Shadanana Stuti in Telugu

॥ Shadanana Stuti Telugu Lyrics ॥

॥ షడానన స్తుతిః ॥
శ్రీగౌరీసహితేశఫాలనయనాదుద్భూతమగ్న్యాశుగ-
-వ్యూఢం విష్ణుపదీపయః శరవణే సంభూతమన్యాదృశమ్ ।
షోఢావిగ్రహసుందరాస్యమమలం శ్రీకృత్తికాప్రీతయే
శర్వాణ్యంకవిభూషణం స్ఫురతు మచ్చిత్తే గుహాఖ్యం మహః ॥ ౧ ॥

త్రిషడకృశదృగబ్జః షణ్ముఖాంభోరుహశ్రీః
ద్విషడతులభుజాఢ్యః కోటికందర్పశోభః ।
శిఖివరమధిరూఢః శిక్షయన్ సర్వలోకాన్
కలయతు మమ భవ్యం కార్తికేయో మహాత్మా ॥ ౨ ॥

యద్రూపం నిర్గుణం తే తదిహ గుణమహాయోగిభిర్ధ్యానగమ్యం
యచ్చాన్యద్విశ్వరూపం తదనవధితయా యోగిభిశ్చాప్యచింత్యమ్ ।
షడ్వక్త్రాష్టాదశాక్షాద్యుపహితకరుణామూర్తిరేషైవ భాతి
స్వారాధ్యాశేషదుఃఖప్రశమనబహులీలాస్పదా చాప్యతుల్యా ॥ ౩ ॥

యచ్ఛ్రీమత్పాదపంకేరుహయుగళమహాపాదుకే స్వస్వమూర్ధ్నా
ధర్తుం విష్ణుప్రముఖ్యా అపి చ సుమనసః ప్రాగకుర్వంస్తపాంసి ।
తత్తాదృక్స్థూలభూతం పదకమలయుగం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
శ్రీసుబ్రహ్మణ్య సాక్షాత్ స్ఫురతు మమ హృది త్వత్కటాక్షేణ నిత్యమ్ ॥ ౪ ॥

యస్య శ్రీశముఖామరాశ్చ జగతి క్రీడాం చ బాల్యోద్భవాం
చిత్రారోపితమానుషా ఇవ సమాలోక్యాభవంస్తంభితాః ।
లోకోపద్రవకృత్స నారదపశుర్యస్యాభవద్వాహనం
సోఽస్మాన్ పాతు నిరంతరం కరుణయా శ్రీబాలషాణ్మాతురః ॥ ౫ ॥

యేన సాక్షాచ్చతుర్వక్త్రః ప్రణవార్థవినిర్ణయే ।
కారాగృహం ప్రాపితోఽభూత్ సుబ్రహ్మణ్యః స పాతు మామ్ ॥ ౬ ॥

కారుణ్యద్రుతపంచకృత్యనిరతస్యానందమూర్తేర్ముఖైః
శ్రీశంభోః సహ పంచభిశ్చ గిరిజావక్త్రం మిలిత్వామలమ్ ।
యస్య శ్రీశివశక్త్యభిన్నవపుషో వక్త్రాబ్జషట్కాకృతిం
ధత్తే సోఽసురవంశభూధరపవిః సేనాపతిః పాతు నః ॥ ౭ ॥

యః శక్త్యా తారకోరఃస్థలమతికఠినం క్రౌంచగోత్రం చ భిత్త్వా
హత్వా తత్సైన్యశేషం నిఖిలమపి చ తాన్ వీరబాహుప్రముఖ్యాన్ ।
ఉద్ధృత్వా యుద్ధరంగే సపది చ కుసుమైర్వర్షితో నాకిబృందైః
పాయాదాయాసతోఽస్మాన్ స ఝటితి కరుణారాశిరీశానసూనుః ॥ ౮ ॥

యద్దూతో వీరబాహుః సపది జలనిధిం వ్యోమమార్గేణ తీర్త్వా
జిత్వా లంకాం సమేత్య ద్రుతమథ నగరీం వీరమాహేంద్రనామ్నీమ్ ।
దేవానాశ్వాస్య శూరప్రహితమపి బలం తత్సభాం గోపురాదీన్
భిత్త్వా యత్పాదపద్మం పునరపి చ సమేత్యానమత్తం భజేఽహమ్ ॥ ౯ ॥

యో వైకుంఠాదిదేవైః స్తుతపదకమలో వీరభూతాదిసైన్యైః
సంవీతో యో నభస్తో ఝటితి జలనిధిం ద్యోపథేనైవ తీర్త్వా ।
శూరద్వీపోత్తరస్యాం దిశి మణివిలసద్ధేమకూటాఖ్యపుర్యాం
త్వష్టుర్నిర్మాణజాయాం కృతవసతిరభూత్ పాతు నః షణ్ముఖః సః ॥ ౧౦ ॥

నానాభూతౌఘవిధ్వంసితనిజపృతనో నిర్జితశ్చ ద్విరావృ-
-త్త్యాలబ్ధస్వావమానే నిజపితరి తతః సంగరే భానుకోపః ।
మాయీ యత్పాదభృత్యప్రవరతరమహావీరబాహుప్రణష్ట-
-ప్రాణోఽభూత్ సోఽస్తు నిత్యం విమలతరమహాశ్రేయసే తారకారిః ॥ ౧౧ ॥

యేన కృచ్ఛ్రేణ నిహతః సింహవక్త్రో మహాబలః ।
ద్విసహస్రభుజో భీమః ససైన్యస్తం గుహం భజే ॥ ౧౨ ॥

భూరిభీషణమహాయుధారవ-
-క్షోభితాబ్ధిగణయుద్ధమండలః ।
సింహవక్త్రశివపుత్రయో రణః
సింహవక్త్రశివపుత్రయోరివ ॥ ౧౩ ॥

శూరాపత్యగణేషు యస్య గణపైర్నష్టేషు సింహాననో
దైత్యః క్రూరబలోఽసురేంద్రసహజః సేనాసహస్రైర్యుతః ।
యుద్ధే చ్ఛిన్నభుజోత్తమాంగనికరో యద్బాహువజ్రాహతో
మృత్యుం ప్రాప స మృత్యుజన్యభయతో మాం పాతు వల్లీశ్వరః ॥ ౧౪ ॥

అష్టోత్తరసహస్రాండప్రాప్తశూరబలం మహత్ ।
క్షణేన యః సంహృతవాన్ స గుహః పాతు మాం సదా ॥ ౧౫ ॥

అండభిత్తిపరికంపిభీషణ-
-క్రూరసైన్యపరివారపూర్ణయోః ।
శూరపద్మగుహయోర్మహారణః
శూరపద్మగుహయోరివోల్బణః ॥ ౧౬ ॥

నానారూపధరశ్చ నిస్తులబలో నానావిధైరాయుధై-
-ర్యుద్ధం దిక్షు విదిక్షు దర్శితమహాకాయోఽండషండేష్వపి ।
యః శక్త్యాశు విభిన్నతాముపగతః శూరోఽభవద్వాహనం
కేతుశ్చాపి నమామి యస్య శిరసా తస్యాంఘ్రిపంకేరుహే ॥ ౧౭ ॥

కేకికుక్కుటరూపాభ్యాం యస్య వాహనకేతుతామ్ ।
అద్యాపి వహతే శూరస్తం ధ్యాయామ్యన్వహం హృది ॥ ౧౮ ॥

దేవైః సంపూజితో యో బహువిధసుమనోవర్షిభిర్భూరిహర్షై-
-ర్వృత్రారిం స్వర్గలోకే విపులతరమహావైభవైరభ్యషించత్ ।
తద్దత్తాం తస్య కన్యాం స్వయమపి కృపయా దేవయానాముదూహ్య
శ్రీమత్కైలాసమాప ద్రుతమథ లవలీం చోద్వహంస్తం భజేఽహమ్ ॥ ౧౯ ॥

తత్రానంతగుణాభిరామమతులం చాగ్రే నమంతం సుతం
యం దృష్ట్వా నిఖిలప్రపంచపితరావాఘ్రాయ మూర్ధ్న్యాదరాత్ ।
స్వాత్మానందసుఖాతిశాయి పరమానందం సమాజగ్మతుః
మచ్చిత్తభ్రమరో వసత్వనుదినం తత్పాదపద్మాంతరే ॥ ౨౦ ॥

దుష్పుత్రైర్జననీ సతీ పతిమతీ కోపోద్ధతైః స్వైరిణీ-
-రండాసీత్యతినిందితాపి న తథా భూయాద్యథా తత్త్వతః ।
దుష్పాషండిజనైర్దురాగ్రహపరైః స్కాందం పురాణం మహత్
మిథ్యేత్యుక్తమపి క్వచిచ్చ న తథా భూయాత్తథా సత్యతః ॥ ౨౧ ॥

కిం తు తద్దూషణాత్తేషామేవ కుత్సితజన్మనామ్ ।
ఐహికాముష్మికమహాపురుషార్థక్షయో భవేత్ ॥ ౨౨ ॥

యత్సంహితాషట్కమధ్యే ద్వితీయా సూతసంహితా ।
భాతి వేదశిరోభూషా స్కాందం తత్కేన వర్ణ్యతే ॥ ౨౩ ॥

యస్య శంభౌ పరా భక్తిర్యస్మిన్నీశకృపామలా ।
అపాంసులా యస్య మాతా తస్య స్కాందే భవేద్రతిః ॥ ౨౪ ॥

షడాననస్తుతిమిమాం యో జపేదనువాసరమ్ ।
ధర్మమర్థం చ కామం చ మోక్షం చాపి స విందతి ॥ ౨౫ ॥

ఇతి శ్రీషడానన స్తుతిః ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shadanana Stuti in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Shadanana Stuti in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top