Sree Ekadanta Stotram in Kannada

॥ Sri Ekadanta Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಏಕದಂತ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ ।
ಮದಾಸುರಂ ಸುಶಾಂತಂ ವೈ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಮುಖಾಃ ಸುರಾಃ ।
ಭೃಗ್ವಾದಯಶ್ಚ ಯೋಗೀಂದ್ರಾ ಏಕದಂತಂ ಸಮಾಯಯುಃ ॥ ೧ ॥

ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಂ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಽಽದೌ ಪುನಸ್ತೇ ನೇಮುರಾದರಾತ್ ।
ತುಷ್ಟುವುರ್ಹರ್ಷಸಂಯುಕ್ತಾ ಏಕದಂತಂ ಗಜಾನನಮ್ ॥ ೨ ॥

ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ ।
ಸದಾತ್ಮರೂಪಂ ಸಕಲಾದಿಭೂತ-
-ಮಮಾಯಿನಂ ಸೋಽಹಮಚಿಂತ್ಯಬೋಧಮ್ ।
ಅಥಾದಿಮಧ್ಯಾಂತವಿಹೀನಮೇಕಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೩ ॥

ಅನಂತಚಿದ್ರೂಪಮಯಂ ಗಣೇಶ-
-ಮಭೇದಭೇದಾದಿವಿಹೀನಮಾದ್ಯಮ್ ।
ಹೃದಿ ಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ಧರಂ ಸ್ವಧೀಸ್ಥಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೪ ॥

ಸಮಾಧಿಸಂಸ್ಥಂ ಹೃದಿ ಯೋಗಿನಾಂ ತು
ಪ್ರಕಾಶರೂಪೇಣ ವಿಭಾಂತಮೇವಮ್ ।
ಸದಾ ನಿರಾಲಂಬಸಮಾಧಿಗಮ್ಯಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೫ ॥

ಸ್ವಬಿಂಬಭಾವೇನ ವಿಲಾಸಯುಕ್ತಂ
ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಮಾಯಾಂ ವಿವಿಧಸ್ವರೂಪಮ್ ।
ಸುವೀರ್ಯಕಂ ತತ್ರ ದದಾತಿ ಯೋ ವೈ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೬ ॥

ಯದೀಯ ವೀರ್ಯೇಣ ಸಮರ್ಥಭೂತಂ
ಸ್ವಮಾಯಯಾ ಸಂರಚಿತಂ ಚ ವಿಶ್ವಮ್ ।
ತುರೀಯಕಂ ಹ್ಯಾತ್ಮಕವಿತ್ತಿಸಂಜ್ಞಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೭ ॥

ತ್ವದೀಯಸತ್ತಾಧರಮೇಕದಂತಂ
ಗುಣೇಶ್ವರಂ ಯಂ ಗುಣಬೋಧಿತಾರಮ್ ।
ಭಜಂತ ಆದ್ಯಂ ತಮಜಂ ತ್ರಿಸಂಸ್ಥಾ-
-ಸ್ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೮ ॥

ತತಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತನಾದಕೇನ
ಸುಷುಪ್ತಿಸಂಜ್ಞಂ ರಚಿತಂ ಜಗದ್ವೈ ।
ಸಮಾನರೂಪಂ ಚ ತಥೈಕಭೂತಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೯ ॥

ತದೇವ ವಿಶ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರಭೂತಂ
ದ್ವಿಭಾವಮಾದೌ ತಮಸಾ ವಿಭಾತಮ್ ।
ಅನೇಕರೂಪಂ ಚ ತಥೈಕಭೂತಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೦ ॥

ತತಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತಕೇನ ಸೃಷ್ಟಂ
ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಭಾವಂ ಜಗದೇಕಸಂಸ್ಥಮ್ ।
ಸುಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ಸ್ವಪ್ನಮನಂತಮಾದ್ಯಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೧ ॥

ತತ್ ಸ್ವಪ್ನಮೇವಂ ತಪಸಾ ಗಣೇಶ
ಸುಸಿದ್ಧಿರೂಪಂ ದ್ವಿವಿಧಂ ಬಭೂವ ।
ಸದೈಕರೂಪಂ ಕೃಪಯಾ ಚ ತೇ ಯ-
-ತ್ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೨ ॥

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ತೇನ ಸದಾ ಹೃದಿಸ್ಥ
ತಥಾ ಸುಸೃಷ್ಟಂ ಜಗದಂಶರೂಪಮ್ ।
ವಿಭಿನ್ನಜಾಗ್ರನ್ಮಯಮಪ್ರಮೇಯಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೩ ॥

ತದೇವ ಜಾಗ್ರದ್ರಜಸಾ ವಿಭಾತಂ
ವಿಲೋಕಿತಂ ತ್ವತ್ಕೃಪಯಾ ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ ।
ಬಭೂವ ಭಿನ್ನಂ ಚ ಸದೈಕರೂಪಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೪ ॥

ತದೇವ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವಾ-
-ತ್ತದಂತರೇ ತ್ವಂ ಚ ವಿಭಾಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಧಿಯಃ ಪ್ರದಾತಾ ಗಣನಾಥ ಏಕ-
-ಸ್ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೫ ॥

ಸರ್ವೇ ಗ್ರಹಾ ಭಾನಿ ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಚ
ಪ್ರಕಾಶರೂಪಾಣಿ ವಿಭಾಂತಿ ಖೇ ವೈ ।
ಭ್ರಮಂತಿ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವವಿಹಾರಕಾರ್ಯಾ-
-ತ್ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೬ ॥

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರೋ ವಿಧಾತಾ
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಪಾಲಕ ಏವ ವಿಷ್ಣುಃ ।
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸಂಹರಕೋ ಹರೋ ವೈ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೭ ॥

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಭೂಸ್ತು ಜಲೇ ಪ್ರಸಂಸ್ಥಾ
ಯದಾಜ್ಞಯಾಽಽಪಃ ಪ್ರವಹಂತಿ ನದ್ಯಃ ।
ಸ್ವತೀರಸಂಸ್ಥಶ್ಚ ಕೃತಃ ಸಮುದ್ರ-
-ಸ್ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ದೇವಗಣಾ ದಿವಿಸ್ಥಾ
ಯಚ್ಛಂತಿ ವೈ ಕರ್ಮಫಲಾನಿ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಶೈಲಗಣಾಃ ಸ್ಥಿರಾ ವೈ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೧೯ ॥

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಶೇಷ ಇಲಾಧರೋ ವೈ
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಮೋಹದ ಏವ ಕಾಮಃ ।
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಕಾಲಧರೋಽರ್ಯಮಾ ಚ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೨೦ ॥

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ವಾತಿ ವಿಭಾತಿ ವಾಯು-
-ರ್ಯದಾಜ್ಞಯಾಽಗ್ನಿರ್ಜಠರಾದಿಸಂಸ್ಥಃ ।
ಯದಾಜ್ಞಯೇದಂ ಸಚರಾಚರಂ ಚ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೨೧ ॥

ತದಂತರಿಕ್ಷಂ ಸ್ಥಿತಮೇಕದಂತಂ
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ ।
ಅನಂತರೂಪಂ ಹೃದಿ ಬೋಧಕಂ ತ್ವಾಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೨೨ ॥

ಸುಯೋಗಿನೋ ಯೋಗಬಲೇನ ಸಾಧ್ಯಂ
ಪ್ರಕುರ್ವತೇ ಕಃ ಸ್ತವನೇ ಸಮರ್ಥಃ ।
ಅತಃ ಪ್ರಣಾಮೇನ ಸುಸಿದ್ಧಿದೋಽಸ್ತು
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ ॥ ೨೩ ॥

ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ ।
ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಗಣೇಶಾನಂ ದೇವಾಃ ಸಮುನಯಃ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ತೂಷ್ಣೀಂ ಭಾವಂ ಪ್ರಪದ್ಯೈವ ನನೃತುರ್ಹರ್ಷಸಂಯುತಾಃ ॥ ೨೪ ॥

ಸ ತಾನುವಾಚ ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ದೇವರ್ಷೀಣಾಂ ಸ್ತವೇನ ವೈ ।
ಏಕದಂತೋ ಮಹಾಭಾಗಾನ್ ದೇವರ್ಷೀನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ ೨೫ ॥

ಏಕದಂತ ಉವಾಚ ।
ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾಹಂ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಸುರಾಃ ಸರ್ಷಿಗಣಾಃ ಖಲು ।
ವೃಣುಧ್ವಂ ವರದೋಽಹಂ ವೋ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮನಸೀಪ್ಸಿತಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ಭವತ್ಕೃತಂ ಮದೀಯಂ ಯತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರೀತಿಪ್ರದಂ ಚ ತತ್ ।
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ಯದ್ಯದಿಚ್ಛತಿ ತತ್ತದ್ವೈ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಕಃ ।
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಕಲತ್ರಂ ಧನಧಾನ್ಯಕಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಗಜಾಶ್ವಾದಿಕಮತ್ಯಂತಂ ರಾಜ್ಯಭೋಗಾದಿಕಂ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಯೋಗಂ ವೈ ಲಭತೇ ಶಾಂತಿದಾಯಕಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ರಾಜ್ಯಬಂಧಾದಿಕಂ ಚ ಯತ್ ।
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ನೃಣಾಂ ಭವೇತ್ತದ್ಬಂಧಹೀನತಾ ॥ ೩೦ ॥

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಯಃ ಶ್ಲೋಕಾನೇವೈಕವಿಂಶತಿಮ್ ।
ಪಠೇದ್ವೈ ಹೃದಿ ಮಾಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ದಿನಾನಿ ತ್ವೇಕವಿಂಶತಿಮ್ ॥ ೩೧ ॥

ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವೈ ಭವೇತ್ ।
ಅಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧಯೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ ೩೨ ॥

ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತಃ ಸ ವೈ ನರಃ ।
ತಸ್ಯ ದರ್ಶನತಃ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಪೂತಾ ಭವಂತಿ ಚ ॥ ೩೩ ॥

ಏವಂ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ಅಮರರ್ಷಯಃ ।
ಊಚುಃ ಸರ್ವೇ ಕರಪುಟೈರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಾ ಗಜಾನನಮ್ ॥ ೩೪ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ಏಕದಂತಚರಿತೇ ಪಂಚಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀ ಏಕದಂತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sree Ekadanta Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *