Bhagavati Vakyam in Telugu

॥ Bhagavati Vakyam Telugu Lyrics ॥

॥ ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం) ॥
ఓం దేవ్యువాచ ॥ ౧ ॥

ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః ।
తస్యాహం సకలాం బాధాం నాశయిష్యామ్యసంశయమ్ ॥ ౨ ॥

మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్ ।
కీర్తయిష్యంతి యే తద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః ॥ ౩ ॥

అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః ।
శ్రోష్యంతి చైవ యే భక్త్యా మమ మాహాత్మ్యముత్తమమ్ ॥ ౪ ॥

న తేషాం దుష్కృతం కించిద్దుష్కృతోత్థా న చాపదః ।
భవిష్యతి న దారిద్ర్యం న చైవేష్టవియోజనమ్ ॥ ౫ ॥

శత్రుతో న భయం తస్య దస్యుతో వా న రాజతః ।
న శస్త్రానలతోయౌఘాత్కదాచిత్సంభవిష్యతి ॥ ౬ ॥

తస్మాన్మమైతన్మాహాత్మ్యం పఠితవ్యం సమాహితైః ।
శ్రోతవ్యం చ సదా భక్త్యా పరం స్వస్త్యయనం మహత్ ॥ ౭ ॥

ఉపసర్గానశేషాంస్తు మహామారీసముద్భవాన్ ।
తథా త్రివిధముత్పాతం మాహాత్మ్యం శమయేన్మమ ॥ ౮ ॥

యత్రైతత్పఠ్యతే సమ్యఙ్నిత్యమాయతనే మమ ।
సదా న తద్విమోక్ష్యామి సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితమ్ ॥ ౯ ॥

బలిప్రదానే పూజాయామగ్నికార్యే మహోత్సవే ।
సర్వం మమైతచ్చరితముచ్చార్యం శ్రావ్యమేవ చ ॥ ౧౦ ॥

జానతాఽజానతా వాపి బలిపూజాం తథా కృతామ్ ।
ప్రతీక్షిష్యామ్యహం ప్రీత్యా వహ్నిహోమం తథా కృతమ్ ॥ ౧౧ ॥

శరత్కాలే మహాపూజా క్రియతే యా చ వార్షికీ ।
తస్యాం మమైతన్మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తిసమన్వితః ॥ ౧౨ ॥

సర్వబాధావినిర్ముక్తో ధనధాన్యసుతాన్వితః ।
మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః ॥ ౧౩ ॥

శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం తథా చోత్పత్తయః శుభాః ।
పరాక్రమం చ యుద్ధేషు జాయతే నిర్భయః పుమాన్ ॥ ౧౪ ॥

రిపవః సంక్షయం యాంతి కల్యాణం చోపపద్యతే ।
నందతే చ కులం పుంసాం మాహాత్మ్యం మమ శృణ్వతామ్ ॥ ౧౫ ॥

శాంతికర్మణి సర్వత్ర తథా దుఃస్వప్నదర్శనే ।
గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు మాహాత్మ్యం శృణుయాన్మమ ॥ ౧౬ ॥

ఉపసర్గాః శమం యాంతి గ్రహపీడాశ్చ దారుణాః ।
దుఃస్వప్నం చ నృభిర్దృష్టం సుస్వప్నముపజాయతే ॥ ౧౭ ॥

బాలగ్రహాభిభూతానాం బాలానాం శాంతికారకమ్ ।
సంఘాతభేదే చ నృణాం మైత్రీకరణముత్తమమ్ ॥ ౧౮ ॥

దుర్వృత్తానామశేషాణాం బలహానికరం పరమ్ ।
రక్షోభూతపిశాచానాం పఠనాదేవ నాశనమ్ ॥ ౧౯ ॥

సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యం మమ సన్నిధికారకమ్ ।
పశుపుష్పార్ఘ్యధూపైశ్చ గంధదీపైస్తథోత్తమైః ॥ ౨౦ ॥

విప్రాణాం భోజనైర్హోమైః ప్రోక్షణీయైరహర్నిశమ్ ।
అన్యైశ్చ వివిధైర్భోగైః ప్రదానైర్వత్సరేణ యా ॥ ౨౧ ॥

ప్రీతిర్మే క్రియతే సాస్మిన్సకృదుచ్చరితే శ్రుతే ।
శ్రుతం హరతి పాపాని తథాఽఽరోగ్యం ప్రయచ్ఛతి ॥ ౨౨ ॥

రక్షాం కరోతి భూతేభ్యో జన్మనాం కీర్తనం మమ ।
యుద్ధేషు చరితం యన్మే దుష్టదైత్యనిబర్హణమ్ ॥ ౨౩ ॥

తస్మిఞ్ఛ్రుతే వైరికృతం భయం పుంసాం న జాయతే ।
యుష్మాభిః స్తుతయో యాశ్చ యాశ్చ బ్రహ్మర్షిభిః కృతాః ॥ ౨౪ ॥

బ్రహ్మణా చ కృతాస్తాస్తు ప్రయచ్ఛంతి శుభాం మతిమ్ ।
అరణ్యే ప్రాంతరే వాపి దావాగ్నిపరివారితః ॥ ౨౫ ॥

దస్యుభిర్వా వృతః శూన్యే గృహీతో వాపి శత్రుభిః ।
సింహవ్యాఘ్రానుయాతో వా వనే వా వనహస్తిభిః ॥ ౨౬ ॥

రాజ్ఞా క్రుద్ధేన చాజ్ఞప్తో వధ్యో బంధగతోఽపి వా ।
ఆఘూర్ణితో వా వాతేన స్థితః పోతే మహార్ణవే ॥ ౨౭ ॥

పతత్సు చాపి శస్త్రేషు సంగ్రామే భృశదారుణే ।
సర్వబాధాసు ఘోరాసు వేదనాభ్యర్దితోఽపి వా ॥ ౨౮ ॥

స్మరన్మమైతచ్చరితం నరో ముచ్యేత సంకటాత్ ।
మమ ప్రభావాత్సింహాద్యా దస్యవో వైరిణస్తథా ॥ ౨౯ ॥

దూరాదేవ పలాయంతే స్మరతశ్చరితం మమ ॥ ౩౦ ॥

ఋషిరువాచ ॥ ౩౧ ॥

ఇత్యుక్త్వా సా భగవతీ చండికా చండవిక్రమా ॥ ౩౨ ॥

పశ్యతామేవ దేవానాం తత్రైవాంతరధీయత ।
తేఽపి దేవా నిరాతంకాః స్వాధికారాన్యథా పురా ॥ ౩౩ ॥

యజ్ఞభాగభుజః సర్వే చక్రుర్వినిహతారయః ।
దైత్యాశ్చ దేవ్యా నిహతే శుంభే దేవరిపౌ యుధి ॥ ౩౪ ॥

జగద్విధ్వంసకే తస్మిన్మహోగ్రేఽతులవిక్రమే ।
నిశుంభే చ మహావీర్యే శేషాః పాతాలమాయయుః ॥ ౩౫ ॥

ఏవం భగవతీ దేవీ సా నిత్యాపి పునః పునః ।
సంభూయ కురుతే భూప జగతః పరిపాలనమ్ ॥ ౩౬ ॥

తయైతన్మోహ్యతే విశ్వం సైవ విశ్వం ప్రసూయతే ।
సా యాచితా చ విజ్ఞానం తుష్టా ఋద్ధిం ప్రయచ్ఛతి ॥ ౩౭ ॥

వ్యాప్తం తయైతత్సకలం బ్రహ్మాండం మనుజేశ్వర ।
మహాకాల్యా మహాకాలే మహామారీస్వరూపయా ॥ ౩౮ ॥

సైవ కాలే మహామారీ సైవ సృష్టిర్భవత్యజా ।
స్థితిం కరోతి భూతానాం సైవ కాలే సనాతనీ ॥ ౩౯ ॥

భవకాలే నృణాం సైవ లక్ష్మీర్వృద్ధిప్రదా గృహే ।
సైవాభావే తథాఽలక్ష్మీర్వినాశాయోపజాయతే ॥ ౪౦ ॥

స్తుతా సమ్పూజితా పుష్పైర్ధూపగంధాదిభిస్తథా ।
దదాతి విత్తం పుత్రాంశ్చ మతిం ధర్మే గతిం శుభామ్ ॥ ౪౧ ॥

। ఓం ।

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే భగవతీ వాక్యం నామ ద్వాదశోఽధ్యాయః ॥ ౧౨ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati Vakyam Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *