Bagalamukhi Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

॥ Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಬಗಲಾಮುಖೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯೇಶ್ವರ ।
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಬಗಳಾಯಾ ವದಾಧುನಾ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ।
ಶೃಣು ವತ್ಸ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಪೀತಾಂಬರ್ಯಾ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ ॥ ೨ ॥

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಠನಾತ್ಸದ್ಯೋ ವಾದೀ ಮೂಕೋಭವೇತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ರಿಪವಸ್ಸ್ತಂಭನಂ ಯಾನ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೩ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಪೀತಾಂಬರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಪೀತಾಂಬರೀ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀಪೀತಾಂಬರೀ ಪ್ರೀತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಬಗಳಾ ವಿಷ್ಣುವನಿತಾ ವಿಷ್ಣುಶಂಕರಭಾಮಿನೀ ।
ಬಹುಳಾ ದೇವಮಾತಾ ಚ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಸೂರಪಿ ॥ ೪ ॥

ಮಹಾಮತ್ಸ್ಯಾ ಮಹಾಕೂರ್ಮಾ ಮಹಾವಾರಾಹರೂಪಿಣೀ ।
ನಾರಸಿಂಹಪ್ರಿಯಾ ರಮ್ಯಾ ವಾಮನಾ ಪಟುರೂಪಿಣೀ ॥ ೫ ॥

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಚ ರಾಮಾ ರಾಮಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಕೃಷ್ಣಾ ಕಪರ್ದಿನೀ ಕೃತ್ಯಾ ಕಲಹಾ ಚ ವಿಕಾರಿಣೀ ॥ ೬ ॥

ಬುದ್ಧಿರೂಪಾ ಬುದ್ಧಭಾರ್ಯಾ ಬೌದ್ಧಪಾಷಂಡಖಂಡಿನೀ ।
ಕಲ್ಕಿರೂಪಾ ಕಲಿಹರಾ ಕಲಿದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ॥ ೭ ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಕೋಟಿಕಂದರ್ಪಮೋಹಿನೀ ।
ಕೇವಲಾ ಕಠಿನಾ ಕಾಳೀ ಕಲಾ ಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನೀ ॥ ೮ ॥

ಕೇಶವೀ ಕೇಶವಾರಾಧ್ಯಾ ಕಿಶೋರೀ ಕೇಶವಸ್ತುತಾ ।
ರುದ್ರರೂಪಾ ರುದ್ರಮೂರ್ತೀ ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರದೇವತಾ ॥ ೯ ॥

ನಕ್ಷತ್ರರೂಪಾ ನಕ್ಷತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರೇಶಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ನಕ್ಷತ್ರೇಶಪ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರಪತಿವಂದಿತಾ ॥ ೧೦ ॥

ನಾಗಿನೀ ನಾಗಜನನೀ ನಾಗರಾಜಪ್ರವಂದಿತಾ ।
ನಾಗೇಶ್ವರೀ ನಾಗಕನ್ಯಾ ನಾಗರೀ ಚ ನಗಾತ್ಮಜಾ ॥ ೧೧ ॥

ನಗಾಧಿರಾಜತನಯಾ ನಗರಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ನವೀನಾ ನೀರದಾ ಪೀತಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಸೌಂದರ್ಯಕಾರಿಣೀ ॥ ೧೨ ॥

ರಕ್ತಾ ನೀಲಾ ಘನಾ ಶುಭ್ರಾ ಶ್ವೇತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಸುಂದರೀ ಸೌಭಗಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಣಾಭಾ ಸ್ವರ್ಗತಿಪ್ರದಾ ॥ ೧೩ ॥

ರಿಪುತ್ರಾಸಕರೀ ರೇಖಾ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ।
ಭಾಮಿನೀ ಚ ತಥಾ ಮಾಯಾ ಸ್ತಂಭಿನೀ ಮೋಹಿನೀ ಶುಭಾ ॥ ೧೪ ॥

ರಾಗದ್ವೇಷಕರೀ ರಾತ್ರೀ ರೌರವಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀ ।
ಯಕ್ಷಿಣೀ ಸಿದ್ಧನಿವಹಾ ಸಿದ್ಧೇಶಾ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೫ ॥

ಲಂಕಾಪತಿಧ್ವಂಸಕರೀ ಲಂಕೇಶೀ ರಿಪುವಂದಿತಾ ।
ಲಂಕಾನಾಥಕುಲಹರಾ ಮಹಾರಾವಣಹಾರಿಣೀ ॥ ೧೬ ॥

ದೇವದಾನವಸಿದ್ಧೌಘಪೂಜಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಪುರಾಣರೂಪಾ ಪರಮಾ ಪರತಂತ್ರವಿನಾಶಿನೀ ॥ ೧೭ ॥

ವರದಾ ವರದಾರಾಧ್ಯಾ ವರದಾನಪರಾಯಣಾ ।
ವರದೇಶಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ವೀರಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ ॥ ೧೮ ॥

ವಸುದಾ ಬಹುದಾ ವಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ವರಾನನಾ ।
ಬಲದಾ ಪೀತವಸನಾ ಪೀತಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ ॥ ೧೯ ॥

ಪೀತಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಪೀತಹಾರಾ ಪೀತಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವಿಪ್ರ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ಶತ್ರುಃ ಕ್ಷಯಂ ಸದ್ಯೋ ಯಾತಿ ನೈವಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೨೧ ॥

ಪ್ರಭಾತಕಾಲೇ ಪ್ರಯತೋ ಮನುಷ್ಯಃ
ಪಠೇತ್ಸುಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಿಚಿಂತ್ಯ ಪೀತಾಮ್ ।
ಧ್ರುವಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತವೃದ್ಧಿಃ
ವಿನಾಶಮಾಯಾತಿ ಚ ತಸ್ಯ ಶತ್ರುಃ ॥ ೨೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಯಾಮಲೇ ನಾರದವಿಷ್ಣುಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಬಗಳಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Bagalamukhi Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top