Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam in Telugu

॥ Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam Telugu Lyrics ॥

॥ వైకృతిక రహస్యమ్ ॥
ఋషిరువాచ ।
ఓం త్రిగుణా తామసీ దేవీ సాత్త్వికీ యా త్రిధోదితా ।
సా శర్వా చండికా దుర్గా భద్రా భగవతీర్యతే ॥ ౧ ॥

యోగనిద్రా హరేరుక్తా మహాకాలీ తమోగుణా ।
మధుకైటభనాశార్థం యాం తుష్టావాంబుజాసనః ॥ ౨ ॥

దశవక్త్రా దశభుజా దశపాదాంజనప్రభా ।
విశాలయా రాజమానా త్రింశల్లోచనమాలయా ॥ ౩ ॥

స్ఫురద్దశనదంష్ట్రా సా భీమరూపాఽపి భూమిప ।
రూపసౌభాగ్యకాంతీనాం సా ప్రతిష్ఠా మహాశ్రియః ॥ ౪ ॥

ఖడ్గబాణగదాశూలచక్రశంఖభుశుండిభృత్ ।
పరిఘం కార్ముకం శీర్షం నిశ్చ్యోతద్రుధిరం దధౌ ॥ ౫ ॥

ఏషా సా వైష్ణవీ మాయా మహాకాళీ దురత్యయా ।
ఆరాధితా వశీకుర్యాత్పూజాకర్తుశ్చరాచరమ్ ॥ ౬ ॥

సర్వదేవశరీరేభ్యో యాఽఽవిర్భూతాఽమితప్రభా ।
త్రిగుణా సా మహాలక్ష్మీః సాక్షాన్మహిషమర్దినీ ॥ ౭ ॥

శ్వేతాననా నీలభుజా సుశ్వేతస్తనమండలా ।
రక్తమధ్యా రక్తపాదా నీలజంఘోరురున్మదా ॥ ౮ ॥

సుచిత్రజఘనా చిత్రమాల్యాంబరవిభూషణా ।
చిత్రానులేపనా కాంతిరూపసౌభాగ్యశాలినీ ॥ ౯ ॥

అష్టాదశభుజా పూజ్యా సా సహస్రభుజా సతీ ।
ఆయుధాన్యత్ర వక్ష్యంతే దక్షిణాధఃకరక్రమాత్ ॥ ౧౦ ॥

అక్షమాలా చ కమలం బాణోఽసిః కులిశం గదా ।
చక్రం త్రిశూలం పరశుః శంఖో ఘంటా చ పాశకః ॥ ౧౧ ॥

శక్తిర్దండశ్చర్మ చాపం పానపాత్రం కమండలుః ।
అలంకృతభుజామేభిరాయుధైః కమలాసనామ్ ॥ ౧౨ ॥

సర్వదేవమయీమీశాం మహాలక్ష్మీమిమాం నృప ।
పూజయేత్సర్వలోకానాం స దేవానాం ప్రభుర్భవేత్ ॥ ౧౩ ॥

గౌరీదేహాత్సముద్భూతా యా సత్త్వైకగుణాశ్రయా ।
సాక్షాత్సరస్వతీ ప్రోక్తా శుంభాసురనిబర్హిణీ ॥ ౧౪ ॥

దధౌ చాష్టభుజా బాణముసలే శూలచక్రభృత్ ।
శంఖం ఘంటాం లాంగలం చ కార్ముకం వసుధాధిప ॥ ౧౫ ॥

ఏషా సంపూజితా భక్త్యా సర్వజ్ఞత్వం ప్రయచ్ఛతి ।
నిశుంభమథినీ దేవీ శుంభాసురనిబర్హిణీ ॥ ౧౬ ॥

ఇత్యుక్తాని స్వరూపాణి మూర్తీనాం తవ పార్థివ ।
ఉపాసనం జగన్మాతుః పృథగాసాం నిశామయ ॥ ౧౭ ॥

మహాలక్ష్మీర్యదా పూజ్యా మహాకాళీ సరస్వతీ ।
దక్షిణోత్తరయోః పూజ్యే పృష్ఠతో మిథునత్రయమ్ ॥ ౧౮ ॥

విరంచిః స్వరయా మధ్యే రుద్రో గౌర్యా చ దక్షిణే ।
వామే లక్ష్మ్యా హృషీకేశః పురతో దేవతాత్రయమ్ ॥ ౧౯ ॥

అష్టాదశభుజా మధ్యే వామే చాస్యా దశాననా ।
దక్షిణేఽష్టభుజా లక్ష్మీర్మహతీతి సమర్చయేత్ ॥ ౨౦ ॥

అష్టాదశభుజా చైషా యదా పూజ్యా నరాధిప ।
దశాననా చాష్టభుజా దక్షిణోత్తరయోస్తదా ॥ ౨౧ ॥

కాలమృత్యూ చ సంపూజ్యౌ సర్వారిష్టప్రశాంతయే ।
యదా చాష్టభుజా పూజ్యా శుంభాసురనిబర్హిణీ ॥ ౨౨ ॥

నవాస్యాః శక్తయః పూజ్యాస్తదా రుద్రవినాయకౌ ।
నమో దేవ్యా ఇతి స్తోత్రైర్మహాలక్ష్మీం సమర్చయేత్ ॥ ౨౩ ॥

అవతారత్రయార్చాయాం స్తోత్రమంత్రాస్తదాశ్రయాః ।
అష్టాదశభుజా చైషా పూజ్యా మహిషమర్దినీ ॥ ౨౪ ॥

మహాలక్ష్మీర్మహాకాళీ సైవ ప్రోక్తా సరస్వతీ ।
ఈశ్వరీ పుణ్యపాపానాం సర్వలోకమహేశ్వరీ ॥ ౨౫ ॥

మహిషాంతకరీ యేన పూజితా స జగత్ప్రభుః ।
పూజయేజ్జగతాం ధాత్రీం చండికాం భక్తవత్సలామ్ ॥ ౨౬ ॥

అర్ఘ్యాదిభిరలంకారైర్గంధపుష్పైస్తథాక్షతైః ।
ధూపైర్దీపైశ్చ నైవేద్యైర్నానాభక్ష్యసమన్వితైః ॥ ౨౭ ॥

రుధిరాక్తేన బలినా మాంసేన సురయా నృప ।
బలిమాంసాదిపూజేయం విప్రవర్జ్యా మయేరితా ॥ ౨౮ ॥

తేషాం కిల సురామాంసైర్నోక్తా పూజా నృప క్వచిత్ ।
ప్రణామాచమనీయేన చందనేన సుగంధినా ॥ ౨౯ ॥

సకర్పూరైశ్చ తాంబూలైర్భక్తిభావసమన్వితైః ।
వామభాగేఽగ్రతో దేవ్యాశ్ఛిన్నశీర్షం మహాసురమ్ ॥ ౩౦ ॥

పూజయేన్మహిషం యేన ప్రాప్తం సాయుజ్యమీశయా ।
దక్షిణే పురతః సింహం సమగ్రం ధర్మమీశ్వరమ్ ॥ ౩౧ ॥

వాహనం పూజయేద్దేవ్యా ధృతం యేన చరాచరమ్ ।
కుర్యాచ్చ స్తవనం ధీమాంస్తస్యా ఏకాగ్రమానసః ॥ ౩౨ ॥

తతః కృతాంజలిర్భూత్వా స్తువీత చరితైరిమైః ।
ఏకేన వా మధ్యమేన నైకేనేతరయోరిహ ॥ ౩౩ ॥

చరితార్ధం తు న జపేజ్జపఞ్ఛిద్రమవాప్నుయాత్ ।
ప్రదక్షిణానమస్కారాన్ కృత్వా మూర్ధ్ని కృతాంజలిః ॥ ౩౪ ॥

క్షమాపయేజ్జగద్ధాత్రీం ముహుర్ముహురతంద్రితః ।
ప్రతిశ్లోకం చ జుహుయాత్పాయసం తిలసర్పిషా ॥ ౩౫ ॥

జుహుయాత్స్తోత్రమంత్రైర్వా చండికాయై శుభం హవిః ।
భూయో నామపదైర్దేవీం పూజయేత్సుసమాహితః ॥ ౩౬ ॥

ప్రయతః ప్రాంజలిః ప్రహ్వః ప్రణమ్యారోప్య చాత్మని ।
సుచిరం భావయేదీశాం చండికాం తన్మయో భవేత్ ॥ ౩౭ ॥

ఏవం యః పూజయేద్భక్త్యా ప్రత్యహం పరమేశ్వరీమ్ ।
భుక్త్వా భోగాన్ యథాకామం దేవీసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౩౮ ॥

యో న పూజయతే నిత్యం చండికాం భక్తవత్సలామ్ ।
భస్మీకృత్యాస్య పుణ్యాని నిర్దహేత్పరమేశ్వరీ ॥ ౩౯ ॥

తస్మాత్పూజయ భూపాల సర్వలోకమహేశ్వరీమ్ ।
యథోక్తేన విధానేన చండికాం సుఖమాప్స్యసి ॥ ౪౦ ॥

ఇతి వైకృతికం రహస్యం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Stotram » Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *