Sri Datta Mala Mantram In English

॥ Sri Dattatreya Mala Mantram English Lyrics ॥

॥ śrī datta mala mantram ॥
ōṁ namō bhagavatē dattatrēyaya,
smaranamatrasantustaya,
mahabhayanivaranaya mahajñanapradaya,
cidanandatmanē,
balōnmattapiśacavēsaya,
mahayōginē, avadhūtaya,
anasūyanandavardhanaya, atriputraya,
ōṁ bhavabandhavimōcanaya,
aṁ asadhyasadhanaya,
hrīṁ sarvavibhūtidaya,
krauṁ asadhyakarsanaya,
aiṁ vakpradaya,
klīṁ jagatrayavaśīkaranaya,
sauḥ sarvamanaḥksōbhanaya,
śrīṁ mahasampatpradaya,
glauṁ bhūmandaladhipatyapradaya,
draṁ cirañjīvinē,
vasatvaśīkuru vaśīkuru,
vausat akarsaya akarsaya,
huṁ vidvēsaya vidvēsaya,
phat uccataya uccataya,
thaḥ thaḥ stambhaya stambhaya,
khēṁ khēṁ maraya maraya,
namaḥ sampannaya sampannaya,
svaha pōsaya pōsaya,
paramantraparayantraparatantrani chindhi chindhi,
grahannivaraya nivaraya,
vyadhīn vinaśaya vinaśaya,
duḥkhaṁ hara hara,
daridryaṁ vidravaya vidravaya,
dēhaṁ pōsaya pōsaya,
cittaṁ tōsaya tōsaya,
sarvamantrasvarūpaya,
sarvayantrasvarūpaya,
sarvatantrasvarūpaya,
sarvapallavasvarūpaya,
ōṁ namō mahasiddhaya svaha ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Datta Mala Mantram in English – SanskritKannadaTeluguTamil

See Also  Sri Kalika Ashtakam In Sanskrit