Kaligenide Naaku in Sanskrit

॥ Kaligenide Naaku Sanskrit Lyrics ॥

कलिगेनिदे नाकु कैवल्यमु
तोलुतनेव्वरिकि दोरकनिदि ॥

जयपुरुषोत्तम जय पीताम्बर
जयजय करुणाजलनिधि ।
दय येऱङ्ग ने धर्ममु नेऱग ना
क्रिय यिदि नीदिव्यकीर्तनमे ॥

शरणमु गोविन्द शरणमु केशव
शरणु शरणु श्रीजनार्धन ।
परम मेऱङ्गनु भक्ति येऱङ्गनु
निरतमु नागति नीदास्यमे ॥

नमो नारायणा नमो लक्ष्मीपति
नमो पुण्डरीकनयना ।
अमित श्रीवेङ्कटाधिप यिदे ना
क्रममेल्लनु नीकयिङ्कर्यमे ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Kaligenide Naaku Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Kaligenide Naaku in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top