Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Stotram in Kannada

॥ Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಮರಕತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ವರಸಿದ್ಧಿಸುಬುದ್ಧಿಮನೋನಿಲಯಂ
ನಿರತಪ್ರತಿಭಾಫಲದಾನ ಘನಂ
ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಾನ ಸಮೋದಕರಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿರಂತರವಿಘ್ನಹರಮ್ ॥ ೧ ॥

ಅಣಿಮಾಂ ಮಹಿಮಾಂ ಗರಿಮಾಂ ಲಘಿಮಾಂ
ಘನತಾಪ್ತಿ ಸುಕಾಮವರೇಶವಶಾನ್
ನಿರತಪ್ರದಮಕ್ಷಯಮಂಗಳದಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿರಂತರವಿಘ್ನಹರಮ್ ॥ ೨ ॥

ಜನನೀಜನಕಾತ್ಮವಿನೋದಕರಂ
ಜನತಾಹೃದಯಾಂತರತಾಪಹರಂ
ಜಗದಭ್ಯುದಯಾಕರಮೀಪ್ಸಿತದಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿರಂತರವಿಘ್ನಹರಮ್ ॥ ೩ ॥

ವರಬಾಲ್ಯಸುಖೇಲನಭಾಗ್ಯಕರಂ
ಸ್ಥಿರಯೌವನಸೌಖ್ಯವಿಲಾಸಕರಂ
ಘನವೃದ್ಧಮನೋಹರಶಾಂತಿಕರಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿರಂತರವಿಘ್ನಹರಮ್ ॥ ೪ ॥

ನಿಗಮಾಗಮಲೌಕಿಕಶಾಸ್ತ್ರನಿಧಿ
ಪ್ರದದಾನಚಣಂ ಗುಣಗಣ್ಯಮಣಿಮ್
ಶತತೀರ್ಥವಿರಾಜಿತಮೂರ್ತಿಧರಮ್
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿರಂತರವಿಘ್ನಹರಮ್ ॥ ೫ ॥

ಅನುರಾಗಮಯಂ ನವರಾಗಯುತಂ
ಗುಣರಾಜಿತನಾಮವಿಶೇಷಹಿತಂ
ಶುಭಲಾಭವರಪ್ರದಮಕ್ಷಯದಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿರಂತರವಿಘ್ನಹರಮ್ ॥ ೬ ॥

ಪೃಥಿವೀಶ ಸುಪೂಜಿತಪಾದಯುಗಂ
ರಥಯಾನ ವಿಶೇಷಯಶೋವಿಭವಂ
ಸಕಲಾಗಮ ಪೂಜಿತದಿವ್ಯಗುಣಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿರಂತರವಿಘ್ನಹರಮ್ ॥ ೭ ॥

ಗಗನೋದ್ಭವಗಾಂಗಸರಿತ್ಪ್ರಭವ
ಪ್ರಚುರಾಂಬುಜಪೂಜಿತಶೀರ್ಷತಲಂ
ಮಣಿರಾಜಿತಹೈಮಕಿರೀಟಯುತಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿರಂತರವಿಘ್ನಹರಮ್ ॥ ೮ ॥

ದ್ವಿಜರಾಜದಿವಾಕರನೇತ್ರಯುತಂ
ಕಮನೀಯಶುಭಾವಹಕಾಂತಿಹಿತಂ
ರಮಣೀಯ ವಿಲಾಸಕಥಾವಿದಿತಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿರಂತರವಿಘ್ನಹರಮ್ ॥ ೯ ॥

ಹೃದಯಾಂತರದೀಪಕಶಕ್ತಿಧರಂ
ಮಧುರೋದಯದೀಪ್ತಿಕಳಾರುಚಿರಂ
ಸುವಿಶಾಲನಭೋಂಗಣದೀಪ್ತಿಕರಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿರಂತರವಿಘ್ನಹರಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಕವಿರಾಜವಿರಾಜಿತಕಾವ್ಯಮಯಂ
ರವಿಕಾಂತಿ ವಿಭಾಸಿತಲೋಕಮಯಂ
ಭುವನೈಕ ವಿಲಾಸಿತಕೀರ್ತಿಮಯಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿರಂತರವಿಘ್ನಹರಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಶ್ರೀ ಮರಕತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu » Tamil

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Prapatti in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu » Tamil

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Mangalasasanam in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu » Tamil

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top