Kumaropanishad in Kannada

॥ Kumaropanishad in Kannada Lyrics ॥

॥ ಕುಮಾರೋಪನಿಷತ್ ॥
ಅಂಭೋಧಿಮಧ್ಯೇ ರವಿಕೋಟ್ಯನೇಕಪ್ರಭಾಂ ದದಾತ್ಯಾಶ್ರಿತಜೀವಮಧ್ಯೇ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೧ ॥

ವಿರಾಜಯೋಗಸ್ಯ ಫಲೇನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದಾತಿ ನಮಃ ಕುಮಾರಾಯ ತಸ್ಮೈ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೨ ॥

ಯೋಽತೀತಕಾಲೇ ಸ್ವಮತಾತ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶ್ರುತಿಂ ಕರೋತ್ಯನ್ಯಜೀವಾನ್ ಸ್ವಕೋಲೇ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೩ ॥

ಯಸ್ಯಾಂಶ್ಚ ಜೀವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ದ್ವಿಭಾಗಜೀವಾಂಶ್ಚ ಸಮೈಕಕಾಲೇ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೪ ॥

ಪ್ರಚೋದಯಾನ್ನಾದ ಹೃದಿಸ್ಥಿತೇನ ಮಂತ್ರಾಣ್ಯಜೀವಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೫ ॥

ಬಾಂಧವ್ಯಕಲ್ಲೋಲಹೃದ್ವಾರಿದೂರೇ ವಿಮಾನಮಾರ್ಗಸ್ಯ ಚ ಯಃ ಕರೋತಿ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೬ ॥

ಸದ್ದೀಕ್ಷಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಶಬ್ದಸ್ಮೃತಿರ್ಹೃದ್ವಾತಾಂಶ್ಚ ಛಿನ್ನಾದನುಭೂತಿರೂಪಮ್ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೭ ॥

ದೀಕ್ಷಾವಿಧಿಜ್ಞಾನಚತುರ್ವಿಧಾನ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾನ್ಮಂತ್ರದೈವಾದ್ವರಸ್ಯ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೮ ॥

ಕೋಟ್ಯದ್ಭುತೇ ಸಪ್ತಭಿರೇವ ಮಂತ್ರೈಃ ದತ್ವಾ ಸುಖಂ ಕಶ್ಚಿತಿ ಯಸ್ಯ ಪಾದಮ್ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೯ ॥

ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕಾರಾಂಶ್ಚ ವಿಮುಕ್ತದೇವಾಃ ಶೀರ್ಷೇಣ ಸಂಯೋಗಯೇದ್ಯಸ್ಯ ಪಾದಮ್ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೧೦ ॥

ಹುಂಕಾರಶಬ್ದೇನ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಭಾವಂ ಜೀವಸ್ಯ ದತ್ತಂ ಸ್ವವರೇಣ ಯೇನ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೧೧ ॥

ವೀರಾಜಪತ್ರಸ್ಥ ಕುಮಾರಭೂತಿಂ ಯೋ ಭಕ್ತಹಸ್ತೇನ ಸಂಸ್ವೀಕರೋತಿ ।
ಸಸರ್ವಸಂಪತ್ ಸಮವಾಪ್ತಿಪೂರ್ಣಃ ಭವೇದ್ಧಿ ಸಂಯಾತಿ ತಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ॥

ಏತಾದೃಶಾನುಗ್ರಹಭಾಸಿತಾಯ ಸಾಕಲ್ಯಕೋಲಾಯ ವೈ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ।
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ ೧೨ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Upanisat » Kumaropanishad Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Kumaropanishad in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top