாஶோபாட்யா னானாரத்னோபஶோபிதாஃ ॥ 12 ॥

த்றுஶ்யன்தே ரதமாரூடா தேவ்யஃ க்ரோதஸமாகுலாஃ ।
ஶங்கம் சக்ரம் கதாம் ஶக்திம் ஹலம் ச முஸலாயுதம் ॥ 13 ॥

கேடகம் தோமரம் சைவ பரஶும் பாஶமேவ ச ।
குன்தாயுதம் த்ரிஶூலம் ச ஶார்ங்கமாயுதமுத்தமம் ॥ 14 ॥

தைத்யானாம் தேஹனாஶாய பக்தானாமபயாய ச ।
தாரயன்த்யாயுதானீத்தம் தேவானாம் ச ஹிதாய வை ॥ 15 ॥

னமஸ்தே‌உஸ்து மஹாரௌத்ரே மஹாகோரபராக்ரமே ।
மஹாபலே மஹோத்ஸாஹே மஹாபயவினாஶினி ॥ 16 ॥

த்ராஹி மாம் தேவி துஷ்ப்ரேக்ஷ்யே ஶத்ரூணாம் பயவர்தினி ।
ப்ராச்யாம் ரக்ஷது மாமைன்த்ரீ ஆக்னேய்யாமக்னிதேவதா ॥ 17 ॥

தக்ஷிணே‌உவது வாராஹீ னைர்றுத்யாம் கட்கதாரிணீ ।
ப்ரதீச்யாம் வாருணீ ரக்ஷேத்வாயவ்யாம் ம்றுகவாஹினீ ॥ 18 ॥

உதீச்யாம் பாது கௌமாரீ ஐஶான்யாம் ஶூலதாரிணீ ।
ஊர்த்வம் ப்ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேததஸ்தாத்வைஷ்ணவீ ததா ॥ 19 ॥

ஏவம் தஶ திஶோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா ஶவவாஹனா ।
ஜயா மே சாக்ரதஃ பாது விஜயா பாது ப்றுஷ்டதஃ ॥ 20 ॥

அஜிதா வாமபார்ஶ்வே து தக்ஷிணே சாபராஜிதா ।
ஶிகாமுத்யோதினீ ரக்ஷேதுமா மூர்த்னி வ்யவஸ்திதா ॥ 21 ॥

மாலாதரீ லலாடே ச ப்ருவௌ ரக்ஷேத்யஶஸ்வினீ ।
த்ரினேத்ரா ச ப்ருவோர்மத்யே யமகண்டா ச னாஸிகே ॥ 22 ॥

ஶங்கினீ சக்ஷுஷோர்மத்யே ஶ்ரோத்ரயோர்த்வாரவாஸினீ ।
கபோலௌ காலிகா ரக்ஷேத்கர்ணமூலே து ஶாங்கரீ ॥ 23 ॥

னாஸிகாயாம் ஸுகன்தா ச உத்தரோஷ்டே ச சர்சிகா ।
அதரே சாம்றுதகலா ஜிஹ்வாயாம் ச ஸரஸ்வதீ ॥ 24 ॥

தன்தான் ரக்ஷது கௌமாரீ கண்டதேஶே து சண்டிகா ।
கண்டிகாம் சித்ரகண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே ॥ 25 ॥

காமாக்ஷீ சிபுகம் ரக்ஷேத்வாசம் மே ஸர்வமங்களா ।
க்ரீவாயாம் பத்ரகாளீ ச ப்றுஷ்டவம்ஶே தனுர்தரீ ॥ 26 ॥

னீலக்ரீவா பஹிஃ கண்டே னலிகாம் னலகூபரீ ।
ஸ்கன்தயோஃ கட்கினீ ரக்ஷேத்பாஹூ மே வஜ்ரதாரிணீ ॥ 27 ॥

ஹஸ்தயோர்தண்டினீ ரக்ஷேதம்பிகா சாங்குலீஷு ச ।
னகாஞ்சூலேஶ்வரீ ரக்ஷேத்குக்ஷௌ ரக்ஷேத்குலேஶ்வரீ ॥ 28 ॥

ஸ்தனௌ ரக்ஷேன்மஹாதேவீ மனஃஶோகவினாஶினீ ।
ஹ்றுதயே லலிதா தேவீ உதரே ஶூலதாரிணீ ॥ 29 ॥

னாபௌ ச காமினீ ரக்ஷேத்குஹ்யம் குஹ்யேஶ்வரீ ததா ।
பூதனா காமிகா மேட்ரம் குதே மஹிஷவாஹினீ ॥ 30 ॥

கட்யாம் பகவதீ ரக்ஷேஜ்ஜானுனீ வின்த்யவாஸினீ ।
ஜங்கே மஹாபலா ரக்ஷேத்ஸர்வகாமப்ரதாயினீ ॥ 31 ॥

குல்பயோர்னாரஸிம்ஹீ ச பாதப்றுஷ்டே து தைஜஸீ ।
பாதாங்குலீஷு ஶ்ரீ ரக்ஷேத்பாதாதஸ்தலவாஸினீ ॥ 32 ॥

னகான் தம்ஷ்ட்ரகராலீ ச கேஶாம்ஶ்சைவோர்த்வகேஶினீ ।
ரோமகூபேஷு கௌபேரீ த்வசம் வாகீஶ்வரீ ததா ॥ 33 ॥

ரக்தமஜ்ஜாவஸாமாம்ஸான்யஸ்திமேதாம்ஸி பார்வதீ ।
அன்த்ராணி காலராத்ரிஶ்ச பித்தம் ச முகுடேஶ்வரீ ॥ 34 ॥

பத்மாவதீ பத்மகோஶே கபே சூடாமணிஸ்ததா ।
ஜ்வாலாமுகீ னகஜ்வாலாமபேத்யா ஸர்வஸன்திஷு ॥ 35 ॥

ஶுக்ரம் ப்ரஹ்மாணி! மே ரக்ஷேச்சாயாம் சத்ரேஶ்வரீ ததா ।
அஹங்காரம் மனோ புத்திம் ரக்ஷேன்மே தர்மதாரிணீ ॥ 36 ॥

ப்ராணாபானௌ ததா வ்யானமுதானம் ச ஸமானகம் ।
வஜ்ரஹஸ்தா ச மே ரக்ஷேத்ப்ராணம் கல்யாணஶோபனா ॥ 37 ॥

ரஸே ரூபே ச கன்தே ச ஶப்தே ஸ்பர்ஶே ச யோகினீ ।
ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஶ்சைவ ரக்ஷேன்னாராயணீ ஸதா ॥ 38 ॥

ஆயூ ரக்ஷது வாராஹீ தர்மம் ரக்ஷது வைஷ்ணவீ ।
யஶஃ கீர்திம் ச லக்ஷ்மீம் ச தனம் வித்யாம் ச சக்ரிணீ ॥ 39 ॥

கோத்ரமின்த்ராணி! மே ரக்ஷேத்பஶூன்மே ரக்ஷ சண்டிகே ।
புத்ரான் ரக்ஷேன்மஹாலக்ஷ்மீர்பார்யாம் ரக்ஷது பைரவீ ॥ 40 ॥

பன்தானம் ஸுபதா ரக்ஷேன்மார்கம் க்ஷேமகரீ ததா ।
ராஜத்வாரே மஹாலக்ஷ்மீர்விஜயா ஸர்வதஃ ஸ்திதா ॥ 41 ॥

ரக்ஷாஹீனம் து யத்-ஸ்தானம் வர்ஜிதம் கவசேன து ।
தத்ஸர்வம் ரக்ஷ மே தேவி! ஜயன்தீ பாபனாஶினீ ॥ 42 ॥

பதமேகம் ன கச்சேத்து யதீச்சேச்சுபமாத்மனஃ ।
கவசேனாவ்றுதோ னித்யம் யத்ர யத்ரைவ கச்சதி ॥ 43 ॥

தத்ர தத்ரார்தலாபஶ்ச விஜயஃ ஸார்வகாமிகஃ ।
யம் யம் சின்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்னோதி னிஶ்சிதம் ॥ 44 ॥

பரமைஶ்வர்யமதுலம் ப்ராப்ஸ்யதே பூதலே புமான் ।
னிர்பயோ ஜாயதே மர்த்யஃ ஸங்க்ராமேஷ்வபராஜிதஃ ॥ 45 ॥

த்ரைலோக்யே து பவேத்பூஜ்யஃ கவசேனாவ்றுதஃ புமான் ।
இதம் து தேவ்யாஃ கவசம் தேவானாமபி துர்லபம் ॥ 46 ॥

யஃ படேத்ப்ரயதோ னித்யம் த்ரிஸன்த்யம் ஶ்ரத்தயான்விதஃ ।
தைவீகலா பவேத்தஸ்ய த்ரைலோக்யேஷ்வபராஜிதஃ – 47 ॥

ஜீவேத்வர்ஷஶதம் ஸாக்ரமபம்றுத்யுவிவர்ஜிதஃ ।
னஶ்யன்தி வ்யாதயஃ ஸர்வே லூதாவிஸ்போடகாதயஃ ॥ 48 ॥

ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் சைவ க்றுத்ரிமம் சைவ யத்விஷம் ।
அபிசாராணி ஸர்வாணி மன்த்ரயன்த்ராணி பூதலே ॥ 49 ॥

பூசராஃ கேசராஶ்சைவ ஜுலஜாஶ்சோபதேஶிகாஃ ।
ஸஹஜா குலஜா மாலா டாகினீ ஶாகினீ ததா ॥ 50 ॥

அன்தரிக்ஷசரா கோரா டாகின்யஶ்ச மஹாபலாஃ ।
க்ரஹபூதபிஶாசாஶ்ச யக்ஷகன்தர்வராக்ஷஸாஃ ॥ 51 ॥

ப்ரஹ்மராக்ஷஸவேதாலாஃ கூஷ்மாண்டா பைரவாதயஃ ।
னஶ்யன்தி தர்ஶனாத்தஸ்ய கவசே ஹ்றுதி ஸம்ஸ்திதே ॥ 52 ॥

மானோன்னதிர்பவேத்ராஜ்ஞஸ்தேஜோவ்றுத்திகரம் பரம் ।
யஶஸா வர்ததே ஸோ‌உபி கீர்திமம்டிதபூதலே ॥ 53 ॥

ஜபேத்ஸப்தஶதீம் சண்டீம் க்றுத்வா து கவசம் புரா ।
யாவத்பூமண்டலம் தத்தே ஸஶைலவனகானனம் ॥ 54 ॥

தாவத்திஷ்டதி மேதின்யாம் ஸன்ததிஃ புத்ரபௌத்ரிகீ ।
தேஹான்தே பரமம் ஸ்தானம் யத்ஸுரைரபி துர்லபம் ॥ 55 ॥

ப்ராப்னோதி புருஷோ னித்யம் மஹாமாயாப்ரஸாததஃ ।
லபதே பரமம் ரூபம் ஶிவேன ஸஹ மோததே ॥ 56 ॥

॥ இதி வாராஹபுராணே ஹரிஹரப்ரஹ்ம விரசிதம் தேவ்யாஃ கவசம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu

Devi Mahatmyam Devi Kavacham in Tamil
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top