Narasimhapurana Yamashtakam In English

॥ Yama Dharmaraja Stotram text English Lyrics ॥

srivyasa uvaca —
svapurusamabhiviksya pasahastam vadati yamah kila tasya karnamule ।
parihara madhusudanaprapannan prabhurahamanyanrnam na vaisnavanam ॥ 1 ॥

ahamamaraganarcitena dhatra yama iti lokahitahite niyuktah ।
hariguruvimukhan prasasmi martyan haricaranapranatannamaskaromi ॥ 2 ॥

sugatimabhilasami vasudevadahamapi bhagavate sthitantaratma ।
madhuvadhavasago’smi na svatantrah prabhavati samyamane mamapi krsnah ॥ 3 ॥

bhagavati vimukhasya nasti siddhirvisamamrtam bhavatiti nedamasti ।
varsasatamapiha pacyamanam vrajati na kañcanatamayah kadacit ॥ 4 ॥

nahi sasikalusacchavih kadacidviramati no ravitamupaiti candrah ।
bhagavati ca haravananyaceta bhrsamalino’pi virajate manusyah ॥ 5 ॥

mahadapi suvicarya lokatattvam bhagavadupastimrte na siddhirasti ।
suragurusudrdhaprasadadau tau haricaranau smaratapavargahetoh ॥ 6 ॥

subhamidamupalabhya manusatvam sukrtasatena vrthendriyarthahetoh ।
ramayati kurute na moksamargam dahayati candanamasu bhasmahetoh ॥ 7 ॥

mukulitakarakudmalaih surendraih satatanamaskrtapadapankajo yah ।
avihatagataye sanatanaya jagati janim harate namo’grajaya ॥ 8 ॥

yamastakamidam punyam pathate yah srnoti va ।
mucyate sarvapapebhyo visnulokam sa gacchati ॥ 9 ॥

itidamuktam yamavakyamuttamam mayadhuna te haribhaktivarddhanam ।
punah pravaksyami puratanim katham bhrgostu pautrena ca ya pura krta ॥ 10 ॥

See Also  Sri Radhakunda Ashtakam In Odia

iti srinarasimhapurane yamastakanama navamo’dhyayah ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Yama Dharmaraja Stotram » Narasimhapurana Yamashtakam Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil