Ranga Ranga Rangapati in Sanskrit

॥ Ranga Ranga Rangapati Sanskrit Lyrics ॥

रङ्ग रङ्ग रङ्ग पति रङ्गनाधा नी ।
सिङ्गाराले तरचाय श्रि रङ्ग नाधा ॥

पट्ट पगले मातो पलुचग नव्वेवु ।
ओट्टुलेल टलिगिरिञ्चु वडि नी माटलु विण्टे ।
रट्टडिवि मेरमीरकु रङ्गनाधा ।
रङ्गनाधा श्री रङ्गनाधा ॥

कावेटि रङ्गमुन कान्तपै पादालु साचि ।
रावु पोवु एक्कडिकि रङ्ग नाधा ।
श्री वेङ्कटाद्रि मीद चेरि ननु कूडितिवि ।
एवल चूचिन नीवेयिट रङ्गनाधा ॥

रङ्गनाधा श्री रङ्गनाधा

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Ranga Ranga Rangapati Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Ranga Ranga Rangapati in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top