Sri Dattatreya Karunatripadi in Kannada

॥ Sri Guru Datta Karunatripadi Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕರುಣಾ ತ್ರಿಪದಿ (ಮರಾಠೀ) ॥
— ಪ್ರಥಮ —

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ।
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ॥

ತೂ ಕೇವಳ ಮಾತಾ ಜನಿತಾ ।
ಸರ್ವಥಾ ತೂ ಹಿತಕರ್ತಾ ॥
ತೂ ಆಪ್ತ ಸ್ವಜನ ಭ್ರಾತಾ ।
ಸರ್ವಥಾ ತೂಚಿ ತ್ರಾತಾ ॥
ಭಯಕರ್ತಾ ತೂ ಭಯಹರ್ತಾ ।
ದಂಡಧರ್ತಾ ತೂ ಪರಿಪಾತಾ ॥
ತುಜವಾಚುನಿ ನ ದುಜೀ ವಾರ್ತಾ ।
ತೂ ಆರ್ತಾ ಆಶ್ರಯ ದತ್ತಾ ॥ ೧ ॥

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ।
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ॥

ಅಪರಾಧಾಸ್ತವ ಗುರುನಾಥಾ ।
ಜರಿ ದಂಡಾ ಧರಿಸೀ ಯಥಾರ್ಥಾ ॥
ತರಿ ಆಮ್ಹೀ ಗಾಉನಿ ಗಾಥಾ ।
ತವ ಚರಣೀ ನಮವೂ ಮಾಥಾ ॥
ತೂ ತಥಾಪಿ ದಂಡಿಸೀ ದೇವಾ ।
ಕೋಣಾಚಾ ಮಗ ಕರೂಂ ಧಾವಾ ॥
ಸೋಡವಿತಾ ದುಸರಾ ತೇವ್ಹಾಂ ।
ಕೋಣ ದತ್ತಾ ಆಮ್ಹಾಂ ತ್ರಾತಾ ॥ ೨ ॥

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ।
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ॥

ತೂ ನಟಸಾ ಹೋಉನಿ ಕೋಪೀ ।
ದಂಡಿತಾಹಿ ಆಮ್ಹೀ ಪಾಪೀ ॥
ಪುನರಪಿಹೀ ಚುಕತ ತಥಾಪಿ ।
ಆಮ್ಹಾಂವರೀ ನ ಚ ಸಂತಾಪೀ ॥
ಗಚ್ಛತಃ ಸ್ಖಲನಂ ಕ್ವಾಪಿ ।
ಅಸೇಂ ಮಾನುನಿ ನಚ ಹೋಊ ಕೋಪೀ ॥
ನಿಜಕೃಪಾ ಲೇಶಾ ಓಪೀ ।
ಆಮ್ಹಾಂವರಿ ತೂ ಭಗವಂತಾ ॥ ೩ ॥

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ।
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ॥

ತವ ಪದರೀಂ ಅಸತಾ ತಾತಾ ।
ಆಡಮಾರ್ಗೀಂ ಪಾಊಲ ಪಡತಾಂ ॥
ಸಾಂಭಾಳುನಿ ಮಾರ್ಗಾವರತಾ ।
ಆಣಿತಾ ನ ದೂಜಾ ತ್ರಾತಾ ॥
ನಿಜಬಿರುದಾ ಆಣುನಿ ಚಿತ್ತಾ ।
ತೂ ಪತಿತಪಾವನ ದತ್ತಾ ॥
ವಳೇ ಆತಾಂ ಆಮ್ಹಾಂವರತಾ ।
ಕರುಣಾಘನ ತೂ ಗುರುನಾಥಾ ॥ ೪ ॥

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ।
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ॥

ಸಹಕುಟುಂಬ ಸಹಪರಿವಾರ ।
ದಾಸ ಆಮ್ಹೀ ಹೇ ಘರದಾರ ॥
ತವ ಪದೀ ಅರ್ಪೂ ಅಸಾರ ।
ಸಂಸಾರಾಹಿತ ಹಾ ಭಾರ ॥
ಪರಿಹರಿಸೀ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ।
ತೂ ದೀನಾದಯಾಳ ಸುಬಂಧೋ ॥
ಆಮ್ಹಾಂ ಅಘ ಲೇಶ ನ ಬಾಧೋ ।
ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ದತ್ತಾ ॥ ೫ ॥

ಶಾಂತ ಹೋ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ।
ಮಮ ಚಿತ್ತಾ ಶಮವೀ ಆತಾ ॥

— ದ್ವಿತೀಯ —

ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ ।
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ ॥

ಚೋರೇ ದ್ವಿಜಾಸೀ ಮಾರೀತಾ ಮನ ಜೇ ।
ಕಳವಳಲೇ ತೇ ಕಳವಳೋ ಆತಾ ॥
ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ ।
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ ॥ ೧ ॥

ಪೋಟಶೂಳಾನೇ ದ್ವಿಜ ತಡಫಡತಾ ।
ಕಳವಳಲೇ ತೇ ಕಳವಳೋ ಆತಾ ॥
ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ ।
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ ॥ ೨ ॥

ದ್ವಿಜಸುತ ಮರತಾ ವಳಲೇ ತೇ ಮನ ।
ಹೋ ಕೀ ಉದಾಸೀನ ನ ವಳೇ ಆತಾ ॥
ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ ।
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ ॥ ೩ ॥

ಸತಿಪತಿ ಮರತಾ ಕಾಕುಳತೀ ಯೇತಾ ।
ವಳಲೇ ತೇ ಮನ ನ ವಳೇ ಕೀ ಆತಾ ॥
ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ ।
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ ॥ ೪ ॥

ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ತ್ಯಜೀ ನಿಷ್ಠುರತಾ ।
ಕೋಮಲ ಚಿತ್ತಾ ವಳವೀ ಆತಾ ॥
ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾ ಜಯ ಭಗವಂತಾ ।
ತೇ ಮನ ನಿಷ್ಠುರ ನ ಕರೀ ಆತಾ ॥ ೫ ॥

— ತೃತೀಯ —

ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ ।
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ ॥

ನಿಜ-ಅಪರಾಧೇ ಉಫರಾಟೀ ದೃಷ್ಟೀ ।
ಹೋಊನಿ ಪೋಟೀ ಭಯ ಧರೂ ಪಾವನ ॥
ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ ।
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ ॥ ೧ ॥

ತೂ ಕರುಣಾಕರ ಕಧೀ ಆಮ್ಹಾಂವರ ।
ರುಸಶೀ ನ ಕಿಂಕರ ವರದ ಕೃಪಾಘನ ॥
ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ ।
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ ॥ ೨ ॥

ವಾರೀ ಅಪರಾಧ ತೂ ಮಾಯಬಾಪ ।
ತವ ಮನೀ ಕೋಪ ಲೇಶ ನ ವಾಮನ ॥
ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ ।
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ ॥ ೩ ॥

ಬಾಲಕ-ಅಪರಾಧಾ ಗಣೇ ಜರೀ ಮಾತಾ ।
ತರೀ ಕೋಣ ತ್ರಾತಾ ದೇಈಲ ಜೀವನ ॥
ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ ।
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ ॥ ೪ ॥

ಪ್ರಾರ್ಥೀ ವಾಸುದೇವ ಪದೀ ಠೇವೀ ಭಾವ ।
ಪದೀ ದೇವೋ ಠಾವ ದೇವ ಅತ್ರಿನಂದನ ॥
ಜಯ ಕರುಣಾಘನ ನಿಜಜನಜೀವನ ।
ಅನಸೂಯಾನಂದನ ಪಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ ॥ ೫ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Thyagaraja Keerthana » Sri Dattatreya Karunatripadi Lyrics in Sanskrit » English » Telugu

Sri Dattatreya Karunatripadi in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top