Bala Trishata Namavali In English – 300 Names Of Sri Bala Trishata

॥ Sri Bala Trishata Namavali English Lyrics ॥

aimkararupayai namah । aimkaranilayayai namah । aimkarapriyayai namah ।
aimkararupinyai namah । aimkaravaravarninyai namah । aimkarasarvasvayai namah ।
aimkarakarasobhitayai namah । aimkarabrahmavidyayai namah ।
aimkarapracuresvaryai namah । aimkarajapasantustayai namah ।
aimkaramrtasundaryai namah । aimkarakamalasinayai namah ।
aimkaragunarupinyai namah । aimkarabrahmasadanayai namah । aimkara-
prakatesvaryai namah । aimkarasaktivaradayai namah । aimkaraplutavaibhavayai namah ।
aimkaramitasampannayai namah ॥ 20 ॥

aimkaracyutarupinyai namah । aimkarajapasupritayai namah ।
aimkaraprabhavayai namah । aimkaravisvajananyai namah । aimkara-
brahmavanditayai namah । aimkaravedyayai namah । aimkarapujyayai namah ।
aimkarapithikayai namah । aimkaravacyayai namah । aimkaracintyayai namah ।
aim aim saririnyai namah । aimkaramrtarupayai namah ।
aimkaravijayesvaryai namah । aimkarabhargavividyayai namah ।
aimkarajapavaibhavayai namah । aimkaragunarupayai namah ।
aimkarapriyarupinyai namah । klimkararupayai namah । klimkaranilayayai namah ।
klimpadapriyayai namah ॥ 40 ॥

klimkarakirticidrupayai namah । klimkarakirtidayinyai namah ।
klimkarakinnaripujyayai namah । klimkarakimsukapriyayai namah ।
klimkarakilbisaharyai namah । klimkaravisvarupinyai namah ।
klimkaravasinyai namah । klimkaranaṅgarupinyai namah । klimkaravadanayai namah ।
klimkarakhilavasyadayai namah । klimkaramodinyai namah ।
klimkaraharavanditayai namah । klimkarasambararipave namah ।
klimkarakirtidayai namah । klimkaramanmathasakhyai namah ।
klimkaravamsavardhinyai namah । klimkarapustidayai namah ।
klimkarakudharapriyayai namah । klimkarakrsnasampujyayai namah ।
klim klim kiñjalkasannibhayai namah ॥ 60 ॥

klimkaravasagayai namah । klimkaranikhilesvaryai namah ।
klimkaradharinyai namah । klimkarabrahmapujitayai namah ।
klimkaralapavadanayai namah । klimkaranupurapriyayai namah ।
klimkarabhavanantasthayai namah । klim klim kalasvarupinyai namah ।
klimkarasaudhamadhyasthayai namah । klimkarakrttivasinyai namah ।
klimkaracakranilayayai namah । klim klim kimpurusarcitayai namah ।
klimkarakamalasinayai namah । klimklim gandharvapujitayai namah ।
klimkaravasinyai namah । klimkarakruddhanasinyai namah ।
klimkaratilakamodayai namah । klimkarakridasambhramayai namah ।
klimkaravisvasrstyambayai namah । klimkaravisvamalinyai namah ॥ 80 ॥

klimkarakrtsnasampurnayai namah । klim klim krpithavasinyai namah ।
klim mayakridavidvesyai namah । klim klimkarakrpanidhyai namah ।
klimkaravisvayai namah । klimkaravisvasambhramakarinyai namah ।
klimkaravisvarupayai namah । klimkaravisvamohinyai namah ।
klim mayakrttimadanayai namah । klim klim vamsavivardhinyai namah ।
klimkarasundarirupayai namah । klimkaraharipujitayai namah ।
klimkaragunarupayai namah । klimkarakamalapriyayai namah ।
sauhkararupayai namah । sauhkaranilayayai namah ।
sauhpadapriyayai namah । sauhkarasarasadanayai namah । sauhkara-
satyavadinyai nbamah । sauh prasadasamasinayai namah ॥ 100 ॥

sauhkarasadhanapriyayai namah । sauhkarakalpalatikayai namah ।
sauhkarabhaktatosinyai namah । sauhkarasaubhari pujyayai namah ।
sauhkarapriyasadhinyai namah । sauhkaraparamasaktyai namah ।
sauhkararatnadayinyai namah । sauhkarasaumyasubhagayai namah ।
sauhkaravaradayinyai namah । sauhkarasubhaganandayai namah ।
sauhkarabhagapujitayai namah । sauhkarasambhavayai namah ।
sauhkaranikhilesvaryai namah । sauhkaravisvayai namah ।
sauhkaravisvasambhramakarinyai namah । sauhkaravibhavanandayai namah ।
sauhkaravibhavapradayai namah । sauhkarasampadadharayai namah ।
sauh sauh saubhagyavardhinyai namah । sauhkarasattvasampannayai namah ॥ 120 ॥

See Also  108 Names Of Parshvanatha – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

sauhkarasarvavanditayai namah । sauhkarasarvavaradayai namah ।
sauhkarasanakarcitayai namah । sauhkarakautukapritayai namah ।
sauhkaramohanakrtyai namah । sauhkarasaccidanandayai namah ।
sauhkararipunasinyai namah । sauhkarasandrahrdayayai namah ।
sauhkarabrahmapujitayai namah । sauhkaravedyayai namah ।
sauhkarasadhakabhistadayinyai namah । sauhkarasadhyasampujyayai namah ।
sauhkarasurapujitayai namah । sauhkarasakalakarayai namah ।
sauhkaraharipujitayai namah । sauhkaramatrcidrupayai namah ।
sauhkarapapanasinyai namah । sauhkarayugalakarayai namah । sauhkara
suryavanditayai namah । sauhkarasevyayai namah ॥ 140 ॥

sauhkaramanasarcitapadukayai namah । sauhkaravasyayai namah ।
sauhkarasakhijanavararcitayai namah । sauhkarasampradayajñayai namah ।
sauh sauh bijasvarupinyai namah । sauhkarasampadadharayai namah ।
sauhkarasukharupinyai namah । sauhkarasarvacaitanyayai namah ।
sauh sarvapadvinasinyai namah । sauhkarasaukhyanilayayai namah ।
sauhkarasakalesvaryai namah । sauhkararupakalyanyai namah ।
sauhkarabijavasinyai namah । sauhkaravidrumaradhyayai namah ।
sauh sauh sadbhirnisevitayai namah । sauhkararasasallapayai namah ।
sauh sauh sauramandalagayai namah । sauhkararasasampurnayai namah ।
sauhkarasindhurupinyai namah । sauhkarapithanilayayai namah ॥ 160 ॥

sauhkarasagunesvaryai namah । sauh sauh parasaktyai namah । sauh sauh
samrajyavijayapradayai namah । aim klim sauh bijanilayayai namah ।
aim klim sauh padabhusitayai namah । aim klim sauh aindrabhavanayai namah ।
aim klim sauh saphalatmikayai namah । aim klim sauh samsarantasthayai namah ।
aim klim sauh yoginipriyayai namah । aim klim sauh brahmapujyayai namah ।
aim klim sauh harivanditayai namah । aim klim sauh santanirmuktayai namah ।
aim klim sauh vasyamargagayai namah । aim klim sauh kulakumbhasthayai namah ।
aim klim sauh patupañcamyai namah । aim klim sauh pailavamsasthayai namah ।
aim klim sauh kalpakasanayai namah । aim klim sauh citprabhayai namah ।
aim klim sauh cintitarthadayai namah । aim klim sauh kurukullambayai namah ॥ 180 ॥

aim klim sauh dharmacarinyai namah । aim klim sauh kunaparadhyayai namah ।
aim klim sauh saumyasundaryai namah । aim klim sauh sodasakalayai namah ।
aim klim sauh sukumarinyai namah । aim klim sauh mantramahisyai namah ।
aim klim sauh mantramandirayai namah । aim klim sauh manusaradhyayai namah ।
aim klim sauh magadhesvaryai namah । aim klim sauh maunivaradayai namah ।
aim klim sauh mañjubhasinyai namah । aim klim sauh madhuraradhyayai namah ।
aim klim sauh sonitapriyayai namah । aim klim sauh maṅgalakarayai namah ।
aim klim sauh madanavatyai namah । aim klim sauh sadhyagamitayai namah ।
aim klim sauh manasarcitayai namah । aim klim sauh rajyarasikayai namah ।
aim klim sauh ramapujitayai namah । aim klim sauh ratrijyotsnayai namah ॥ 200 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Krishna – Sahasranamavali Stotram In Bengali

aim klim sauh ratrilalinyai namah । aim klim sauh rathamadhyasthayai namah ।
aim klim sauh ramyavigrahayai namah । aim klim sauh purvapunyesayai namah ।
aim klim sauh prthukapriyayai namah । aim klim sauh vatukaradhyayai namah ।
aim klim sauh vatavasinyai namah । aim klim sauh varadanadhyayai namah ।
aim klim sauh vajravallakyai namah । aim klim sauh naradanatayai namah ।
aim klim sauh nandipujitayai namah । aim klim sauh utpalaṅgyai namah ।
aim klim sauh udbhavesvaryai namah । aim klim sauh nagagamanayai namah ।
aim klim sauh namarupinyai namah । aim klim sauh satyasaṅgalpayai namah ।
aim klim sauh somabhusanayai namah । aim klim sauh yogapujyayai namah ।
aim klim sauh yogagocarayai namah । aim klim sauh yogivandyayai namah ॥ 220 ॥

aim klim sauh yogipujitayai namah । aim klim sauh brahmagayatryai namah ।
aim klim sauh brahmavanditayai namah । aim klim sauh ratnabhavanayai namah ।
aim klim sauh rudrapujitayai namah । aim klim sauh citravadanayai namah ।
aim klim sauh caruhasinyai namah । aim klim sauh cintitakarayai namah ।
aim klim sauh cintitarthadayai namah । aim klim sauh vaisvadevesyai namah ।
aim klim sauh visvanayikayai namah । aim klim sauh oghavandyayai namah ।
aim klim sauh ogharupinyai namah । aim klim sauh dandinipujyayai namah ।
aim klim sauh duratikramayai namah । aim klim sauh mantrinisevyayai namah ।
aim klim sauh manavardhinyai namah । aim klim sauh vanivandyayai namah ।
aim klim sauh vagadhisvaryai namah । aim klim sauh vamamargasthayai namah ॥ 240 ॥

aim klim sauh varunipriyayai namah । aim klim sauh lokasaundaryayai namah ।
aim klim sauh lokanayikayai namah । aim klim sauh hamsagamanayai namah ।
aim klim sauh hamsapujitayai namah । aim klim sauh madiramodayai namah ।
aim klim sauh mahadarcitayai namah । aim klim sauh jñanagamyayai namah ।
aim klim sauh jñanavardhinyai namah । aim klim sauh dhanadhanyadhyayai namah ।
aim klim sauh dhairyadayinyai namah । aim klim sauh sadhyavaradayai namah ।
aim klim sauh sadhuvanditayai namah । aim klim sauh vijayaprakhyayai namah ।
aim klim sauh vijayapradayai namah । aim klim sauh virasamsevyayai namah ।
aim klim sauh virapujitayai namah । aim klim sauh viramatre namah ।
aim klim sauh virasannutayai namah । aim klim sauh saccidanandayai namah ॥ 260 ॥

See Also  Sri Paduka Ashtakam In English

aim klim sauh sadgatipradayai namah । aim klim sauh bhandaputraghnyai namah ।
aim klim sauh daityamardinyai namah । aim klim sauh bhandadarpaghnyai namah ।
aim klim sauh bhandanasinyai namah । aim klim sauh sarabhadamanayai namah ।
aim klim sauh satrumardinyai namah । aim klim sauh satyasantustayai namah ।
aim klim sauh sarvasaksinyai namah । aim klim sauh sampradayajñayai namah ।
aim klim sauh sakalestadayai namah । aim klim sauh sajjananutayai namah ।
aim klim sauh hatadanavayai namah । aim klim sauh visvajananyai namah ।
aim klim sauh visvamohinyai namah । aim klim sauh sauh sarvadevesyai namah ।
aim klim sauh sarvamaṅgalayai namah । aim klim sauh maramantrasthayai namah ।
aim klim sauh madanarcitayai namah । aim klim sauh madaghurnaṅgyai namah ॥ 280 ॥

aim klim sauh kamapujitayai namah । aim klim sauh mantrakosasthayai namah ।
aim klim sauh mantrapithagayai namah । aim klim sauh manidamadhyayai namah ।
aim klim sauh kulasundaryai namah । aim klim sauh matrmadhyasthayai namah ।
aim klim sauh moksadayinyai namah । aim klim sauh minanayanayai namah ।
aim klim sauh damanapujitayai namah । aim klim sauh kalikaradhyayai namah ।
aim klim sauh kaulikapriyayai namah । aim klim sauh mohanakarayai namah ।
aim klim sauh sarvamohinyai namah । aim klim sauh tripuradevyai namah ।
aim klim sauh tripuresvaryai namah । aim klim sauh desikaradhyai namah ।
aim klim sauh desikapriyayai namah । aim klim sauh matrcakresyai namah ।
aim klim sauh varnarupinyai namah । aim klim sauh tribijatmakabalatripurasundaryai namah ॥ 300 ॥

iti srikulavarnavatantre yoginirahasye sribalatrisatanamavalih samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages -300 Names of Bala Trishata Namavali:
Bala Trishata Namavali  – 300 Names of Sri Bala Trishata in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil