Ganesha Avatara Stotram in Kannada

॥ Sri Ganesha Avatara Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅಂಗಿರಸ ಉವಾಚ ।
ಅನಂತಾ ಅವತಾರಾಶ್ಚ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ನ ಶಕ್ಯತೇ ಕಥಾಂ ವಕ್ತುಂ ಮಯಾ ವರ್ಷಶತೈರಪಿ ॥ ೧ ॥

ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಮುಖ್ಯತಾಂ ಗತಾನ್ ।
ಅವತಾರಾಂಶ್ಚ ತಸ್ಯಾಷ್ಟೌ ವಿಖ್ಯಾತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಧಾರಕಾನ್ ॥ ೨ ॥

ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಶ್ಚ ದೇಹಿನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಧಾರಕಃ ।
ಮತ್ಸುರಾಸುರಹಂತಾ ಸ ಸಿಂಹವಾಹನಗಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ ೩ ॥

ಏಕದಂತಾವತಾರೋ ವೈ ದೇಹಿನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಧಾರಕಃ ।
ಮದಾಸುರಸ್ಯ ಹಂತಾ ಸ ಆಖುವಾಹನಗಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ ೪ ॥

ಮಹೋದರ ಇತಿ ಖ್ಯಾತೋ ಜ್ಞಾನಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಮೋಹಾಸುರಸ್ಯ ಶತ್ರುರ್ವೈ ಆಖುವಾಹನಗಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ ೫ ॥

ಗಜಾನನಃ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸಾಂಖ್ಯೇಭ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ ।
ಲೋಭಾಸುರಪ್ರಹರ್ತಾ ಚ ಮೂಷಕಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ ೬ ॥

ಲಂಬೋದರಾವತಾರೋ ವೈ ಕ್ರೋಧಾಸುರನಿಬರ್ಹಣಃ ।
ಆಖುಗಃ ಶಕ್ತಿಬ್ರಹ್ಮಾ ಸನ್ ತಸ್ಯ ಧಾರಕ ಉಚ್ಯತೇ ॥ ೭ ॥

ವಿಕಟೋ ನಾಮ ವಿಖ್ಯಾತಃ ಕಾಮಾಸುರಪ್ರದಾಹಕಃ ।
ಮಯೂರವಾಹನಶ್ಚಾಯಂ ಸೌರಮಾತ್ಮಧರಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ ೮ ॥

ವಿಘ್ನರಾಜಾವತಾರಶ್ಚ ಶೇಷವಾಹನ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಮಮಾಸುರಪ್ರಹಂತಾ ಸ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಾಚಕಃ ॥ ೯ ॥

ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾವತಾರಶ್ಚಾಭಿಮಾನಾಸುರನಾಶಕಃ ।
ಆಖುವಾಹನತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಶಿವಾತ್ಮಕಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ॥ ೧೦ ॥

ಏತೇಽಷ್ಟೌ ತೇ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಗಣೇಶಾಂಶಾ ವಿನಾಯಕಾಃ ।
ಏಷಾಂ ಭಜನಮಾತ್ರೇಣ ಸ್ವಸ್ವಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಧಾರಕಾಃ ॥ ೧೧ ॥

ಸ್ವಾನಂದವಾಸಕಾರೀ ಸ ಗಣೇಶಾನಃ ಪ್ರಕಥ್ಯತೇ ।
ಸ್ವಾನಂದೇ ಯೋಗಿಭಿರ್ದೃಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೧೨ ॥

ತಸ್ಯಾವತಾರರೂಪಾಶ್ಚಾಷ್ಟೌ ವಿಘ್ನಹರಣಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ।
ಸ್ವಾನಂದಭಜನೇನೈವ ಲೀಲಾಸ್ತತ್ರ ಭವಂತಿ ಹಿ ॥ ೧೩ ॥

ಮಾಯಾ ತತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಲೀನಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುಪುತ್ರಕ ।
ಸಂಯೋಗೇ ಮೌನಭಾವಶ್ಚ ಸಮಾಧಿಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಜನೈಃ ॥ ೧೪ ॥

ಅಯೋಗೇ ಗಣರಾಜಸ್ಯ ಭಜನೇ ನೈವ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ।
ಮಾಯಾಭೇದಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಪರಾ ॥ ೧೫ ॥

ಯೋಗಾತ್ಮಕಗಣೇಶಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿವಾಚಕಃ ।
ತತ್ರ ಶಾಂತಿಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಯೋಗರೂಪಾ ಜನೈಃ ಕೃತಾ ॥ ೧೬ ॥

ನಾನಾಶಾಂತಿಪ್ರಮೋದಶ್ಚ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರಕಥ್ಯತೇ ।
ಶಾಂತೀನಾಂ ಶಾಂತಿರೂಪಾ ಸಾ ಯೋಗಶಾಂತಿಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ॥ ೧೭ ॥

ಯೋಗಸ್ಯ ಯೋಗತಾದೃಷ್ಟಾ ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮ ಸುಪುತ್ರಕ ।
ನ ಯೋಗಾತ್ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೇನ ಲಭ್ಯತೇ ॥ ೧೮ ॥

ಏತದೇವ ಪರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಕಥಿತಂ ವತ್ಸ ತೇಽಲಿಖಮ್ ।
ಭಜ ತ್ವಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಗಣೇಶಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾಯಕಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಪ್ರದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಶೋಕವಿನಾಶನಮ್ ।
ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧ್ಯಾದಿಪ್ರದಂ ಭಾವಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೦ ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಸಾಧನಂ ಬ್ರಹ್ಮದಾಯಕಮ್ ।
ಭಕ್ತಿದೃಢಕರಂ ಚೈವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೧ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ಗಣೇಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Ganesha Avatara Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Ganesha Avatara Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top