Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

॥ Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತೇ ।
ನರನಾರೀಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಶಿವಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಪಾರ್ವತೀ ॥ ೧ ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಭುವನೇಶೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಕಥಯಸ್ವ ಮಹಾದೇವ ಯದ್ಯಹಂ ತವ ವಲ್ಲಭಾ ॥ ೨ ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ಶುಭಮ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಮಧಿಕಂ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಮೋಕ್ಷಹೇತುಕಮ್ ॥ ೩ ॥

ಶುಚಿಭಿಃ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತೈಃ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ ೪ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಃ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ ಚತುರ್ವಿಧಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ ೫ ॥

ಸ್ತೊತ್ರಮ್ –
ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಯೋಗಾ ಮಹೋತ್ಕಟಾ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಕುಮಾರೀ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ॥ ೬ ॥

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಯೋಗಿನೀ ಕೋಟಿಸೇವಿತಾ ।
ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ಕೌಮಾರೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ ॥ ೭ ॥

ಪಿಂಗಳಾ ಚ ವಿಲಾಸೀ ಚ ಜ್ವಾಲಿನೀ ಜ್ವಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ಈಶ್ವರೀ ಕ್ರೂರಸಂಹಾರೀ ಕುಲಮಾರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ ೮ ॥

ವೈಷ್ಣವೀ ಸುಭಗಾಕಾರೀ ಸುಕುಲ್ಯಾ ಕುಲಪೂಜಿತಾ ।
ವಾಮಾಂಗಾ ವಾಮಚಾರಾ ಚ ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾ ತಥಾ ॥ ೯ ॥

ಡಾಕಿನೀ ಯೋಗಿನೀರೂಪಾ ಭೂತೇಶೀ ಭೂತನಾಯಿಕಾ ।
ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾ ಪ್ರಬುದ್ಧಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ॥ ೧೦ ॥

ಭೂಚರೀ ಖೇಚರೀ ಮಾಯಾ ಮಾತಂಗೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಕಾಂತಾ ಪತಿವ್ರತಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಸುಚಕ್ಷುಃ ಕುಂಡವಾಸಿನೀ ॥ ೧೧ ॥

ಉಮಾ ಕುಮಾರೀ ಲೋಕೇಶೀ ಸುಕೇಶೀ ಪದ್ಮರಾಗಿಣೀ ।
ಇಂದ್ರಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಂಡಾಲೀ ಚಂಡಿಕಾ ವಾಯುವಲ್ಲಭಾ ॥ ೧೨ ॥

ಸರ್ವಧಾತುಮಯೀ-ಮೂರ್ತಿ-ರ್ಜಲರೂಪಾ ಜಲೋದರೀ ।
ಆಕಾಶೀ ರಣಗಾ ಚೈವ ನೃಕಪಾಲವಿಭೂಷಣಾ ॥ ೧೩ ॥

ನರ್ಮದಾ ಮೋಕ್ಷದಾ ಚೈವ ಕಾಮಧರ್ಮಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಚಾಽಥ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ತೀರ್ಥಗಾಮಿನೀ ॥ ೧೪ ॥

ಅಷ್ಟಮೀ ನವಮೀ ಚೈವ ದಶಮ್ಯೈಕಾದಶೀ ತಥಾ ।
ಪೌರ್ಣಮಾಸೀ ಕುಹೂರೂಪಾ ತಿಥಿಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೫ ॥

ಸುರಾರಿನಾಶಕಾರೀ ಚ ಉಗ್ರರೂಪಾ ಚ ವತ್ಸಲಾ ।
ಅನಲಾ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾ ಚ ಅರುಣಾ ಪೀತಲೋಚನಾ ॥ ೧೬ ॥

ಲಜ್ಜಾ ಸರಸ್ವತೀ ವಿದ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ।
ನಾಗಪಾಶಧರಾ ಮೂರ್ತಿ-ರಗಾಧಾ ಧೃತಕುಂಡಲಾ ॥ ೧೭ ॥

ಕ್ಷತರೂಪೀ ಕ್ಷಯಕರೀ ತೇಜಸ್ವಿನೀ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಾ-ವ್ಯಕ್ತಲೋಕಾ ಚ ಶಂಭುರೂಪಾ ಮನಸ್ವಿನೀ ॥ ೧೮ ॥

ಮಾತಂಗೀ ಮತ್ತಮಾತಂಗೀ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ ।
ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೀ ಚ ವಾರಾಹೀ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಶುಭಾ ॥ ೧೯ ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ನಿರ್ಧನೋ ಧನವಾನ್ ಭವೇತ್ ॥ ೨೦ ॥

ಮೂರ್ಖೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚೋರೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಗತಿಮ್ ।
ವೇದಾನಾಂ ಪಾಠಕೋ ವಿಪ್ರಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ ೨೧ ॥

ವೈಶ್ಯಸ್ತು ಧನವಾನ್ಭೂಯಾಚ್ಛೂದ್ರಸ್ತು ಸುಖಮೇಧತೇ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಚೈಕಚೇತಸಃ ॥ ೨೨ ॥

ಯೇ ಪಠಂತಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನ ತೇ ವೈ ದುಃಖಭಾಗಿನಃ ।
ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ವಾ ಚತುರ್ಥಕಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಯೇ ಪಠಂತಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ಚ ಪೂಜಿತಾಃ ।
ರುದ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ದೇವಾಃ ಪನ್ನಗಾ ಗರುಡಂ ಯಥಾ ॥ ೨೪ ॥

ಶತ್ರವಃ ಪ್ರಪಲಾಯಂತೇ ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರವಿಲೋಕನಾತ್ ॥ ೨೫ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ದೇವೀಶಂಕರಸಂವಾದೇ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *