Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad in Gujarati

॥ Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad Gujarati Lyrics ॥

ગરુડોપનિષદુદ્ધૃતા શ્રીગરુડનામાવલિઃ ॥
ૐ ગં ગરુડાય નમઃ ।
ૐ હરિવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ સ્વસ્તિકીકૃતદક્ષિણપાદાય નમઃ ।
ૐ અકુઞ્ચિતવામપાદાય નમઃ ।
ૐ પ્રાઞ્જલીકૃતદોર્યુગ્માય નમઃ ।
ૐ વામકટકીકૃતાનન્તાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞસૂત્રીકૃતવાસુકયે નમઃ ।
ૐ કટિસૂત્રીકૃતતક્ષકાય નમઃ ।
ૐ હારીકૃતકર્કોટકાય નમઃ ।
ૐ સપદ્મદક્ષિણકર્ણાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ સમહાપદ્મવામકર્ણાય નમઃ ।
ૐ સશઙ્ખશિરસ્કાય નમઃ ।
ૐ ભુજાન્તરગુલિકાય નમઃ ।
ૐ પૌણ્ડ્રકાલિકનાગચામર સુવીજિતાય નમઃ ।
ૐ એલાપુત્રકાદિ નાગસેવ્યમાનાય નમઃ ।
ૐ મુદાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ કપિલાક્ષાય નમઃ ।
ૐ ગરુત્મતે નમઃ ।
ૐ સુવર્ણસદૃશપ્રભાય નમઃ ।
ૐ આજાનુતઃ સુપર્ણાભાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ આકટ્યોસ્તુ હિનપ્રભાય નમઃ ।
ૐ આકન્ધઙ્કુઙ્કુમારુણાય નમઃ ।
ૐ શત ચન્દ્રનિભાનનાય નમઃ ।
ૐ નીલાગ્રનાસિકાવક્ત્રાય નમઃ ।
ૐ સુમહચ્ચારુકુણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ દંષ્ટ્રાકરાલવદનાય નમઃ ।
ૐ મુકુટોજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ કુઙ્કુમારુણસર્વાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ કુન્દેન્દુધવલાનાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુવાહાય નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ નાગભૂષણાય નમઃ ।
ૐ વિષતૂલરાશ્યનલાય નમઃ ।
ૐ ભગવતે નમઃ ।
ૐ શ્રીમહાગરુડાય નમઃ ।
ૐ પક્ષીન્દ્રાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ ત્ર્યૈલોક્યપરિપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ઉગ્રાય નમઃ ।
ૐ ભયઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ કાલાનલરૂપાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ વજ્રનખાય નમઃ ।
ૐ વજ્રતુણ્ડાય નમઃ ।
ૐ વજ્રદન્તાય નમઃ ।
ૐ વજ્રદંષ્ટ્રાય નમઃ ।
ૐ વજ્રપુચ્છાય નમઃ ।
ૐ વજ્રપક્ષાલક્ષિત શરીરાય નમઃ ।
ૐ અપ્રતિશાનાય નમઃ ।
ૐ દુષ્ટવિષદૂષણાય નમઃ ।
ૐ સ્પૃષ્ટ વિષનાશાય નમઃ ।
ૐ દન્દશૂકવિષદારણાય નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ પ્રલીનવિષપ્રણાશાય નમઃ ।
ૐ સર્વવિષનાશાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમણ્ડલસઙ્કાશાય નમઃ ।
ૐ સૂર્યમણ્ડલમુષ્ટિકાય નમઃ ।
ૐ પૃથ્વીમણ્ડલમુદ્રાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ ક્ષિપસ્વાહામન્ત્રાય નમઃ ।
ૐ સુપર્ણાય નમઃ ।
ૐ ગરુત્મતે નમઃ ।
ૐ ત્રિવૃચ્છિરાય નમઃ ।
ૐ ગાયત્રીચક્ષુષે નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ સ્તોમાત્મને નમઃ ।
ૐ સામતનવે નમઃ ।
ૐ વાસુદેવ્યબૃહદ્રથન્તરપક્ષાય નમઃ ।
ૐ યઙ્ઞાયઙ્ઞિયપુચ્છાય નમઃ ।
ૐ છન્દોઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ ધિષ્ણિશફાય નમઃ ।
ૐ યજુર્નામ્ને નમઃ ।
ૐ ઈં બીજાય નમઃ ।
ૐ સ્ત્ર્યં બીજાય નમઃ ।
ૐ અનન્તકદૂતવિષહરાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ વાસુકિદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ તક્ષકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ કર્કોટકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ પદ્મકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ મહાપદ્મકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ શબ્દદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ ગુલિકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ પૌણ્ડ્રકાલિકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ નાગકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ લૂતાવિષહરાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ પ્રલૂતાવિષહરાય નમઃ ।
ૐ વૃશ્ચિકવિષહરાય નમઃ ।
ૐ ઘોટકવિષહરાય નમઃ ।
ૐ સ્થાવરવિષહરાય નમઃ ।
ૐ જઙ્ગમકવિષહરાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યાનાં મહાનાગાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ મહાનાગાદિરૂપાણાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ મૂષિકવિષહરાય નમઃ ।
ૐ ગૃહગૌલિકવિષહરાય નમઃ ।
ૐ ગૃહગોધિકવિષહરાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ ઘ્રણાપવિષહરાય નમઃ ।
ૐ ગૃહગિરિગહ્વરકાલાનલ વલ્મીકોદ્ભૂતાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ તાર્ણવિષહરાય નમઃ ।
ૐ પૌર્ણવિષહરાય નમઃ ।
ૐ કાષ્ઠદારુવૃક્ષકોટરરત વિષહરાય નમઃ ।
ૐ મૂલત્વગ્દારુનિર્યાસપત્રપુષ્પફલોદ્ભૂત વિષહરાય નમઃ ।
ૐ દુષ્ટકીટકપિશ્વાનમાર્જાલ જમ્બૂકવ્યા ઘ્ર વરાહ વિષહરાય નમઃ ।
ૐ જરાયુજાણ્ડજોદ્ભિજ્જસ્વેદજાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ શસ્ત્રબાણક્ષત સ્ફોટવ્રણ મહાવ્રણ કૃતાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ કૃત્રિમવિષહરાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ ભૂતવેતાલકૂષ્કાણ્ણપિશાચ પ્રેતરાક્ષસયક્ષભયપ્રદાનાં
વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિષતુણ્ડાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિષદન્તાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિષદંષ્ટ્રાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિષાઙ્ગાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિષપુચ્છાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વચારાણાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ નિર્વિશેષ સુપર્ણાય પરસ્મૈ પરબ્રહ્મણે નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ઇતિ ગરુડોપનિષદુદ્ધૃતા શ્રીગરુડનામાવલિઃ સમાપ્તા

– Chant Stotra in Other Languages –

Garuda Upanishad Ashtottarashata Namavali » Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *