Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Tamil

॥ Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Tamil Lyrics ॥

॥ தேவீ மாஹாத்ம்யம் ॥
॥ ஶ்ரீதுர்காயை னமஃ ॥
॥ அத ஶ்ரீதுர்காஸப்தஶதீ ॥
॥ மதுகைடபவதோ னாம ப்ரதமோ‌உத்யாயஃ ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ ப்ரதம சரித்ரஸ்ய ப்ரஹ்மா றுஷிஃ – மஹாகாளீ தேவதா – காயத்ரீ சன்தஃ – னன்தா ஶக்திஃ – ரக்த தன்திகா பீஜம் – அக்னிஸ்தத்வம் – றுக்வேதஃ ஸ்வரூபம் – ஶ்ரீ மஹாகாளீ ப்ரீத்யர்தே ப்ரதம சரித்ர ஜபே வினியோகஃ ।

த்யானம்
கட்கம் சக்ர கதேஷுசாப பரிகா ஶூலம் புஶுண்டீம் ஶிரஃ
ஶம்ங்கம் ஸன்தததீம் கரைஸ்த்ரினயனாம் ஸர்வாம்ங்கபூஷாவ்றுதாம் ।
யாம் ஹன்தும் மதுகைபௌ ஜலஜபூஸ்துஷ்டாவ ஸுப்தே ஹரௌ
னீலாஶ்மத்யுதி மாஸ்யபாததஶகாம் ஸேவே மஹாகாளிகாம்॥

ஓம் னமஶ்சண்டிகாயை
ஓம் ஐம் மார்கண்டேய உவாச ॥ 1 ॥

ஸாவர்ணிஃ ஸூர்யதனயோ யோமனுஃ கத்யதே‌உஷ்டமஃ।
னிஶாமய ததுத்பத்திம் விஸ்தராத்கததோ மம ॥ 2 ॥

மஹாமாயானுபாவேன யதா மன்வன்தராதிபஃ
ஸ பபூவ மஹாபாகஃ ஸாவர்ணிஸ்தனயோ ரவேஃ ॥ 3 ॥

ஸ்வாரோசிஷே‌உன்தரே பூர்வம் சைத்ரவம்ஶஸமுத்பவஃ।
ஸுரதோ னாம ராஜா‌உபூத் ஸமஸ்தே க்ஷிதிமண்டலே ॥ 4 ॥

தஸ்ய பாலயதஃ ஸம்யக் ப்ரஜாஃ புத்ரானிவௌரஸான்।
பபூவுஃ ஶத்ரவோ பூபாஃ கோலாவித்வம்ஸினஸ்ததா ॥ 5 ॥

தஸ்ய தைரபவத்யுத்தம் அதிப்ரபலதண்டினஃ।
ன்யூனைரபி ஸ தைர்யுத்தே கோலாவித்வம்ஸிபிர்ஜிதஃ ॥ 6 ॥

ததஃ ஸ்வபுரமாயாதோ னிஜதேஶாதிபோ‌உபவத்।
ஆக்ரான்தஃ ஸ மஹாபாகஸ்தைஸ்ததா ப்ரபலாரிபிஃ ॥ 7 ॥

அமாத்யைர்பலிபிர்துஷ்டை ர்துர்பலஸ்ய துராத்மபிஃ।
கோஶோ பலம் சாபஹ்றுதம் தத்ராபி ஸ்வபுரே ததஃ ॥ 8 ॥

ததோ ம்றுகயாவ்யாஜேன ஹ்றுதஸ்வாம்யஃ ஸ பூபதிஃ।
ஏகாகீ ஹயமாருஹ்ய ஜகாம கஹனம் வனம் ॥ 9 ॥

ஸதத்ராஶ்ரமமத்ராக்ஷீ த்த்விஜவர்யஸ்ய மேதஸஃ।
ப்ரஶான்தஶ்வாபதாகீர்ண முனிஶிஷ்யோபஶோபிதம் ॥ 10 ॥

தஸ்தௌ கஞ்சித்ஸ காலம் ச முனினா தேன ஸத்க்றுதஃ।
இதஶ்சேதஶ்ச விசரம்ஸ்தஸ்மின் முனிவராஶ்ரமே ॥ 11 ॥

ஸோ‌உசின்தயத்ததா தத்ர மமத்வாக்றுஷ்டசேதனஃ। ॥ 12 ॥

மத்பூர்வைஃ பாலிதம் பூர்வம் மயாஹீனம் புரம் ஹி தத்
மத்ப்றுத்யைஸ்தைரஸத்வ்றுத்தைஃ ர்தர்மதஃ பால்யதே ன வா ॥ 13 ॥

ன ஜானே ஸ ப்ரதானோ மே ஶூர ஹஸ்தீஸதாமதஃ
மம வைரிவஶம் யாதஃ கான்போகானுபலப்ஸ்யதே ॥ 14 ॥

யே மமானுகதா னித்யம் ப்ரஸாததனபோஜனைஃ
அனுவ்றுத்திம் த்ருவம் தே‌உத்ய குர்வன்த்யன்யமஹீப்றுதாம் ॥ 15 ॥

அஸம்யக்வ்யயஶீலைஸ்தைஃ குர்வத்பிஃ ஸததம் வ்யயம்
ஸம்சிதஃ ஸோ‌உதிதுஃகேன க்ஷயம் கோஶோ கமிஷ்யதி ॥ 16 ॥

ஏதச்சான்யச்ச ஸததம் சின்தயாமாஸ பார்திவஃ
தத்ர விப்ராஶ்ரமாப்யாஶே வைஶ்யமேகம் ததர்ஶ ஸஃ ॥ 17 ॥

ஸ ப்றுஷ்டஸ்தேன கஸ்த்வம் போ ஹேதுஶ்ச ஆகமனே‌உத்ர கஃ
ஸஶோக இவ கஸ்மாத்வம் துர்மனா இவ லக்ஷ்யஸே। ॥ 18 ॥

இத்யாகர்ண்ய வசஸ்தஸ்ய பூபதேஃ ப்ரணாயோதிதம்
ப்ரத்யுவாச ஸ தம் வைஶ்யஃ ப்ரஶ்ரயாவனதோ ன்றுபம் ॥ 19 ॥

வைஶ்ய உவாச ॥ 20 ॥

ஸமாதிர்னாம வைஶ்யோ‌உஹமுத்பன்னோ தனினாம் குலே
புத்ரதாரைர்னிரஸ்தஶ்ச தனலோபாத் அஸாதுபிஃ ॥ 21 ॥

விஹீனஶ்ச தனைதாரைஃ புத்ரைராதாய மே தனம்।
வனமப்யாகதோ துஃகீ னிரஸ்தஶ்சாப்தபன்துபிஃ ॥ 22 ॥

ஸோ‌உஹம் ன வேத்மி புத்ராணாம் குஶலாகுஶலாத்மிகாம்।
ப்ரவ்றுத்திம் ஸ்வஜனானாம் ச தாராணாம் சாத்ர ஸம்ஸ்திதஃ ॥ 23 ॥

கிம் னு தேஷாம் க்றுஹே க்ஷேமம் அக்ஷேமம் கிம்னு ஸாம்ப்ரதம்
கதம் தேகிம்னுஸத்வ்றுத்தா துர்வ்றுத்தா கிம்னுமேஸுதாஃ ॥ 24 ॥

ராஜோவாச ॥ 25 ॥

யைர்னிரஸ்தோ பவாம்ல்லுப்தைஃ புத்ரதாராதிபிர்தனைஃ ॥ 26 ॥

தேஷு கிம் பவதஃ ஸ்னேஹ மனுபத்னாதி மானஸம் ॥ 27 ॥

வைஶ்ய உவாச ॥ 28 ॥

ஏவமேதத்யதா ப்ராஹ பவானஸ்மத்கதம் வசஃ
கிம் கரோமி ன பத்னாதி மம னிஷ்டுரதாம் மனஃ ॥ 29 ॥

ஐஃ ஸம்த்யஜ்ய பித்றுஸ்னேஹம் தன லுப்தைர்னிராக்றுதஃ
பதிஃஸ்வஜனஹார்தம் ச ஹார்திதேஷ்வேவ மே மனஃ। ॥ 30 ॥

கிமேதன்னாபிஜானாமி ஜானன்னபி மஹாமதே
யத்ப்ரேம ப்ரவணம் சித்தம் விகுணேஷ்வபி பன்துஷு ॥ 31 ॥

தேஷாம் க்றுதே மே னிஃஶ்வாஸோ தௌர்மனஸ்யம் சஜாயதே ॥ 32 ॥

அரோமி கிம் யன்ன மனஸ்தேஷ்வப்ரீதிஷு னிஷ்டுரம் ॥ 33 ॥

மாகண்டேய உவாச ॥ 34 ॥

ததஸ்தௌ ஸஹிதௌ விப்ர தம்முனிம் ஸமுபஸ்திதௌ ॥ 35 ॥

ஸமாதிர்னாம வைஶ்யோ‌உஸௌ ஸ ச பார்திவ ஸத்தமஃ ॥ 36 ॥

க்றுத்வா து தௌ யதான்யாய்யம் யதார்ஹம் தேன ஸம்விதம்।
உபவிஷ்டௌ கதாஃ காஶ்சித்‌ச்சக்ரதுர்வைஶ்யபார்திவௌ ॥ 37 ॥

ராஜோ‌உவாச ॥ 38 ॥
பகவ்ம்ஸ்த்வாமஹம் ப்ரஷ்டுமிச்சாம்யேகம் வதஸ்வதத் ॥ 39 ॥

துஃகாய யன்மே மனஸஃ ஸ்வசித்தாயத்ததாம் வினா ॥ 40 ॥

மஆனதோ‌உபி யதாஜ்ஞஸ்ய கிமேதன்முனிஸத்தமஃ ॥ 41 ॥

அயம் ச இக்றுதஃ புத்ரைஃ தாரைர்ப்றுத்யைஸ்ததோஜ்கிதஃ
ஸ்வஜனேன ச ஸன்த்யக்தஃ ஸ்தேஷு ஹார்தீ ததாப்யதி ॥ 42 ॥

ஏவ மேஷ ததாஹம் ச த்வாவப்த்யன்ததுஃகிதௌ।
த்றுஷ்டதோஷே‌உபி விஷயே மமத்வாக்றுஷ்டமானஸௌ ॥ 43 ॥

தத்கேனைதன்மஹாபாக யன்மோஹொ ஜ்ஞானினோரபி
மமாஸ்ய ச பவத்யேஷா விவேகான்தஸ்ய மூடதா ॥ 44 ॥

றுஷிருவாச ॥ 45 ॥

ஜ்ஞான மஸ்தி ஸமஸ்தஸ்ய ஜன்தோர்வ்ஷய கோசரே।
விஷயஶ்ச மஹாபாக யான்தி சைவம் ப்றுதக்ப்றுதக் ॥ 46 ॥

கேசித்திவா ததா ராத்ரௌ ப்ராணினஃ ஸ்துல்யத்றுஷ்டயஃ ॥ 47 ॥

ஜ்ஞானினோ மனுஜாஃ ஸத்யம் கிம் து தே ன ஹி கேவலம்।
யதோ ஹி ஜ்ஞானினஃ ஸர்வே பஶுபக்ஷிம்றுகாதயஃ ॥ 48 ॥

ஜ்ஞானம் ச தன்மனுஷ்யாணாம் யத்தேஷாம் ம்றுகபக்ஷிணாம்
மனுஷ்யாணாம் ச யத்தேஷாம் துல்யமன்யத்ததோபயோஃ ॥ 49 ॥

ஜ்ஞானே‌உபி ஸதி பஶ்யைதான் பதகாஞ்சாபசஞ்சுஷு।
கணமோக்ஷாத்றுதான் மோஹாத்பீட்யமானானபி க்ஷுதா ॥ 50 ॥

மானுஷா மனுஜவ்யாக்ர ஸாபிலாஷாஃ ஸுதான் ப்ரதி
லோபாத் ப்ரத்யுபகாராய னன்வேதான் கிம் ன பஶ்யஸி ॥ 51 ॥

ததாபி மமதாவர்தே மோஹகர்தே னிபாதிதாஃ
மஹாமாயா ப்ரபாவேண ஸம்ஸாரஸ்திதிகாரிணா ॥ 52 ॥

தன்னாத்ர விஸ்மயஃ கார்யோ யோகனித்ரா ஜகத்பதேஃ।
மஹாமாயா ஹரேஶ்சைஷா தயா ஸம்மோஹ்யதே ஜகத் ॥ 53 ॥

ஜ்ஙானினாமபி சேதாம்ஸி தேவீ பகவதீ ஹி ஸா
பலாதாக்ற்ஷ்யமோஹாய மஹாமாயா ப்ரயச்சதி ॥ 54 ॥

தயா விஸ்றுஜ்யதே விஶ்வம் ஜகதேதச்சராசரம் ।
ஸைஷா ப்ரஸன்னா வரதா ன்றுணாம் பவதி முக்தயே ॥ 55 ॥

ஸா வித்யா பரமா முக்தேர்ஹேதுபூதா ஸனாதனீ
ஸம்ஸாரபம்தஹேதுஶ்ச ஸைவ ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 56 ॥

ராஜோவாச ॥ 57 ॥

பகவன் காஹி ஸா தேவீ மாமாயேதி யாம் பவான் ।
ப்ரவீதி க்தமுத்பன்னா ஸா கர்மாஸ்யாஶ்ச கிம் த்விஜ ॥ 58 ॥

யத்ப்ரபாவா ச ஸா தேவீ யத்ஸ்வரூபா யதுத்பவா।
தத்ஸர்வம் ஶ்ரோதுமிச்சாமி த்வத்தோ ப்ரஹ்மவிதாம் வர ॥ 59 ॥

றுஷிருவாச ॥ 60 ॥

னித்யைவ ஸா ஜகன்மூர்திஸ்தயா ஸர்வமிதம் ததம் ॥ 61 ॥

ததாபி தத்ஸமுத்பத்திர்பஹுதா ஶ்ரூயதாம் மமஃ ॥ 62 ॥

தேவானாம் கார்யஸித்த்யர்தம் ஆவிர்பவதி ஸா யதா।
உத்பன்னேதி ததா லோகே ஸா னித்யாப்யபிதீயதே ॥ 63 ॥

யோகனித்ராம் யதா விஷ்ணுர்ஜகத்யேகார்ணவீக்றுதே।
ஆஸ்தீர்ய ஶேஷமபஜத் கல்பான்தே பகவான் ப்ரபுஃ ॥ 64 ॥

ததா த்வாவஸுரௌ கோரௌ விக்யாதௌ மதுகைடபௌ।
விஷ்ணுகர்ணமலோத்பூதௌ ஹன்தும் ப்ரஹ்மாணமுத்யதௌ ॥ 65 ॥

ஸ னாபி கமலே விஷ்ணோஃ ஸ்திதோ ப்ரஹ்மா ப்ரஜாபதிஃ
த்றுஷ்ட்வா தாவஸுரௌ சோக்ரௌ ப்ரஸுப்தம் ச ஜனார்தனம் ॥ 66 ॥

துஷ்டாவ யோகனித்ராம் தாமேகாக்ரஹ்றுதயஃ ஸ்திதஃ
விபோதனார்தாய ஹரேர்ஹரினேத்ரக்றுதாலயாம் ॥ 67 ॥

விஶ்வேஶ்வரீம் ஜகத்தாத்ரீம் ஸ்திதிஸம்ஹாரகாரிணீம்।
னித்ராம் பகவதீம் விஷ்ணோரதுலாம் தேஜஸஃ ப்ரபுஃ ॥ 68 ॥

ப்ரஹ்மோவாச ॥ 69 ॥

த்வம் ஸ்வாஹா த்வம் ஸ்வதா த்வம்ஹி வஷட்காரஃ ஸ்வராத்மிகா।
ஸுதா த்வமக்ஷரே னித்யே த்ரிதா மாத்ராத்மிகா ஸ்திதா ॥ 70 ॥

அர்தமாத்ரா ஸ்திதா னித்யா யானுச்சார்யாவிஶேஷதஃ
த்வமேவ ஸா த்வம் ஸாவித்ரீ த்வம் தேவ ஜனனீ பரா ॥ 71 ॥

த்வயைதத்தார்யதே விஶ்வம் த்வயைதத் ஸ்றுஜ்யதே ஜகத்।
த்வயைதத் பால்யதே தேவி த்வமத்ஸ்யன்தே ச ஸர்வதா ॥ 72 ॥

விஸ்றுஷ்டௌ ஸ்றுஷ்டிரூபாத்வம் ஸ்திதி ரூபா ச பாலனே।
ததா ஸம்ஹ்றுதிரூபான்தே ஜகதோ‌உஸ்ய ஜகன்மயே ॥ 73 ॥

மஹாவித்யா மஹாமாயா மஹாமேதா மஹாஸ்ம்றுதிஃ।
மஹாமோஹா ச பவதீ மஹாதேவீ மஹாஸுரீ ॥ 74 ॥

ப்ரக்றுதிஸ்த்வம் ச ஸர்வஸ்ய குணத்ரய விபாவினீ।
காளராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்மோஹராத்ரிஶ்ச தாருணா ॥ 75 ॥

த்வம் ஶ்ரீஸ்த்வமீஶ்வரீ த்வம் ஹ்ரீஸ்த்வம் புத்திர்போதலக்ஷணா।
லஜ்ஜாபுஷ்டிஸ்ததா துஷ்டிஸ்த்வம் ஶான்திஃ க்ஷான்தி ரேவ ச ॥ 76 ॥

கட்கினீ ஶூலினீ கோரா கதினீ சக்ரிணீ ததா।
ஶம்கிணீ சாபினீ பாணாபுஶுண்டீபரிகாயுதா ॥ 77 ॥

ஸௌம்யா ஸௌம்யதராஶேஷஸௌம்யேப்யஸ்த்வதிஸுன்தரீ
பராபராணாம் பரமா த்வமேவ பரமேஶ்வரீ ॥ 78 ॥

யச்ச கிஞ்சித்க்வசித்வஸ்து ஸதஸத்வாகிலாத்மிகே।
தஸ்ய ஸர்வஸ்ய யா ஶக்திஃ ஸா த்வம் கிம் ஸ்தூயஸேமயா ॥ 79 ॥

யயா த்வயா ஜகத் ஸ்ரஷ்டா ஜகத்பாதாத்தி யோ ஜகத்।
ஸோ‌உபி னித்ராவஶம் னீதஃ கஸ்த்வாம் ஸ்தோதுமிஹேஶ்வரஃ ॥ 80 ॥

விஷ்ணுஃ ஶரீரக்ரஹணம் அஹமீஶான ஏவ ச
காரிதாஸ்தே யதோ‌உதஸ்த்வாம் கஃ ஸ்தோதும் ஶக்திமான் பவேத் ॥ 81 ॥

ஸா த்வமித்தம் ப்ரபாவைஃ ஸ்வைருதாரைர்தேவி ஸம்ஸ்துதா।
மோஹயைதௌ துராதர்ஷாவஸுரௌ மதுகைடபௌ ॥ 82 ॥

ப்ரபோதம் ச ஜகத்ஸ்வாமீ னீயதாமச்யுதா லகு ॥ 83 ॥

போதஶ்ச க்ரியதாமஸ்ய ஹன்துமேதௌ மஹாஸுரௌ ॥ 83 ॥

றுஷிருவாச ॥ 84 ॥

ஏவம் ஸ்துதா ததா தேவீ தாமஸீ தத்ர வேதஸா
விஷ்ணோஃ ப்ரபோதனார்தாய னிஹன்தும் மதுகைடபௌ ॥ 85 ॥

னேத்ராஸ்யனாஸிகாபாஹுஹ்றுதயேப்யஸ்ததோரஸஃ।
னிர்கம்ய தர்ஶனே தஸ்தௌ ப்ரஹ்மணோ அவ்யக்தஜன்மனஃ ॥ 86 ॥

உத்தஸ்தௌ ச ஜகன்னாதஃ ஸ்தயா முக்தோ ஜனார்தனஃ।
ஏகார்ணவே அஹிஶயனாத்ததஃ ஸ தத்றுஶே ச தௌ ॥ 87 ॥

மதுகைடபௌ துராத்மானா வதிவீர்யபராக்ரமௌ
க்ரோதரக்தேக்ஷணாவத்தும் ப்ரஹ்மணாம் ஜனிதோத்யமௌ ॥ 88 ॥

ஸமுத்தாய ததஸ்தாப்யாம் யுயுதே பகவான் ஹரிஃ
பஞ்சவர்ஷஸஹஸ்த்ராணி பாஹுப்ரஹரணோ விபுஃ ॥ 89 ॥

தாவப்யதிபலோன்மத்தௌ மஹாமாயாவிமோஹிதௌ ॥ 90 ॥

உக்தவன்தௌ வரோ‌உஸ்மத்தோ வ்ரியதாமிதி கேஶவம் ॥ 91 ॥

ஶ்ரீ பகவானுவாச ॥ 92 ॥

பவேதாமத்ய மே துஷ்டௌ மம வத்யாவுபாவபி ॥ 93 ॥

கிமன்யேன வரேணாத்ர ஏதாவ்றுத்தி வ்றுதம் மம ॥ 94 ॥

றுஷிருவாச ॥ 95 ॥

வஞ்சிதாப்யாமிதி ததா ஸர்வமாபோமயம் ஜகத்।
விலோக்ய தாப்யாம் கதிதோ பகவான் கமலேக்ஷணஃ ॥ 96 ॥

ஆவாம் ஜஹி ன யத்ரோர்வீ ஸலிலேன பரிப்லுதா। ॥ 97 ॥

றுஷிருவாச ॥ 98 ॥

ததேத்யுக்த்வா பகவதா ஶம்கசக்ரகதாப்றுதா।
க்றுத்வா சக்ரேண வை சின்னே ஜகனே ஶிரஸீ தயோஃ ॥ 99 ॥

ஏவமேஷா ஸமுத்பன்னா ப்ரஹ்மணா ஸம்ஸ்துதா ஸ்வயம்।
ப்ரபாவமஸ்யா தேவ்யாஸ்து பூயஃ ஶ்றுணு வதாமி தே ॥ 100 ॥

॥ ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டேயபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வன்தரே தேவீமஹாத்ம்யே மதுகைடபவதோ னாம ப்ரதமோ‌உத்யாயஃ ॥
ஆஹுதி

ஓம் ஏம் ஸாம்காயை ஸாயுதாயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஏம் பீஜாதிஷ்டாயை மஹா காளிகாயை மஹா அஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu

 

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Tamil
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top