Devi Mahatmyam Devi Kavacham in Telugu

॥ Devi Mahatmyam Devi Kavacham Telugu Lyrics ॥

ఓం నమశ్చండికాయై

న్యాసః
అస్య శ్రీ చండీ కవచస్య – బ్రహ్మా ఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః ।
చాముండా దేవతా – అంగన్యాసోక్త మాతరో బీజమ్ – నవావరణో మంత్రశక్తిః – దిగ్బంధ దేవతాః తత్వమ్ – శ్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః ॥

ఓం నమశ్చండికాయై

మార్కండేయ ఉవాచ ।
ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణామ్ ।
యన్న కస్యచిదాఖ్యాతం తన్మే బ్రూహి పితామహ ॥ 1 ॥

బ్రహ్మోవాచ ।
అస్తి గుహ్యతమం విప్ర సర్వభూతోపకారకమ్ ।
దేవ్యాస్తు కవచం పుణ్యం తచ్ఛృణుష్వ మహామునే ॥ 2 ॥

ప్రథమం శైలపుత్రీ చ ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణీ ।
తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకమ్ ॥ 3 ॥

పంచమం స్కందమాతేతి షష్ఠం కాత్యాయనీతి చ ।
సప్తమం కాలరాత్రీతి మహాగౌరీతి చాష్టమమ్ ॥ 4 ॥

నవమం సిద్ధిదాత్రీ చ నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః ।
ఉక్తాన్యేతాని నామాని బ్రహ్మణైవ మహాత్మనా ॥ 5 ॥

అగ్నినా దహ్యమానస్తు శత్రుమధ్యే గతో రణే ।
విషమే దుర్గమే చైవ భయార్తాః శరణం గతాః ॥ 6 ॥

న తేషాం జాయతే కించిదశుభం రణసంకటే ।
నాపదం తస్య పశ్యామి శోకదుఃఖభయం న హి ॥ 7 ॥

యైస్తు భక్త్యా స్మృతా నూనం తేషాం వృద్ధిః ప్రజాయతే ।
యే త్వాం స్మరంతి దేవేశి రక్షసే తాన్నసంశయః ॥ 8 ॥

ప్రేతసంస్థా తు చాముండా వారాహీ మహిషాసనా ।
ఐంద్రీ గజసమారూఢా వైష్ణవీ గరుడాసనా ॥ 9 ॥

మాహేశ్వరీ వృషారూఢా కౌమారీ శిఖివాహనా ।
లక్ష్మీః పద్మాసనా దేవీ పద్మహస్తా హరిప్రియా ॥ 10 ॥

శ్వేతరూపధరా దేవీ ఈశ్వరీ వృషవాహనా ।
బ్రాహ్మీ హంససమారూఢా సర్వాభరణభూషితా ॥ 11 ॥

ఇత్యేతా మాతరః సర్వాః సర్వయోగసమన్వితాః ।
నానాభరణాశోభాఢ్యా నానారత్నోపశోభితాః ॥ 12 ॥

దృశ్యంతే రథమారూఢా దేవ్యః క్రోధసమాకులాః ।
శంఖం చక్రం గదాం శక్తిం హలం చ ముసలాయుధమ్ ॥ 13 ॥

ఖేటకం తోమరం చైవ పరశుం పాశమేవ చ ।
కుంతాయుధం త్రిశూలం చ శార్ంగమాయుధముత్తమమ్ ॥ 14 ॥

దైత్యానాం దేహనాశాయ భక్తానామభయాయ చ ।
ధారయంత్యాయుధానీత్థం దేవానాం చ హితాయ వై ॥ 15 ॥

నమస్తే‌உస్తు మహారౌద్రే మహాఘోరపరాక్రమే ।
మహాబలే మహోత్సాహే మహాభయవినాశిని ॥ 16 ॥

త్రాహి మాం దేవి దుష్ప్రేక్ష్యే శత్రూణాం భయవర్ధిని ।
ప్రాచ్యాం రక్షతు మామైంద్రీ ఆగ్నేయ్యామగ్నిదేవతా ॥ 17 ॥

దక్షిణే‌உవతు వారాహీ నైరృత్యాం ఖడ్గధారిణీ ।
ప్రతీచ్యాం వారుణీ రక్షేద్వాయవ్యాం మృగవాహినీ ॥ 18 ॥

ఉదీచ్యాం పాతు కౌమారీ ఐశాన్యాం శూలధారిణీ ।
ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేదధస్తాద్వైష్ణవీ తథా ॥ 19 ॥

ఏవం దశ దిశో రక్షేచ్చాముండా శవవాహనా ।
జయా మే చాగ్రతః పాతు విజయా పాతు పృష్ఠతః ॥ 20 ॥

అజితా వామపార్శ్వే తు దక్షిణే చాపరాజితా ।
శిఖాముద్యోతినీ రక్షేదుమా మూర్ధ్ని వ్యవస్థితా ॥ 21 ॥

మాలాధరీ లలాటే చ భ్రువౌ రక్షేద్యశస్వినీ ।
త్రినేత్రా చ భ్రువోర్మధ్యే యమఘంటా చ నాసికే ॥ 22 ॥

శంఖినీ చక్షుషోర్మధ్యే శ్రోత్రయోర్ద్వారవాసినీ ।
కపోలౌ కాలికా రక్షేత్కర్ణమూలే తు శాంకరీ ॥ 23 ॥

నాసికాయాం సుగంధా చ ఉత్తరోష్ఠే చ చర్చికా ।
అధరే చామృతకలా జిహ్వాయాం చ సరస్వతీ ॥ 24 ॥

దంతాన్ రక్షతు కౌమారీ కంఠదేశే తు చండికా ।
ఘంటికాం చిత్రఘంటా చ మహామాయా చ తాలుకే ॥ 25 ॥

కామాక్షీ చిబుకం రక్షేద్వాచం మే సర్వమంగళా ।
గ్రీవాయాం భద్రకాళీ చ పృష్ఠవంశే ధనుర్ధరీ ॥ 26 ॥

నీలగ్రీవా బహిః కంఠే నలికాం నలకూబరీ ।
స్కంధయోః ఖడ్గినీ రక్షేద్బాహూ మే వజ్రధారిణీ ॥ 27 ॥

హస్తయోర్దండినీ రక్షేదంబికా చాంగులీషు చ ।
నఖాఞ్ఛూలేశ్వరీ రక్షేత్కుక్షౌ రక్షేత్కులేశ్వరీ ॥ 28 ॥

స్తనౌ రక్షేన్మహాదేవీ మనఃశోకవినాశినీ ।
హృదయే లలితా దేవీ ఉదరే శూలధారిణీ ॥ 29 ॥

నాభౌ చ కామినీ రక్షేద్గుహ్యం గుహ్యేశ్వరీ తథా ।
పూతనా కామికా మేఢ్రం గుదే మహిషవాహినీ ॥ 30 ॥

కట్యాం భగవతీ రక్షేజ్జానునీ వింధ్యవాసినీ ।
జంఘే మహాబలా రక్షేత్సర్వకామప్రదాయినీ ॥ 31 ॥

గుల్ఫయోర్నారసింహీ చ పాదపృష్ఠే తు తైజసీ ।
పాదాంగులీషు శ్రీ రక్షేత్పాదాధస్తలవాసినీ ॥ 32 ॥

నఖాన్ దంష్ట్రకరాలీ చ కేశాంశ్చైవోర్ధ్వకేశినీ ।
రోమకూపేషు కౌబేరీ త్వచం వాగీశ్వరీ తథా ॥ 33 ॥

రక్తమజ్జావసామాంసాన్యస్థిమేదాంసి పార్వతీ ।
అంత్రాణి కాలరాత్రిశ్చ పిత్తం చ ముకుటేశ్వరీ ॥ 34 ॥

పద్మావతీ పద్మకోశే కఫే చూడామణిస్తథా ।
జ్వాలాముఖీ నఖజ్వాలామభేద్యా సర్వసంధిషు ॥ 35 ॥

శుక్రం బ్రహ్మాణి! మే రక్షేచ్ఛాయాం ఛత్రేశ్వరీ తథా ।
అహంకారం మనో బుద్ధిం రక్షేన్మే ధర్మధారిణీ ॥ 36 ॥

ప్రాణాపానౌ తథా వ్యానముదానం చ సమానకమ్ ।
వజ్రహస్తా చ మే రక్షేత్ప్రాణం కల్యాణశోభనా ॥ 37 ॥

రసే రూపే చ గంధే చ శబ్దే స్పర్శే చ యోగినీ ।
సత్త్వం రజస్తమశ్చైవ రక్షేన్నారాయణీ సదా ॥ 38 ॥

ఆయూ రక్షతు వారాహీ ధర్మం రక్షతు వైష్ణవీ ।
యశః కీర్తిం చ లక్ష్మీం చ ధనం విద్యాం చ చక్రిణీ ॥ 39 ॥

గోత్రమింద్రాణి! మే రక్షేత్పశూన్మే రక్ష చండికే ।
పుత్రాన్ రక్షేన్మహాలక్ష్మీర్భార్యాం రక్షతు భైరవీ ॥ 40 ॥

పంథానం సుపథా రక్షేన్మార్గం క్షేమకరీ తథా ।
రాజద్వారే మహాలక్ష్మీర్విజయా సర్వతః స్థితా ॥ 41 ॥

రక్షాహీనం తు యత్-స్థానం వర్జితం కవచేన తు ।
తత్సర్వం రక్ష మే దేవి! జయంతీ పాపనాశినీ ॥ 42 ॥

పదమేకం న గచ్ఛేత్తు యదీచ్ఛేచ్ఛుభమాత్మనః ।
కవచేనావృతో నిత్యం యత్ర యత్రైవ గచ్ఛతి ॥ 43 ॥

తత్ర తత్రార్థలాభశ్చ విజయః సార్వకామికః ।
యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ ॥ 44 ॥

పరమైశ్వర్యమతులం ప్రాప్స్యతే భూతలే పుమాన్ ।
నిర్భయో జాయతే మర్త్యః సంగ్రామేష్వపరాజితః ॥ 45 ॥

త్రైలోక్యే తు భవేత్పూజ్యః కవచేనావృతః పుమాన్ ।
ఇదం తు దేవ్యాః కవచం దేవానామపి దుర్లభమ్ ॥ 46 ॥

యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం త్రిసంధ్యం శ్రద్ధయాన్వితః ।
దైవీకలా భవేత్తస్య త్రైలోక్యేష్వపరాజితః – 47 ॥

జీవేద్వర్షశతం సాగ్రమపమృత్యువివర్జితః ।
నశ్యంతి వ్యాధయః సర్వే లూతావిస్ఫోటకాదయః ॥ 48 ॥

స్థావరం జంగమం చైవ కృత్రిమం చైవ యద్విషమ్ ।
అభిచారాణి సర్వాణి మంత్రయంత్రాణి భూతలే ॥ 49 ॥

భూచరాః ఖేచరాశ్చైవ జులజాశ్చోపదేశికాః ।
సహజా కులజా మాలా డాకినీ శాకినీ తథా ॥ 50 ॥

అంతరిక్షచరా ఘోరా డాకిన్యశ్చ మహాబలాః ।
గ్రహభూతపిశాచాశ్చ యక్షగంధర్వరాక్షసాః ॥ 51 ॥

బ్రహ్మరాక్షసవేతాలాః కూష్మాండా భైరవాదయః ।
నశ్యంతి దర్శనాత్తస్య కవచే హృది సంస్థితే ॥ 52 ॥

మానోన్నతిర్భవేద్రాఙ్ఞస్తేజోవృద్ధికరం పరమ్ ।
యశసా వర్ధతే సో‌உపి కీర్తిమండితభూతలే ॥ 53 ॥

జపేత్సప్తశతీం చండీం కృత్వా తు కవచం పురా ।
యావద్భూమండలం ధత్తే సశైలవనకాననమ్ ॥ 54 ॥

తావత్తిష్ఠతి మేదిన్యాం సంతతిః పుత్రపౌత్రికీ ।
దేహాంతే పరమం స్థానం యత్సురైరపి దుర్లభమ్ ॥ 55 ॥

ప్రాప్నోతి పురుషో నిత్యం మహామాయాప్రసాదతః ।
లభతే పరమం రూపం శివేన సహ మోదతే ॥ 56 ॥

॥ ఇతి వారాహపురాణే హరిహరబ్రహ్మ విరచితం దేవ్యాః కవచం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Devi Mahatmyam Devi Kavacham Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *