Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad in Kannada

॥ Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi UpanishadKannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಅಥವಾ ದೇವ್ಯುಪನಿಷತ್ ॥
ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿರ್ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ।

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇ ವೈ ದೇವಾ ದೇವೀಮುಪತಸ್ಥುಃ ಕಾಸಿ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವೀತಿ ॥ 1 ॥

ಸಾಽಬ್ರವೀದಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ । ಮತ್ತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ ।
ಶೂನ್ಯಂ ಚಾಶೂನ್ಯಂ ಚ ॥ 2 ॥

ಅಹಮಾನಂದಾನಾನಂದೌ । ಅಹಂ ವಿಜ್ಞಾನಾವಿಜ್ಞಾನೇ ।
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮಣೀ । ದ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೀ ವೇದಿತವ್ಯೇ । var just ವೇದಿತವ್ಯೇ
ಇತಿ ಚಾಥರ್ವಣೀ ಶ್ರುತಿಃ । ಅಹಂ ಪಂಚಭೂತಾನಿ ।
ಅಹಂ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾಣಿ । ಅಹಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ ॥ 3 ॥

ವೇದೋಽಹಮವೇದೋಽಹಂ । ವಿದ್ಯಾಹಮವಿದ್ಯಾಹಂ ।
ಅಜಾಹಮನಜಾಹಂ । ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚ ತಿರ್ಯಕ್ಚಾಹಂ ॥ 4 ॥

ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮಿ । ಅಹಮಾದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈಃ ।
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವುಭೌ ಬಿಭರ್ಮಿ । ಅಹಮಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನಾವುಭೌ ॥ 5 ॥

ಅಹಂ ಸೋಮಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಂ ಪೂಷಣಂ ಭಗಂ ದಧಾಮಿ ।
ಅಹಂ ವಿಷ್ಣುಮುರುಕ್ರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮುತ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ದಧಾಮಿ ॥ 6 ॥

ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ ಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ । var ಸುವ್ರತೇ
ಅಹಂ ರಾಜ್ಞೀ ಸಂಗಮನೀ ವಸೂನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಂ । var ರಾಷ್ಟ್ರೀ
ಅಹಂ ಸುವೇ ಪಿತರಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸ್ವಂತಃ ಸಮುದ್ರೇ ।
ಯ ಏವಂ ವೇದ । ಸ ದೈವೀಂ ಸಂಪದಮಾಪ್ನೋತಿ ॥ 7 ॥

ತೇ ದೇವಾ ಅಬ್ರುವನ್ ।
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ತಾಂ ॥ 8 ॥

ತಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾಂ ।
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮಹೇಽಸುರಾನ್ನಾಶಯಿತ್ರ್ಯೈ ತೇ ನಮಃ ॥ 9 ॥

ದೇವೀಂ ವಾಚಮಜನಯಂತ ದೇವಾಸ್ತಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಃ ಪಶವೋ ವದಂತಿ ।
ಸಾ ನೋ ಮಂದ್ರೇಷಮೂರ್ಜಂ ದುಹಾನಾ ಧೇನುರ್ವಾಗಸ್ಮಾನುಪ ಸುಷ್ಟುತೈತು ॥ 10 ॥

ಕಾಲರಾತ್ರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಸ್ಕಂದಮಾತರಂ ।
ಸರಸ್ವತೀಮದಿತಿಂ ದಕ್ಷದುಹಿತರಂ ನಮಾಮಃ ಪಾವನಾಂ ಶಿವಾಂ ॥ 11 ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ ದೇವೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ 12 ॥

ಅದಿತಿರ್ಹ್ಯಜನಿಷ್ಟ ದಕ್ಷ ಯಾ ದುಹಿತಾ ತವ ।
ತಾಂ ದೇವಾ ಅನ್ವಜಾಯಂತ ಭದ್ರಾ ಅಮೃತಬಂಧವಃ ॥ 13 ॥

ಕಾಮೋ ಯೋನಿಃ ಕಮಲಾ ವಜ್ರಪಾಣಿರ್ಗುಹಾ ಹಸಾ ಮಾತರಿಶ್ವಾಭ್ರಮಿಂದ್ರಃ ।
ಪುನರ್ಗುಹಾ ಸಕಲಾ ಮಾಯಯಾ ಚ ಪುರೂಚ್ಯೈಷಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾದಿವಿದ್ಯೋಂ ॥ 14 ॥

var ಚಾಪೃಥಕ್ ಕ್ಲೇಶಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾದಿವಿದ್ಯಾಃ ॥

ಏಷಾಽಽತ್ಮಶಕ್ತಿಃ । ಏಷಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ । ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ ।
ಏಷಾ ಶ್ರೀಮಹಾವಿದ್ಯಾ । ಯ ಏವಂ ವೇದ ಸ ಶೋಕಂ ತರತಿ ॥ 15 ॥

ನಮಸ್ತೇ।ಸ್ತು ಭಗವತಿ ಮಾತರಸ್ಮಾನ್ಪಾಹಿ ಸರ್ವತಃ ॥ 16 ॥

ಸೈಷಾ ವೈಷ್ಣವ್ಯಷ್ಟೌ ವಸವಃ । ಸೈಷೈಕಾದಶ ರುದ್ರಾಃ ।
ಸೈಷಾ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾಃ । ಸೈಷಾ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ಸೋಮಪಾ ಅಸೋಮಪಾಶ್ಚ ।
ಸೈಷಾ ಯಾತುಧಾನಾ ಅಸುರಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಪಿಶಾಚಾ ಯಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧಾಃ ।
ಸೈಷಾ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಾಂಸಿ । ಸೈಷಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಸೈಷಾ ಪ್ರಜಾಪತೀಂದ್ರಮನವಃ ।
ಸೈಷಾ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೋತಿಃಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ।
var ಸೈಷಾ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೋತೀಂಷಿ । ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ತಾಮಹಂ ಪ್ರಣೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ ।
ಪಾಪಾಪಹಾರಿಣೀಂ ದೇವೀಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀಂ ।
ಅನಂತಾಂ ವಿಜಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಶರಣ್ಯಾಂ ಶಿವದಾಂ ಶಿವಾಂ ॥ 17 ॥ var ಸರ್ವದಾಂ ಶಿವಾಂ
ವಿಯದೀಕಾರಸಂಯುಕ್ತಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಸಮನ್ವಿತಂ ।
ಅರ್ಧೇಂದುಲಸಿತಂ ದೇವ್ಯಾ ಬೀಜಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಂ ॥ 18 ॥

ಏವಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ಮಂತ್ರಂ ಯತಯಃ ಶುದ್ಧಚೇತಸಃ । var ಏವಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ
ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಪರಮಾನಂದಮಯಾ ಜ್ಞಾನಾಂಬುರಾಶಯಃ ॥ 19 ॥

ವಾಙ್ಮಾಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಷಷ್ಠಂ ವಕ್ತ್ರಸಮನ್ವಿತಂ ।
var ಬ್ರಹ್ಮಭೂಸ್ತಸ್ಮಾತ್
ಸೂರ್ಯೋಽವಾಮಶ್ರೋತ್ರಬಿಂದುಸಂಯುಕ್ತಾಷ್ಟಾತ್ತೃತೀಯಕಂ ।
ನಾರಾಯಣೇನ ಸಂಮಿಶ್ರೋ ವಾಯುಶ್ಚಾಧಾರಯುಕ್ತತಃ ।
ವಿಚ್ಚೇ ನವಾರ್ಣಕೋಽರ್ಣಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಹದಾನಂದದಾಯಕಃ ॥ 20 ॥

var ನವಾರ್ಣಕೋಣಸ್ಯ ಮಹಾನಾನಂದದಾಯಕಃ
ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಾತಃಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಂ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಕಾಂ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಂ ಭಕ್ತಕಾಮದುಘಾಂ ಭಜೇ ॥ 21 ॥ var ಭಕ್ತಕಾಮದುಹಂ
ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನಿಂ ।
var ಭಜಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನಿ ।
ಮಹಾದುರ್ಗಪ್ರಶಮನೀಂ ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯರೂಪಿಣೀಂ ॥ 22 ॥ var ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನೀಂ
ಯಸ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ನ ಜಾನಂತಿ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜ್ಞೇಯಾ ।
ಯಸ್ಯಾ ಅಂತೋ ನ ಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅನಂತಾ ।
ಯಸ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ನೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ।
ಯಸ್ಯಾ ಜನನಂ ನೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜಾ ।
ಏಕೈವ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ತತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಏಕಾ ।
ಏಕೈವ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ನೈಕಾ । var ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇಽನೇಕಾ ।
ಅತ ಏವೋಚ್ಯತೇ ಆಜ್ಞೇಯಾನಂತಾಲಕ್ಷ್ಯಾಜೈಕಾ ನೈಕೇತಿ ॥ 23 ॥

var ಆಜ್ಞೇಯಾಽನಂತಾಲಕ್ಷ್ಯಾಜೈಕಾನೇಕಾ
ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಮಾತೃಕಾ ದೇವೀ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ।
ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಚಿನ್ಮಯಾತೀತಾ ಶೂನ್ಯಾನಾಂ ಶೂನ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ । var ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಾ
ಯಸ್ಯಾಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸೈಷಾ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ॥ 24 ॥

ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಮಾಂ ದೇವೀಂ ದುರಾಚಾರವಿಘಾತಿನೀಂ ।
ನಮಾಮಿ ಭವಭೀತೋಽಹಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀಂ ॥ 25 ॥

ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀತೇ ಸ ಪಂಚಾಥರ್ವಶೀರ್ಷಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ।
ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋಽರ್ಚಾಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ।
ಶತಲಕ್ಷಂ ಪ್ರಜಪ್ತ್ವಾಽಪಿ ಸೋಽರ್ಚಾಸಿದ್ಧಿಂ ನ ವಿಂದತಿ ।
var ನಾಽರ್ಚಾಶುದ್ಧಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ದಶವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸದ್ಯಃ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಮಹಾದುರ್ಗಾಣಿ ತರತಿ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ । 26 ॥

ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ ।
ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ ।
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಂಜಾನೋಽಪಾಪೋ ಭವತಿ ।
ನಿಶೀಥೇ ತುರೀಯಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ।
ನೂತನಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ದೇವತಾಸಾಂನಿಧ್ಯಂ ಭವತಿ ।
ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಭವತಿ ।
ಭೌಮಾಶ್ವಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾದೇವೀಸಂನಿಧೌ ಜಪ್ತ್ವಾ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ
ತರತಿ ಸ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ ।
ಯ ಏವಂ ವೇದ ॥ ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ ॥ 27 ॥

ಇತಿ ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿರ್ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *