Shri Karthikeya Stotram in Kannada

॥ Shri Karthikeya Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕರುಣಾಮೃತರಾಶೇ
ಕಾರ್ತಿಕೇ ಯತಹೃದಾ ತವ ಪೂಜಾ ।
ಪೂರ್ತಯೇ ಭವತಿ ವಾಂಛಿತಪಂಕ್ತೇಃ
ಕೀರ್ತಯೇ ಚ ರಚಿತಾ ಮನುಜೇನ ॥ ೧ ॥

ಅತ್ಯಂತಪಾಪಕರ್ಮಾ
ಮತ್ತುಲ್ಯೋ ನಾಸ್ತಿ ಭೂತಲೇ ಗುಹ ಭೋ ।
ಪೂರಯಸಿ ಯದಿ ಮದಿಷ್ಟಂ
ಚಿತ್ರಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಭೂರಿ ॥ ೨ ॥

ಕಾರಾಗೃಹಸ್ಥಿತಂ ಯ-
-ಶ್ಚಕ್ರೇ ಲೋಕೇಶಮಪಿ ವಿಧಾತಾರಮ್ ।
ತಮನುಲ್ಲಂಘಿತಶಾಸನ-
-ಮನಿಶಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಷಣ್ಮುಖಂ ಮೋದಾತ್ ॥ ೩ ॥

ನಾಹಂ ಮಂತ್ರಜಪಂ ತೇ
ಸೇವಾಂ ಸಪರ್ಯಾಂ ವಾ ।
ನೈಸರ್ಗಿಕ್ಯಾ ಕೃಪಯಾ
ಮದಭೀಷ್ಟಂ ಪೂರಯಾಶು ತದ್ಗುಹ ಭೋ ॥ ೪ ॥

ನಿಖಿಲಾನಪಿ ಮಮ ಮಂತೂ-
-ನ್ಸಹಸೇ ನೈವಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ।
ಯಸ್ಮಾತ್ಸಹಮಾನಸುತ-
-ಸ್ತ್ವಮಸಿ ಕೃಪಾವಾರಿಧೇ ಷಡಾಸ್ಯ ವಿಭೋ ॥ ೫ ॥

ಯದಿ ಮದ್ವಾಚ್ಛಿತದಾನೇ
ಶಕ್ತಿರ್ನಾಸ್ತೀತಿ ಷಣ್ಮುಖ ಬ್ರೂಷೇ ।
ತದನೃತಮೇವ ಸ್ಯಾತ್ತೇ
ವಾಕ್ಯಂ ಶಕ್ತಿಂ ದಧಾಸಿ ಯತ್ಪಾಣೌ ॥ ೬ ॥

ಮಯೂರಸ್ಯ ಪತ್ರೇ ಪ್ರಲಂಬಂ ಪದಾಬ್ಜಂ
ದಧಾನಂ ಕಕುದ್ಯೇವ ತಸ್ಯಾಪರಂ ಚ ।
ಸುರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರ್ಯಾ ಚ ವಲ್ಲ್ಯಾ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವ-
-ದ್ವಯಂ ಭಾಸಯಂತಂ ಷಡಾಸ್ಯಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ ೭ ॥

ವಿವೇಕಂ ವಿರಕ್ತಿಂ ಶಮಾದೇಶ್ಚ ಷಟ್ಕಂ
ಮುಮುಕ್ಷಾಂ ಚ ದತ್ತ್ವಾ ಷಡಾಸ್ಯಾಶು ಮಹ್ಯಮ್ ।
ವಿಚಾರೇ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ದೃಢಾಂ ದೇಹಿ ವಲ್ಲೀ-
-ಸುರೇಂದ್ರಾತ್ಮಜಾಶ್ಲಿಷ್ಟವರ್ಷ್ಮನ್ನಮಸ್ತೇ ॥ ೮ ॥

ಸುರೇಶಾನಪುತ್ರೀಪುಲಿಂದೇಶಕನ್ಯಾ-
-ಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಪಾರ್ಶ್ವಂ ಕೃಪಾವಾರಿರಾಶಿಮ್ ।
ಮಯೂರಾಚಲಾಗ್ರೇ ಸದಾ ವಾಸಶೀಲಂ
ಸದಾನಂದದಂ ನೌಮಿ ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಮೀಶಮ್ ॥ ೯ ॥

ಸ್ವಭಕ್ತೈರ್ಮಹಾಭಕ್ತಿತಃ ಪಕ್ವದೇಹಾ-
-ನ್ಸಮಾನೀಯ ದೂರಾತ್ಪುರಾ ಸ್ಥಾಪಿತಾನ್ಯಃ ।
ಕ್ಷಣಾತ್ಕುಕ್ಕುಟಾದೀನ್ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಯುಕ್ತಾ-
-ನ್ಕರೋತಿ ಸ್ಮ ತಂ ಭಾವಯೇಽಹಂ ಷಡಾಸ್ಯಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ರವಜಿತಪರಪುಷ್ಟರವ
ಸ್ವರಧಿಪಪುತ್ರೀಮನೋಽಬ್ಜಶಿಶುಭಾನೋ ।
ಪುರತೋ ಭವ ಮಮ ಶೀಘ್ರಂ
ಪುರಹರಮೋದಾಬ್ಧಿಪೂರ್ಣಿಮಾಚಂದ್ರ ॥ ೧೧ ॥

ಶತಮಖಮುಖಸುರಪೂಜಿತ
ನತಮತಿದಾನಪ್ರಚಂಡಪದಸೇವ ।
ಶ್ರಿತಜನದುಃಖವಿಭೇದ-
-ವ್ರತಧೃತಕಂಕಣ ನಮೋಽಸ್ತು ಗುಹ ತುಭ್ಯಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ವೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಷಣ್ಮುಖ
ಮಯ್ಯಪಿ ಪಾಪೇ ಕೃಪಾಂ ವಿಧಾಯಾಶು ।
ಸುಕೃತಿಷು ಕರುಣಾಕರಣೇ
ಕಾ ವಾ ಶ್ಲಾಘಾ ಭವೇತ್ತವ ಭೋ ॥ ೧೩ ॥

ಮಹೀಜಲಾದ್ಯಷ್ಟತನೋಃ ಪುರಾಣಾಂ
ಹರಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಾರಿನ್ ।
ಪ್ರಪನ್ನತಾಪಸ್ಯ ನಿವಾರಣಾಯ
ಪ್ರಯಚ್ಛ ವೃಷ್ಟಿಂ ಗುಹ ಷಣ್ಮುಖಾಶು ॥ ೧೪ ॥

ಪಾದಾಬ್ಜನಮ್ರಾಖಿಲದೇವತಾಲೇ
ಸುದಾಮಸಂಭೂಷಿತಕಂಬುಕಂಠ ।
ಸೌದಾಮನೀಕೋಟಿನಿಭಾಂಗಕಾಂತೇ
ಪ್ರಯಚ್ಛ ವೃಷ್ಟಿಂ ಗುಹ ಷಣ್ಮುಖಾಶು ॥ ೧೫ ॥

ಶಿಖಿಸ್ಥಿತಾಭ್ಯಾಂ ರಮಣೀಮಣಿಭ್ಯಾಂ
ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಿತಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನಮ್ ।
ಸ್ವಯಂ ಶಿಖಿಸ್ಥಂ ಕರುಣಾಸಮುದ್ರಂ
ಸದಾ ಷಡಾಸ್ಯಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯೇಽಹಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಭೂಯಾದ್ಭೂತ್ಯೈ ಮಹತ್ಯೈ ಭವತನುಜನನಶ್ಚೂರ್ಣಿತಕ್ರೌಂಚಶೈಲೋ
ಲೀಲಾಸೃಷ್ಟಾಂಡಕೋಟಿಃ ಕಮಲಭವಮುಖಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮಕೀರ್ತಿಃ ।
ವಲ್ಲೀದೇವೇಂದ್ರಪುತ್ರೀಹೃದಯಸರಸಿಜಪ್ರಾತರಾದಿತ್ಯಪುಂಜಃ
ಕಾರುಣ್ಯಾಪಾರವಾರಾಂನಿಧಿರಗತನಯಾಮೋದವಾರಾಶಿಚಂದ್ರಃ ॥ ೧೭ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರಿಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Karthikeya Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Shri Karthikeya Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top