Mangambudhi Hanumantha in Sanskrit 

॥ Mangaambudhi Hanumantaa Sanskrit Lyrics ॥

मङ्गाम्बुधि हनुमन्ता नी शरण ।
मङ्गविञ्चितिमि हनुमन्ता ॥

बालार्क बिम्बमु फलमनि प ट्टिन
आलरि चेतल हनुमन्ता ।
तूलनि ब्रह्मादुलचे वरमुलु
ओलि चेकोनिना हनुमन्ता ॥

जलधि दाट नी सत्वमु कपुलकु
अलरि तेलिपितिवि हनुमन्ता ।
इलयु नाकसमु नेकमुगा, नटु
बलिमि पेरिगितिवि भलि हनुमन्ता ॥

पातालमु लोपलि मैरावणु
आतल जम्पिन हनुमन्ता ।
चेतुलु मोड्चुक श्री वेङ्कटपति
नी तल गोलिचे हित हनुमन्ता ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Mangaambudhi Hanumantha Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Mangambudhi Hanumantha in Sanskrit 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top