Nanati Bathuku in Sanskrit

॥ Nanati Bathuku Sanskrit Lyrics ॥

नानाटि बतुकु नाटकमु
कानक कन्नदि कैवल्यमु ॥

पुट्टुटयु निजमु, पोवुटयु निजमु
नट्टनडिमी पनि नाटकमु ।
येट्टनेदुटि कलदी प्रपञ्चमु
कट्ट गडपटिदि कैवल्यमु ॥

कुडिचेदन्नमु कोक चुट्टेडिदि
नडुमन्त्रपु पनि नाटकमु ।
वोडि कट्टुकोनिन उभय कर्ममुलु
गडि दाटिनपुडे कैवल्यमु ॥

तेगदु पापमु, तीरदु पुण्यमु
नगि नगि कालमु नाटकमु ।
एगुवने श्री वेङ्कटेश्वरुडेलिक
गगनमु मीदिदि कैवल्यमु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Nanati Bathuku Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Nanati Bathuku in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top