108 Names of Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna in Telugu

॥ 108 Names of Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీకృష్ణాష్టోత్తరశతనామావలీ ప్రేమామృతరసాయనాఖ్యా ॥

॥ శ్రీః ॥

ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ।
ఓం కృష్ణేన్దిరానన్దాయ నమః ।
ఓం గోవిన్దాయ నమః ।
ఓం గోకులోత్సవాయ నమః ।
ఓం గోపాలాయ నమః ।
ఓం గోపగోపీశాయ నమః ।
ఓం వల్లభేన్ద్రాయ నమః ।
ఓం వ్రజేశ్వరాయ నమః ।
ఓం ప్రత్యహన్నూతనాయ నమః ।
ఓం తరుణానన్దవిగ్రహాయ నమః ॥ ౧౦ ॥

ఓం ఆనన్దైకరసాస్వాదినే నమః ।
ఓం సన్తోషాక్షయకోశభువే నమః ।
ఓం ఆభీరికా నవానఙ్గాయ నమః ।
ఓం పరమానన్దకన్దలాయ నమః ।
ఓం వృన్దావనకలానాథాయ నమః ।
ఓం వ్రజానన్దనవాంకురాయ నమః ।
ఓం నయనానన్దకుసుమాయ నమః ।
ఓం వ్రజభాగ్యఫలోదయాయ నమః ।
ఓం ప్రతిక్షణాతిసున్దరాయ నమః ।
ఓం మోహనాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం మధురాకృతయే నమః ।
ఓం సుధానిర్యాసనిచయసున్దరాయ నమః ।
ఓం శ్యామలాకృతయే నమః ।
ఓం నవయౌవనసంభిన్నప్రేమామృతరసార్ణవాయ నమః ।
ఓం ఇన్ద్రనీలమణిస్వచ్ఛాయ నమః ।
ఓం దలితాంజనచిక్కణాయ నమః ।
ఓం ఇన్దీవరసుఖస్పర్శాయ నమః ।
ఓం నీరదస్నిగ్ధసున్దరాయ నమః ।
ఓం కర్పూరాగరుకస్తూరీకుంకుమార్ద్రాంగధూసరాయ నమః ।
ఓం సుకుంచితకచన్యస్తలసచ్ఛారుశిఖణ్డకాయ నమః ॥ ౩౦ ॥

ఓం మత్తాలివిభ్రమత్పారిజాతపుష్పావతంసకాయ నమః ।
ఓం ఆనన్దేన్దుజితానన్దపూర్ణశారదచన్ద్రమసే నమః ।
ఓం శ్రీమల్లలాటపాటీరతిలకాలకరంజితాయ నమః ।
ఓం నీలోన్నతభ్రూవిలాసమదాలసవిలోచనాయ నమః ।
ఓం ఆకర్ణరక్తసౌన్దర్యలహరీదృష్టిమన్థరాయ నమః ।
ఓం ఘూర్ణాయమాననయన సాచీక్షణవిచక్షణాయ నమః ।
ఓం అపాంగేఙ్గితసౌభాగ్యతరలీకృతలోచనాయ నమః ।
ఓం ఈషన్మీలితలోలాక్షాయ నమః ।
ఓం సునాసాపుటసున్దరాయ నమః ।
ఓం గండప్రాన్తోల్లసత్స్వర్ణమకరాకృతికుణ్డలాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం ప్రసన్నానన్ద వదనాయ నమః ।
ఓం జగదాహ్లాదకారకాయ నమః ।
ఓం సుస్మితామృతలావణ్య ప్రకాశీకృతదిఙ్ముఖాయ నమః ।
ఓం సిన్దూరారుణసుస్నిగ్ధమాణిక్యదశనచ్ఛదాయ నమః ।
ఓం పీయూషాధికమాధుర్యసూక్తిశ్రుతిరసాయనాయ నమః ।
ఓం త్రిభంగిలలితాయ నమః ।
ఓం తిర్యక్గ్రీవాయ నమః ।
ఓం త్రైలోక్యమోహనాయ నమః ।
ఓం కుంచితాధరసంసక్తకూజత్వేణువిశారదాయ నమః ।
ఓం కంకణాఙ్గదకేయూరముద్రికాదిలసత్కరాయ నమః ॥ ౫౦ ॥

ఓం స్వర్ణసూత్రపుటన్యస్తకౌస్తుభాముక్తకంధరాయ నమః ।
ఓం ముక్తాహారోల్లసద్వక్షస్పురచ్ఛ్రీవక్షలంఛనాయ నమః ।
ఓం ఆపీనహృదయాయ నమః ।
ఓం నీపమాలావతే నమః ।
ఓం బన్ధురోదరాయ నమః ।
ఓం సంవీతపీతవసనాయ నమః ।
ఓం రశనావిలసత్కటయే నమః ।
ఓం అన్తరీణకటీబద్ధప్రపదాన్దోలితాంచలాయ నమః ।
ఓం అరవిన్దపదద్వన్ద్వ కలక్వణితనూపురాయ నమః ।
ఓం బన్దూకారుణమాధుర్య-సుకుమారపదాంబుజాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం నఖచన్ద్రజితాశేపూర్ణశారదచన్ద్రమసే నమః ।
ఓం ధ్వజవజ్రంకుశాంభోజరాజచ్చరణపల్లవాయ నమః ।
ఓం త్రైలోక్యాద్భుతసౌన్దర్యపరీపాకమనోహరాయ నమః ।
ఓం సాక్షాత్కేలికలామూర్తయే నమః ।
ఓం పరిహాసరసార్ణవాయ నమః ।
ఓం యమునోపవనశ్రేణీవిలాసినే నమః ।
ఓం వ్రజనాయకాయ నమః ।
ఓం గోపాఙ్గనాజనాసక్తాయ నమః ।
ఓం వృన్దావనపురన్దరాయ నమః ।
ఓం ఆభీరనగరీప్రాణనాయకాయ నమః ॥ ౭౦ ॥

ఓం కామశేఖరాయ నమః ।
ఓం యమునానావికాయ నమః ।
ఓం గోపీపారావారకృతోద్యమాయ నమః ।
ఓం రాధావరోధనిరతాయ నమః ।
ఓం కదంబవనమన్దిరాయ నమః ।
ఓం వ్రజయోషిత్సదాహృద్యాయ నమః ।
ఓం గోపీలోచనతారకాయ నమః ।
ఓం యమునానన్దరసికాయ నమః ।
ఓం పూర్ణానన్దకుతూహలినే నమః ।
ఓం గోపికాకుచకస్తూరీపఙ్కిలాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం కేలిలాలసాయ నమః ।
ఓం అలక్షితకుటీరస్థాయ నమః ।
ఓం రాధాసర్వస్వసంపుటాయ నమః ।
ఓం వల్లవీవదనాంభోజమధుమత్తమధువ్రతాయ నమః ।
ఓం నిగూఢరసవిదే నమః ।
ఓం గోపీచిత్తాహ్లాదకలానిధయే నమః ।
ఓం కాలిన్దీపులినానన్దినే నమః ।
ఓం క్రీడాతాణ్డవపణ్డితాయ నమః ।
ఓం ఆభీరికానవానంగరంగసిన్ధుసుధాకరాయ నమః ।
ఓం విదగ్ధగోపవనితాచిత్తాకూతవినోదకాయ నమః ॥ ౯౦ ॥

ఓం నానోపాయనపాణిస్థగోపనారీగణావృతాయ నమః ।
ఓం వాంఛాకల్పతరవే నమః ।
ఓం కోటికన్దర్పలావణ్యాయ నమః ।
ఓం కోటీన్దుతులితద్యుతయే నమః ।
ఓం జగత్రయమనోమోహకరాయ నమః ।
ఓం మన్మథమన్మథాయ నమః ।
ఓం గోపీసీమన్తినీశశ్వద్భావాపేక్షపరాయణాయ నమః ।
ఓం నవీనమధురస్నేహప్రేయసీప్రేమసంచయాయ నమః ।
ఓం గోపీమనోరథాక్రాన్తాయ నమః ।
ఓం నాట్యలీలావిశారదాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం ప్రత్యంగరభసావేశప్రమదాప్రాణ్వల్లభాయ నమః ।
ఓం రాసోల్లాసమదోన్మత్తాయ నమః ।
ఓం రాధికారతిలంపటాయ నమః ।
ఓం ఖేలాలీలాపరిశ్రాన్తస్వేదాంకురచితాయ నమః ।
ఓం గోపికా కాముకాయ నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం మలయానిలసేవితాయ నమః ।
ఓం సకృత్ప్రపన్నజనతాసంరక్షణ్ధురన్ధరాయ నమః ।
ఓం సుప్రసన్నాయ నమః ।
ఓం గోపీజనవల్లభాయ నమః ॥ 110 ॥

॥ ఇతి శ్రీ ప్రేమామృతరసాయనాఖ్యాష్టోత్తరశత నామావలిః ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Ashtottara Shatanama » 108 Names of Prema Amrita Rasiya Naksha Krishna Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *