Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Telugu

॥ Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Telugu Lyrics ॥

॥ దేవీ మాహాత్మ్యమ్ ॥
॥ శ్రీదుర్గాయై నమః ॥
॥ అథ శ్రీదుర్గాసప్తశతీ ॥
॥ మధుకైటభవధో నామ ప్రథమో‌உధ్యాయః ॥

అస్య శ్రీ ప్రధమ చరిత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః – మహాకాళీ దేవతా – గాయత్రీ ఛందః – నందా శక్తిః – రక్త దంతికా బీజమ్ – అగ్నిస్తత్వమ్ – ఋగ్వేదః స్వరూపమ్ – శ్రీ మహాకాళీ ప్రీత్యర్ధే ప్రధమ చరిత్ర జపే వినియోగః ।

ధ్యానం
ఖడ్గం చక్ర గదేషుచాప పరిఘా శూలం భుశుండీం శిరః
శంంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంంగభూషావృతామ్ ।
యాం హంతుం మధుకైభౌ జలజభూస్తుష్టావ సుప్తే హరౌ
నీలాశ్మద్యుతి మాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాళికాం॥

ఓం నమశ్చండికాయై
ఓం ఐం మార్కండేయ ఉవాచ ॥ 1 ॥

సావర్ణిః సూర్యతనయో యోమనుః కథ్యతే‌உష్టమః।
నిశామయ తదుత్పత్తిం విస్తరాద్గదతో మమ ॥ 2 ॥

మహామాయానుభావేన యథా మన్వంతరాధిపః
స బభూవ మహాభాగః సావర్ణిస్తనయో రవేః ॥ 3 ॥

స్వారోచిషే‌உంతరే పూర్వం చైత్రవంశసముద్భవః।
సురథో నామ రాజా‌உభూత్ సమస్తే క్షితిమండలే ॥ 4 ॥

తస్య పాలయతః సమ్యక్ ప్రజాః పుత్రానివౌరసాన్।
బభూవుః శత్రవో భూపాః కోలావిధ్వంసినస్తదా ॥ 5 ॥

తస్య తైరభవద్యుద్ధమ్ అతిప్రబలదండినః।
న్యూనైరపి స తైర్యుద్ధే కోలావిధ్వంసిభిర్జితః ॥ 6 ॥

తతః స్వపురమాయాతో నిజదేశాధిపో‌உభవత్।
ఆక్రాంతః స మహాభాగస్తైస్తదా ప్రబలారిభిః ॥ 7 ॥

అమాత్యైర్బలిభిర్దుష్టై ర్దుర్బలస్య దురాత్మభిః।
కోశో బలం చాపహృతం తత్రాపి స్వపురే తతః ॥ 8 ॥

తతో మృగయావ్యాజేన హృతస్వామ్యః స భూపతిః।
ఏకాకీ హయమారుహ్య జగామ గహనం వనమ్ ॥ 9 ॥

సతత్రాశ్రమమద్రాక్షీ ద్ద్విజవర్యస్య మేధసః।
ప్రశాంతశ్వాపదాకీర్ణ మునిశిష్యోపశోభితమ్ ॥ 10 ॥

తస్థౌ కంచిత్స కాలం చ మునినా తేన సత్కృతః।
ఇతశ్చేతశ్చ విచరంస్తస్మిన్ మునివరాశ్రమే ॥ 11 ॥

సో‌உచింతయత్తదా తత్ర మమత్వాకృష్టచేతనః। ॥ 12 ॥

మత్పూర్వైః పాలితం పూర్వం మయాహీనం పురం హి తత్
మద్భృత్యైస్తైరసద్వృత్తైః ర్ధర్మతః పాల్యతే న వా ॥ 13 ॥

న జానే స ప్రధానో మే శూర హస్తీసదామదః
మమ వైరివశం యాతః కాన్భోగానుపలప్స్యతే ॥ 14 ॥

యే మమానుగతా నిత్యం ప్రసాదధనభోజనైః
అనువృత్తిం ధ్రువం తే‌உద్య కుర్వంత్యన్యమహీభృతాం ॥ 15 ॥

అసమ్యగ్వ్యయశీలైస్తైః కుర్వద్భిః సతతం వ్యయం
సంచితః సో‌உతిదుఃఖేన క్షయం కోశో గమిష్యతి ॥ 16 ॥

ఏతచ్చాన్యచ్చ సతతం చింతయామాస పార్థివః
తత్ర విప్రాశ్రమాభ్యాశే వైశ్యమేకం దదర్శ సః ॥ 17 ॥

స పృష్టస్తేన కస్త్వం భో హేతుశ్చ ఆగమనే‌உత్ర కః
సశోక ఇవ కస్మాత్వం దుర్మనా ఇవ లక్ష్యసే। ॥ 18 ॥

ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య భూపతేః ప్రణాయోదితమ్
ప్రత్యువాచ స తం వైశ్యః ప్రశ్రయావనతో నృపమ్ ॥ 19 ॥

వైశ్య ఉవాచ ॥ 20 ॥

సమాధిర్నామ వైశ్యో‌உహముత్పన్నో ధనినాం కులే
పుత్రదారైర్నిరస్తశ్చ ధనలోభాద్ అసాధుభిః ॥ 21 ॥

విహీనశ్చ ధనైదారైః పుత్రైరాదాయ మే ధనమ్।
వనమభ్యాగతో దుఃఖీ నిరస్తశ్చాప్తబంధుభిః ॥ 22 ॥

సో‌உహం న వేద్మి పుత్రాణాం కుశలాకుశలాత్మికామ్।
ప్రవృత్తిం స్వజనానాం చ దారాణాం చాత్ర సంస్థితః ॥ 23 ॥

కిం ను తేషాం గృహే క్షేమమ్ అక్షేమం కింను సాంప్రతం
కథం తేకింనుసద్వృత్తా దుర్వృత్తా కింనుమేసుతాః ॥ 24 ॥

రాజోవాచ ॥ 25 ॥

యైర్నిరస్తో భవాఁల్లుబ్ధైః పుత్రదారాదిభిర్ధనైః ॥ 26 ॥

తేషు కిం భవతః స్నేహ మనుబధ్నాతి మానసమ్ ॥ 27 ॥

వైశ్య ఉవాచ ॥ 28 ॥

ఏవమేతద్యథా ప్రాహ భవానస్మద్గతం వచః
కిం కరోమి న బధ్నాతి మమ నిష్టురతాం మనః ॥ 29 ॥

ఐః సంత్యజ్య పితృస్నేహం ధన లుబ్ధైర్నిరాకృతః
పతిఃస్వజనహార్దం చ హార్దితేష్వేవ మే మనః। ॥ 30 ॥

కిమేతన్నాభిజానామి జానన్నపి మహామతే
యత్ప్రేమ ప్రవణం చిత్తం విగుణేష్వపి బంధుషు ॥ 31 ॥

తేషాం కృతే మే నిఃశ్వాసో దౌర్మనస్యం చజాయతే ॥ 32 ॥

అరోమి కిం యన్న మనస్తేష్వప్రీతిషు నిష్ఠురమ్ ॥ 33 ॥

మాకండేయ ఉవాచ ॥ 34 ॥

తతస్తౌ సహితౌ విప్ర తంమునిం సముపస్థితౌ ॥ 35 ॥

సమాధిర్నామ వైశ్యో‌உసౌ స చ పార్ధివ సత్తమః ॥ 36 ॥

కృత్వా తు తౌ యథాన్యాయ్యం యథార్హం తేన సంవిదమ్।
ఉపవిష్టౌ కథాః కాశ్చిత్‌చ్చక్రతుర్వైశ్యపార్ధివౌ ॥ 37 ॥

రాజో‌ఉవాచ ॥ 38 ॥

భగవ్ంస్త్వామహం ప్రష్టుమిచ్ఛామ్యేకం వదస్వతత్ ॥ 39 ॥

దుఃఖాయ యన్మే మనసః స్వచిత్తాయత్తతాం వినా ॥ 40 ॥

మఆనతో‌உపి యథాఙ్ఞస్య కిమేతన్మునిసత్తమః ॥ 41 ॥

అయం చ ఇకృతః పుత్రైః దారైర్భృత్యైస్తథోజ్ఘితః
స్వజనేన చ సంత్యక్తః స్తేషు హార్దీ తథాప్యతి ॥ 42 ॥

ఏవ మేష తథాహం చ ద్వావప్త్యంతదుఃఖితౌ।
దృష్టదోషే‌உపి విషయే మమత్వాకృష్టమానసౌ ॥ 43 ॥

తత్కేనైతన్మహాభాగ యన్మోహొ ఙ్ఞానినోరపి
మమాస్య చ భవత్యేషా వివేకాంధస్య మూఢతా ॥ 44 ॥

ఋషిరువాచ ॥ 45 ॥

ఙ్ఞాన మస్తి సమస్తస్య జంతోర్వ్షయ గోచరే।
విషయశ్చ మహాభాగ యాంతి చైవం పృథక్పృథక్ ॥ 46 ॥

కేచిద్దివా తథా రాత్రౌ ప్రాణినః స్తుల్యదృష్టయః ॥ 47 ॥

ఙ్ఞానినో మనుజాః సత్యం కిం తు తే న హి కేవలమ్।
యతో హి ఙ్ఞానినః సర్వే పశుపక్షిమృగాదయః ॥ 48 ॥

ఙ్ఞానం చ తన్మనుష్యాణాం యత్తేషాం మృగపక్షిణాం
మనుష్యాణాం చ యత్తేషాం తుల్యమన్యత్తథోభయోః ॥ 49 ॥

ఙ్ఞానే‌உపి సతి పశ్యైతాన్ పతగాఞ్ఛాబచంచుషు।
కణమోక్షాదృతాన్ మోహాత్పీడ్యమానానపి క్షుధా ॥ 50 ॥

మానుషా మనుజవ్యాఘ్ర సాభిలాషాః సుతాన్ ప్రతి
లోభాత్ ప్రత్యుపకారాయ నన్వేతాన్ కిం న పశ్యసి ॥ 51 ॥

తథాపి మమతావర్తే మోహగర్తే నిపాతితాః
మహామాయా ప్రభావేణ సంసారస్థితికారిణా ॥ 52 ॥

తన్నాత్ర విస్మయః కార్యో యోగనిద్రా జగత్పతేః।
మహామాయా హరేశ్చైషా తయా సమ్మోహ్యతే జగత్ ॥ 53 ॥

జ్ఙానినామపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హి సా
బలాదాక్ష్యమోహాయ మహామాయా ప్రయచ్ఛతి ॥ 54 ॥

తయా విసృజ్యతే విశ్వం జగదేతచ్చరాచరమ్ ।
సైషా ప్రసన్నా వరదా నృణాం భవతి ముక్తయే ॥ 55 ॥

సా విద్యా పరమా ముక్తేర్హేతుభూతా సనాతనీ
సంసారబంధహేతుశ్చ సైవ సర్వేశ్వరేశ్వరీ ॥ 56 ॥

రాజోవాచ ॥ 57 ॥

భగవన్ కాహి సా దేవీ మామాయేతి యాం భవాన్ ।
బ్రవీతి క్థముత్పన్నా సా కర్మాస్యాశ్చ కిం ద్విజ ॥ 58 ॥

యత్ప్రభావా చ సా దేవీ యత్స్వరూపా యదుద్భవా।
తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి త్వత్తో బ్రహ్మవిదాం వర ॥ 59 ॥

ఋషిరువాచ ॥ 60 ॥

నిత్యైవ సా జగన్మూర్తిస్తయా సర్వమిదం తతమ్ ॥ 61 ॥

తథాపి తత్సముత్పత్తిర్బహుధా శ్రూయతాం మమః ॥ 62 ॥

దేవానాం కార్యసిద్ధ్యర్థమ్ ఆవిర్భవతి సా యదా।
ఉత్పన్నేతి తదా లోకే సా నిత్యాప్యభిధీయతే ॥ 63 ॥

యోగనిద్రాం యదా విష్ణుర్జగత్యేకార్ణవీకృతే।
ఆస్తీర్య శేషమభజత్ కల్పాంతే భగవాన్ ప్రభుః ॥ 64 ॥

తదా ద్వావసురౌ ఘోరౌ విఖ్యాతౌ మధుకైటభౌ।
విష్ణుకర్ణమలోద్భూతౌ హంతుం బ్రహ్మాణముద్యతౌ ॥ 65 ॥

స నాభి కమలే విష్ణోః స్థితో బ్రహ్మా ప్రజాపతిః
దృష్ట్వా తావసురౌ చోగ్రౌ ప్రసుప్తం చ జనార్దనమ్ ॥ 66 ॥

తుష్టావ యోగనిద్రాం తామేకాగ్రహృదయః స్థితః
విబోధనార్ధాయ హరేర్హరినేత్రకృతాలయామ్ ॥ 67 ॥

విశ్వేశ్వరీం జగద్ధాత్రీం స్థితిసంహారకారిణీమ్।
నిద్రాం భగవతీం విష్ణోరతులాం తేజసః ప్రభుః ॥ 68 ॥

బ్రహ్మోవాచ ॥ 69 ॥

త్వం స్వాహా త్వం స్వధా త్వంహి వషట్కారః స్వరాత్మికా।
సుధా త్వమక్షరే నిత్యే త్రిధా మాత్రాత్మికా స్థితా ॥ 70 ॥

అర్ధమాత్రా స్థితా నిత్యా యానుచ్చార్యావిశేషతః
త్వమేవ సా త్వం సావిత్రీ త్వం దేవ జననీ పరా ॥ 71 ॥

త్వయైతద్ధార్యతే విశ్వం త్వయైతత్ సృజ్యతే జగత్।
త్వయైతత్ పాల్యతే దేవి త్వమత్స్యంతే చ సర్వదా ॥ 72 ॥

విసృష్టౌ సృష్టిరూపాత్వం స్థితి రూపా చ పాలనే।
తథా సంహృతిరూపాంతే జగతో‌உస్య జగన్మయే ॥ 73 ॥

మహావిద్యా మహామాయా మహామేధా మహాస్మృతిః।
మహామోహా చ భవతీ మహాదేవీ మహాసురీ ॥ 74 ॥

ప్రకృతిస్త్వం చ సర్వస్య గుణత్రయ విభావినీ।
కాళరాత్రిర్మహారాత్రిర్మోహరాత్రిశ్చ దారుణా ॥ 75 ॥

త్వం శ్రీస్త్వమీశ్వరీ త్వం హ్రీస్త్వం బుద్ధిర్భోధలక్షణా।
లజ్జాపుష్టిస్తథా తుష్టిస్త్వం శాంతిః క్షాంతి రేవ చ ॥ 76 ॥

ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా।
శంఖిణీ చాపినీ బాణాభుశుండీపరిఘాయుధా ॥ 77 ॥

సౌమ్యా సౌమ్యతరాశేషసౌమ్యేభ్యస్త్వతిసుందరీ
పరాపరాణాం పరమా త్వమేవ పరమేశ్వరీ ॥ 78 ॥

యచ్చ కించిత్క్వచిద్వస్తు సదసద్వాఖిలాత్మికే।
తస్య సర్వస్య యా శక్తిః సా త్వం కిం స్తూయసేమయా ॥ 79 ॥

యయా త్వయా జగత్ స్రష్టా జగత్పాతాత్తి యో జగత్।
సో‌உపి నిద్రావశం నీతః కస్త్వాం స్తోతుమిహేశ్వరః ॥ 80 ॥

విష్ణుః శరీరగ్రహణమ్ అహమీశాన ఏవ చ
కారితాస్తే యతో‌உతస్త్వాం కః స్తోతుం శక్తిమాన్ భవేత్ ॥ 81 ॥

సా త్వమిత్థం ప్రభావైః స్వైరుదారైర్దేవి సంస్తుతా।
మోహయైతౌ దురాధర్షావసురౌ మధుకైటభౌ ॥ 82 ॥

ప్రబోధం చ జగత్స్వామీ నీయతామచ్యుతా లఘు ॥ 83 ॥

బోధశ్చ క్రియతామస్య హంతుమేతౌ మహాసురౌ ॥ 83 ॥

ఋషిరువాచ ॥ 84 ॥

ఏవం స్తుతా తదా దేవీ తామసీ తత్ర వేధసా
విష్ణోః ప్రభోధనార్ధాయ నిహంతుం మధుకైటభౌ ॥ 85 ॥

నేత్రాస్యనాసికాబాహుహృదయేభ్యస్తథోరసః।
నిర్గమ్య దర్శనే తస్థౌ బ్రహ్మణో అవ్యక్తజన్మనః ॥ 86 ॥

ఉత్తస్థౌ చ జగన్నాథః స్తయా ముక్తో జనార్దనః।
ఏకార్ణవే అహిశయనాత్తతః స దదృశే చ తౌ ॥ 87 ॥

మధుకైటభౌ దురాత్మానా వతివీర్యపరాక్రమౌ
క్రోధరక్తేక్షణావత్తుం బ్రహ్మణాం జనితోద్యమౌ ॥ 88 ॥

సముత్థాయ తతస్తాభ్యాం యుయుధే భగవాన్ హరిః
పంచవర్షసహస్త్రాణి బాహుప్రహరణో విభుః ॥ 89 ॥

తావప్యతిబలోన్మత్తౌ మహామాయావిమోహితౌ ॥ 90 ॥

ఉక్తవంతౌ వరో‌உస్మత్తో వ్రియతామితి కేశవమ్ ॥ 91 ॥

శ్రీ భగవానువాచ ॥ 92 ॥

భవేతామద్య మే తుష్టౌ మమ వధ్యావుభావపి ॥ 93 ॥

కిమన్యేన వరేణాత్ర ఏతావృద్ది వృతం మమ ॥ 94 ॥

ఋషిరువాచ ॥ 95 ॥

వంచితాభ్యామితి తదా సర్వమాపోమయం జగత్।
విలోక్య తాభ్యాం గదితో భగవాన్ కమలేక్షణః ॥ 96 ॥

ఆవాం జహి న యత్రోర్వీ సలిలేన పరిప్లుతా। ॥ 97 ॥

ఋషిరువాచ ॥ 98 ॥

తథేత్యుక్త్వా భగవతా శంఖచక్రగదాభృతా।
కృత్వా చక్రేణ వై ఛిన్నే జఘనే శిరసీ తయోః ॥ 99 ॥

ఏవమేషా సముత్పన్నా బ్రహ్మణా సంస్తుతా స్వయమ్।
ప్రభావమస్యా దేవ్యాస్తు భూయః శృణు వదామి తే ॥ 100 ॥

॥ జయ జయ శ్రీ స్వస్తి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమహాత్మ్యే మధుకైటభవధో నామ ప్రధమో‌உధ్యాయః ॥
ఆహుతి

ఓం ఏం సాంగాయై సాయుధాయై సశక్తికాయై సపరివారాయై సవాహనాయై ఏం బీజాధిష్టాయై మహా కాళికాయై మహా అహుతిం సమర్పయామి నమః స్వాహా ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Tamil

 

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *