Shumbha Vadha in Telugu

॥ Shumbha Vadha Telugu Lyrics ॥

॥ దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ) ॥
ఓం ఋషిరువాచ ॥ ౧ ॥

నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరం ప్రాణసమ్మితమ్ ।
హన్యమానం బలం చైవ శుంభః క్రుద్ధోఽబ్రవీద్వచః ॥ ౨ ॥

బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వమావహ ।
అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ధ్యసే యాతిమానినీ ॥ ౩ ॥

దేవ్యువాచ ॥ ౪ ॥

ఏకైవాహం జగత్యత్ర ద్వితీయా కా మమాపరా ।
పశ్యైతా దుష్ట మయ్యేవ విశంత్యో మద్విభూతయః ॥ ౫ ॥

తతః సమస్తాస్తా దేవ్యో బ్రహ్మాణీప్రముఖా లయమ్ ।
తస్యా దేవ్యాస్తనౌ జగ్మురేకైవాసీత్తదాంబికా ॥ ౬ ॥

దేవ్యువాచ ॥ ౭ ॥

అహం విభూత్యా బహుభిరిహ రూపైర్యదాస్థితా ।
తత్సంహృతం మయైకైవ తిష్ఠామ్యాజౌ స్థిరో భవ ॥ ౮ ॥

ఋషిరువాచ ॥ ౯ ॥

తతః ప్రవవృతే యుద్ధం దేవ్యాః శుంభస్య చోభయోః ।
పశ్యతాం సర్వదేవానామసురాణాం చ దారుణమ్ ॥ ౧౦ ॥

శరవర్షైః శితైః శస్త్రైస్తథాస్త్రైశ్చైవ దారుణైః ।
తయోర్యుద్ధమభూద్భూయః సర్వలోకభయంకరమ్ ॥ ౧౧ ॥

దివ్యాన్యస్త్రాణి శతశో ముముచే యాన్యథాంబికా ।
బభంజ తాని దైత్యేంద్రస్తత్ప్రతీఘాతకర్తృభిః ॥ ౧౨ ॥

ముక్తాని తేన చాస్త్రాణి దివ్యాని పరమేశ్వరీ ।
బభంజ లీలయైవోగ్రహుంకారోచ్చారణాదిభిః ॥ ౧౩ ॥

తతః శరశతైర్దేవీమాచ్ఛాదయత సోఽసురః ।
సాపి తత్కుపితా దేవీ ధనుశ్చిచ్ఛేద చేషుభిః ॥ ౧౪ ॥

ఛిన్నే ధనుషి దైత్యేంద్రస్తథా శక్తిమథాదదే ।
చిచ్ఛేద దేవీ చక్రేణ తామప్యస్య కరే స్థితామ్ ॥ ౧౫ ॥

తతః ఖడ్గముపాదాయ శతచంద్రం చ భానుమత్ ।
అభ్యధావత తాం దేవీం దైత్యానామధిపేశ్వరః ॥ ౧౬ ॥

తస్యాపతత ఏవాశు ఖడ్గం చిచ్ఛేద చండికా ।
ధనుర్ముక్తైః శితైర్బాణైశ్చర్మ చార్కకరామలమ్ ॥ ౧౭ ॥

హతాశ్వః స తదా దైత్యశ్ఛిన్నధన్వా విసారథిః ।
జగ్రాహ ముద్గరం ఘోరమంబికానిధనోద్యతః ॥ ౧౮ ॥

చిచ్ఛేదాపతతస్తస్య ముద్గరం నిశితైః శరైః ।
తథాపి సోఽభ్యధావత్తాం ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్ ॥ ౧౯ ॥

స ముష్టిం పాతయామాస హృదయే దైత్యపుంగవః ।
దేవ్యాస్తం చాపి సా దేవీ తలేనోరస్యతాడయత్ ॥ ౨౦ ॥

తలప్రహారాభిహతో నిపపాత మహీతలే ।
స దైత్యరాజః సహసా పునరేవ తథోత్థితః ॥ ౨౧ ॥

ఉత్పత్య చ ప్రగృహ్యోచ్చైర్దేవీం గగనమాస్థితః ।
తత్రాపి సా నిరాధారా యుయుధే తేన చండికా ॥ ౨౨ ॥

నియుద్ధం ఖే తదా దైత్యశ్చండికా చ పరస్పరమ్ ।
చక్రతుః ప్రథమం సిద్ధమునివిస్మయకారకమ్ ॥ ౨౩ ॥

తతో నియుద్ధం సుచిరం కృత్వా తేనాంబికా సహ ।
ఉత్పాత్య భ్రామయామాస చిక్షేప ధరణీతలే ॥ ౨౪ ॥

స క్షిప్తో ధరణీం ప్రాప్య ముష్టిముద్యమ్య వేగవాన్ ।
అభ్యధావత దుష్టాత్మా చండికానిధనేచ్ఛయా ॥ ౨౫ ॥

తమాయాంతం తతో దేవీ సర్వదైత్యజనేశ్వరమ్ ।
జగత్యాం పాతయామాస భిత్త్వా శూలేన వక్షసి ॥ ౨౬ ॥

స గతాసుః పపాతోర్వ్యాం దేవీశూలాగ్రవిక్షతః ।
చాలయన్సకలాం పృథ్వీం సాబ్ధిద్వీపాం సపర్వతామ్ ॥ ౨౭ ॥

తతః ప్రసన్నమఖిలం హతే తస్మిన్దురాత్మని ।
జగత్స్వాస్థ్యమతీవాప నిర్మలం చాభవన్నభః ॥ ౨౮ ॥

ఉత్పాతమేఘాః సోల్కా యే ప్రాగాసంస్తే శమం యయుః ।
సరితో మార్గవాహిన్యస్తథాసంస్తత్ర పాతితే ॥ ౨౯ ॥

తతో దేవగణాః సర్వే హర్షనిర్భరమానసాః ।
బభూవుర్నిహతే తస్మిన్ గంధర్వా లలితం జగుః ॥ ౩౦ ॥

అవాదయంస్తథైవాన్యే ననృతుశ్చాప్సరోగణాః ।
వవుః పుణ్యాస్తథా వాతాః సుప్రభోఽభూద్దివాకరః ॥ ౩౧ ॥

జజ్వలుశ్చాగ్నయః శాంతాః శాంతా దిగ్జనితస్వనాః ॥ ౩౨ ॥

। ఓం ।

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే శుంభవధో నామ దశమోఽధ్యాయః ॥ ౧౦ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Durga Saptasati Chapter 10 – Shumbha Vadha Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *