Panchamruta Snanam in English

॥ Panchamrutha Snanam in English


ksīrabhisekam
apya’yasva same’tu te viśvata’ssomavrsni’yam – bhavavaja’sya saṅgadhe ॥ ksīrena snapayami ॥

dadhyabhisekam
dadhikravanno’ akarisam jisnoraśva’sya vajina’ḥ – surabhino mukha’karatprana ayūg’msitarisat ॥ dadhna snapayami ॥

ajyabhisekam
śukrama’si jyoti’rasi tejo’‌உsi devovassa’vitotpu’na tvacchi’drena pavitre’na vaso ssūrya’sya raśmibhi’ḥ ॥ ajyena snapayami ॥

madhu abhisekam
madhuvata’ rtayate madhuksaranti sindha’vaḥ – madhvī”rnassantvosa’dhīḥ – madhunakta’ mutosasi madhu’matparthi’vagm raja’ḥ – madhudyaura’stu naḥ pita – madhu’manno vanaspatirmadhu’magm astu sūrya’ḥ – madhvīrgavo’ bhavantu naḥ ॥ madhuna snapayami ॥

śarkarabhisekam
svaduḥ pa’vasva divyaya janma’ne svadurindra”ya suhavī”tu namne” – svadurmitraya varu’naya vayave brhaspata’ye madhu’magm ada”bhyaḥ ॥ śarkaraya snapayami ॥

yaḥ phalinīrya a’phala a’puspayaśca’ puspinī”ḥ – brhaspati’ prasūtastano muñcastvagm ha’saḥ ॥ phalodakena snapayami ॥

śuddhodaka abhisekam
om apo histha ma’yobhuva’ḥ – ta na’ ūrje da’dhatana – maherana’ya caksa’se – yo va’ḥ śivata’mo rasa’ḥ – tasya’ bhajayate ha naḥ – usatīri’va matara’ḥ – tasma ara’ṅga mama vaḥ – yasya ksaya’ya ji’nvatha – apo’ janaya’tha ca naḥ ॥ iti pañcamrtena snapayitva ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Panchamruta Snanam in Sanskrit – English – BengaliKannadaMalayalamTeluguTamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *