Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam in Kannada

॥ Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam Kannada Lyrics ॥

॥ ವೈಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್ ॥
ಋಷಿರುವಾಚ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾ ತಾಮಸೀ ದೇವೀ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಯಾ ತ್ರಿಧೋದಿತಾ ।
ಸಾ ಶರ್ವಾ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಭದ್ರಾ ಭಗವತೀರ್ಯತೇ ॥ ೧ ॥

ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಹರೇರುಕ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ತಮೋಗುಣಾ ।
ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಾರ್ಥಂ ಯಾಂ ತುಷ್ಟಾವಾಂಬುಜಾಸನಃ ॥ ೨ ॥

ದಶವಕ್ತ್ರಾ ದಶಭುಜಾ ದಶಪಾದಾಂಜನಪ್ರಭಾ ।
ವಿಶಾಲಯಾ ರಾಜಮಾನಾ ತ್ರಿಂಶಲ್ಲೋಚನಮಾಲಯಾ ॥ ೩ ॥

ಸ್ಫುರದ್ದಶನದಂಷ್ಟ್ರಾ ಸಾ ಭೀಮರೂಪಾಽಪಿ ಭೂಮಿಪ ।
ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯಕಾಂತೀನಾಂ ಸಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹಾಶ್ರಿಯಃ ॥ ೪ ॥

ಖಡ್ಗಬಾಣಗದಾಶೂಲಚಕ್ರಶಂಖಭುಶುಂಡಿಭೃತ್ ।
ಪರಿಘಂ ಕಾರ್ಮುಕಂ ಶೀರ್ಷಂ ನಿಶ್ಚ್ಯೋತದ್ರುಧಿರಂ ದಧೌ ॥ ೫ ॥

ಏಷಾ ಸಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾಳೀ ದುರತ್ಯಯಾ ।
ಆರಾಧಿತಾ ವಶೀಕುರ್ಯಾತ್ಪೂಜಾಕರ್ತುಶ್ಚರಾಚರಮ್ ॥ ೬ ॥

ಸರ್ವದೇವಶರೀರೇಭ್ಯೋ ಯಾಽಽವಿರ್ಭೂತಾಽಮಿತಪ್ರಭಾ ।
ತ್ರಿಗುಣಾ ಸಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ ॥ ೭ ॥

ಶ್ವೇತಾನನಾ ನೀಲಭುಜಾ ಸುಶ್ವೇತಸ್ತನಮಂಡಲಾ ।
ರಕ್ತಮಧ್ಯಾ ರಕ್ತಪಾದಾ ನೀಲಜಂಘೋರುರುನ್ಮದಾ ॥ ೮ ॥

ಸುಚಿತ್ರಜಘನಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಂಬರವಿಭೂಷಣಾ ।
ಚಿತ್ರಾನುಲೇಪನಾ ಕಾಂತಿರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನೀ ॥ ೯ ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಸಾ ಸಹಸ್ರಭುಜಾ ಸತೀ ।
ಆಯುಧಾನ್ಯತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯಂತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಧಃಕರಕ್ರಮಾತ್ ॥ ೧೦ ॥

ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಚ ಕಮಲಂ ಬಾಣೋಽಸಿಃ ಕುಲಿಶಂ ಗದಾ ।
ಚಕ್ರಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪರಶುಃ ಶಂಖೋ ಘಂಟಾ ಚ ಪಾಶಕಃ ॥ ೧೧ ॥

ಶಕ್ತಿರ್ದಂಡಶ್ಚರ್ಮ ಚಾಪಂ ಪಾನಪಾತ್ರಂ ಕಮಂಡಲುಃ ।
ಅಲಂಕೃತಭುಜಾಮೇಭಿರಾಯುಧೈಃ ಕಮಲಾಸನಾಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯೀಮೀಶಾಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಿಮಾಂ ನೃಪ ।
ಪೂಜಯೇತ್ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಸ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಭುರ್ಭವೇತ್ ॥ ೧೩ ॥

ಗೌರೀದೇಹಾತ್ಸಮುದ್ಭೂತಾ ಯಾ ಸತ್ತ್ವೈಕಗುಣಾಶ್ರಯಾ ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸರಸ್ವತೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ ॥ ೧೪ ॥

ದಧೌ ಚಾಷ್ಟಭುಜಾ ಬಾಣಮುಸಲೇ ಶೂಲಚಕ್ರಭೃತ್ ।
ಶಂಖಂ ಘಂಟಾಂ ಲಾಂಗಲಂ ಚ ಕಾರ್ಮುಕಂ ವಸುಧಾಧಿಪ ॥ ೧೫ ॥

ಏಷಾ ಸಂಪೂಜಿತಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ।
ನಿಶುಂಭಮಥಿನೀ ದೇವೀ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ ॥ ೧೬ ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತಾನಿ ಸ್ವರೂಪಾಣಿ ಮೂರ್ತೀನಾಂ ತವ ಪಾರ್ಥಿವ ।
ಉಪಾಸನಂ ಜಗನ್ಮಾತುಃ ಪೃಥಗಾಸಾಂ ನಿಶಾಮಯ ॥ ೧೭ ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯದಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾಕಾಳೀ ಸರಸ್ವತೀ ।
ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಯೋಃ ಪೂಜ್ಯೇ ಪೃಷ್ಠತೋ ಮಿಥುನತ್ರಯಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ವಿರಂಚಿಃ ಸ್ವರಯಾ ಮಧ್ಯೇ ರುದ್ರೋ ಗೌರ್ಯಾ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ ।
ವಾಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪುರತೋ ದೇವತಾತ್ರಯಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಮಧ್ಯೇ ವಾಮೇ ಚಾಸ್ಯಾ ದಶಾನನಾ ।
ದಕ್ಷಿಣೇಽಷ್ಟಭುಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹತೀತಿ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ॥ ೨೦ ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಚೈಷಾ ಯದಾ ಪೂಜ್ಯಾ ನರಾಧಿಪ ।
ದಶಾನನಾ ಚಾಷ್ಟಭುಜಾ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಯೋಸ್ತದಾ ॥ ೨೧ ॥

ಕಾಲಮೃತ್ಯೂ ಚ ಸಂಪೂಜ್ಯೌ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಪ್ರಶಾಂತಯೇ ।
ಯದಾ ಚಾಷ್ಟಭುಜಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಶುಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ ॥ ೨೨ ॥

ನವಾಸ್ಯಾಃ ಶಕ್ತಯಃ ಪೂಜ್ಯಾಸ್ತದಾ ರುದ್ರವಿನಾಯಕೌ ।
ನಮೋ ದೇವ್ಯಾ ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರೈರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ॥ ೨೩ ॥

ಅವತಾರತ್ರಯಾರ್ಚಾಯಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಾಸ್ತದಾಶ್ರಯಾಃ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ಚೈಷಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನೀ ॥ ೨೪ ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಳೀ ಸೈವ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಈಶ್ವರೀ ಪುಣ್ಯಪಾಪಾನಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ ೨೫ ॥

ಮಹಿಷಾಂತಕರೀ ಯೇನ ಪೂಜಿತಾ ಸ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಪೂಜಯೇಜ್ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೀಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ಅರ್ಘ್ಯಾದಿಭಿರಲಂಕಾರೈರ್ಗಂಧಪುಷ್ಪೈಸ್ತಥಾಕ್ಷತೈಃ ।
ಧೂಪೈರ್ದೀಪೈಶ್ಚ ನೈವೇದ್ಯೈರ್ನಾನಾಭಕ್ಷ್ಯಸಮನ್ವಿತೈಃ ॥ ೨೭ ॥

ರುಧಿರಾಕ್ತೇನ ಬಲಿನಾ ಮಾಂಸೇನ ಸುರಯಾ ನೃಪ ।
ಬಲಿಮಾಂಸಾದಿಪೂಜೇಯಂ ವಿಪ್ರವರ್ಜ್ಯಾ ಮಯೇರಿತಾ ॥ ೨೮ ॥

ತೇಷಾಂ ಕಿಲ ಸುರಾಮಾಂಸೈರ್ನೋಕ್ತಾ ಪೂಜಾ ನೃಪ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಪ್ರಣಾಮಾಚಮನೀಯೇನ ಚಂದನೇನ ಸುಗಂಧಿನಾ ॥ ೨೯ ॥

ಸಕರ್ಪೂರೈಶ್ಚ ತಾಂಬೂಲೈರ್ಭಕ್ತಿಭಾವಸಮನ್ವಿತೈಃ ।
ವಾಮಭಾಗೇಽಗ್ರತೋ ದೇವ್ಯಾಶ್ಛಿನ್ನಶೀರ್ಷಂ ಮಹಾಸುರಮ್ ॥ ೩೦ ॥

ಪೂಜಯೇನ್ಮಹಿಷಂ ಯೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸಾಯುಜ್ಯಮೀಶಯಾ ।
ದಕ್ಷಿಣೇ ಪುರತಃ ಸಿಂಹಂ ಸಮಗ್ರಂ ಧರ್ಮಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ ೩೧ ॥

ವಾಹನಂ ಪೂಜಯೇದ್ದೇವ್ಯಾ ಧೃತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಮ್ ।
ಕುರ್ಯಾಚ್ಚ ಸ್ತವನಂ ಧೀಮಾಂಸ್ತಸ್ಯಾ ಏಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ ॥ ೩೨ ॥

ತತಃ ಕೃತಾಂಜಲಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಸ್ತುವೀತ ಚರಿತೈರಿಮೈಃ ।
ಏಕೇನ ವಾ ಮಧ್ಯಮೇನ ನೈಕೇನೇತರಯೋರಿಹ ॥ ೩೩ ॥

ಚರಿತಾರ್ಧಂ ತು ನ ಜಪೇಜ್ಜಪಞ್ಛಿದ್ರಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ॥ ೩೪ ॥

ಕ್ಷಮಾಪಯೇಜ್ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಮುಹುರ್ಮುಹುರತಂದ್ರಿತಃ ।
ಪ್ರತಿಶ್ಲೋಕಂ ಚ ಜುಹುಯಾತ್ಪಾಯಸಂ ತಿಲಸರ್ಪಿಷಾ ॥ ೩೫ ॥

ಜುಹುಯಾತ್ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರೈರ್ವಾ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಶುಭಂ ಹವಿಃ ।
ಭೂಯೋ ನಾಮಪದೈರ್ದೇವೀಂ ಪೂಜಯೇತ್ಸುಸಮಾಹಿತಃ ॥ ೩೬ ॥

ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಹ್ವಃ ಪ್ರಣಮ್ಯಾರೋಪ್ಯ ಚಾತ್ಮನಿ ।
ಸುಚಿರಂ ಭಾವಯೇದೀಶಾಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್ ॥ ೩೭ ॥

ಏವಂ ಯಃ ಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ।
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ ಯಥಾಕಾಮಂ ದೇವೀಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೩೮ ॥

ಯೋ ನ ಪೂಜಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ಚಂಡಿಕಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಮ್ ।
ಭಸ್ಮೀಕೃತ್ಯಾಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಾನಿ ನಿರ್ದಹೇತ್ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ ೩೯ ॥

ತಸ್ಮಾತ್ಪೂಜಯ ಭೂಪಾಲ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರೀಮ್ ।
ಯಥೋಕ್ತೇನ ವಿಧಾನೇನ ಚಂಡಿಕಾಂ ಸುಖಮಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ ೪೦ ॥

ಇತಿ ವೈಕೃತಿಕಂ ರಹಸ್ಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top