Sri Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

॥ Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಧರ್ಮಶಾಸ್ತುಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾಪುಷ್ಕಲಾಮ್ಬಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಕಲ್ಹಾರೋಜ್ವಲ ನೀಲಕುನ್ತಲಭರಂ ಕಾಲಾಂಬುದ ಶ್ಯಾಮಲಂ
ಕರ್ಪೂರಾಕಲಿತಾಭಿರಾಮ ವಪುಷಂ ಕಾನ್ತೇನ್ದುಬಿಮ್ಬಾನನಂ ।
ಶ್ರೀ ದಂಡಾಂಕುಶ-ಪಾಶ-ಶೂಲ ವಿಲಸತ್ಪಾಣಿಂ ಮದಾನ್ತ-
ದ್ವಿಪಾರೂಢಂ ಶತ್ರುವಿಮರ್ದನಂ ಹೃದಿ ಮಹಾ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಆದ್ಯಂ ಭಜೇ ॥

ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾದೇವಸುತೋಽವ್ಯಯಃ ।
ಲೋಕಕರ್ತಾ ಲೋಕಭರ್ತಾ ಲೋಕಹರ್ತಾಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 1 ॥

ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕೋ ಧನ್ವೀ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತಸೈನಿಕಃ ।
ಮನ್ತ್ರವೇದೀ ಮಹಾವೇದೀ ಮಾರುತೋ ಜಗದೀಶ್ವರಃ ॥ 2 ॥

ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋಽಗ್ರಣೀಃ ಶ್ರೀಮಾನಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಸಿಮ್ಹಾರೂಢೋ ಗಜಾರೂಢೋ ಹಯಾರೂಢೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 3 ॥

ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಧರೋಽನರ್ಘೋ ನಾನಾವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ।
ನಾನಾರೂಪಧರೋ ವೀರೋ ನಾನಾಪ್ರಾಣಿನಿಷೇವಿತಃ ॥ 4 ॥

ಭೂತೇಶೋ ಭೂತಿತೋ ಭೃತ್ಯೋ ಭುಜಂಗಾಭರಣೋಜ್ವಲಃ ।
ಇಕ್ಷುಧನ್ವೀ ಪುಷ್ಪಬಾಣೋ ಮಹಾರೂಪೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ॥ 5 ॥

ಮಾಯಾದೇವೀಸುತೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮಹನೀಯೋ ಮಹಾಗುಣಃ ।
ಮಹಾಶೈವೋ ಮಹಾರುದ್ರೋ ವೈಷ್ಣವೋ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಕಃ ॥ 6 ॥

ವಿಘ್ನೇಶೋ ವೀರಭದ್ರೇಶೋ ಭೈರವೋ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಃ ।
ಮೇರುಶೃಂಗಸಮಾಸೀನೋ ಮುನಿಸಂಘನಿಷೇವಿತಃ ॥ 7 ॥

ವೇದೋ ಭದ್ರೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಗಣನಾಥೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾಸ್ಥಿರಃ ॥ 8 ॥

ವೇದಶಾಸ್ತಾ ಭೂತಶಾಸ್ತಾ ಭೀಮಹಾಸಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ನಾಗಹಾರೋ ನಾಗಕೇಶೋ ವ್ಯೋಮಕೇಶಃ ಸನಾತನಃ ॥ 9 ॥

ಸಗುಣೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ।
ಲೋಕಾಶ್ರಯೋ ಗಣಾಧೀಶಶ್ಚತುಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯಃ ॥ 10 ॥

ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಥರ್ವಾತ್ಮಾ ಮಲ್ಲಕಾಸುರಭಂಜನಃ ।
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೈತ್ಯಮಥನಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 11 ॥

ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಕಾಮದಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ಮಹಾವೃಕ್ಷೋ ವಿದ್ಯಾವೃಕ್ಷೋ ವಿಭೂತಿದಃ ॥ 12 ॥

ಸಂಸಾರತಾಪವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರಃ ।
ರೋಗಹನ್ತಾ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಪರಗರ್ವವಿಭಂಜನಃ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞೋ ನೀತಿಮಾನ್ ಪಾಪಭಂಜನಃ ।
ಪುಷ್ಕಲಾಪೂರ್ಣಾಸಂಯುಕ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸತಾಂಗತಿಃ ॥ 14 ॥

ಅನನ್ತಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾನುಜೋ ಬಲೀ ।
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪೀ ದೇವೇಶೋ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತುಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa Swamy Slokam » Sri Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *