108 Names of Sani Deva – Shani Graha Namavali

॥ Different Names of Sani Graham | Planet Venus Namavali ॥

om sanais caraya namah ।
santaya namah ।
sarvabhista pradaya namah ।
saranyaya namah ।
varenyaya namah ।
sarvesaya namah ।
saumyaya namah ।
sura vandhyaya namah ।
sura loka viharine namah ।
sukhasanopavistaya namah ॥ 10 ॥

sundaraya namah ।
ghanaya namah ।
ghana rupaya namah ।
ghanabharana dharine namah ।
ghana saravilepaya namah ।
khadyotaya namah ।
mandaya namah ।
manda cestaya namah ।
mahaniya gunatmane namah ।
martya pavana padaya namah ॥ 20 ॥

mahesaya namah ।
chaya putraya namah ।
sarvaya namah ।
sata tunir dharine namah ।
cara sthira svabhavaya namah ।
cancalaya namah ।
nila varnaya namah ।
nityaya namah ।
nilanjana nibhaya namah ।
nilambhara vibhusaya namah ॥ 30 ॥

niscalaya namah ।
vedyaya namah ।
vidhi rupaya namah ।
virodhadhara bhumaye namah ।
veda spadasvabhavaya namah ।
vajra dehaya namah ।
vairagya daya namah ।
viraya namah ।
vita roga bhayaya namah ।
vipatparam paresaya namah ॥ 40 ॥

visva vandyaya namah ।
grdhra vahanaya namah ।
gudaya namah ।
kurmangaya namah ।
kurupine namah ।
kutsitaya namah ।
gunadyaya namah ।
gocaraya namah ।
avidya mula nasaya namah ।
vidya’vidya svarupine namah ॥ 50 ॥

ayusya karanaya namah ।
apad uddhartre namah ।
visnu bhaktaya namah ।
vasine namah ।
vividhagamavedine namah ।
vidhi stutyaya namah ।
vandyaya namah ।
virupaksaya namah ।
varisthaya namah ।
garisthaya namah ॥ 60 ॥

vajrankusa dharaya namah ।
varadabhaya hastaya namah ।
vamanaya namah ।
jyestha patni sametaya namah ।
sresthaya namah ।
mita bhasine namah ।
astaugha nasanaya namah ।
pusti daya namah ।
stutyaya namah ।
stotragamyaya namah ॥ 70 ॥

bhakti vasyaya namah ।
bhanave namah ।
bhanu putraya namah ।
bhavyaya namah ।
pavanaya namah ।
dhanurmandala samsthaya namah ।
dantaya namah ।
dhanusmate namah ।
tanu prakasa dehaya namah ।
tamasaya namah ॥ 80 ॥

asesa jana vandyaya namah ।
visesa phala dayine namah ।
vasi krta janesaya namah ।
pasunam pataye namah ।
ke caraya namah ।
khagesaya namah ।
ghana nilambharaya namah ।
katinya manasaya namah ।
arya ganastutyaya namah ।
nila cchatraya namah ॥ 90 ॥

nityaya namah ।
nirgunaya namah ।
gunatmane namah ।
niramayaya namah ।
nindyaya namah ।
vandaniyaya namah ।
dhiraya namah ।
divya dehaya namah ।
dinarti haranaya namah ।
daitya nasakaraya namah ॥ 100 ॥

arya jana ganyaya namah ।
kruraya namah ।
krura cesthaya namah ।
kama krodha karaya namah ।
kalatraputra satrutva karanaya namah ।
pari posita bhaktaya namah ।
para bhiti haraya namah ।
bhakta sangamano bhista phala daya namah ॥ 108 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *