Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Malayalam

॥ Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Malayalam Lyrics ॥

॥ ദേവീ മാഹാത്മ്യമ് ॥
॥ ശ്രീദുര്ഗായൈ നമഃ ॥
॥ അഥ ശ്രീദുര്ഗാസപ്തശതീ ॥
॥ മധുകൈടഭവധോ നാമ പ്രഥമോ‌உധ്യായഃ ॥

അസ്യ ശ്രീ പ്രധമ ചരിത്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ – മഹാകാളീ ദേവതാ – ഗായത്രീ ഛന്ദഃ – നന്ദാ ശക്തിഃ – രക്ത ദന്തികാ ബീജമ് – അഗ്നിസ്തത്വമ് – ഋഗ്വേദഃ സ്വരൂപമ് – ശ്രീ മഹാകാളീ പ്രീത്യര്ധേ പ്രധമ ചരിത്ര ജപേ വിനിയോഗഃ ।

ധ്യാനം
ഖഡ്ഗം ചക്ര ഗദേഷുചാപ പരിഘാ ശൂലം ഭുശുണ്ഡീം ശിരഃ
ശംങ്ഖം സന്ദധതീം കരൈസ്ത്രിനയനാം സര്വാംങ്ഗഭൂഷാവൃതാമ് ।
യാം ഹന്തും മധുകൈഭൗ ജലജഭൂസ്തുഷ്ടാവ സുപ്തേ ഹരൗ
നീലാശ്മദ്യുതി മാസ്യപാദദശകാം സേവേ മഹാകാളികാം॥

ഓം നമശ്ചണ്ഡികായൈ
ഓം ഐം മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച ॥ 1 ॥

സാവര്ണിഃ സൂര്യതനയോ യോമനുഃ കഥ്യതേ‌உഷ്ടമഃ।
നിശാമയ തദുത്പത്തിം വിസ്തരാദ്ഗദതോ മമ ॥ 2 ॥

മഹാമായാനുഭാവേന യഥാ മന്വന്തരാധിപഃ
സ ബഭൂവ മഹാഭാഗഃ സാവര്ണിസ്തനയോ രവേഃ ॥ 3 ॥

സ്വാരോചിഷേ‌உന്തരേ പൂര്വം ചൈത്രവംശസമുദ്ഭവഃ।
സുരഥോ നാമ രാജാ‌உഭൂത് സമസ്തേ ക്ഷിതിമണ്ഡലേ ॥ 4 ॥

തസ്യ പാലയതഃ സമ്യക് പ്രജാഃ പുത്രാനിവൗരസാന്।
ബഭൂവുഃ ശത്രവോ ഭൂപാഃ കോലാവിധ്വംസിനസ്തദാ ॥ 5 ॥

തസ്യ തൈരഭവദ്യുദ്ധമ് അതിപ്രബലദണ്ഡിനഃ।
ന്യൂനൈരപി സ തൈര്യുദ്ധേ കോലാവിധ്വംസിഭിര്ജിതഃ ॥ 6 ॥

തതഃ സ്വപുരമായാതോ നിജദേശാധിപോ‌உഭവത്।
ആക്രാന്തഃ സ മഹാഭാഗസ്തൈസ്തദാ പ്രബലാരിഭിഃ ॥ 7 ॥

അമാത്യൈര്ബലിഭിര്ദുഷ്ടൈ ര്ദുര്ബലസ്യ ദുരാത്മഭിഃ।
കോശോ ബലം ചാപഹൃതം തത്രാപി സ്വപുരേ തതഃ ॥ 8 ॥

തതോ മൃഗയാവ്യാജേന ഹൃതസ്വാമ്യഃ സ ഭൂപതിഃ।
ഏകാകീ ഹയമാരുഹ്യ ജഗാമ ഗഹനം വനമ് ॥ 9 ॥

സതത്രാശ്രമമദ്രാക്ഷീ ദ്ദ്വിജവര്യസ്യ മേധസഃ।
പ്രശാന്തശ്വാപദാകീര്ണ മുനിശിഷ്യോപശോഭിതമ് ॥ 10 ॥

തസ്ഥൗ കഞ്ചിത്സ കാലം ച മുനിനാ തേന സത്കൃതഃ।
ഇതശ്ചേതശ്ച വിചരംസ്തസ്മിന് മുനിവരാശ്രമേ ॥ 11 ॥

സോ‌உചിന്തയത്തദാ തത്ര മമത്വാകൃഷ്ടചേതനഃ। ॥ 12 ॥

മത്പൂര്വൈഃ പാലിതം പൂര്വം മയാഹീനം പുരം ഹി തത്
മദ്ഭൃത്യൈസ്തൈരസദ്വൃത്തൈഃ ര്ധര്മതഃ പാല്യതേ ന വാ ॥ 13 ॥

ന ജാനേ സ പ്രധാനോ മേ ശൂര ഹസ്തീസദാമദഃ
മമ വൈരിവശം യാതഃ കാന്ഭോഗാനുപലപ്സ്യതേ ॥ 14 ॥

യേ മമാനുഗതാ നിത്യം പ്രസാദധനഭോജനൈഃ
അനുവൃത്തിം ധ്രുവം തേ‌உദ്യ കുര്വന്ത്യന്യമഹീഭൃതാം ॥ 15 ॥

അസമ്യഗ്വ്യയശീലൈസ്തൈഃ കുര്വദ്ഭിഃ സതതം വ്യയം
സംചിതഃ സോ‌உതിദുഃഖേന ക്ഷയം കോശോ ഗമിഷ്യതി ॥ 16 ॥

ഏതച്ചാന്യച്ച സതതം ചിന്തയാമാസ പാര്ഥിവഃ
തത്ര വിപ്രാശ്രമാഭ്യാശേ വൈശ്യമേകം ദദര്ശ സഃ ॥ 17 ॥

സ പൃഷ്ടസ്തേന കസ്ത്വം ഭോ ഹേതുശ്ച ആഗമനേ‌உത്ര കഃ
സശോക ഇവ കസ്മാത്വം ദുര്മനാ ഇവ ലക്ഷ്യസേ। ॥ 18 ॥

ഇത്യാകര്ണ്യ വചസ്തസ്യ ഭൂപതേഃ പ്രണായോദിതമ്
പ്രത്യുവാച സ തം വൈശ്യഃ പ്രശ്രയാവനതോ നൃപമ് ॥ 19 ॥

വൈശ്യ ഉവാച ॥ 20 ॥

സമാധിര്നാമ വൈശ്യോ‌உഹമുത്പന്നോ ധനിനാം കുലേ
പുത്രദാരൈര്നിരസ്തശ്ച ധനലോഭാദ് അസാധുഭിഃ ॥ 21 ॥

വിഹീനശ്ച ധനൈദാരൈഃ പുത്രൈരാദായ മേ ധനമ്।
വനമഭ്യാഗതോ ദുഃഖീ നിരസ്തശ്ചാപ്തബന്ധുഭിഃ ॥ 22 ॥

സോ‌உഹം ന വേദ്മി പുത്രാണാം കുശലാകുശലാത്മികാമ്।
പ്രവൃത്തിം സ്വജനാനാം ച ദാരാണാം ചാത്ര സംസ്ഥിതഃ ॥ 23 ॥

കിം നു തേഷാം ഗൃഹേ ക്ഷേമമ് അക്ഷേമം കിംനു സാമ്പ്രതം
കഥം തേകിംനുസദ്വൃത്താ ദുര്വൃത്താ കിംനുമേസുതാഃ ॥ 24 ॥

രാജോവാച ॥ 25 ॥

യൈര്നിരസ്തോ ഭവാംല്ലുബ്ധൈഃ പുത്രദാരാദിഭിര്ധനൈഃ ॥ 26 ॥

തേഷു കിം ഭവതഃ സ്നേഹ മനുബധ്നാതി മാനസമ് ॥ 27 ॥

വൈശ്യ ഉവാച ॥ 28 ॥

ഏവമേതദ്യഥാ പ്രാഹ ഭവാനസ്മദ്ഗതം വചഃ
കിം കരോമി ന ബധ്നാതി മമ നിഷ്ടുരതാം മനഃ ॥ 29 ॥

ഐഃ സംത്യജ്യ പിതൃസ്നേഹം ധന ലുബ്ധൈര്നിരാകൃതഃ
പതിഃസ്വജനഹാര്ദം ച ഹാര്ദിതേഷ്വേവ മേ മനഃ। ॥ 30 ॥

കിമേതന്നാഭിജാനാമി ജാനന്നപി മഹാമതേ
യത്പ്രേമ പ്രവണം ചിത്തം വിഗുണേഷ്വപി ബന്ധുഷു ॥ 31 ॥

തേഷാം കൃതേ മേ നിഃശ്വാസോ ദൗര്മനസ്യം ചജായതേ ॥ 32 ॥

അരോമി കിം യന്ന മനസ്തേഷ്വപ്രീതിഷു നിഷ്ഠുരമ് ॥ 33 ॥

മാകണ്ഡേയ ഉവാച ॥ 34 ॥

തതസ്തൗ സഹിതൗ വിപ്ര തംമുനിം സമുപസ്ഥിതൗ ॥ 35 ॥

സമാധിര്നാമ വൈശ്യോ‌உസൗ സ ച പാര്ധിവ സത്തമഃ ॥ 36 ॥

കൃത്വാ തു തൗ യഥാന്യായ്യം യഥാര്ഹം തേന സംവിദമ്।
ഉപവിഷ്ടൗ കഥാഃ കാശ്ചിത്‌ച്ചക്രതുര്വൈശ്യപാര്ധിവൗ ॥ 37 ॥

രാജോ‌ഉവാച ॥ 38 ॥

ഭഗവ്ംസ്ത്വാമഹം പ്രഷ്ടുമിച്ഛാമ്യേകം വദസ്വതത് ॥ 39 ॥

ദുഃഖായ യന്മേ മനസഃ സ്വചിത്തായത്തതാം വിനാ ॥ 40 ॥

മആനതോ‌உപി യഥാജ്ഞസ്യ കിമേതന്മുനിസത്തമഃ ॥ 41 ॥

അയം ച ഇകൃതഃ പുത്രൈഃ ദാരൈര്ഭൃത്യൈസ്തഥോജ്ഘിതഃ
സ്വജനേന ച സന്ത്യക്തഃ സ്തേഷു ഹാര്ദീ തഥാപ്യതി ॥ 42 ॥

ഏവ മേഷ തഥാഹം ച ദ്വാവപ്ത്യന്തദുഃഖിതൗ।
ദൃഷ്ടദോഷേ‌உപി വിഷയേ മമത്വാകൃഷ്ടമാനസൗ ॥ 43 ॥

തത്കേനൈതന്മഹാഭാഗ യന്മോഹൊ ജ്ഞാനിനോരപി
മമാസ്യ ച ഭവത്യേഷാ വിവേകാന്ധസ്യ മൂഢതാ ॥ 44 ॥

ഋഷിരുവാച ॥ 45 ॥

ജ്ഞാന മസ്തി സമസ്തസ്യ ജന്തോര്വ്ഷയ ഗോചരേ।
വിഷയശ്ച മഹാഭാഗ യാന്തി ചൈവം പൃഥക്പൃഥക് ॥ 46 ॥

കേചിദ്ദിവാ തഥാ രാത്രൗ പ്രാണിനഃ സ്തുല്യദൃഷ്ടയഃ ॥ 47 ॥

ജ്ഞാനിനോ മനുജാഃ സത്യം കിം തു തേ ന ഹി കേവലമ്।
യതോ ഹി ജ്ഞാനിനഃ സര്വേ പശുപക്ഷിമൃഗാദയഃ ॥ 48 ॥

ജ്ഞാനം ച തന്മനുഷ്യാണാം യത്തേഷാം മൃഗപക്ഷിണാം
മനുഷ്യാണാം ച യത്തേഷാം തുല്യമന്യത്തഥോഭയോഃ ॥ 49 ॥

ജ്ഞാനേ‌உപി സതി പശ്യൈതാന് പതഗാഞ്ഛാബചഞ്ചുഷു।
കണമോക്ഷാദൃതാന് മോഹാത്പീഡ്യമാനാനപി ക്ഷുധാ ॥ 50 ॥

മാനുഷാ മനുജവ്യാഘ്ര സാഭിലാഷാഃ സുതാന് പ്രതി
ലോഭാത് പ്രത്യുപകാരായ നന്വേതാന് കിം ന പശ്യസി ॥ 51 ॥

തഥാപി മമതാവര്തേ മോഹഗര്തേ നിപാതിതാഃ
മഹാമായാ പ്രഭാവേണ സംസാരസ്ഥിതികാരിണാ ॥ 52 ॥

തന്നാത്ര വിസ്മയഃ കാര്യോ യോഗനിദ്രാ ജഗത്പതേഃ।
മഹാമായാ ഹരേശ്ചൈഷാ തയാ സമ്മോഹ്യതേ ജഗത് ॥ 53 ॥

ജ്ങാനിനാമപി ചേതാംസി ദേവീ ഭഗവതീ ഹി സാ
ബലാദാക്ഷ്യമോഹായ മഹാമായാ പ്രയച്ഛതി ॥ 54 ॥

തയാ വിസൃജ്യതേ വിശ്വം ജഗദേതച്ചരാചരമ് ।
സൈഷാ പ്രസന്നാ വരദാ നൃണാം ഭവതി മുക്തയേ ॥ 55 ॥

സാ വിദ്യാ പരമാ മുക്തേര്ഹേതുഭൂതാ സനാതനീ
സംസാരബംധഹേതുശ്ച സൈവ സര്വേശ്വരേശ്വരീ ॥ 56 ॥

രാജോവാച ॥ 57 ॥

ഭഗവന് കാഹി സാ ദേവീ മാമായേതി യാം ഭവാന് ।
ബ്രവീതി ക്ഥമുത്പന്നാ സാ കര്മാസ്യാശ്ച കിം ദ്വിജ ॥ 58 ॥

യത്പ്രഭാവാ ച സാ ദേവീ യത്സ്വരൂപാ യദുദ്ഭവാ।
തത്സര്വം ശ്രോതുമിച്ഛാമി ത്വത്തോ ബ്രഹ്മവിദാം വര ॥ 59 ॥

ഋഷിരുവാച ॥ 60 ॥

നിത്യൈവ സാ ജഗന്മൂര്തിസ്തയാ സര്വമിദം തതമ് ॥ 61 ॥

തഥാപി തത്സമുത്പത്തിര്ബഹുധാ ശ്രൂയതാം മമഃ ॥ 62 ॥

ദേവാനാം കാര്യസിദ്ധ്യര്ഥമ് ആവിര്ഭവതി സാ യദാ।
ഉത്പന്നേതി തദാ ലോകേ സാ നിത്യാപ്യഭിധീയതേ ॥ 63 ॥

യോഗനിദ്രാം യദാ വിഷ്ണുര്ജഗത്യേകാര്ണവീകൃതേ।
ആസ്തീര്യ ശേഷമഭജത് കല്പാന്തേ ഭഗവാന് പ്രഭുഃ ॥ 64 ॥

തദാ ദ്വാവസുരൗ ഘോരൗ വിഖ്യാതൗ മധുകൈടഭൗ।
വിഷ്ണുകര്ണമലോദ്ഭൂതൗ ഹന്തും ബ്രഹ്മാണമുദ്യതൗ ॥ 65 ॥

സ നാഭി കമലേ വിഷ്ണോഃ സ്ഥിതോ ബ്രഹ്മാ പ്രജാപതിഃ
ദൃഷ്ട്വാ താവസുരൗ ചോഗ്രൗ പ്രസുപ്തം ച ജനാര്ദനമ് ॥ 66 ॥

തുഷ്ടാവ യോഗനിദ്രാം താമേകാഗ്രഹൃദയഃ സ്ഥിതഃ
വിബോധനാര്ധായ ഹരേര്ഹരിനേത്രകൃതാലയാമ് ॥ 67 ॥

വിശ്വേശ്വരീം ജഗദ്ധാത്രീം സ്ഥിതിസംഹാരകാരിണീമ്।
നിദ്രാം ഭഗവതീം വിഷ്ണോരതുലാം തേജസഃ പ്രഭുഃ ॥ 68 ॥

ബ്രഹ്മോവാച ॥ 69 ॥

ത്വം സ്വാഹാ ത്വം സ്വധാ ത്വംഹി വഷട്കാരഃ സ്വരാത്മികാ।
സുധാ ത്വമക്ഷരേ നിത്യേ ത്രിധാ മാത്രാത്മികാ സ്ഥിതാ ॥ 70 ॥

അര്ധമാത്രാ സ്ഥിതാ നിത്യാ യാനുച്ചാര്യാവിശേഷതഃ
ത്വമേവ സാ ത്വം സാവിത്രീ ത്വം ദേവ ജനനീ പരാ ॥ 71 ॥

ത്വയൈതദ്ധാര്യതേ വിശ്വം ത്വയൈതത് സൃജ്യതേ ജഗത്।
ത്വയൈതത് പാല്യതേ ദേവി ത്വമത്സ്യന്തേ ച സര്വദാ ॥ 72 ॥

വിസൃഷ്ടൗ സൃഷ്ടിരൂപാത്വം സ്ഥിതി രൂപാ ച പാലനേ।
തഥാ സംഹൃതിരൂപാന്തേ ജഗതോ‌உസ്യ ജഗന്മയേ ॥ 73 ॥

മഹാവിദ്യാ മഹാമായാ മഹാമേധാ മഹാസ്മൃതിഃ।
മഹാമോഹാ ച ഭവതീ മഹാദേവീ മഹാസുരീ ॥ 74 ॥

പ്രകൃതിസ്ത്വം ച സര്വസ്യ ഗുണത്രയ വിഭാവിനീ।
കാളരാത്രിര്മഹാരാത്രിര്മോഹരാത്രിശ്ച ദാരുണാ ॥ 75 ॥

ത്വം ശ്രീസ്ത്വമീശ്വരീ ത്വം ഹ്രീസ്ത്വം ബുദ്ധിര്ഭോധലക്ഷണാ।
ലജ്ജാപുഷ്ടിസ്തഥാ തുഷ്ടിസ്ത്വം ശാന്തിഃ ക്ഷാന്തി രേവ ച ॥ 76 ॥

ഖഡ്ഗിനീ ശൂലിനീ ഘോരാ ഗദിനീ ചക്രിണീ തഥാ।
ശംഖിണീ ചാപിനീ ബാണാഭുശുണ്ഡീപരിഘായുധാ ॥ 77 ॥

സൗമ്യാ സൗമ്യതരാശേഷസൗമ്യേഭ്യസ്ത്വതിസുന്ദരീ
പരാപരാണാം പരമാ ത്വമേവ പരമേശ്വരീ ॥ 78 ॥

യച്ച കിഞ്ചിത്ക്വചിദ്വസ്തു സദസദ്വാഖിലാത്മികേ।
തസ്യ സര്വസ്യ യാ ശക്തിഃ സാ ത്വം കിം സ്തൂയസേമയാ ॥ 79 ॥

യയാ ത്വയാ ജഗത് സ്രഷ്ടാ ജഗത്പാതാത്തി യോ ജഗത്।
സോ‌உപി നിദ്രാവശം നീതഃ കസ്ത്വാം സ്തോതുമിഹേശ്വരഃ ॥ 80 ॥

വിഷ്ണുഃ ശരീരഗ്രഹണമ് അഹമീശാന ഏവ ച
കാരിതാസ്തേ യതോ‌உതസ്ത്വാം കഃ സ്തോതും ശക്തിമാന് ഭവേത് ॥ 81 ॥

സാ ത്വമിത്ഥം പ്രഭാവൈഃ സ്വൈരുദാരൈര്ദേവി സംസ്തുതാ।
മോഹയൈതൗ ദുരാധര്ഷാവസുരൗ മധുകൈടഭൗ ॥ 82 ॥

പ്രബോധം ച ജഗത്സ്വാമീ നീയതാമച്യുതാ ലഘു ॥ 83 ॥

ബോധശ്ച ക്രിയതാമസ്യ ഹന്തുമേതൗ മഹാസുരൗ ॥ 83 ॥

ഋഷിരുവാച ॥ 84 ॥

ഏവം സ്തുതാ തദാ ദേവീ താമസീ തത്ര വേധസാ
വിഷ്ണോഃ പ്രഭോധനാര്ധായ നിഹന്തും മധുകൈടഭൗ ॥ 85 ॥

നേത്രാസ്യനാസികാബാഹുഹൃദയേഭ്യസ്തഥോരസഃ।
നിര്ഗമ്യ ദര്ശനേ തസ്ഥൗ ബ്രഹ്മണോ അവ്യക്തജന്മനഃ ॥ 86 ॥

ഉത്തസ്ഥൗ ച ജഗന്നാഥഃ സ്തയാ മുക്തോ ജനാര്ദനഃ।
ഏകാര്ണവേ അഹിശയനാത്തതഃ സ ദദൃശേ ച തൗ ॥ 87 ॥

മധുകൈടഭൗ ദുരാത്മാനാ വതിവീര്യപരാക്രമൗ
ക്രോധരക്തേക്ഷണാവത്തും ബ്രഹ്മണാം ജനിതോദ്യമൗ ॥ 88 ॥

സമുത്ഥായ തതസ്താഭ്യാം യുയുധേ ഭഗവാന് ഹരിഃ
പഞ്ചവര്ഷസഹസ്ത്രാണി ബാഹുപ്രഹരണോ വിഭുഃ ॥ 89 ॥

താവപ്യതിബലോന്മത്തൗ മഹാമായാവിമോഹിതൗ ॥ 90 ॥

ഉക്തവന്തൗ വരോ‌உസ്മത്തോ വ്രിയതാമിതി കേശവമ് ॥ 91 ॥

ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ॥ 92 ॥

ഭവേതാമദ്യ മേ തുഷ്ടൗ മമ വധ്യാവുഭാവപി ॥ 93 ॥

കിമന്യേന വരേണാത്ര ഏതാവൃദ്ദി വൃതം മമ ॥ 94 ॥

ഋഷിരുവാച ॥ 95 ॥

വഞ്ചിതാഭ്യാമിതി തദാ സര്വമാപോമയം ജഗത്।
വിലോക്യ താഭ്യാം ഗദിതോ ഭഗവാന് കമലേക്ഷണഃ ॥ 96 ॥

ആവാം ജഹി ന യത്രോര്വീ സലിലേന പരിപ്ലുതാ। ॥ 97 ॥

ഋഷിരുവാച ॥ 98 ॥

തഥേത്യുക്ത്വാ ഭഗവതാ ശംഖചക്രഗദാഭൃതാ।
കൃത്വാ ചക്രേണ വൈ ഛിന്നേ ജഘനേ ശിരസീ തയോഃ ॥ 99 ॥

ഏവമേഷാ സമുത്പന്നാ ബ്രഹ്മണാ സംസ്തുതാ സ്വയമ്।
പ്രഭാവമസ്യാ ദേവ്യാസ്തു ഭൂയഃ ശൃണു വദാമി തേ ॥ 100 ॥

॥ ജയ ജയ ശ്രീ സ്വസ്തി ശ്രീമാര്കണ്ഡേയപുരാണേ സാവര്ണികേ മന്വന്തരേ ദേവീമഹാത്മ്യേ മധുകൈടഭവധോ നാമ പ്രധമോ‌உധ്യായഃ ॥

ആഹുതി

ഓം ഏം സാംഗായൈ സായുധായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ ഏം ബീജാധിഷ്ടായൈ മഹാ കാളികായൈ മഹാ അഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Telugu » Tamil

 

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Malayalam
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top