Sree Ganesha Suktam in English

॥ Sree Ganesha Suktam English Lyrics ॥

॥ śrī gaṇēśa sūktam (r̥gvēdīya) ॥
ā tū na̍ indra kṣu̱manta̎ṃ ci̱traṃ grā̱bhaṃ saṃ gṛ̍bhāya ।
ma̱hā̱ha̱stī dakṣi̍ṇena ॥ 1 ॥

vi̱dmā hi tvā̎ tuvikū̱rmintu̱vide̎ṣṇaṃ tu̱vīma̍gham ।
tu̱vi̱mā̱tramavo̎bhiḥ ॥ 2 ॥

na̱ hi tvā̎ śūra de̱vā na martā̎so̱ ditsa̎ntam ।
bhī̱maṃ na gāṃ vā̱raya̎nte ॥ 3 ॥

eto̱nvindra̱ṃ stavā̱meśā̎na̱ṃ vasva̍: sva̱rājam̎ ।
na rādha̍sā mardhiṣannaḥ ॥ 4 ॥

pra sto̎ṣa̱dupa̍ gāsiṣa̱cchrava̱tsāma̍ gī̱yamā̎nam ।
a̱bhirādha̍sājugurat ॥ 5 ॥

ā no̎ bhara̱ dakṣi̍ṇenā̱bhi sa̱vyena̱ pra mṛ̍śa ।
indra̱ māno̱ vaso̱rnirbhā̎k ॥ 6 ॥

upa̍krama̱svā bha̍ra dhṛṣa̱tā dhṛ̍ṣṇo̱ janā̎nām ।
adā̎śūṣṭarasya̱ veda̍: ॥ 7 ॥

indra̱ ya u̱ nu te̱ asti̱ vājo̱ vipre̎bhi̱: sani̍tvaḥ ।
a̱smābhi̱: sutaṃ sa̍nuhi ॥ 8 ॥

sa̱dyo̱juva̍ste̱ vājā̎ a̱smabhya̎m vi̱śvaśca̎ndrāḥ ।
vaśai̎śca ma̱kṣū ja̍rante ॥ 9 ॥

ga̱ṇānā̎ṃ tvā ga̱ṇapa̍tiṃ havāmahe
ka̱viṃ ka̍vī̱nāmu̍pa̱maśra̍vastamam ।
jye̱ṣṭha̱rāja̱ṃ brahma̍ṇāṃ brahmaṇaspata̱
ā na̍: śṛ̱ṇvannū̱tibhi̍ssīda̱ sāda̍nam ॥ 10 ॥

ni ṣu sī̎da gaṇapate ga̱ṇeṣu̱ tvāmā̎hu̱rvipra̍tamaṃ kavī̱nām ।
na ṛ̱te tvatkri̍yate̱ kiṃ ca̱nāre ma̱hāma̱rkaṃ ma̍ghavañci̱trama̍rca ॥ 11 ॥

a̱bhi̱khyāno̎ maghava̱nnādha̍mānā̱ntsakhe̎ bo̱dhi va̍supate̱ sakhī̎nām ।
raṇa̎ṃ kṛdhi raṇakṛtsatyaśu̱ṣmābha̍kte ci̱dā bha̍jā rā̱ye a̱smān ॥ 12 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Vedasukta » Sri Ganesha Suktam in Lyrics in Sanskrit » Kannada » Telugu » Tamil

Sree Ganesha Suktam in English
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top