Ee Suralu Ee Munulu in Sanskrit

॥ Ee Suralu Ee Munulu Sanskrit Lyrics ॥

ई सुरलीमुनु लीचराचरमुलु ।
यिसकलमन्तयु निदि येव्वरु ॥

एन्निक नाममु लिटु नीवै युण्डग ।
यिन्नि नाममु लिटु नीवै युण्डग ।
वुन्नचोटने नीवु वुण्डुचुण्डुग मरि ।
यिन्निटा दिरुगुवा रिदि येव्वरु ॥

वोक्करूपै नीवु वुण्डुचुण्डग मरि ।
तक्किन यीरूपमुलु तामेव्वरु ।
यिक्कडनक्कड नीवु यिटु आत्मललोनुण्ड ।
मक्कुव नुण्डुवारु मरि येव्वरु ॥

श्रीवेङ्कटाद्रिपै चेलगि नी वुण्डगा ।
दैवम्बुलनुवारु तामेव्वरु ।
कावलसिनचोट कलिगि नीवुण्डग ।
यीविश्वपरिपूणु लिदि येव्वरु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Ee Suralu Ee Munulu Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Ee Suralu Ee Munulu in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top