Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam in Telugu

॥ Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam Telugu Lyrics ॥

॥ ప్రాధానిక రహస్యమ్ ॥
అస్య శ్రీ సప్తశతీరహస్యత్రయస్య నారాయణ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః మహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతా యథోక్తఫలావాప్త్యర్థం జపే వినియోగః ।

రాజోవాచ ।
భగవన్నవతారా మే చండికాయాస్త్వయోదితాః ।
ఏతేషాం ప్రకృతిం బ్రహ్మన్ ప్రధానం వక్తుమర్హసి ॥ ౧ ॥

ఆరాధ్యం యన్మయా దేవ్యాః స్వరూపం యేన చ ద్విజ ।
విధినా బ్రూహి సకలం యథావత్ప్రణతస్య మే ॥ ౨ ॥

ఋషిరువాచ ।
ఇదం రహస్యం పరమమనాఖ్యేయం ప్రచక్షతే ।
భక్తోఽసీతి న మే కించిత్తవావాచ్యం నరాధిప ॥ ౩ ॥

సర్వస్యాద్యా మహాలక్ష్మీస్త్రిగుణా పరమేశ్వరీ ।
లక్ష్యాలక్ష్యస్వరూపా సా వ్యాప్య కృత్స్నం వ్యవస్థితా ॥ ౪ ॥

మాతులుంగం గదాం ఖేటం పానపాత్రం చ బిభ్రతీ ।
నాగం లింగం చ యోనిం చ బిభ్రతీ నృప మూర్ధని ॥ ౫ ॥

తప్తకాంచనవర్ణాభా తప్తకాంచనభూషణా ।
శూన్యం తదఖిలం స్వేన పూరయామాస తేజసా ॥ ౬ ॥

శూన్యం తదఖిలం లోకం విలోక్య పరమేశ్వరీ ।
బభార పరమం రూపం తమసా కేవలేన హి ॥ ౭ ॥

సా భిన్నాంజనసంకాశా దంష్ట్రాంకితవరాననా ।
విశాలలోచనా నారీ బభూవ తనుమధ్యమా ॥ ౮ ॥

ఖడ్గపాత్రశిరఃఖేటైరలంకృతచతుర్భుజా ।
కబంధహారం శిరసా బిభ్రాణా హి శిరఃస్రజమ్ ॥ ౯ ॥

సా ప్రోవాచ మహాలక్ష్మీం తామసీ ప్రమదోత్తమా ।
నామ కర్మ చ మే మాతర్దేహి తుభ్యం నమో నమః ॥ ౧౦ ॥

తాం ప్రోవాచ మహాలక్ష్మీస్తామసీం ప్రమదోత్తమామ్ ।
దదామి తవ నామాని యాని కర్మాణి తాని తే ॥ ౧౧ ॥

మహామాయా మహాకాలీ మహామారీ క్షుధా తృషా ।
నిద్రా తృష్ణా చైకవీరా కాలరాత్రిర్దురత్యయా ॥ ౧౨ ॥

ఇమాని తవ నామాని ప్రతిపాద్యాని కర్మభిః ।
ఏభిః కర్మాణి తే జ్ఞాత్వా యోఽధీతే సోఽశ్నుతే సుఖమ్ ॥ ౧౩ ॥

తామిత్యుక్త్వా మహాలక్ష్మీః స్వరూపమపరం నృప ।
సత్త్వాఖ్యేనాతిశుద్ధేన గుణేనేందుప్రభం దధౌ ॥ ౧౪ ॥

అక్షమాలాంకుశధరా వీణాపుస్తకధారిణీ ।
సా బభూవ వరా నారీ నామాన్యస్యై చ సా దదౌ ॥ ౧౫ ॥

మహావిద్యా మహావాణీ భారతీ వాక్ సరస్వతీ ।
ఆర్యా బ్రాహ్మీ కామధేనుర్వేదగర్భా చ ధీశ్వరీ ॥ ౧౬ ॥ [సురేశ్వరీ]

అథోవాచ మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీం సరస్వతీమ్ ।
యువాం జనయతాం దేవ్యౌ మిథునే స్వానురూపతః ॥ ౧౭ ॥

ఇత్యుక్త్వా తే మహాలక్ష్మీః ససర్జ మిథునం స్వయమ్ ।
హిరణ్యగర్భౌ రుచిరౌ స్త్రీపుంసౌ కమలాసనౌ ॥ ౧౮ ॥

బ్రహ్మన్ విధే విరించేతి ధాతరిత్యాహ తం నరమ్ ।
శ్రీః పద్మే కమలే లక్ష్మీత్యాహ మాతా చ తాం స్త్రియమ్ ॥ ౧౯ ॥

మహాకాలీ భారతీ చ మిథునే సృజతః సహ ।
ఏతయోరపి రూపాణి నామాని చ వదామి తే ॥ ౨౦ ॥

నీలకంఠం రక్తబాహుం శ్వేతాంగం చంద్రశేఖరమ్ ।
జనయామాస పురుషం మహాకాలీ సితాం స్త్రియమ్ ॥ ౨౧ ॥

స రుద్రః శంకరః స్థాణుః కపర్దీ చ త్రిలోచనః ।
త్రయీ విద్యా కామధేనుః సా స్త్రీ భాషాక్షరా స్వరా ॥ ౨౨ ॥

సరస్వతీ స్త్రియం గౌరీం కృష్ణం చ పురుషం నృప ।
జనయామాస నామాని తయోరపి వదామి తే ॥ ౨౩ ॥

విష్ణుః కృష్ణో హృషీకేశో వాసుదేవో జనార్దనః ।
ఉమా గౌరీ సతీ చండీ సుందరీ సుభగా శివా ॥ ౨౪ ॥

ఏవం యువతయః సద్యః పురుషత్వం ప్రపేదిరే ।
చక్షుష్మంతో ను పశ్యంతి నేతరేఽతద్విదో జనాః ॥ ౨౫ ॥

బ్రహ్మణే ప్రదదౌ పత్నీం మహాలక్ష్మీర్నృప త్రయీమ్ ।
రుద్రాయ గౌరీం వరదాం వాసుదేవాయ చ శ్రియమ్ ॥ ౨౬ ॥

స్వరయా సహ సంభూయ విరించోఽండమజీజనత్ ।
బిభేద భగవాన్ రుద్రస్తద్గౌర్యా సహ వీర్యవాన్ ॥ ౨౭ ॥

అండమధ్యే ప్రధానాది కార్యజాతమభూన్నృప ।
మహాభూతాత్మకం సర్వం జగత్స్థావరజంగమమ్ ॥ ౨౮ ॥

పుపోష పాలయామాస తల్లక్ష్మ్యా సహ కేశవః ।
సంజహార జగత్సర్వం సహ గౌర్యా మహేశ్వరః ॥ ౨౯ ॥

మహాలక్ష్మీర్మహారాజ సర్వసత్త్వమయీశ్వరీ ।
నిరాకారా చ సాకారా సైవ నానాభిధానభృత్ ॥ ౩౦ ॥

నామాంతరైర్నిరూప్యైషా నామ్నా నాన్యేన కేనచిత్ ॥ ౩౧ ॥

ఇతి ప్రాధానికం రహస్యం సంపూర్ణమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top