Sarvaantaraatmudavu in Sanskrit

॥ Sarvaantaraatmudavu Sanskrit Lyrics ॥

सर्वान्तरात्मुडवु शरणागतुड नेनु ।
सर्वापराधिनैति चालुजालुनय्या ॥

वूरकुन्नजीवुनिकि वोक्कोक्क स्वतन्त्रमिच्चि ।
कोरेटियपराधालु कोन्नि वेसि ।
नेरकुण्टे नरकमु नेरिचिते स्वर्गमण्टू ।
दूरुवेसेविन्तेकाक दोषमेव्वरिदय्या ॥

मनसु चूडवलसि मायलु नीवे कप्पि ।
जनुलकु विषयालु चवुलुचूपि ।
कनुगोण्टे मोक्षमिच्चि कानकुण्टे कर्ममिच्चि ।
घनमु सेसेविन्दु कर्तलेव्वरय्या ॥

वुन्नारु प्राणुलेल्ला नोक्कनीगर्भमुलोने ।
कन्नकन्न भ्रमतले कल्पिञ्चि ।
यिन्निटा श्रीवेङ्कटेश येलितिवि मम्मु निट्टे ।
निन्नु नन्नु नेञ्चुकुण्टे नीके तेलियुनय्या ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Sarvaantaraatmudavu Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Sarvaantaraatmudavu in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top