Sharabhesha Ashtakam in Tamil

॥ Shatabhisha Ashtakam Tamil Lyrics ॥

ஶரபே⁴ஶாஷ்டகம்

ஶ்ரீஶிவ உவாச –
ஶ்ருʼணு தே³வி மஹாகு³ஹ்யம் பரம் புண்யவிவர்த⁴நம் ।
ஶரபே⁴ஶாஷ்டகம் மந்த்ரம் வக்ஷ்யாமி தவ தத்த்வத: ॥ 1 ॥

ருʼஷிந்யாஸாதி³கம் யத்தத்ஸர்வபூர்வவதா³சரேத் ।
த்⁴யாநபே⁴த³ம் விஶேஷேண வக்ஷ்யாம்யஹமத: ஶிவே ॥ 2 ॥

த்⁴யாநம் –
ஜ்வலநகுடிலகேஶம் ஸூர்யசந்த்³ராக்³நிநேத்ரம்
நிஶிததரநகா²க்³ரோத்³தூ⁴தஹேமாப⁴தே³ஹம் ।
ஶரப⁴மத² முநீந்த்³ரை: ஸேவ்யமாநம் ஸிதாங்க³ம்
ப்ரணதப⁴யவிநாஶம் பா⁴வயேத்பக்ஷிராஜம் ॥ 3 ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் –
தே³வாதி³தே³வாய ஜக³ந்மயாய ஶிவாய நாலீகநிபா⁴நநாய ।
ஶர்வாய பீ⁴மாய ஶராதி⁴பாய நமோঽஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 4 ॥

ஹராய பீ⁴மாய ஹரிப்ரியாய ப⁴வாய ஶாந்தாய பராத்பராய ।
ம்ருʼடா³ய ருத்³ராய விலோசநாய நமோঽஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 5 ॥

ஶீதாம்ஶுசூடா³ய தி³க³ம்ப³ராய ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²தித்⁴வம்ஸநகாரணாய ।
ஜடாகலாபாய ஜிதேந்த்³ரியாய நமோঽஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 6 ॥

கலங்ககண்டா²ய ப⁴வாந்தகாய கபாலஶூலாத்தகராம்பு³ஜாய ।
பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷாய புராந்தகாய நமோঽஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 7 ॥

ஶமாதி³ஷட்காய யமாந்தகாய யமாதி³யோகா³ஷ்டகஸித்³தி⁴தா³ய ।
உமாதி⁴நாதா²ய புராதநாய நமோঽஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 8 ॥

க்⁴ருʼணாதி³பாஶாஷ்டகவர்ஜிதாய கி²லீக்ருʼதாஸ்மத்பதி² பூர்வகா³ய ।
கு³ணாதி³ஹீநாய கு³ணத்ரயாய நமோঽஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 9 ॥

காலாய வேதா³ம்ருʼதகந்த³லாய கல்யாணகௌதூஹலகாரணாய ।
ஸ்தூ²லாய ஸூக்ஷ்மாய ஸ்வரூபகா³ய நமோঽஸ்து துஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 10 ॥

பஞ்சாநநாயாநிலபா⁴ஸ்கராய பஞ்சாஶத³ர்ணாத்³யபராக்ஷயாய ।
பஞ்சாக்ஷரேஶாய ஜக³த்³தி⁴தாய நமோঽஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 11 ॥

நீலகண்டா²ய ருத்³ராய ஶிவாய ஶஶிமௌலிநே ।
ப⁴வாய ப⁴வநாஶாய பக்ஷிராஜாய தே நம: ॥ 12 ॥

பராத்பராய கோ⁴ராய ஶம்ப⁴வே பரமாத்மநே ।
ஶர்வாய நிர்மலாங்கா³ய ஸாலுவாய நமோ நம: ॥ 13 ॥

க³ங்கா³த⁴ராய ஸாம்பா³ய பரமாநந்த³தேஜஸே ।
ஸர்வேஶ்வராய ஶாந்தாய ஶரபா⁴ய நமோ நம: ॥ 14 ॥

வரதா³ய வராங்கா³ய வாமதே³வாய ஶூலிநே ।
கி³ரிஶாய கி³ரீஶாய கி³ரிஜாபதயே நம: ॥ 15 ॥

கநகஜட²ரகோத்³யத்³ரக்தபாநோந்மதே³ந
ப்ரதி²தநிகி²லபீடா³நாரஸிம்ஹேந ஜாதா ।
ஶரப⁴ ஹர ஶிவேஶ த்ராஹி ந: ஸர்வபாபா-
த³நிஶமிஹ க்ருʼபாப்³தே⁴ ஸாலுவேஶ ப்ரபோ⁴ த்வம் ॥ 16 ॥

ஸர்வேஶ ஸர்வாதி⁴கஶாந்தமூர்தே க்ருʼதாபராதா⁴நமராநதா²ந்யாந் ।
விநீய விஶ்வவிதா⁴யி நீதே நமோঽஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 17 ॥

த³ம்ஷ்ட்ராநகோ²க்³ர: ஶரப:⁴ ஸபக்ஷஶ்சதுர்பு⁴ஜஶ்சாஷ்டபத:³ ஸஹேதி: ।
கோடீரக³ங்கே³ந்து³த⁴ரோ ந்ருʼஸிம்ஹக்ஷோபா⁴பஹோঽஸ்மத்³ரிபுஹாஸ்து ஶம்பு:⁴ ॥ 18 ॥

ஹுங்காரீ ஶரபே⁴ஶ்வரோঽஷ்டசரண: பக்ஷீ சதுர்பா³ஹுக: ।
பாதா³க்ருʼஷ்டந்ருʼஸிம்ஹவிக்³ரஹத⁴ர: காலாக்³நிகோடித்³யுதி: ।
விஶ்வக்ஷோப⁴ஹர: ஸஹேதிரநிஶம் ப்³ரஹ்மேந்த்³ரமுக்²யை: ஸ்துதோ
க³ங்கா³சந்த்³ரத⁴ர: புரத்ரயஹர: ஸத்³யோ ரிபுக்⁴நோঽஸ்து ந: ॥ 19 ॥

ம்ருʼகா³ங்கலாங்கூ³லஸசஞ்சுபக்ஷோ த³ம்ஷ்ட்ராநநாங்க்⁴ரிஶ்ச பு⁴ஜாஸஹஸ்ர: ।
த்ரிநேத்ரக³ங்கே³ந்து³த⁴ர: ப்ரபா⁴ட்⁴ய: பாயாத³பாயாச்ச²ரபே⁴ஶ்வரோ ந: ॥ 20 ॥

ந்ருʼஸிம்ஹமத்யுக்³ரமதீவதேஜ:ப்ரகாஶிதம் தா³நவப⁴ங்க³த³க்ஷம் ।
ப்ரஶாந்திமந்தம் வித³தா⁴தி யோ மாம் ஸோঽஸ்மாநபாயாச்ச²ரபே⁴ஶ்வரோঽவது ந: ॥ 21 ॥

யோঽபூ⁴த் ஸஹஸ்ராம்ஶுஶதப்ரகாஶ: ஸ பக்ஷிஸிம்ஹாக்ருʼதிரஷ்டபாத:³ ।
ந்ருʼஸிம்ஹஸங்க்ஷோப⁴ஶமாத்தரூப: பாயாத³பாயாச்ச²ரபே⁴ஶ்வரோ ந: ॥ 22 ॥

த்வாம் மந்யுமந்தம் ப்ரவத³ந்தி வேதா³ஸ்த்வாம் ஶாந்திமந்தம் முநயோ க்³ருʼணந்தி ।
த்³ருʼஷ்டே ந்ருʼஸிம்ஹே ஜக³தீ³ஶ்வரே தே ஸர்வாபராத⁴ம் ஶரப⁴ க்ஷமஸ்வ ॥ 23 ॥

கரசரணக்ருʼதம் வாக்கர்மஜம் காயஜம் வா
ஶ்ரவணநயநஜம் வா மாநஸம் வாபராத⁴ம் ।
விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத்க்ஷமஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்³தே⁴ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 24 ॥

ருத்³ர: ஶங்கர ஈஶ்வர: பஶுபதி: ஸ்தா²ணு: கபர்தீ³ ஶிவோ
வாகீ³ஶோ வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜ: ஸ்மரஹரோ ப⁴க்தப்ரியஸ்த்ர்யம்ப³க: ।
பூ⁴தேஶோ ஜக³தீ³ஶ்வரஶ்ச வ்ருʼஷபோ⁴ ம்ருʼத்யுஞ்ஜய: ஶ்ரீபதி:
யோঽஸ்மாந் காலக³லோঽவதாத்புரஹர: ஶம்பு:⁴ பிநாகீ ஹர: ॥ 25 ॥

யதோ ந்ருʼஸிம்ஹம் ஹரஸி ஹர இத்யுச்யதே பு³தை:⁴ ।
யதோ பி³ப⁴ர்ஷி ஸகலம் விப⁴ஜ்ய தநுமஷ்டதா⁴ ॥ 23 ॥

அதோঽஸ்மாந் பாஹி ப⁴க³வந்ப்ரஸீத³ ச புந: புந: ।
இதி ஸ்துதோ மஹாதே³வ: ப்ரஸந்நோ ப⁴க்தவத்ஸல: । 27 ॥

ஸுராநாஹ்லாத³யாமாஸ வரதா³நைரபீ⁴ப்ஸிதை: ।
ப்ரஸந்நோঽஸ்மி ஸ்தவேநாஹமநேந விபு³தே⁴ஶ்வரா: ॥ 28 ॥

மயி ருத்³ரே மஹாதே³வே ப⁴யத்வம் ப⁴க்திமூர்ஜிதம் ।
மமாம்ஶோঽயம் ந்ருʼஸிம்ஹோঽயம் மயி ப⁴க்ததமஸ்த்விஹ ॥ 29 ॥

இமம் ஸ்தவம் ஜபேத்³யஸ்து ஶரபே⁴ஶாஷ்டகம் நர: ।
தஸ்ய நஶ்யந்தி பாபாநி ரிபவஶ்ச ஸுரோத்தமா: ॥ 30 ॥

நஶ்யந்தி ஸர்வரோகா³ணி க்ஷயரோகா³தி³காநி ச ।
அஶேஷக்³ரஹபூ⁴தாநி க்ருʼத்ரிமாணி ஜ்வராணி ச ॥ 31 ॥

ஸர்பசோராக்³நிஶார்தூ³லக³ஜபோத்ரிமுகா²நி ச ।
அந்யாநி ச வநஸ்தா²நி நாஸ்தி பீ⁴திர்ந ஸம்ஶய: ॥ 32 ॥

இத்யுக்த்வாந்தர்த³தே⁴ தே³வி தே³வாந் ஶரப⁴ஸாலுவ: ।
ததஸ்தே ஸ்வ-ஸ்வதா⁴மாநி யயுராஹ்லாத³பூர்வகம் ॥ 33 ॥

ஏதச்ச²ரப⁴கம் ஸ்தோத்ரம் மந்த்ரபூ⁴தம் ஜபேந்நர: ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி ஶிவலோகம் ச க³ச்ச²தி ॥ 34 ॥

இதி ஶ்ரீஆகாஶபை⁴ரவகல்போக்தம் ப்ரத்யக்ஷஸித்³தி⁴ப்ரதே³
உமாமஹேஶ்வரஸம்வாதே³ ஶரபே⁴ஶாஷ்டகஸ்தோத்ரமந்த்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sharabhesha Ashtakam Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *