Narada Kruta Ganapati Stotram in Kannada

॥ Narada Kruta Ganapati Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ನಾರದ ಕೃತಂ) ॥
ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಭೋ ಗಣೇಶ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಂಬೋದರ ಪರಾತ್ಪರ ।
ಹೇರಂಬ ಮಂಗಳಾರಂಭ ಗಜವಕ್ತ್ರ ತ್ರಿಲೋಚನ ॥ ೧ ॥

ಮುಕ್ತಿದ ಶುಭದ ಶ್ರೀದ ಶ್ರೀಧರಸ್ಮರಣೇ ರತ ।
ಪರಮಾನಂದ ಪರಮ ಪಾರ್ವತೀನಂದನ ಸ್ವಯಮ್ ॥ ೨ ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಸರ್ವೇಶ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಮತೇ ।
ಜಗದ್ಗುರೋ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಗದೀಶ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ೩ ॥

ಯತ್ಪೂಜಾ ಸರ್ವಪುರತೋ ಯಃ ಸ್ತುತಃ ಸರ್ವಯೋಗಿಭಿಃ ।
ಯಃ ಪೂಜಿತಃ ಸುರೇಂದ್ರೈಶ್ಚ ಮುನೀಂದ್ರೈಸ್ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೪ ॥

ಪರಮಾರಾಧನೇನೈವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ।
ಪುಣ್ಯಕೇನ ವ್ರತೇನೈವ ಯಂ ಪ್ರಾಪ ಪಾರ್ವತೀ ಸತೀ ॥ ೫ ॥

ತಂ ನಮಾಮಿ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಗರೀಷ್ಠಕ ।
ಜ್ಞಾನಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಚ ತಂ ನಮಾಮಿ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ ॥ ೬ ॥

ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ದೇವರ್ಷಿಸ್ತತ್ರೈವಾಂತರ್ದಧೇ ವಿಭುಃ ।
ನಾರದಃ ಪ್ರಯಯೌ ಶೀಘ್ರಮೀಶ್ವರಾಭ್ಯಂತರಂ ಮುದಾ ॥ ೭ ॥

ಇದಂ ಲಂಬೋದರಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾರದೇನ ಕೃತಂ ಪುರಾ ।
ಪೂಜಾಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಜಯಂ ತಸ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ॥ ೮ ॥

ಸಂಕಲ್ಪಿತಂ ಪಠೇದ್ಯೋ ಹಿ ವರ್ಷಮೇಕಂ ಸುಸಂಯತಃ ।
ವಿಶಿಷ್ಟಪುತ್ರಂ ಲಭತೇ ಪರಂ ಕೃಷ್ಣಪರಾಯಣಮ್ ॥ ೯ ॥

ಯಶಸ್ವಿನಂ ಚ ವಿದ್ವಾಂಸಂ ಧನಿನಂ ಚಿರಜೀವಿನಮ್ ।
ವಿಘ್ನನಾಶೋ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯಶೋಽಮಲಮ್ ।
ಇಹೈವ ಚ ಸುಖಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಅಂತೇ ಯಾತಿ ಹರೇಃ ಪದಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರದಪಂಚರಾತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಾರೇ ಪ್ರಥಮೈಕರಾತ್ರೇ ಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Narada Kruta Ganapati Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *