Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad in Kannada

॥ Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad Kannada Lyrics ॥

॥ ಗರುಡೋಪನಿಷದುದ್ಧೃತಾ ಶ್ರೀಗರುಡನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಗಂ ಗರುಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕೀಕೃತದಕ್ಷಿಣಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕುಂಚಿತವಾಮಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಂಜಲೀಕೃತದೋರ್ಯುಗ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಕಟಕೀಕೃತಾನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರೀಕೃತವಾಸುಕಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಟಿಸೂತ್ರೀಕೃತತಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರೀಕೃತಕರ್ಕೋಟಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪದ್ಮದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಸಮಹಾಪದ್ಮವಾಮಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಶಂಖಶಿರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಾನ್ತರಗುಲಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌಂಡ್ರಕಾಲಿಕನಾಗಚಾಮರ ಸುವೀಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಲಾಪುತ್ರಕಾದಿ ನಾಗಸೇವ್ಯಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಿಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುತ್ಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಸದೃಶಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜಾನುತಃ ಸುಪರ್ಣಾಭಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಆಕಟ್ಯೋಸ್ತು ಹಿನಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕನ್ಧಂಕುಂಕುಮಾರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾಗ್ರನಾಸಿಕಾವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮಹಚ್ಚಾರುಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾರುಣಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ದೇನ್ದುಧವಲಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಾಹಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ನಾಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷತೂಲರಾಶ್ಯನಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಗರುಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರ್ಯೈಲೋಕ್ಯಪರಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾನಲರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರದನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಪುಚ್ಛಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಪಕ್ಷಾಲಕ್ಷಿತ ಶರೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರತಿಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟವಿಷದೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ವಿಷನಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನ್ದಶೂಕವಿಷದಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಪ್ರಲೀನವಿಷಪ್ರಣಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿಷನಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮುಷ್ಟಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲಮುದ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿಪಸ್ವಾಹಾಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುತ್ಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೃಚ್ಛಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸ್ತೋಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವ್ಯಬೃಹದ್ರಥನ್ತರಪಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಙ್ಞಾಯಙ್ಞಿಯಪುಚ್ಛಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದೋಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಿಷ್ಣಿಶಫಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜುರ್ನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತ್ರ್ಯಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಕದೂತವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ವಾಸುಕಿದೂತವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಕ್ಷಕದೂತವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಕೋಟಕದೂತವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಕದೂತವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಕದೂತವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದದೂತವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಲಿಕದೂತವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌಂಡ್ರಕಾಲಿಕದೂತವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಕದೂತವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೂತಾವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಪ್ರಲೂತಾವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಶ್ಚಿಕವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋಟಕವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾವರವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಗಮಕವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಮಹಾನಾಗಾನಾಂ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಾಗಾದಿರೂಪಾಣಾಂ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಷಿಕವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹಗೌಲಿಕವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹಗೋಧಿಕವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಘ್ರಣಾಪವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹಗಿರಿಗಹ್ವರಕಾಲಾನಲ ವಲ್ಮೀಕೋದ್ಭೂತಾನಾಂ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಣವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌರ್ಣವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಷ್ಠದಾರುವೃಕ್ಷಕೋಟರರತ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲತ್ವಗ್ದಾರುನಿರ್ಯಾಸಪತ್ರಪುಷ್ಪಫಲೋದ್ಭೂತ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಕೀಟಕಪಿಶ್ವಾನಮಾರ್ಜಾಲ ಜಮ್ಬೂಕವ್ಯಾ ಘ್ರ ವರಾಹ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಯುಜಾಂಡಜೋದ್ಭಿಜ್ಜಸ್ವೇದಜಾನಾಂ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಸ್ತ್ರಬಾಣಕ್ಷತ ಸ್ಫೋಟವ್ರಣ ಮಹಾವ್ರಣ ಕೃತಾನಾಂ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ರಿಮವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಭೂತವೇತಾಲಕೂಷ್ಕಾಣ್ಣಪಿಶಾಚ ಪ್ರೇತರಾಕ್ಷಸಯಕ್ಷಭಯಪ್ರದಾನಾಂ
ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷತುಂಡಾನಾಂ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷದನ್ತಾನಾಂ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷದಂಷ್ಟ್ರಾನಾಂ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಾಂಗಾನಾಂ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಪುಚ್ಛಾನಾಂ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಚಾರಾಣಾಂ ವಿಷಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸುಪರ್ಣಾಯ ಪರಸ್ಮೈ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಗರುಡೋಪನಿಷದುದ್ಧೃತಾ ಶ್ರೀಗರುಡನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ

– Chant Stotra in Other Languages –

Garuda Upanishad Ashtottarashata Namavali » Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top