Sri Brihaspathi Ashtottara Satanama Stotram in Kannada

॥ Sri Brihaspati Ashtottara Satanama Stotram in ॥

॥ ಶ್ರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಗುರುರ್ಗುಣವರೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಚರೋ ಗೋಪತಿಪ್ರಿಯಃ
ಗುಣೀ ಗುಣವತಾಂಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುರೂಣಾಂಗುರುರವ್ಯಯಃ ॥ ೧ ॥

ಜೇತಾ ಜಯಂತೋ ಜಯದೋ ಜೀವೋಽನಂತೋ ಜಯಾವಹಃ
ಆಂಗೀರಸೋಽಧ್ವರಾಸಕ್ತೋ ವಿವಿಕ್ತೋಽಧ್ವರಕೃತ್ಪರಃ ॥ ೨ ॥

ವಾಚಸ್ಪತಿರ್ವಶೀ ವಶ್ಯೋ ವರಿಷ್ಠೋ ವಾಗ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಕರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚೈತ್ರಃ ಚಿತ್ರಶಿಖಂಡಿಜಃ ॥ ೩ ॥

ಬೃಹದ್ರಥೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿರಭೀಷ್ಟದಃ
ಸುರಾಚಾರ್ಯಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸುರಕಾರ್ಯಹಿತಂಕರಃ ॥ ೪ ॥

ಗೀರ್ವಾಣಪೋಷಕೋ ಧನ್ಯೋ ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗಿರಿಶೋಽನಘಃ
ಧೀವರೋ ಧಿಷಣೋ ದಿವ್ಯಭೂಷಣೋ ದೇವಪೂಜಿತಃ ॥ ೫ ॥

ಧನುರ್ಧರೋ ದೈತ್ಯಹಂತಾ ದಯಾಸಾರೋ ದಯಾಕರಃ
ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಕೋ ಧನ್ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಸಂಭವಃ ॥ ೬ ॥

ಧನುರ್ಮೀನಾಧಿಪೋ ದೇವೋ ಧನುರ್ಬಾಣಧರೋ ಹರಿಃ
ಆಂಗೀರಸಾಬ್ಜಸಂಜಾತಃ ಆಂಗೀರಸಕುಲೋದ್ಭವಃ ॥ ೭ ॥

ಸಿಂಧುದೇಶಾಧಿಪೋ ಧೀಮಾನ್ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಃ ಚತುರ್ಭುಜಃ
ಹೇಮಾಂಗದೋ ಹೇಮವಪುರ್ಹೇಮಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ॥ ೮ ॥

ಪುಷ್ಯನಾಥಃ ಪುಷ್ಯರಾಗಮಣಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ
ಕಾಶಪುಷ್ಪಸಮಾನಾಭಃ ಕಲಿದೋಷನಿವಾರಕಃ ॥ ೯ ॥

ಇಂದ್ರಾದಿದೇವೋದೇವೇಶೋ ದೇವತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ
ಅಸಮಾನಬಲಃ ಸತ್ತ್ವಗುಣಸಂಪದ್ವಿಭಾಸುರಃ ॥ ೧೦ ॥

ಭೂಸುರಾಭೀಷ್ಟದೋ ಭೂರಿಯಶಃ ಪುಣ್ಯವಿವರ್ಧನಃ
ಧರ್ಮರೂಪೋ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧನದೋ ಧರ್ಮಪಾಲನಃ ॥ ೧೧ ॥

ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಃ ಸ್ವಮತಾನುಗತಾಮರಃ ॥ ೧೨ ॥

ಋಗ್ವೇದಪಾರಗೋ ಋಕ್ಷರಾಶಿಮಾರ್ಗಪ್ರಚಾರಕಃ
ಸದಾನಂದಃ ಸತ್ಯಸಂಧಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಮಾನಸಃ ॥ ೧೩ ॥

ಸರ್ವಾಗಮಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವೇದಾಂತವಿದ್ವರಃ
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ ೧೪ ॥

ಸಮಾನಾಧಿಕನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂವದಃ
ಸಸುರಾಸುರಗಂಧರ್ವವಂದಿತಃ ಸತ್ಯಭಾಷಣಃ ॥ ೧೫ ॥

ನಮಃ ಸುರೇಂದ್ರವಂದ್ಯಾಯ ದೇವಾಚಾರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ
ನಮಸ್ತೇಽನಂತಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೇದಸಿದ್ಧಾಂತಪಾರಗಃ ॥ ೧೬ ॥

ಸದಾನಂದ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ನಮಃ ಪೀಡಾಹರಾಯ ಚ
ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಪೀತವಾಸಸೇ ॥ ೧೭ ॥

ನಮೋಽದ್ವಿತೀಯರೂಪಾಯ ಲಂಬಕೂರ್ಚಾಯ ತೇ ನಮಃ
ನಮಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟನೇತ್ರಾಯ ವಿಪ್ರಾಣಾಂಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ನಮೋ ಭಾರ್ಗವಶಿಷ್ಯಾಯ ವಿಪನ್ನಹಿತಕಾರಿಣೇ
ನಮಸ್ತೇ ಸುರಸೈನ್ಯಾನಾಂವಿಪತ್ತಿತ್ರಾಣಹೇತವೇ ॥ ೧೯ ॥

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ದಯಾವಾನ್ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ
ಲೋಕತ್ರಯಗುರುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವತೋವಿಭುಃ ॥ ೨೦ ॥

ಸರ್ವೇಶಃ ಸರ್ವದಾತುಷ್ಟಃ ಸರ್ವದಃ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ
ಅಕ್ರೋಧನೋ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ನೀತಿಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಪಿತಾ ॥ ೨೧ ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಚ ವಿಶ್ವಯೋನಿರಯೋನಿಜಃ
ಭೂರ್ಭುವೋಧನದಾತಾ ಚ ಭರ್ತಾಜೀವೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ ೨೨ ॥

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಕಾಶ್ಯಪೇಯೋ ದಯಾವಾನ್ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ
ಅಭೀಷ್ಟಫಲದಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶುಭಗ್ರಹ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ॥ ೨೩ ॥

ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ದೇವಾಸುರಸುಪೂಜಿತಃ
ಆಚಾರ್ಯೋದಾನವಾರಿಶ್ಚ ಸುರಮಂತ್ರೀ ಪುರೋಹಿತಃ ॥ ೨೪ ॥

ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಾಲಋಗ್ವೇತ್ತಾ ಚಿತ್ತಗಶ್ಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ
ವಿಷ್ಣುಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತದಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಪ್ರತಿದೇವೋಜ್ಜ್ವಲಗ್ರಹಃ ॥ ೨೫ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Brihaspathi Ashtottara Satanama Stotram in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil

Sri Brihaspathi Ashtottara Satanama Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top