Manujudai Putti in Sanskrit

॥ Manujudai Putti Sanskrit Lyrics ॥

मनुजुडै पुट्टि मनुजुनि सेविञ्चि
अनुदिनमुनु दुःखमन्दनेला ॥

जुट्टेडु कडुपुकै चोरनि चोट्लु जोच्चि
पट्टेडु कूटिकै बतिमालि ।
पुट्टिन चोटिके पोरलि मनसुवेट्टि
वट्टि लम्पटमु वदलनेरडुगान ॥

अन्दरिलो पुट्टि अन्दरिलो चेरि
अन्दरि रूपमुलटु तानै ।
अन्दमैन श्री वेङ्कटाद्रीशु सेविञ्चि
अन्दरानि पद मन्देनटुगान ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Manujudai Putti Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Manujudai Putti in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top